Hjem
Line Gjerstad Tjelflaats bilde

Line Gjerstad Tjelflaat

Stipendiat
 • E-postline.tjelflaat@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 91
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Norske selskapers erstatningsansvar for virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser

 

Den overordnede problemstillingen i prosjektet er om – og eventuelt på hvilke betingelser – norske selskaper kan holdes erstatningsansvarlig i tilfeller hvor et utenlandsk datterselskap eller en leverandør/annen forretningsforbindelse er involvert i  virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser som resulterer i alvorlig personskade.

Det klare utgangspunktet er at et selskap bare er ansvarlig for sine egne handlinger og unnlatelser. Prinsippet om rettsubjektivitet og ansvarsbegrensningen i aksjeselskapsretten står sterkt i norsk rett og et erstatningsansvar for andre aktørers skadevoldende handlinger krever et særlig grunnlag. Samtidig er det økt fokus på selskapers rolle for å bekjempe alvorlige samfunnsproblemer både nasjonalt og globalt. Mange av de mest alvorlige krenkelser av mennesker involverer globale verdikjeder – ofte ledet av vestlige selskaper.  Eksempelvis er alvorlige sikkerhetsmangler på arbeidsplasser, tvangsarbeid, slaveri, barnearbeid og  alvorlig forurensning normalt nært knyttet til næringsvirksomhet. I praksis vil norske selskapers involvering i denne type skader normalt skje gjennom datterselskaper, leverandører eller andre forretningsforbindelser. Selv om ansvaret for å sikre befolkningen grunnleggende rettigheter etter menneskerettighetskonvensjonene påligger den enkelte stat, mangler flere av verdens stater evne eller vilje til å iverksette adekvate beskyttelsestiltak.

Denne utfordringen har ført til økt fokus på selskapers ansvar for å respektere grunnleggende menneskerettigheter, også utenfor sin egen virksomhet. I 2011 ble FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter enstemmig vedtatt. Prinsippene bygger på tre pilarer hvor den første pilaren omhandler statens ansvar for å sikre menneskerettighetene, den andre pilaren omhandler selskapers  ansvar for å respektere menneskerettighetene og den tredje pilaren omhandler ofre for virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelsers adgang til gjenoppretting. Prinsippene er veiledende og innebærer i seg selv ingen rettslige forpliktelser, men har i løpet av kort tid blitt den rådende standard for næringslivet. Selv om vi i norsk rett i dag ikke har bindende regler for selskapers ansvar for å respektere menneskerettighetene, er en klar forventning om at dette gjøres.

Normkollisjonen mellom grunnleggende prinsipper om rettsubjektivitet og ansvarsbegrensning på den ene siden og det samfunnsmessige behovet for selskapers respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved utøvelse av virksomhet på den andre danner bakteppe for prosjektet.

Hovedformålet er å studere ulike ansvarsgrunnlag i norsk rett  for å studere hvorvidt det er grunnlag for erstatningsansvar for norske selskaper for andre aktørers virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser. Et slikt ansvar kan tenkes med grunnlag i  medvirkningsansvar basert på alminnelig skyldansvar eller på ulike identifikasjonsgrunnlag. Uavhengig av hvilket grunnlag er eventuelt ansvar søkes i, er det særlig to forhold som gjør ansvar i denne type saker utfordrende.  

Det første er hvilken tilknytning som kreves mellom det norske selskapet og den utenlandske aktørens virksomhet for å begrunne erstatningsansvar. Det andre er hvilke  normative forventinger som stilles til et norsk selskap for å redusere risikoen for andre aktørers virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser? Har norske selskaper en erstatningsrettslig aktsomhetsplikt ovenfor dem som rammes av andre aktørers skadevoldende virksomhet, og i så fall – hva innebærer en slik aktsomhetsplikt?

Prosjektet tar utgangspunkt i alminnelige norske erstatningsrettslige og selskapsrettslige prinsipper. Selv om utgangspunktet for prosjektet er alminnelig skyldansvar, vil også andre ansvarsgrunnlag undersøkes. Herunder vil jeg se nærmere på identifikasjonsansvar og reglene om ulovfestet objektivt grunnlag som potensielle grunnlag for ansvar i denne type saker. Jeg vil også se nærmere på forholdet mellom personskade i erstatningsretten og menneskerettighetene.

EUs forslag til direktiv for virksomheters aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter, klima og miljø – ett skritt frem og to tilbake eller et sidesprang? https://juridika.no/innsikt/eus-forslag-til-direktiv-for-virksomheters-a...

Foreleser selskapsrett NHH

Foreleser arve - og familierett Treider Jus

Foreleser skatterett Folkeuniversitetet vest

Storgruppeleder  juridisk metode UiB

Storgruppeleder erstatningsrett UiB

Sensur og masterveiledning innen blant annet  selskapsrett, skatterett, erstatningsrett og arbeidsrett ved UiB, UiO, UiT og NHH

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Karnov Lovkommentar: Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2022). Gyldendal Rettsdata, Åpenhetsloven med kommentarer . Norsk Lovkommentar. 40 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Minoritetsvern i aksjeselskapsretten - Med hovedvekt på innløsning.
 • Vis forfatter(e) (2023). Åpenhetsloven - Styrets plikter og ansvar .
 • Vis forfatter(e) (2023). Styremedlemmers informasjonsansvar overfor investorer ved kapitalutvidelser i aksjeselskap.
 • Vis forfatter(e) (2023). Rettslig regulering av virksomheters bærekraftsansvar .
 • Vis forfatter(e) (2023). Menneskerettigheter i tekstilindustrien - 10 år etter Rana Plaza.
 • Vis forfatter(e) (2023). Aksjonæravtaler- rettsvirkninger, ugyldighet og mislighold.
 • Vis forfatter(e) (2022). EUs direktivforslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak - sanksjonsregime .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Panelsamtale om åpenhetslovens effekt.
 • Vis forfatter(e) (2023). Rett på sak: Åpenhetsloven.
 • Vis forfatter(e) (2022). Panelsamtale om åpenhetsloven .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Rettslig regulering av virksomheters bærekraftsansvar - samspill mellom privatrett og offentlig rett.
 • Vis forfatter(e) (2023). Nordisk selskapsrett .
 • Vis forfatter(e) (2023). Morselskapet erstatningsansvar for alvorlige integritetskrenkelser i konsern- en analyse av selskapsoverskridende systemkravs betydning for culpanormen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Lovvalgsreglenes betydning for erstatningsreglenes anvendelighet ved skader som involverer menneskerettighetskrenkelser i konsern .
 • Vis forfatter(e) (2023). Corporate Group Liability and the impact of Human Rights Due Diligence (HRDD).
 • Vis forfatter(e) (2023). Corporate Group Liability and the impact of Human Rights Due Diligence (HRDD).
 • Vis forfatter(e) (2022). Foreign Direct Liability for group torts in a Norwegian perspective .
 • Vis forfatter(e) (2022). Erstatningsansvar i konsern der skaden skyldes negativ påvirkning på menneskerettigheter.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Åpenhetslovens krav til styremedlemmer. Magma forskning og viten.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Åpenhetslovens krav til norske styremedlemmer. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Åpenhetsloven + mulig EU-importforbud = norsk konkurransefordel? Juridika Innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2022). Når selskaper krenker menneskerettigheter og skader miljøet – Europakommisjonens nye direktivforslag om næringslivets bærekraftsansvar. Juridika Innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2022). EUs forslag til direktiv for virksomheters aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter, klima og miljø – ett skritt frem og to tilbake eller et sidesprang? Juridika Innsikt.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Karnov Lovkommentar: Frivillighetsregisterloven. Karnov lovkommentarer.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.D student Line Gjerstad Tjelflaaat sitt doktorgradsarbeid dreier seg om internasjonale bedrifter og hvordan det å overholde menneskerettigheter foregår i de kompliserte strukturene som disse bedriftene gjerne jobber under. Tittelen på hennes doktorgradsavhandling er; Norske selskapers erstatningsansvar for virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser