Hjem
Linda Grönings bilde

Linda Gröning

Professor
 • E-postLinda.Groning@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 35
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Linda Gröning er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med fokus på strafferett. Hun har også en deltidsstilling som seniorforsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Gröning fullførte doktoravhandlingen sin ved Det juridiske fakultet i Lund, Sverige i 2008, og ble rekruttert til Bergen som postdoktor i 2009. Hovedtemaene for hennes forskning er strafferettslig ansvar og straff. For tiden forsker hun på den rettslige doktrinen for strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne doktrinen er relatert til psykiske sykdommer.

Gröning er leder  for forskergruppen for strafferett og straffeprosess, og hun er aktiv i flere prosjekt tilknyttet sitt forskningsområde. Hun er også tilknyttet forskningsprosjekt om psykisk helse, s-top ('sikkerhetsTOP')

 

Utvalgte inviterte forelesninger

 • Foredragsholder til ‘Criminal insanity in Norway post 22 July: Controversies and legal reforms’, Institute for Evidence-Based Law Reform, Leicester De Montfort Law School/England.
 • Foredragsholder til  ‘Research on legal concepts about mental disorders’, seminar Institute for clinical neuroscience, centre for psychiatric research, Karolinska, Stockholm/Sweden.
 • Invitert keynote til ‘Mental disorder and violence: A criminal law perspective,11th European congress on violence in clinical psychiatry, Lillestrøm/Norway.
 • Invitert Keynote til ‘Criminal responsibility in a lifetime perspective’, 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, Gothenburg/Sweden.

 

Veiledning av avgangsstudenter og doktorgradsstipendiater

Professor Gröning har veiledet avgangsstudenter og postdoktorer siden 2009. Hun veileder for tiden to PhD-studenter:

 • Martin Minderstrømmen: The concept of danger and compulsory psychiatric treatment.
 • Natalia Tesli. (Main supervisor: Unn K. Haukvik): Imaging violence in severe mental discorders; clinical relevance in the interface betweeen law and neuroscience.
 • Marte Habberstad Mo: Prøveløslatelse fra Forvaring - Et spenningsfelt mellom ulike frihetssfærer. 

Undervisning

Ved Det juridiske fakultet i Bergen:

I rettspsykiatri (SIFER):

Professor Gröning foreleser for eksperter i rettspsykiatri i regi av SIFER, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Ved Det juridiske fakultet i Lund:

Fra 2002 - 2009 underviste Gröning i strafferett, straffeprosess, internasjonal og europeisk strafferett og europeiske menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Lund, Sverige. 

 

Professor Linda Gröning har forfattet en rekke artikler, bokkapitler og bøker, og hun er også redaktør for publikasjoner. Nedenfor finner du en oversikt over hennes publikasjoner sortert etter kategori.

Lærebok
 • 2011. EU, konstitution, institution, jurisdiktion, 2 uppl. Liber AB.
 • 2010. EU: Konstitution, institution, jurisdiktion. Liber.
Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Criminal Insanity, Psychosis and Impaired Reality Testing in Norwegian Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 27-59.
 • 2018. Intoxication and self-induced criminal incapacity in Norwegian law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 68-91.
 • 2017. I huvudet på en maratonlöpare. Reflektioner om straffansvarets biologiska förutsättningar. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 629-636.
 • 2016. Rehabilitation in Principle and Practice: Perspectives of Inmates and Officers. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 184-2012.
 • 2016. An efficient anticorruption sanctions regime. The case of the World Bank. The Chicago Journal of International Law. 523-552.
 • 2015. Tilregnelighet og utilregnelighet: begreper og regler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 112-148.
 • 2015. Ja, lovbrytere bør ha fri vilje! Til Espen Schaanning om grunnlaget og utformingen av utilregnelighetsreglene. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 117-128.
 • 2014. Kriminell lavalder - noen utgangspunkter. Tidsskrift for strafferett. 314-332.
 • 2014. Education for foreign inmates in Norwegian prisons: A legal and humanitarian perspective. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 141-163.
 • 2013. Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: problem, utgångspunkter, perspektiv och svar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 369-383.
 • 2013. Straffgenomföring som en del av straffrättssystemet: Principförklaring av fängelsestraffets innehåll. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 146-195.
 • 2013. Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten: Om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla av brott. Tidsskrift for strafferett. 37-63.
 • 2013. Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten : om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla brott. Tidsskrift for strafferett. 37-63.
 • 2012. Towards a Theory of the Criminal Justice System. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 27-46.
 • 2010. A criminal justice system or a system deficit : notes on the system structure of the EU criminal law. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 115-137.
 • 2009. Lissabonfördraget och frågan om EU-straffrättens syfte. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 22-47.
Faglig foredrag
 • 2013. Straffrättslig kompetens på EU-nivå.
 • 2013. Reaksjonssystemet i grensesnittet mellom behandling, straff og samfunnsvern.
 • 2013. En inkluderende strafferett? Straff og straffegjennomføring fra strafferettens perspektiv.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2011. Straffets föremål och straffrättsystemets innehåll:Tankar från straffrättsvetenskapens horisont.
 • 2011. Straffets föremål och straffgenomföring: Frågan om utbildning i fängelset.
Vitenskapelig foredrag
 • 2015. Insanity rules in the Nordic Countries.
 • 2015. Begrunnelser for straff.
 • 2015. Barns Skyldevne.
 • 2014. The rules on legal insanity: a debate.
 • 2013. Familjevåldsbrott mot barn.
 • 2013. A Criminal Law Perspective: Mental order as an excuse.
 • 2012. Vold i nære relasjoner fra strafferettens perspektiv.
 • 2012. Unity trough science? A common comparative framework for transnational criminal law.
 • 2012. Towards a Theory of the Criminal Justice System?
 • 2012. Straffegjennomføring fra strafferettens perspektiv.
 • 2012. Politisering av strafferetten.
 • 2012. Politisering av strafferetten.
 • 2012. Hvem har skyldevne?: (U)tilregnelighetsreglene i dag og i fremtiden.
 • 2010. “Security, Justice and the Criminal Justice System”.
 • 2010. Restorative Justice in Criminal Law: Introduction.
 • 2010. Problems of contemporary criminal law.
 • 2010. Nationell eller transnationell straffrättsvetenskap?
 • 2010. Internasjonalisering av strafferetten; lovgjeving og strafferettsvitskap.
Anmeldelse
 • 2016. Om straffrättsvillfarelse (ak.avh.), Wolters Kluwer 2016, 449 s. Juridisk Tidskrift. 504-512.
 • 2013. Konferanserapport: familievold og strafferettssystemets funksjonalitet. Tidsskrift for strafferett. 147-156.
 • 2011. Bokanmälan för Lissabontraktaten – en politologisk analyse, Peter Nedergaard, Jurist og Økonomforbundets Forlag 2010. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 313-318.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk.
 • 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden.
Vitenskapelig monografi
 • 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
Fagbok
 • 2013. Det europeiska projektet. Liber.
 • 2012. Det Europeiska projektet: politik och juridik – historia och framtid. Liber .
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
 • 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført i Oslo og på Utøya. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
Kronikk
 • 2018. Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.
 • 2018. Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.
 • 2018. De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.
 • 2017. Det norske kontrollregimet. Klassekampen.
 • 2012. Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. A Framework for Criminalization. Debating the aims of punishment and the behavioural model of the criminal law.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Barnerett, strafferett eller barnestrafferett? Tanker om barneperspektivets økende rolle i strafferetten. 10 sider.
 • 2019. Utilregnelighetsreglenes moderne historie. 26 sider.
 • 2019. Juridiske perspektiv på endringer i fengselspopulasjonen. 17 sider.
 • 2019. Fornuftig tvil eller tvilsom fornuft? Tvil, sakkyndighet og bevisvurdering i utilregnelighetssaker. 13 sider.
 • 2019. Criminal justice and detention. 35 sider.
 • 2018. Penal Ideology and Prison Architecture. 18 sider.
 • 2016. Er de norske utilregnelighetsreglene i strid med rettsfølelsen? 19 sider.
 • 2013. Sjuk, frisk och farlig: straffrättens reaktionssystem i gränssnittet mellan straff, vård och samhällsskydd. 13 sider.
 • 2012. Security, Justice and the Criminal Justice System: Remarks on EU Criminal Law. 23 sider.
 • 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 11 sider.
 • 2011. Straffrätten i verkligheten eller som verkligheten: Reflektioner kring straffrättsdogmatikens empiriska förankring. 13 sider.
 • 2010. Criminal Law Science and Transnational Criminal Law: Reflections on the Role for Comparative Research. 22 sider.
Sammendrag/abstract
 • 2015. Proposal for New Rules Regarding Criminal Insanity and Related Issues, Norway post-22 July. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 109-131.
 • 2015. Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 215-232.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2018. Imaging violence in schizophrenia: A systematic review and critical discussion of the MRI literature. 1-10.
Innledning
 • 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 9-19.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • 2016. Psykopati i retten: straffansvar, straff og tvungen behandling. 161-185.
Fagartikkel
 • 2017. Hvordan skal vi avgjøre om alvorlig sinnslidelse innebærer utilregnelighet? Refleksjoner om lovforslaget i Prop. 154 L (2016-2017). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 77-85.
Faglig kapittel
 • 2014. Rettslige grunnprinsipper, folkerettslige forpliktelser og norsk lovgivning. 31-47. I:
  • 2014. Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående prosjekt:

 • Europeiske perspektiver på strafferettslig utilregnelighet.
 • Strafferetslig utilregnelighet og psykisk lidelse.
 • Utilregnelighetevurderinger av unge lovbrytere.

Avsluttede prosjekt: