Hjem
 • E-postlinda.groning@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 35
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Linda Gröning er professor i strafferett ved Det juridiske fakultet, UiB:

Gröning er også leder av Straffelovrådet, har en bistilling som seniorforsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus og er æresprofessor ved De Montfort University Law School i England.

Vitenskapelig biografi

Gröning fullførte doktoravhandlingen sin ved Det juridiske fakultet i Lund, Sverige i 2008. Hun ble rekruttert til Bergen som postdoktor i 2009, og har siden 2013 vært ansatt som professor i strafferett. Hovedtemaene for hennes forskning er strafferettssystemets funksjonalitet og strafferettslig ansvar.

Gröning var medlem av lovutvalget som ble oppnevnt i kjølvannet av 22. juli-rettssaken med mandat til å gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige. Hun har siden 2019 ledet Straffelovrådet - den permanente ekspertkommisjonen for utredning av strafferettsreformer i Norge.

Gröning er videre sentral i utdanningen av rettspsykiatere i Norge gjennom Nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER). Hun har også fått tildelt finansiering for flere store forskningsprosjekter fra Norges forskningsråd.

For tiden forsker Gröning på den rettslige doktrinen for strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne doktrinen er relatert til psykiske sykdommer. Hun forsker også på vurderinger av strafferettslig utilregnelighet og voldsrisiko for barn som er over den kriminelle lavalder.

Linda Gröning er mye brukt som foredragsholder og som ekspert av media. Nedenfor finner du en oversikt over utvalgte formidlingsbidrag. For faglige presentasjoner og konferansepresentasjoner, se Publikasjoner.

Utvalgte mediebidrag

Utvalgte videoforedrag

Utvalgte podcaster

Utvalgte foredrag / key-notes

 • ‘Responsibility and Risk: Mental Disorder in Criminal Law’. Utrecht University, Utrecht/Nederland, 2023.
 • ‘Criminal insanity in Norway post 22 July: Controversies and legal reforms’. Leicester De Montfort Law School/England, 2019.
 • ‘Research on legal concepts about mental disorders’. Karolinska institutet, Stockholm/Sverige, 2019.
 • ‘Mental disorder and violence: A criminal law perspective. 11th European congress on violence in clinical psychiatry, Lillestrøm/Norge, 2019.
 • ‘Criminal responsibility in a lifetime perspective’, 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, Göteborg/Sverige, 2019.

Linda Gröning har lang erfaring med undervisning og veileding av masterstudenter, doktorgradsstipendiater, postdoktorer og profesjonsutøvere.

Veiledning

Gröning veileder for tiden fire PhD-studenter og to postdoktorer:

 • Martin Minderstrømmen (Stipendiat, UiB): The concept of danger and compulsory psychiatric treatment.
 • Lucie Margot Ducarre (Stipendiat, UiB): The right to education of autistic children.
 • Kari Øverland (Stipendiat, Helse Bergen/UiB): The child premise in experts assessments about children's criminal insanity and violence risk.
 • Natalia Tesli (Stipendiat, UiO): Imaging violence in severe mental discorders; clinical relevance in the interface betweeen law and neuroscience. (Main supervisor: Unn K. Haukvik)
 • Stephen Mathis (Postdoktor, UiB): The philosophical dimension of criminal insanity.
 • Daniil Butenko (Postdoktor/Forsker, Helse Bergen): The medical dimension of criminal insanity.

Undervisning

I rettsvitenskap (Det juridiske fakultet, UiB):

 • Emneansvarlig, PHDJUR903: Rettsvitenskap og empiri - Empirical perspectives in legal science
 • Foreleser, JUS241: Strafferett. 

I rettspsykiatri (SIFER):

 • Kursansvarlig, C-kurs i rettspsykiatri. For klinisk erfarne spesialister i psykiatri og psykologi i regi av SIFER, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Tidligere undervisning:

Gröning har tidligere vært emneansvarlig for PhD-kurset 'Perspectives on Law and Legal Science' sammen med professor Jørn Jacobsen. Fra 2002 - 2009 underviste Gröning i strafferett, straffeprosess, internasjonal og europeisk strafferett og europeiske menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Lund, Sverige. 

Linda Gröning har forfattet og redigert en rekke artikler, bokkapitler og bøker. Nedenfor finner du en oversikt over hennes publikasjoner sortert etter kategori.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2011). EU, konstitution, institution, jurisdiktion, 2 uppl. Liber AB.
 • Vis forfatter(e) (2010). EU: Konstitution, institution, jurisdiktion. Liber.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Identifying deficits in Ukrainian law: Forensic psychiatry misuse in proceedings of administrative offenses. International Journal of Law and Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2023). Criminal insanity in Bulgaria and Norway: Analysing the prospect of a common approach. International Journal of Law and Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2022). Strafferettslig utilregnelighet: regelavklaring og rolleavklaring. Jussens venner. 399-441.
 • Vis forfatter(e) (2022). Strafferettslig utilregnelighet ved psykisk utviklingshemming – en diskusjon om regelen og praktiseringen av den. Tidsskrift for strafferett. 214-237.
 • Vis forfatter(e) (2022). Remodelling criminal insanity: Exploring philosophical, legal, and medical premises of the medical model used in Norwegian law. International Journal of Law and Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lovkommentar til straffeloven kapittel 25: Voldslovbrudd mv. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utilregnelighet hos barn mellom 15 og 18 år: Utfordringer og muligheter. Tidsskrift for strafferett. 3-19.
 • Vis forfatter(e) (2021). Straffeloven kapittel 25: Voldsforbrytelsene. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Has Norway abandoned its medical model? Thoughts about the criminal insanity reform post 22 July. Criminal law review. 191-202.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bruk av forvaring og sikring overfor barn 1965–2020: Tidsubestemt frihetsberøvelse av barn i et utviklingsperspektiv. Tidsskrift for strafferett. 246-272.
 • Vis forfatter(e) (2020). Constructing criminal insanity: The roles of legislators, judges and experts in Norway, Sweden and the Netherlands. New Journal of European Criminal Law. 390-410.
 • Vis forfatter(e) (2019). Criminal Insanity, Psychosis and Impaired Reality Testing in Norwegian Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 27-59.
 • Vis forfatter(e) (2018). Intoxication and self-induced criminal incapacity in Norwegian law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 68-91.
 • Vis forfatter(e) (2017). I huvudet på en maratonlöpare. Reflektioner om straffansvarets biologiska förutsättningar. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 629-636.
 • Vis forfatter(e) (2016). Rehabilitation in Principle and Practice: Perspectives of Inmates and Officers. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 184-2012.
 • Vis forfatter(e) (2016). An efficient anticorruption sanctions regime. The case of the World Bank. The Chicago Journal of International Law. 523-552.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tilregnelighet og utilregnelighet: begreper og regler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 112-148.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ja, lovbrytere bør ha fri vilje! Til Espen Schaanning om grunnlaget og utformingen av utilregnelighetsreglene. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 117-128.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kriminell lavalder - noen utgangspunkter. Tidsskrift for strafferett. 314-332.
 • Vis forfatter(e) (2014). Education for foreign inmates in Norwegian prisons: A legal and humanitarian perspective. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 141-163.
 • Vis forfatter(e) (2013). Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: problem, utgångspunkter, perspektiv och svar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 369-383.
 • Vis forfatter(e) (2013). Straffgenomföring som en del av straffrättssystemet: Principförklaring av fängelsestraffets innehåll. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 146-195.
 • Vis forfatter(e) (2013). Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten: Om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla av brott. Tidsskrift for strafferett. 37-63.
 • Vis forfatter(e) (2013). Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten : om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla brott. Tidsskrift for strafferett. 37-63.
 • Vis forfatter(e) (2012). Towards a Theory of the Criminal Justice System. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 27-46.
 • Vis forfatter(e) (2010). A criminal justice system or a system deficit : notes on the system structure of the EU criminal law. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 115-137.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lissabonfördraget och frågan om EU-straffrättens syfte. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 22-47.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). The relevance of mental disorders for criminal accountability: concepts, norms and science.
 • Vis forfatter(e) (2023). Psykisk utviklingshemming, IQ og strafferettslig utilregnelighet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Perspectives on the responsibility doctrine in criminal law.
 • Vis forfatter(e) (2023). Comment on criminal justice assessment - Impunity in Mexico.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vurderinger av psykisk sykdom, utilregnelighet og voldsrisiko for barn.
 • Vis forfatter(e) (2022). Strafferettslig utilregnelighet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Status for forensic psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2022). Insanity, Mental disorder and Crime.
 • Vis forfatter(e) (2021). Criminal Insanity in Norwegian Law.
 • Vis forfatter(e) (2013). Straffrättslig kompetens på EU-nivå.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reaksjonssystemet i grensesnittet mellom behandling, straff og samfunnsvern.
 • Vis forfatter(e) (2013). En inkluderende strafferett? Straff og straffegjennomføring fra strafferettens perspektiv.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Ti år etter 22 juli saken: Utfordringer for jussen og rettsvitenskapen. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Kvinner i fengsel - stopper likestillingen bak murene?
 • Vis forfatter(e) (2021). Criminal Insanity - Medical. Philosophial and Legal Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2011). Straffets föremål och straffrättsystemets innehåll:Tankar från straffrättsvetenskapens horisont.
 • Vis forfatter(e) (2011). Straffets föremål och straffgenomföring: Frågan om utbildning i fängelset.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Strafferettslig tilregnelighet – rettspraksis etter lovendringen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Criminal insanity, risk and mental disorder: Norwegian law and beyond.
 • Vis forfatter(e) (2022). Limits of autonomy? reflections about criminal law’s treatment of intellectually disabled persons.
 • Vis forfatter(e) (2022). Barnekonvensjonen i norsk rett: Barn som tiltalt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Insanity rules in the Nordic Countries.
 • Vis forfatter(e) (2015). Begrunnelser for straff.
 • Vis forfatter(e) (2015). Barns Skyldevne.
 • Vis forfatter(e) (2014). The rules on legal insanity: a debate.
 • Vis forfatter(e) (2013). Familjevåldsbrott mot barn.
 • Vis forfatter(e) (2013). A Criminal Law Perspective: Mental order as an excuse.
 • Vis forfatter(e) (2012). Vold i nære relasjoner fra strafferettens perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2012). Unity trough science? A common comparative framework for transnational criminal law.
 • Vis forfatter(e) (2012). Towards a Theory of the Criminal Justice System?
 • Vis forfatter(e) (2012). Straffegjennomføring fra strafferettens perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2012). Politisering av strafferetten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Politisering av strafferetten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvem har skyldevne?: (U)tilregnelighetsreglene i dag og i fremtiden.
 • Vis forfatter(e) (2010). “Security, Justice and the Criminal Justice System”.
 • Vis forfatter(e) (2010). Restorative Justice in Criminal Law: Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2010). Problems of contemporary criminal law.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nationell eller transnationell straffrättsvetenskap?
 • Vis forfatter(e) (2010). Internasjonalisering av strafferetten; lovgjeving og strafferettsvitskap.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2023). Frihet, forbrytelse og straff : en systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2016). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2015). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2013). Det europeiska projektet. Liber.
 • Vis forfatter(e) (2012). Det Europeiska projektet: politik och juridik – historia och framtid. Liber.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Utilregnelighet er ingen diagnose. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Det norske kontrollregimet. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). A Framework for Criminalization. Debating the aims of punishment and the behavioural model of the criminal law.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). – Mange som bør ha straff, burde ikke vært i fengsel.
 • Vis forfatter(e) (2022). – Dro ut proppen for å dømme barn til forvaring.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forskere mener jussen trenger bedre forståelse av utilregnelighet.
 • Vis forfatter(e) (2022). 183 saker gjenåpnet på grunn av utilregnelighet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utilregnlig.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og Slett #31: Varsku etter nye utilregnelighetsregler.
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og Slett #29: Kongsberg-drapene og psykiske lidelser.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Bidrar strängare straff till färre brott?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Neuroscience.
 • Vis forfatter(e) (2024). Mental Illness and Criminal Responsibility.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barn i straffesaker: skyldevne og reaksjonsvalg. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Patient autonomy and criminal law: A Norwegian perspective.
 • Vis forfatter(e) (2022). Criminal insanity in Norwegian Law. 315 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Styrket lovskrav – bare i Høyesterett? Et kritisk perspektiv på utviklingen i straffelovgivningen. -117 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Barnerett, strafferett eller barnestrafferett? Tanker om barneperspektivets økende rolle i strafferetten. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utilregnelighetsreglenes moderne historie. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Juridiske perspektiv på endringer i fengselspopulasjonen. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fornuftig tvil eller tvilsom fornuft? Tvil, sakkyndighet og bevisvurdering i utilregnelighetssaker. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Criminal justice and detention. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Penal Ideology and Prison Architecture. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Er de norske utilregnelighetsreglene i strid med rettsfølelsen? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sjuk, frisk och farlig: straffrättens reaktionssystem i gränssnittet mellan straff, vård och samhällsskydd. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Security, Justice and the Criminal Justice System: Remarks on EU Criminal Law. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Straffrätten i verkligheten eller som verkligheten: Reflektioner kring straffrättsdogmatikens empiriska förankring. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Criminal Law Science and Transnational Criminal Law: Reflections on the Role for Comparative Research. 22 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Imaging violence in schizophrenia: A systematic review and critical discussion of the MRI literature. Frontiers in Psychiatry. 1-10.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2012). Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 9-19.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Psykopati i retten: straffansvar, straff og tvungen behandling. 161-185.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Long term outcomes and causal modelling of compulsory inpatient and outpatient mental health care using Norwegian registry data: Protocol for a controversies in psychiatry research project. International Journal of Methods in Psychiatric Research.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan skal vi avgjøre om alvorlig sinnslidelse innebærer utilregnelighet? Refleksjoner om lovforslaget i Prop. 154 L (2016-2017). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 77-85.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). Bærekraftig utvikling og fast eiendom: Tanker om fengselsbygg . 615-632. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar: Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rettslige grunnprinsipper, folkerettslige forpliktelser og norsk lovgivning. 31-47. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Linda Gröning er en erfaring prosjektleder for store forskningsprosjekter, og deltar i flere tverrfaglige forskningssamarbeid.

Prosjektleder:

Prosjektdeltaker:

Avsluttede prosjekter: