Hjem
Liv Johanne Sylteviks bilde

Liv Johanne Syltevik

Instituttleder
 • E-postLiv.Syltevik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 69
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Knyttet til forskningsgruppen Velferd, livsløp og ulikhet. http://www.uib.no/fg/velu

Arbeider med familie-, omsorgs-, arbeids- og velferdssosiologi, og er spesielt opptatt av utviklingen av velferdspolitikk og bakkebyråkratiet, ulike familieformer og familepraksiser. 

Veileder gjerne studenter på tema som hva familierelasjoner betyr i dagens samfunn, velferdspolitikken for enslige forsørgere i et komparativt perspektiv og hva som skjer når velferdsstaten blir digitalisert.   

 

Har mindre undervisning som instituttleder, men har tidligere hatt emneansvar for og undervist på følgende kurs:

SOS101 Individ og samfunn

SOS113 Velferd og ulikhet 

SOS111 Familien i endring 

SOS202 Bacheloroppgaven

SOS304 Kvalitative metoder

SOS320 Velferd, ulikhet og livsløp

SOS 340 Prosjektutvikling

 

Utvalgte publikasjoner

Syltevik, Liv Johanne (2018): Myten om alenmødre og velferdsstaten.I: Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (red): Myter om velferd og velferdsstaten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/view/47/218/1991-1

 

 

Syltevik, Liv Johanne (2017): A sociological perspective on changes in family in Norway. I: Tilden, Terje and Wampold, Bruce (red.):  Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Theraphy. The Empirically Informed Therapist.  Springer.

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2018): Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’s Experiences. Social Policy & Administration, early view online publication. DOI: 10.1111/spol.12283.

Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2016): Everyday interaction at the front-line- the case of the Norwegian all-in- one bureaucray, Journal of Organizational Ethnography,  5 (2):152-166.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Paid and Unpaid Work in the Norwegian Welfare State – The Case of the Lone mother Allowance. Analele Universitatii Bucuresti, 17 (1): 5-18.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Enslige mødre- forståelse av «problemet» og trygd gjennom 100 år [Lone mothers – understanding of «the problem» and allowance during 100 years]. Tidsskrift for velferdsforskning,18(4): 328-338.

Syltevik, Liv Johanne (2014) Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. Published online 10 october 2014 DOI: 10-1080/1081602X.2014.963639

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil og Syltevik, Liv Johanne (red) (2013) Nav - med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (2013) Lønnsarbeid og kvinnearbeid - tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning, årg. 37 (2) 157-172.http://www.idunn.no/ts/tfk/2013/02/loennsarbeid_og_kvinnearbeid_-_tilbake_til_diskusjonen_om_ar

 Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G og Syltevik, Liv Johanne (2012) Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaring med Nav som case. Sosiologisk tidsskrift årg. 20 (3): 203-224.http://www.idunn.no/ts/st/2012/03/stiller_en_ny_tid_samfunnsforskere_overfor_nye_metodiske_ut

Syltevik, Liv Johanne (2010) Sense and sensibility. Cohabitation in 'cohabitation-land'. The Sociological Review 58 (3): 444-462.

 Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (2009) Kvinners arbeid. Oslo: Unipub.

Syltevik, Liv Johanne (2007) Taking control of one’s own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, work & Family 9 (1):75-94.

Syltevik, Liv Johanne (2005) Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Hårtveit, Håkon (red): Perspektiver på parforhold. Oslo: Universitetsforlaget.

Syltevik, Liv Johanne og Wærness, Kari (2004) Rasler i lenker? Forsørgernormer i endring I: Ellingsæter; Anne-Lise og Arnlaug Leira (red): Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademisk Syltevik, Liv Johanne (2000)  Differensierte familieliv. Familiepraksis på slutten av 1990-tallet2, SEFOS rapport nr. 1 2000.

Christensen, Karen, Jerdal, Else, Møen, Atle og Per Solvang (1998) Prosess og metode. Oslo: Universitetsforlaget.

 Syltevik, Liv Johanne (1996) Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap - en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeider og klienter i velferdsstaten, avhandling for dr. polit graden, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2018. Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration. 67-90.
 • 2016. Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography. 152-166.
 • 2015. Paid and unpaid work in the Norwegian Welfare state -the case of the lone mother allowance. Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice. 5-18.
 • 2015. Enslig mor - forståelse av "problemet" og trygd gjennom 100 år. Tidsskrift for velferdsforskning. 328-338.
 • 2015. Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. 515-529.
 • 2013. Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 157-172.
 • 2013. Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner. Fontene forskning. 19-30.
 • 2012. Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift. 203-224.
 • 2010. Sense and sensibility: cohabitation in 'cohabitation land'. Sociological Review. 444-462.
 • 2006. Taking control of one's own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, Work and Family. 75-94.
 • 2005. Omsorg, tid og penger - Enslige forsørgere og arbeidsmarkedet. Tidsskrift for velferdsforskning. 146-159.
 • 2001. "The never ending story..?" Hovedfagsstudiet ved Sosiologisk insitutt våren 2001 - status og studenterfaringer". UPED-skrift. 137-151.
 • 2000. Forhandlinger - Et fruktbart begrep for familiepraksis hos senmoderne par? Sosiologisk Tidsskrift. 187-209.
 • 1999. Endret velferdspolitikk for alenemødre - fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap. Tidsskrift for velferdsforskning. 85-101.
 • 1993. Å ta de utforskedes perspektiv. Sosiologisk forskning. 51-68.
Rapport
 • 2014. Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. 5. 5. .
 • 2002. Omsorg, tid og penger for likestillingens frontløpere. Sluttrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. 2. 2. .
 • 2001. Enslige forsørgere - holdninger og praksis etter reformen. Mellomrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. 5. 5. .
 • 2000. Differensierte familieliv - Familiepraksis i Norge på slutten av 1990-tallet. 2. 2. .
Faglig foredrag
 • 2016. Myten om alenemødre.
 • 2016. Brukerperspektiv på kontakten med Nav.
 • 2013. Nav- med brukeren i sentrum?
 • 2013. Nav- med brukeren i sentrum?
 • 2013. Nav- med brukeren i sentrum?
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2015. Har Nav brukeren i sentrum?
 • 2011. Endringer i familien de siste tiårene.
 • 2003. Familielivets høye idealer før og nå.
 • 2001. Livsfellesskap i senmorderne familier.
 • 2001. Enslige forsørgeres møte med sosialkontoret.
 • 2000. Hvordan foregår forhandlinger i parforhold?
 • 1999. Kan småbarnsforeldre planlegge seg til det gode liv?
 • 1999. En fot på jorda? Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen?
 • 1998. Familien som aktør belyst gjennom stortingsdebatter om stønad til enslige forsørgere 1964 til 1967.
 • 1998. Changing welfare policy for lone mothers in Norway - a transition from relational to individualised motherhood?
 • 1995. Myten om alenemødre og den oversette dimensjon i velferdsmeldingen.
 • 1995. Images of lone mothers.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Welfare stigma and the public gaze. .
 • 2019. Welfare stigma and the Public Gaze. The nature of welfare stigma in welfare debates in the 2010s in Norway.
 • 2017. NAV, digitalisering og tilgjengelighet.
 • 2015. Theorizing about families in the 21st century.
 • 2014. Welfare encounters and web-technlogy in street level bureaucracy.
 • 2014. Theorizing families in the 21 century - a need for social institution as a sensitizing concept?
 • 2013. The institutionalization of cohabitation: The case of Norway 1970-2013.
 • 2013. Front-line encounters with the Norwegian all-in-all welfare buraucracy- the relationship between citizens and the welfare state.
 • 2011. The making of citizen the user in Norwegian Welfare Policy.
 • 2011. Sosiologiens forhold til arbeid og kvinner - hvor står vi?
 • 2011. Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV?
 • 2010. User perspecitves on the 21st Century Norwegian all-in-all welfare bureaucracy (NAV).
 • 2010. Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • 2010. Fra trygg havn til vaklende fellesskap. Familiepraksiser fra 1970 i offentlig statistikk.
 • 2010. Brukeren i sentrum. Brukeropplevelser, byråkrati og aktivisering.
 • 2009. Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • 2009. Lone motherhood - gender, class and welfare in transition.
 • 2008. Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy.
 • 2008. Intimitet, kjønn og klasse.
 • 2008. Family provision in late modernity.
 • 2007. Sense and sensibility - cohabitation in 'cohabitation-land'.
 • 2007. Family, gender and class in late modernity.
 • 2007. Family, class and gender in late modernity.
 • 2007. Familie og intimitet.
 • 2007. 'Family in class-society- revisited.
 • 2006. Sosiologiske perspektiver på familien i dag.
 • 2006. Commitment in late modernity.
 • 2005. Livsfellesskap mellom par i senmoderniteten.
 • 2005. Familie i det 21 århundre.
 • 2004. Skandinavia. David Gaunt og Louise Nyström; "The Scandinavian Model".
 • 2004. Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.
 • 2003. Sosiologiske perspektiver på familiens utvikling.
 • 2003. Norway: Creating a work/welfare divide. Lone parents experiencing the new employment strategy.
 • 2003. Frontløpere for likestillingen? Enslige forsørgere og overgangsstønaden.
 • 2003. Familiepraksiser i et sosiologisk perspektiv.
 • 2003. Familien i dag og helsestasjonen.
 • 2002. Presentasjon av funn fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere.
 • 2002. Familien i vår tid: ulike familieliv og sosiale nettverk.
 • 2002. Differensierte familieliv? En utfordring for velferdsstaten.
 • 2002. "Rasler i lenker?" Forsørgernormer i endring?
 • 2001. Vidunderlige nye verden og Shulamith Firestone.
 • 2001. Some comments to Arlie Russell Hochschild's article "The Care Drain".
 • 2001. Forsørgelse.
 • 2001. Familien i vår tid.
 • 2000. Senmoderne familier som livsfellesskap.
 • 2000. Familien i vår tid.
 • 2000. Differensierte familieliv - utfordringer for velferdsstaten.
 • 1999. Differensierte familieliv - konsekvenser for velferdsstaten?
Anmeldelse
 • 2015. Jørgen Lorentzen og Wenche Muhleisen (red) (2013) Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sosiologi i dag. 141-145.
 • 2014. Anbjørg Ohnstad, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker (red.): Ubehaget i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-63.
 • 2010. Fattigdommen og politikken. Prosa - tidsskrift for skribenter. 37-39.
 • 2007. Jonathan Bradshaw & Aksel Hatland (red.): Social Policy, Employment and Family Change in Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. 298-301.
 • 2007. Atle Roness og Stig Berge Matthisen (red): I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Tidsskrift for velferdsforskning. 135-137.
 • 2005. Elisabeth Backe-Hansen: God nok omsorg. Riktige beslutninger i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 180-183.
 • 2002. Anne Skevik: Family Ideology and Social Policy. Policies towards Lone Parents in Norway and the UK. Tidsskrift for velferdsforskning. 114-117.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk.
 • 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget.
 • 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • 2005. Sosiologi og kjønn. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Fagbok
 • 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
 • 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • 2004. Solberg, Stig: Menn i barnehagen: en sosiologisk studie av hvordan mannlige førskolelærere konstruerer sin arbeidsrolle.
Mastergradsoppgave
 • 2011. Transnasjonale aktiviteter og integrering En studie av iranske kulturaktivister i Bergen.
 • 2011. Samtaler på et NAV-kontor En sosiologisk analyse av oppfølgingsmøter mellom bruker og veileder.
 • 2011. Moderskap og klasse En kvalitativ studie av unge mødre med ulik utdanningsbakgrunn.
 • 2009. Gravid - kva så? Ei kvalitativ undersøking av gravide sitt kvardagsliv, på jobb og heime.
 • 2008. Det politiske "barnets beste" Analyse av politisk diskurs om barnefordelingssaker.
 • 2007. Samværsfedres erfaringer Om farspraksiser, faderskapsidealer og farsstrategier:en kvalitativ studie.
 • 2006. BI-EFFEKTER Seksuelle selvforståelser blant bifile/skeive: Hvilke tilgjengelige diskurser finnes i dag?
 • 2006. "De Andres" identitetskonstruksjon - en kvalitativ studie av innvandrere og deres opplevelser av medias representasjoner.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2018. Nav og ny kanalstrategi - utfordringer ved digitaliseringa. Tilsynsmelding 2017.
 • 1998. Redusert overgangsstønad = utslitte mødre? Sinnets helse.
Kronikk
 • 2017. Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang.
 • 2017. Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer? Magasinet Velferd. 36-37.
 • 2013. Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial trygd. 22-24.
 • 2011. Skal åleinemødrene redda velferdsstaten? Bergens Tidende.
 • 2009. Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • 2009. Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • 1999. Familielivets høye idealer. Bergens Tidende.
 • 1998. Ivar Lødemel: The Welfare Paradox: Income Maintenance and Personal Social Services in Norway and Britain, 1946-1996. Nordisk sosialt arbeid.
 • 1995. Alenemødre under press. Dagbladet.
 • 1994. Bare for karriereforeldre? (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • 1996. Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap : en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten.
Intervju
 • 2010. Intervju om boken: Kvinners arbeid.
 • 2009. Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka: Kvinners arbeid.
 • 2005. Vi tror på kjærligheten.
 • 2005. Intervju i Norgesglasset NRK P1.
 • 2002. Tøffere for aleinemødre.
 • 2002. Kjernefamilien i oppløsning del 2: Mamma og jeg.
 • 2002. Ikke råd til vaskemaskinhavari.
 • 2002. Den pinelige diskusjonen.
 • 2001. Aleneforeldrenes jubelår?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Myten om alenemødrene og velferdsstaten. 24 sider.
 • 2017. A sociological perspective on changes in family in Norway. 17 sider.
 • 2013. Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. 22 sider.
 • 2013. Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. 20 sider.
 • 2013. Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. 20 sider.
 • 2013. Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer? 1814 sider.
 • 2013. Alenemødre, frivillig og offentlig hjelp. Hva tilbyr de frivillige organisasjonene som Nav ikke har? 19 sider.
 • 2013. "Brukeren" i debatten om Nav-reformen. 17 sider.
 • 2009. Introduksjon. 21 sider.
 • 2005. Innledning. 6 sider.
 • 2005. Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.2. 16 sider.
 • 2004. Det rasler i lenker - forsørgernormer i endring? 28 sider.
 • 2003. Makt over eget liv. Overgangsstønaden og enslige forsørgere. 26 sider.
 • 2003. Kjønn, makt og velferdspenger. 27 sider.
 • 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 sider.
 • 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 sider.
 • 1999. Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 21 sider.
 • 1998. Finnes alenemødre? Om konstruksjonen av undersøkelsesenheten.
Annet
 • 2000. En fot på jorda. Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen?
Poster
 • 2005. Commitment among married and cohabiting couples in late modernity.
Faglig kapittel
 • 2018. Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. 26-29. I:
  • 2018. Tilsynsmelding 2017. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utdanning/arbeid

Dr.polit i sosiologi, Universitetet i Bergen, desember 1996.

Forsker ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1996-2000.

Førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, fra 15. september 2000.

Professor i sosiologi, Universitetet i Bergen fra 15 september 2011.

Instituttleder sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen fra 1 august 2017.

 

Bedømming av vitenskapelig arbeid

Referee for følgende tidsskrift: Dansk Sociologi, Sosiologisk Tidsskrift, Kvinneforskning, Tidsskrift for kjønnsforskning, Tidsskrift for velferdsforskning, Rokkansenteret, Tidsskrift for samfunnsforskning, Community Work, and Family, Journal of European Social Policy, Qualitative Sociology, Demographic Research, Fontene Forskning, Comparative Social Work, European Social Policy.

Medlem av vurderingskomiteer for universitetslektorstillinger, opprykk til forsker, førsteamanuensis/professorstillinger, stipendiatstillinger opprykk til professor.

Medlem av ti bedømmelseskomiteer for doktorgradskandidater, Universitet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Oslo MET og Universitet i Oslo.

 

Veiledning

Veileder bachelor, master og PhD kandidater. Har veiledet både innenfor og utenfor eget forskningsfelt, dermed særlig på studier med familie- og/eller velferdsproblematikk med en kvalitativ tilnærming.

PhD kandidater:

Kjetil G. Lundberg (2011) Uforutsigbare relasjoner. Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv. Avhandling for graden ph.d. ved Universitetet i Bergen, sosiologisk institutt. (Hovedveileder)

Veileder følgende doktorgradsstipendiater:

Sandra Opheim: "Ei kvalitativ studie av narkotikabruk i Årdal", Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.

Erlend Walseth: "Det aktive samfunn: oppfølging og avklaring i Nav". Doktorgradstipendiat ved Høgskolen i Volda, biveileder.

 

Verv (utvalgte)

Medlem av det regjerningsoppnevnte Barnefamilieøkonomiutvalget 2015-2017

Nestleder sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, fra høsten 2009 til 2013.

Medlem av forum for forskningsutdanning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, fra høsten 2009 til 2013.

Representant for gruppe A i fakultetsstyret ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen august 2005 til august 2006, høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Instituttrådsleder Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, høsten 2005-2006m høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Medlem i tilsettingsutvalget for midlertidige stillinger ved samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen august 2005- august 2006.

Medlem i forskningsutvalget på Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, august 2005 til august 2006, høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Medlem i undervisningsutvalget ved Sosiologisk institutt 2000 - 2003.

Styremedlem Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 2001 - 2003.

Styremedlem ved styret for Sosiologisk institutt 2000 - 2005.

Undervisningsleder Sosiologisk institutt 1/10-2000 - 1/10 2001.

Medlem i referansegruppen for prosjektet "Langtidsmottakere av sosialhjelp" og prosjektet PUST "Prosjektutvikling i sosialsektoren". Begge i regi av Helse- og sosialavdelingens planavdeling, Bergen kommune, 1997-2002.

Forskningsopphold

Gjesteforsker, Morgan Centre for research on relationships and Personal Life, University of Manchester, Sociology, Februar og mars 2007