Hjem
Liv Johanne Sylteviks bilde

Liv Johanne Syltevik

Professor
 • E-postliv.syltevik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 69+47 928 09 747
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Knyttet til forskningsgruppen Velferd, livsløp og ulikhet. http://www.uib.no/fg/velu

Arbeider med familie-, omsorgs-, arbeids- og velferdssosiologi, og er spesielt opptatt av utviklingen av ulike familieformer og familepraksiser, velferdsstat, bakkebyråkrati og digitalisering. Jeg har i hovedsak arbeidet med kvalitative tilnærminger til ulike typer empirisk materiale; intervjuer, observasjon og dokumenter. Metodologisk har jeg vært særlig opptatt av forholdet mellom hverdagskunnskap og vitenskapelig kunnskap, institusjonel etnografi og interaksjonistiske tilnærminger.

 

 

Har tidligere hatt emneansvar for og undervist på følgende kurs ved sosiologisk institutt:

SOS101 Individ og samfunn

SOS113 Velferd og ulikhet 

SOS111 Familien i endring 

SOS202 Bacheloroppgaven

SOS304 Kvalitative metoder

SOS320 Velferd, ulikhet og livsløp

SOS 340 Prosjektutvikling

 

Utvalgte publikasjoner

Syltevik, Liv Johanne (2018): Myten om alenmødre og velferdsstaten.I: Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (red): Myter om velferd og velferdsstaten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/view/47/218/1991-1

Syltevik, Liv Johanne (2017): A sociological perspective on changes in family in Norway. I: Tilden, Terje and Wampold, Bruce (red.):  Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Theraphy. The Empirically Informed Therapist.  Springer.

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2018): Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’s Experiences. Social Policy & Administration, early view online publication. DOI: 10.1111/spol.12283.

Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2016): Everyday interaction at the front-line- the case of the Norwegian all-in- one bureaucray, Journal of Organizational Ethnography,  5 (2):152-166.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Paid and Unpaid Work in the Norwegian Welfare State – The Case of the Lone mother Allowance. Analele Universitatii Bucuresti, 17 (1): 5-18.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Enslige mødre- forståelse av «problemet» og trygd gjennom 100 år [Lone mothers – understanding of «the problem» and allowance during 100 years]. Tidsskrift for velferdsforskning,18(4): 328-338.

Syltevik, Liv Johanne (2014) Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. Published online 10 october 2014 DOI: 10-1080/1081602X.2014.963639

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil og Syltevik, Liv Johanne (red) (2013) Nav - med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (2013) Lønnsarbeid og kvinnearbeid - tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning, årg. 37 (2) 157-172.http://www.idunn.no/ts/tfk/2013/02/loennsarbeid_og_kvinnearbeid_-_tilbake_til_diskusjonen_om_ar

 Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G og Syltevik, Liv Johanne (2012) Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaring med Nav som case. Sosiologisk tidsskrift årg. 20 (3): 203-224.http://www.idunn.no/ts/st/2012/03/stiller_en_ny_tid_samfunnsforskere_overfor_nye_metodiske_ut

Syltevik, Liv Johanne (2010) Sense and sensibility. Cohabitation in 'cohabitation-land'. The Sociological Review 58 (3): 444-462.

 Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (2009) Kvinners arbeid. Oslo: Unipub.

Syltevik, Liv Johanne (2007) Taking control of one’s own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, work & Family 9 (1):75-94.

Syltevik, Liv Johanne (2005) Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Hårtveit, Håkon (red): Perspektiver på parforhold. Oslo: Universitetsforlaget.

Syltevik, Liv Johanne og Wærness, Kari (2004) Rasler i lenker? Forsørgernormer i endring I: Ellingsæter; Anne-Lise og Arnlaug Leira (red): Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademisk Syltevik, Liv Johanne (2000)  Differensierte familieliv. Familiepraksis på slutten av 1990-tallet2, SEFOS rapport nr. 1 2000.

Christensen, Karen, Jerdal, Else, Møen, Atle og Per Solvang (1998) Prosess og metode. Oslo: Universitetsforlaget.

 Syltevik, Liv Johanne (1996) Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap - en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeider og klienter i velferdsstaten, avhandling for dr. polit graden, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

Utdanning/arbeid

Dr.polit i sosiologi, Universitetet i Bergen, desember 1996.

Forsker ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1996-2000.

Førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, fra 15. september 2000.

Professor i sosiologi, Universitetet i Bergen fra 15 september 2011- til nå.

Instituttleder sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen fra 2017- 2021.

 

Bedømming av vitenskapelig arbeid

Referee for følgende tidsskrift: Dansk Sociologi, Sosiologisk Tidsskrift, Kvinneforskning, Tidsskrift for kjønnsforskning, Tidsskrift for velferdsforskning, Rokkansenteret, Tidsskrift for samfunnsforskning, Community Work, and Family, Journal of European Social Policy, Qualitative Sociology, Demographic Research, Fontene Forskning, Comparative Social Work, Antropologisk tidsskrift, Qualitative Sociology, Social Policy & Society, Social Policy & Administration.

Medlem av vurderingskomiteer for universitetslektorstillinger, opprykk til forsker, førsteamanuensis/professorstillinger, stipendiatstillinger og opprykk til professor (Syddansk Universitet, University of Agder, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Sogndal University College, Gøteborg University, University of Stavanger, Nord University and University of Bergen.

Medlem av ti bedømmelseskomiteer for doktorgradskandidater, Universitet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Oslo MET og Universitet i Oslo.

 

Veiledning

Veileder bachelor, master og PhD kandidater. Har veiledet både innenfor og utenfor eget forskningsfelt, dermed særlig på studier med familie- og/eller velferdsproblematikk med en kvalitativ tilnærming.

PhD kandidater:

Kjetil G. Lundberg (2011) Uforutsigbare relasjoner. Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv. Avhandling for graden ph.d. ved Universitetet i Bergen, sosiologisk institutt. (Hovedveileder)

Veileder følgende doktorgradsstipendiater:

Sandra Opheim: "Ei kvalitativ studie av narkotikabruk i Årdal", Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.

Erlend Walseth: "Det aktive samfunn: oppfølging og avklaring i Nav". Doktorgradstipendiat ved Høgskolen i Volda, biveileder.

 

Verv (utvalgte)

Instituttleder, Sosiologisk institutt 2017-2021

Medlem av det regjerningsoppnevnte Barnefamilieøkonomiutvalget 2015-2017

Nestleder sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, fra høsten 2009 til 2013.

Medlem av forum for forskningsutdanning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, fra høsten 2009 til 2013.

Representant for gruppe A i fakultetsstyret ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen august 2005 til august 2006, høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Instituttrådsleder Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, høsten 2005-2006m høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Medlem i tilsettingsutvalget for midlertidige stillinger ved samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen august 2005- august 2006.

Medlem i forskningsutvalget på Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, august 2005 til august 2006, høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Medlem i undervisningsutvalget ved Sosiologisk institutt 2000 - 2003.

Styremedlem Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 2001 - 2003.

Styremedlem ved styret for Sosiologisk institutt 2000 - 2005.

Undervisningsleder Sosiologisk institutt 1/10-2000 - 1/10 2001.

Medlem i referansegruppen for prosjektet "Langtidsmottakere av sosialhjelp" og prosjektet PUST "Prosjektutvikling i sosialsektoren". Begge i regi av Helse- og sosialavdelingens planavdeling, Bergen kommune, 1997-2002.

Forskningsopphold

Gjesteforsker, Morgan Centre for research on relationships and Personal Life, University of Manchester, Sociology, Februar og mars 2007