Hjem
Linda Grönings bilde

Linda Gröning

Professor
 • E-postLinda.Groning@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 35
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Linda Gröning er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med fokus på strafferett. Hun har også en deltidsstilling som seniorforsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Gröning fullførte doktoravhandlingen sin ved Det juridiske fakultet i Lund, Sverige i 2008, og ble rekruttert til Bergen som postdoktor i 2009. Hovedtemaene for hennes forskning er strafferettslig ansvar og straff. For tiden forsker hun på den rettslige doktrinen for strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne doktrinen er relatert til psykiske sykdommer.

Gröning er leder  for forskergruppen for strafferett og straffeprosess, og hun er prosjektleder for prosjektet DIMENSIONS om strafferettslig utilregnelighet og psykisk sykdom, finansiert av Norges forskningsråd DIMENSIONS | University of Bergen (uib.no). Hun er også aktiv i flere andre prosjekter og blant annet tilknyttet forskningsprosjekt om psykisk helse, s-top ('sikkerhetsTOP') og NFR prosjektet Historicizing intellegence.

 

Utvalgte inviterte forelesninger

 • Foredragsholder til ‘Criminal insanity in Norway post 22 July: Controversies and legal reforms’, Institute for Evidence-Based Law Reform, Leicester De Montfort Law School/England.
 • Foredragsholder til  ‘Research on legal concepts about mental disorders’, seminar Institute for clinical neuroscience, centre for psychiatric research, Karolinska, Stockholm/Sweden.
 • Invitert keynote til ‘Mental disorder and violence: A criminal law perspective,11th European congress on violence in clinical psychiatry, Lillestrøm/Norway.
 • Invitert Keynote til ‘Criminal responsibility in a lifetime perspective’, 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, Gothenburg/Sweden.

 

Veiledning av avgangsstudenter og doktorgradsstipendiater

Professor Gröning har veiledet avgangsstudenter og postdoktorer siden 2009. Hun veileder for tiden to PhD-studenter:

 • Martin Minderstrømmen: The concept of danger and compulsory psychiatric treatment.
 • Natalia Tesli. (Main supervisor: Unn K. Haukvik): Imaging violence in severe mental discorders; clinical relevance in the interface betweeen law and neuroscience.
 • Marte Habberstad Mo: Prøveløslatelse fra Forvaring - Et spenningsfelt mellom ulike frihetssfærer. 

Undervisning

Ved Det juridiske fakultet i Bergen:

I rettspsykiatri (SIFER):

Professor Gröning foreleser for eksperter i rettspsykiatri i regi av SIFER, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Ved Det juridiske fakultet i Lund:

Fra 2002 - 2009 underviste Gröning i strafferett, straffeprosess, internasjonal og europeisk strafferett og europeiske menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Lund, Sverige. 

 

Professor Linda Gröning har forfattet en rekke artikler, bokkapitler og bøker, og hun er også redaktør for publikasjoner. Nedenfor finner du en oversikt over hennes publikasjoner sortert etter kategori.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2011. EU, konstitution, institution, jurisdiktion, 2 uppl. Liber AB.
 • Vis forfatter(e) 2010. EU: Konstitution, institution, jurisdiktion. Liber.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Utilregnelighet hos barn mellom 15 og 18 år: Utfordringer og muligheter. Tidsskrift for strafferett. 3-19.
 • Vis forfatter(e) 2021. Has Norway abandoned its medical model? Thoughts about the criminal insanity reform post 22 July. Criminal law review. 191-202.
 • Vis forfatter(e) 2020. Constructing Criminal Insanity: The roles of Legislators, Judges and Experts in Norway, Sweden and the Netherlands. New Journal of European Criminal Law. 390-410.
 • Vis forfatter(e) 2019. Criminal Insanity, Psychosis and Impaired Reality Testing in Norwegian Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 27-59.
 • Vis forfatter(e) 2018. Intoxication and self-induced criminal incapacity in Norwegian law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 68-91.
 • Vis forfatter(e) 2017. I huvudet på en maratonlöpare. Reflektioner om straffansvarets biologiska förutsättningar. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 629-636.
 • Vis forfatter(e) 2016. Rehabilitation in Principle and Practice: Perspectives of Inmates and Officers. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 184-2012.
 • Vis forfatter(e) 2016. An efficient anticorruption sanctions regime. The case of the World Bank. The Chicago Journal of International Law. 523-552.
 • Vis forfatter(e) 2015. Tilregnelighet og utilregnelighet: begreper og regler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 112-148.
 • Vis forfatter(e) 2015. Ja, lovbrytere bør ha fri vilje! Til Espen Schaanning om grunnlaget og utformingen av utilregnelighetsreglene. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 117-128.
 • Vis forfatter(e) 2014. Kriminell lavalder - noen utgangspunkter. Tidsskrift for strafferett. 314-332.
 • Vis forfatter(e) 2014. Education for foreign inmates in Norwegian prisons: A legal and humanitarian perspective. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 141-163.
 • Vis forfatter(e) 2013. Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: problem, utgångspunkter, perspektiv och svar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 369-383.
 • Vis forfatter(e) 2013. Straffgenomföring som en del av straffrättssystemet: Principförklaring av fängelsestraffets innehåll. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 146-195.
 • Vis forfatter(e) 2013. Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten: Om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla av brott. Tidsskrift for strafferett. 37-63.
 • Vis forfatter(e) 2013. Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten : om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla brott. Tidsskrift for strafferett. 37-63.
 • Vis forfatter(e) 2012. Towards a Theory of the Criminal Justice System. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 27-46.
 • Vis forfatter(e) 2010. A criminal justice system or a system deficit : notes on the system structure of the EU criminal law. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 115-137.
 • Vis forfatter(e) 2009. Lissabonfördraget och frågan om EU-straffrättens syfte. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 22-47.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. Straffrättslig kompetens på EU-nivå.
 • Vis forfatter(e) 2013. Reaksjonssystemet i grensesnittet mellom behandling, straff og samfunnsvern.
 • Vis forfatter(e) 2013. En inkluderende strafferett? Straff og straffegjennomføring fra strafferettens perspektiv.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Ti år etter 22 juli saken: Utfordringer for jussen og rettsvitenskapen. .
 • Vis forfatter(e) 2021. Kvinner i fengsel - stopper likestillingen bak murene?
 • Vis forfatter(e) 2021. Criminal Insanity - Medical. Philosophial and Legal Perspectives.
 • Vis forfatter(e) 2011. Straffets föremål och straffrättsystemets innehåll:Tankar från straffrättsvetenskapens horisont.
 • Vis forfatter(e) 2011. Straffets föremål och straffgenomföring: Frågan om utbildning i fängelset.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Insanity rules in the Nordic Countries.
 • Vis forfatter(e) 2015. Begrunnelser for straff.
 • Vis forfatter(e) 2015. Barns Skyldevne.
 • Vis forfatter(e) 2014. The rules on legal insanity: a debate.
 • Vis forfatter(e) 2013. Familjevåldsbrott mot barn.
 • Vis forfatter(e) 2013. A Criminal Law Perspective: Mental order as an excuse.
 • Vis forfatter(e) 2012. Vold i nære relasjoner fra strafferettens perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2012. Unity trough science? A common comparative framework for transnational criminal law.
 • Vis forfatter(e) 2012. Towards a Theory of the Criminal Justice System?
 • Vis forfatter(e) 2012. Straffegjennomføring fra strafferettens perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2012. Politisering av strafferetten.
 • Vis forfatter(e) 2012. Politisering av strafferetten.
 • Vis forfatter(e) 2012. Hvem har skyldevne?: (U)tilregnelighetsreglene i dag og i fremtiden.
 • Vis forfatter(e) 2010. “Security, Justice and the Criminal Justice System”.
 • Vis forfatter(e) 2010. Restorative Justice in Criminal Law: Introduction.
 • Vis forfatter(e) 2010. Problems of contemporary criminal law.
 • Vis forfatter(e) 2010. Nationell eller transnationell straffrättsvetenskap?
 • Vis forfatter(e) 2010. Internasjonalisering av strafferetten; lovgjeving og strafferettsvitskap.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2016. Om straffrättsvillfarelse (ak.avh.), Wolters Kluwer 2016, 449 s. Juridisk Tidskrift. 504-512.
 • Vis forfatter(e) 2013. Konferanserapport: familievold og strafferettssystemets funksjonalitet. Tidsskrift for strafferett. 147-156.
 • Vis forfatter(e) 2011. Bokanmälan för Lissabontraktaten – en politologisk analyse, Peter Nedergaard, Jurist og Økonomforbundets Forlag 2010. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 313-318.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk.
 • Vis forfatter(e) 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2020. Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2013. Det europeiska projektet. Liber.
 • Vis forfatter(e) 2012. Det Europeiska projektet: politik och juridik – historia och framtid. Liber .
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
 • Vis forfatter(e) 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført i Oslo og på Utøya. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2018. Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) 2018. Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) 2018. De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) 2017. Det norske kontrollregimet. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) 2012. Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. A Framework for Criminalization. Debating the aims of punishment and the behavioural model of the criminal law.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2021. Utilregnlig.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Barnerett, strafferett eller barnestrafferett? Tanker om barneperspektivets økende rolle i strafferetten. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Utilregnelighetsreglenes moderne historie. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Juridiske perspektiv på endringer i fengselspopulasjonen. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Fornuftig tvil eller tvilsom fornuft? Tvil, sakkyndighet og bevisvurdering i utilregnelighetssaker. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Criminal justice and detention. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Penal Ideology and Prison Architecture. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Er de norske utilregnelighetsreglene i strid med rettsfølelsen? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Sjuk, frisk och farlig: straffrättens reaktionssystem i gränssnittet mellan straff, vård och samhällsskydd. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Security, Justice and the Criminal Justice System: Remarks on EU Criminal Law. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Straffrätten i verkligheten eller som verkligheten: Reflektioner kring straffrättsdogmatikens empiriska förankring. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Criminal Law Science and Transnational Criminal Law: Reflections on the Role for Comparative Research. 22 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2015. Proposal for New Rules Regarding Criminal Insanity and Related Issues, Norway post-22 July. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 109-131.
 • Vis forfatter(e) 2015. Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 215-232.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2018. Imaging violence in schizophrenia: A systematic review and critical discussion of the MRI literature. Frontiers in Psychiatry. 1-10.
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 9-19.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Psykopati i retten: straffansvar, straff og tvungen behandling. 161-185.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Hvordan skal vi avgjøre om alvorlig sinnslidelse innebærer utilregnelighet? Refleksjoner om lovforslaget i Prop. 154 L (2016-2017). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 77-85.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2014. Rettslige grunnprinsipper, folkerettslige forpliktelser og norsk lovgivning. 31-47. I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående prosjekt:

 • Strafferettslig utilregnelighet og psykisk lidelse, DIMENSIONS, finansiert av Norges forskningsråd: DIMENSIONS | University of Bergen (uib.no)
 • Europeiske perspektiver på strafferettslig utilregnelighet.
 • Utilregnelighetevurderinger av unge lovbrytere.

Avsluttede prosjekt: