Hjem
Liv Johanne Sylteviks bilde
Foto:
Privat

Liv Johanne Syltevik

Professor
 • E-postliv.syltevik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 69+47 928 09 747
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Knyttet til forskningsgruppen Velferd, livsløp og ulikhet. http://www.uib.no/fg/velu

Arbeider med familie-, omsorgs-, arbeids- og velferdssosiologi, og er spesielt opptatt av utviklingen av ulike familieformer og familepraksiser, velferdsstatens utvikling, bakkebyråkrati og digitalisering.  Metodologisk har jeg vært særlig opptatt av forholdet mellom hverdagskunnskap og vitenskapelig kunnskap, institusjonel etnografi og interaksjonistiske tilnærminger.

 

 

Har høsten 2023 emneansvar for:

SOS202 Bacheloroppgaven

SOS320 Velferd, ulikhet og livsløp

 

Utvalgte publikasjoner

Lorentzen, Thomas og Syltevik, Liv Johanne (2023) 'If Unpartnered at the Birth of a Child, How Would You Fare? A Life-Course Perspective on Contemporary Single Motherhood' Community, Work & Family. DOI: 10.1080/13668803.2023.2207719 https://doi.org/10.1080/13668803.2023.2207719

Syltevik, Liv Johanne (2018): Myten om alenmødre og velferdsstaten.I: Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (red): Myter om velferd og velferdsstaten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/view/47/218/1991-1

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2018): Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’s Experiences. Social Policy & Administration, early view online publication. DOI: 10.1111/spol.12283.

Syltevik, Liv Johanne (2017): A sociological perspective on changes in family in Norway. I: Tilden, Terje and Wampold, Bruce (red.):  Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Theraphy. The Empirically Informed Therapist.  Springer.

Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2016): Everyday interaction at the front-line- the case of the Norwegian all-in- one bureaucray, Journal of Organizational Ethnography,  5 (2):152-166.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Paid and Unpaid Work in the Norwegian Welfare State – The Case of the Lone mother Allowance. Analele Universitatii Bucuresti, 17 (1): 5-18.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Enslige mødre- forståelse av «problemet» og trygd gjennom 100 år [Lone mothers – understanding of «the problem» and allowance during 100 years]. Tidsskrift for velferdsforskning,18(4): 328-338.

Syltevik, Liv Johanne (2014) Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. Published online 10 october 2014 DOI: 10-1080/1081602X.2014.963639

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil og Syltevik, Liv Johanne (red) (2013) Nav - med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (2013) Lønnsarbeid og kvinnearbeid - tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning, årg. 37 (2) 157-172.http://www.idunn.no/ts/tfk/2013/02/loennsarbeid_og_kvinnearbeid_-_tilbake_til_diskusjonen_om_ar

 Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G og Syltevik, Liv Johanne (2012) Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaring med Nav som case. Sosiologisk tidsskrift årg. 20 (3): 203-224.http://www.idunn.no/ts/st/2012/03/stiller_en_ny_tid_samfunnsforskere_overfor_nye_metodiske_ut

Syltevik, Liv Johanne (2010) Sense and sensibility. Cohabitation in 'cohabitation-land'. The Sociological Review 58 (3): 444-462.

 Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (2009) Kvinners arbeid. Oslo: Unipub.

Syltevik, Liv Johanne (2007) Taking control of one’s own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, work & Family 9 (1):75-94.

Syltevik, Liv Johanne (2005) Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Hårtveit, Håkon (red): Perspektiver på parforhold. Oslo: Universitetsforlaget.

Syltevik, Liv Johanne og Wærness, Kari (2004) Rasler i lenker? Forsørgernormer i endring I: Ellingsæter; Anne-Lise og Arnlaug Leira (red): Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademisk Syltevik, Liv Johanne (2000)  Differensierte familieliv. Familiepraksis på slutten av 1990-tallet2, SEFOS rapport nr. 1 2000.

Christensen, Karen, Jerdal, Else, Møen, Atle og Per Solvang (1998) Prosess og metode. Oslo: Universitetsforlaget.

 Syltevik, Liv Johanne (1996) Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap - en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeider og klienter i velferdsstaten, avhandling for dr. polit graden, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Welfare stigma in a social democratic welfare regime during a decade of national public debate: production, contestation and continuities. European Societies. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). If unpartnered at the birth of a child, how would you fare? A life-course perspective on contemporary single motherhood. Community, Work and Family.
 • Vis forfatter(e) (2018). Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration. 67-90.
 • Vis forfatter(e) (2016). Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography. 152-166.
 • Vis forfatter(e) (2015). Paid and unpaid work in the Norwegian Welfare state -the case of the lone mother allowance. Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice. 5-18.
 • Vis forfatter(e) (2015). Enslig mor - forståelse av "problemet" og trygd gjennom 100 år. Tidsskrift for velferdsforskning. 328-338.
 • Vis forfatter(e) (2015). Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. 515-529.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 157-172.
 • Vis forfatter(e) (2013). Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner. Fontene forskning. 19-30.
 • Vis forfatter(e) (2012). Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift. 203-224.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sense and sensibility: cohabitation in 'cohabitation land'. Sociological Review. 444-462.
 • Vis forfatter(e) (2006). Taking control of one's own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, Work and Family. 75-94.
 • Vis forfatter(e) (2005). Omsorg, tid og penger - Enslige forsørgere og arbeidsmarkedet. Tidsskrift for velferdsforskning. 146-159.
 • Vis forfatter(e) (2001). "The never ending story..?" Hovedfagsstudiet ved Sosiologisk insitutt våren 2001 - status og studenterfaringer". UPED-skrift. 137-151.
 • Vis forfatter(e) (2000). Forhandlinger - Et fruktbart begrep for familiepraksis hos senmoderne par? Sosiologisk Tidsskrift. 187-209.
 • Vis forfatter(e) (1999). Endret velferdspolitikk for alenemødre - fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap. Tidsskrift for velferdsforskning. 85-101.
 • Vis forfatter(e) (1993). Å ta de utforskedes perspektiv. Sosiologisk forskning. 51-68.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2014). Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Omsorg, tid og penger for likestillingens frontløpere. Sluttrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Enslige forsørgere - holdninger og praksis etter reformen. Mellomrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Differensierte familieliv - Familiepraksis i Norge på slutten av 1990-tallet. 2. 2. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Myten om alenemødre.
 • Vis forfatter(e) (2016). Brukerperspektiv på kontakten med Nav.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
 • Vis forfatter(e) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
 • Vis forfatter(e) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Har Nav brukeren i sentrum?
 • Vis forfatter(e) (2011). Endringer i familien de siste tiårene.
 • Vis forfatter(e) (2003). Familielivets høye idealer før og nå.
 • Vis forfatter(e) (2001). Livsfellesskap i senmorderne familier.
 • Vis forfatter(e) (2001). Enslige forsørgeres møte med sosialkontoret.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hvordan foregår forhandlinger i parforhold?
 • Vis forfatter(e) (1999). Kan småbarnsforeldre planlegge seg til det gode liv?
 • Vis forfatter(e) (1999). En fot på jorda? Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen?
 • Vis forfatter(e) (1998). Familien som aktør belyst gjennom stortingsdebatter om stønad til enslige forsørgere 1964 til 1967.
 • Vis forfatter(e) (1998). Changing welfare policy for lone mothers in Norway - a transition from relational to individualised motherhood?
 • Vis forfatter(e) (1995). Myten om alenemødre og den oversette dimensjon i velferdsmeldingen.
 • Vis forfatter(e) (1995). Images of lone mothers.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Welfare stigma and the public gaze. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Welfare stigma and the Public Gaze. The nature of welfare stigma in welfare debates in the 2010s in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). NAV, digitalisering og tilgjengelighet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Theorizing about families in the 21st century.
 • Vis forfatter(e) (2014). Welfare encounters and web-technlogy in street level bureaucracy.
 • Vis forfatter(e) (2014). Theorizing families in the 21 century - a need for social institution as a sensitizing concept?
 • Vis forfatter(e) (2013). The institutionalization of cohabitation: The case of Norway 1970-2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Front-line encounters with the Norwegian all-in-all welfare buraucracy- the relationship between citizens and the welfare state.
 • Vis forfatter(e) (2011). The making of citizen the user in Norwegian Welfare Policy.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sosiologiens forhold til arbeid og kvinner - hvor står vi?
 • Vis forfatter(e) (2011). Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV?
 • Vis forfatter(e) (2010). User perspecitves on the 21st Century Norwegian all-in-all welfare bureaucracy (NAV).
 • Vis forfatter(e) (2010). Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fra trygg havn til vaklende fellesskap. Familiepraksiser fra 1970 i offentlig statistikk.
 • Vis forfatter(e) (2010). Brukeren i sentrum. Brukeropplevelser, byråkrati og aktivisering.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lone motherhood - gender, class and welfare in transition.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy.
 • Vis forfatter(e) (2008). Intimitet, kjønn og klasse.
 • Vis forfatter(e) (2008). Family provision in late modernity.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sense and sensibility - cohabitation in 'cohabitation-land'.
 • Vis forfatter(e) (2007). Family, gender and class in late modernity.
 • Vis forfatter(e) (2007). Family, class and gender in late modernity.
 • Vis forfatter(e) (2007). Familie og intimitet.
 • Vis forfatter(e) (2007). 'Family in class-society- revisited.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sosiologiske perspektiver på familien i dag.
 • Vis forfatter(e) (2006). Commitment in late modernity.
 • Vis forfatter(e) (2005). Livsfellesskap mellom par i senmoderniteten.
 • Vis forfatter(e) (2005). Familie i det 21 århundre.
 • Vis forfatter(e) (2004). Skandinavia. David Gaunt og Louise Nyström; "The Scandinavian Model".
 • Vis forfatter(e) (2004). Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sosiologiske perspektiver på familiens utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norway: Creating a work/welfare divide. Lone parents experiencing the new employment strategy.
 • Vis forfatter(e) (2003). Frontløpere for likestillingen? Enslige forsørgere og overgangsstønaden.
 • Vis forfatter(e) (2003). Familiepraksiser i et sosiologisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2003). Familien i dag og helsestasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Presentasjon av funn fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere.
 • Vis forfatter(e) (2002). Familien i vår tid: ulike familieliv og sosiale nettverk.
 • Vis forfatter(e) (2002). Differensierte familieliv? En utfordring for velferdsstaten.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Rasler i lenker?" Forsørgernormer i endring?
 • Vis forfatter(e) (2001). Vidunderlige nye verden og Shulamith Firestone.
 • Vis forfatter(e) (2001). Some comments to Arlie Russell Hochschild's article "The Care Drain".
 • Vis forfatter(e) (2001). Forsørgelse.
 • Vis forfatter(e) (2001). Familien i vår tid.
 • Vis forfatter(e) (2000). Senmoderne familier som livsfellesskap.
 • Vis forfatter(e) (2000). Familien i vår tid.
 • Vis forfatter(e) (2000). Differensierte familieliv - utfordringer for velferdsstaten.
 • Vis forfatter(e) (1999). Differensierte familieliv - konsekvenser for velferdsstaten?
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Jørgen Lorentzen og Wenche Muhleisen (red) (2013) Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sosiologi i dag. 141-145.
 • Vis forfatter(e) (2014). Anbjørg Ohnstad, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker (red.): Ubehaget i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-63.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fattigdommen og politikken. Prosa - tidsskrift for skribenter. 37-39.
 • Vis forfatter(e) (2007). Jonathan Bradshaw & Aksel Hatland (red.): Social Policy, Employment and Family Change in Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. 298-301.
 • Vis forfatter(e) (2007). Atle Roness og Stig Berge Matthisen (red): I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Tidsskrift for velferdsforskning. 135-137.
 • Vis forfatter(e) (2005). Elisabeth Backe-Hansen: God nok omsorg. Riktige beslutninger i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 180-183.
 • Vis forfatter(e) (2002). Anne Skevik: Family Ideology and Social Policy. Policies towards Lone Parents in Norway and the UK. Tidsskrift for velferdsforskning. 114-117.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sosiologi og kjønn. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1999). Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). Solberg, Stig: Menn i barnehagen: en sosiologisk studie av hvordan mannlige førskolelærere konstruerer sin arbeidsrolle.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2011). Transnasjonale aktiviteter og integrering En studie av iranske kulturaktivister i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Samtaler på et NAV-kontor En sosiologisk analyse av oppfølgingsmøter mellom bruker og veileder.
 • Vis forfatter(e) (2011). Moderskap og klasse En kvalitativ studie av unge mødre med ulik utdanningsbakgrunn.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gravid - kva så? Ei kvalitativ undersøking av gravide sitt kvardagsliv, på jobb og heime.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det politiske "barnets beste" Analyse av politisk diskurs om barnefordelingssaker.
 • Vis forfatter(e) (2007). Samværsfedres erfaringer Om farspraksiser, faderskapsidealer og farsstrategier:en kvalitativ studie.
 • Vis forfatter(e) (2006). BI-EFFEKTER Seksuelle selvforståelser blant bifile/skeive: Hvilke tilgjengelige diskurser finnes i dag?
 • Vis forfatter(e) (2006). "De Andres" identitetskonstruksjon - en kvalitativ studie av innvandrere og deres opplevelser av medias representasjoner.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Nav og ny kanalstrategi - utfordringer ved digitaliseringa. Tilsynsmelding 2017.
 • Vis forfatter(e) (1998). Redusert overgangsstønad = utslitte mødre? Sinnets helse.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2017). Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer? Magasinet Velferd. 36-37.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial Trygd. 22-24.
 • Vis forfatter(e) (2011). Skal åleinemødrene redda velferdsstaten? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Familielivets høye idealer. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Ivar Lødemel: The Welfare Paradox: Income Maintenance and Personal Social Services in Norway and Britain, 1946-1996. Nordisk sosialt arbeid.
 • Vis forfatter(e) (1995). Alenemødre under press. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1994). Bare for karriereforeldre? (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1996). Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap : en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2010). Intervju om boken: Kvinners arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka: Kvinners arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Vi tror på kjærligheten.
 • Vis forfatter(e) (2005). Intervju i Norgesglasset NRK P1.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tøffere for aleinemødre.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kjernefamilien i oppløsning del 2: Mamma og jeg.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ikke råd til vaskemaskinhavari.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den pinelige diskusjonen.
 • Vis forfatter(e) (2001). Aleneforeldrenes jubelår?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Familie og ulikhet. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Myten om alenemødrene og velferdsstaten. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). A sociological perspective on changes in family in Norway. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer? 1814 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Alenemødre, frivillig og offentlig hjelp. Hva tilbyr de frivillige organisasjonene som Nav ikke har? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Brukeren" i debatten om Nav-reformen. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Introduksjon. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Innledning. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.2. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Det rasler i lenker - forsørgernormer i endring? 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Makt over eget liv. Overgangsstønaden og enslige forsørgere. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kjønn, makt og velferdspenger. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Finnes alenemødre? Om konstruksjonen av undersøkelsesenheten.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2000). En fot på jorda. Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen?
Poster
 • Vis forfatter(e) (2005). Commitment among married and cohabiting couples in late modernity.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. 26-29. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Tilsynsmelding 2017. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående prosjekter

Digitalisering av velferdsbyråkratiet 2021 – pågår. Finansiert av Universitetet i Bergen

Velferdsstigma 2019- pågår. Finansiert av Universitetet i Bergen.

Famhist- Familie- og familierelasjoner 2018-pågår. Finansiert av Universitetet i Bergen

 

Avsluttede prosjekter

Økonomisk sosialhjelp. Fra sosialt sikkerhetsnett til varig forsørgelsessystem. Prosjektassistent. Finansiert 1985-1986 Trondheim sosialkontor

Prosjekt medvirkning. Prosjektassistent. Finansiert 1982-1985 av Kommunenes Sentralforbund.  

Alenemødre mellom lønnet og ulønnet arbeid i den Norske velferdsstaten.  PhD prosjekt. Finansiert 1991-1996 av Noras og samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen.

Familie, kjønnsroller og individualisering Prosjektmedarbeider. Finansiert 1996-1998 Norges Forskningsråd

Familie og livsfelleskap Prosjektleder. Finansiert 1999 Norges Forskningsråd

Kjønn og makt i velferdsstaten Prosjektmedarbeider. Finansiert 1998-2003 Norges Forskningsråd

Evaluering av reformen av overgangsstønaden for enslige forsørgere. Prosjektleder. Finansiert 1999-2033 Helse og sosialdepartmentet

EVA-NAV Evaluering av NAV reformen. Modul 6: Bruker erfaringer. Prosjektmedarbeider. Finansiert fra 2007 - 2014 Norges Forskningsråd

 

Utdanning/arbeid

Dr.polit i sosiologi, Universitetet i Bergen, desember 1996.

Forsker ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1996-2000.

Førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, fra 15. september 2000.

Professor i sosiologi, Universitetet i Bergen fra 15 september 2011- til nå.

Instituttleder sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen fra 2017- 2021.