Hjem
Margunn Rausets bilde

Margunn Rauset

Forsker, prosjektleder for Revisjonsprosjektet og leder for ordbokmiljøet ved UiB
 • E-postMargunn.Rauset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 63+47 976 24 346
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Noverande stilling

Frå 1. august 2018 har eg vore prosjektleiar og hovudredaktør for Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Revisjonsprosjektet). Bokmålsordboka og Nynorskordboka er gratis tilgjengelege på ordbok.uib.no og i appen Ordbøkene. Revisjonsprosjektet høyrer til på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved Universitetet i Bergen, og arbeidet blir utført i tett samarbeid med Språkrådet og Språksamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Betaversjonen av den nye nettsida til Bokmålsordboka og Nynorskordboka ligg på ordbøkene.no.

Frå 2019 har eg i tillegg vore overordna leiar for det samla ordbokmiljøet ved UiB, som ved sida av Revisjonsprosjektet inneber prosjektet Norsk Ordbok a–h (NO-AH).

 

Doktorgradsprosjektet mitt

I avhandlinga "Frasar til besvær? Studiar av norm og bruk i norsk fraseologi" ser eg på idiomatiske uttrykk og ordtak, og gjennom teori og to empiriske delstudiar søkjer eg å finne ut kor langt frå kvarandre bokmål og nynorsk står når det gjeld slike faste frasar. Kva er det som ligg bak og karakteriserer forskjellane mellom bokmålsfraseologien og nynorskfraseologien i norm og bruk? Det ser ut til å råde ei oppfatning blant mange lingvistar at målformene i dag først og fremst skil lag i fraseologien, og derfor er det interessant å undersøkje korleis ordbøker framstiller dei faste frasane i dei to målformene og samanlikne det med autentisk språkbruk, slik ein kan observere han i ulike korpus og på nett.

I den første delen av avhandlinga freistar eg med ulike innfallsvinklar å forklare kvifor to målformer som representerer eitt og same språk, delvis kan ha ulikt fraseinventar. Bokmålsskrivande og nynorskskrivande utviklar gjennom opplæring og på andre måtar til dels ulike oppfatningar av korleis frasar skal skrivast, og eg brukar litteratur om internaliserte og fastsette normer til å seie noko om korleis ulike normer i målformene gjev utslag i delvis ulik frasebruk. Den første empiriske undersøkinga er av norm (i ordbøker) og bruk (i korpus) i ulike frasegrupper i bokmål og nynorsk. Brukar bokmålsskrivande og nynorskskrivande frasane i tråd med det ein kan forvente ut frå språkhistoria, normsituasjonen og puristiske ideal i målformene? Fraseutvalet er basert på teoridelen av avhandlinga og ei jamførande undersøking av godt og vel 700 frasar i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. I den andre empiriske undersøkinga går eg i djupna og ser på potensialet for idiomatisk variasjon i ei undersøking av nærare 850 bokmåls- og nynorskførekomstar av frasen kaste barnet ut med badevatnet.

I arbeidet står Bokmålsordboka og Nynorskordboka sentralt som normkjelder, slik det går fram av denne presentasjonen av prosjektet mitt. Norsk Ordbok og Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) er andre viktige ordbokkjelder. Torodd Kinn (LLE) er hovudrettleiaren min, og Lars Vikør (Norsk Ordbok, tidlegare UiO) er birettleiar.

 • Nordkurs, juni 2011
 • Språk i Norden, hausten 2011
 • Nynorskkurs, 2014–2016
 • Scandinavian Area Studies, Language, våren 2015 og våren 2016
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Bokmålsordboka og Nynorskordboka – einegga, toegga eller siamesiske tvillingar? LexicoNordica. 155-175.
 • Vis forfatter(e) (2010). Utfordringar med to norske målformer i ISLEX. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 446-454.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Nynorskkorpuset og utviklingsbehov for leksikografisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2019). Måndagsseminariet: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kva bør dialektene ha å seie for nynorsken? Og kva har det å seie for prinsipprogrammet til Noregs Mållag?
 • Vis forfatter(e) (2019). Gummimakkar, myrull og gjenstridige hushjelper. Om stilistiske sprang og utfordringar i omsetjingar av Bergsveinn Birgisson.
 • Vis forfatter(e) (2018). Revisjonsprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Presentasjon av Revisjonsprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Frasar til besvær? Norsk fraseologi i ordbøker og reell bruk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norwegian phraseology from a lexicographical perspective.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norske frasar og kognitiv lingvistikk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norsk fraseologi i ordbøker og reell bruk.
 • Vis forfatter(e) (2013). Korpuslingvistikk, neologismar og ei tradisjonsrik ordliste.
 • Vis forfatter(e) (2013). Eit leksikografisk blikk på frasar og målformskilnadar.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Orientering om revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kva skjer med Bokmålsordboka og Nynorskordboka? Revisjonsprosjektet i eit nøtteskal.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jakta på den nynorske røysta til Bergsveinn Birgisson.
 • Vis forfatter(e) (2016). Om å omsetje frå islandsk til norsk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Islandske perler.
 • Vis forfatter(e) (2015). Idiom på nynorsk og bokmål.
 • Vis forfatter(e) (2014). Lær islandsk på ein time!
 • Vis forfatter(e) (2013). Ordbøker som språkleg ressurs i undervisninga.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hjelpemiddel i språkundervisinga: ISLEX som digitalt islandsk-skandinavisk ordbokverk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Kvifor glimrar visse frasar med sitt fråvære i standardordbøkene? Fraseforsking med utgangspunkt i det leksikografiske materialet i Språksamlingane.
 • Vis forfatter(e) (2019). Korleis skal Bokmålsordboka og Nynorskordboka forbetrast? Dei viktigaste oppgåvene i Revisjonsprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Har bokmålsbrukere bein eller ben i nesa – eller er det nesen? Om idiomatisk variasjon i norske ordbøker og faktisk språkbruk .
 • Vis forfatter(e) (2019). Bokmålsordboka og Nynorskordboka – einegga, toegga eller siamesiske tvillingar?
 • Vis forfatter(e) (2018). Å dokumentere og forvalte ein språkkultur. Prinsipielle og aktuelle perspektiv for nynorsken.
 • Vis forfatter(e) (2015). På kva måtar kan barnet kastast ut med badevatnet?
 • Vis forfatter(e) (2015). Når finst eit fast uttrykk?
 • Vis forfatter(e) (2011). Meir, mindre eller det same? Terminologi i tospråkleg leksikografi.
 • Vis forfatter(e) (2011). En-, två- eller flerspråkig ordbok?
 • Vis forfatter(e) (2009). Bibeluttrykk i samtidsordboka ISLEX.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Tungtvegande ny bokmålsordbok? LexicoNordica. 243-261.
Oppslagsverk
 • Vis forfatter(e) (2016). Enkel nynorsk ordliste.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ordbok for grunnskulen: med ordforklaringar, synonym og fulle bøyingsformer.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nynorsk ordliste.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Bokstavleg babyutkasting. Språkprat.
 • Vis forfatter(e) (2014). Islex: eit skuleeksempel på godt språkteknologisk samarbeid i Norden. Språk i Norden. 48-76.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Kamp for ordet «nordmann» – eller mot stråmenn?
 • Vis forfatter(e) (2020). WTF is… Bokmål and Nynorsk?
 • Vis forfatter(e) (2020). Vil kvitte seg med bokmål for å spare pengar.
 • Vis forfatter(e) (2020). Uønskt vestlandsopprør om Språkrådet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ordbokmiljøet veks : Nye arbeidsplassar og engasjerte studentar sikrar og utviklar norsk rettskriving.
 • Vis forfatter(e) (2019). Stadig fleire brukar ordbøkene på mobilen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pressemelding frå Språkrådet: Stadig fleire brukar ordbøkene på mobilen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Gratis ordbøker på nett er viktig.
 • Vis forfatter(e) (2019). Amerikansk ordbok kårer engelske «hen» – «they» – til årets nyord.
 • Vis forfatter(e) (2019). 4000 brukar ordbokappen dagleg.
 • Vis forfatter(e) (2018). Startar revisjon av ordbøkene etter 30 års pause.
 • Vis forfatter(e) (2018). Skal fornye ordbøkene: No kan gutane også vere gutegalne.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ordlisten skal vaskes.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ordbøker revideres.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvilke ord skal ut og hva kommer inn?
 • Vis forfatter(e) (2018). 8 millionar kroner til UiBs ordbokarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Ny rettskrivning av ordboken" og "Nye ord inn i ordboka" .
 • Vis forfatter(e) (2015). Finst det ulv i fåreklede?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2019). Ødelegger ungdommene språket vårt?
 • Vis forfatter(e) (2019). Ordskifte: Årets ord og revisjon av ordbøkene.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ordskifte - Ordbøker og årets ord.
 • Vis forfatter(e) (2015). Går det an å "glimre med sitt fråver" på nynorsk?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Idiomlenker. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kvar ligg den nynorske hunden nedgraven? Om stilideal og norm i nynorsk fraseologi. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Islandsk møter norsk i eit nytt tusenår. Utfordringar og fordelar i den norske delen av ISLEX-prosjektet. 18 sider.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) (2014). Soga om vêret.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2012). Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok? Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 512-523.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2020). Norsk Ordbok no og i framtida (og i nær fortid). 167-173. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Hovudredaktør for Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Revisjonsprosjektet).

Redaktør i den islandsk-norske delen av Islex-ordboka: www.islex.no

 

Aktuelle verv:

2019– : Varamedlem i styret til Nordisk forening for leksikografi 

2019– : Medlem av Bibelselskapets oversettelesutvalg

2018– : Medlem av arbeidsutvalet for ordbøkene og ordbankane (saman med representantar for Språkrådet, Språksamlingane og It-avdelinga ved UiB)

2017– : Medlem av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon

2015– : Medlem i prisnemnda for Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts fond 

 

Eit utval av tidlegare verv:

2015–2019: Nestleiar i Foreininga Snorres Venner

2015–2017: Ph.d.-representant styret for Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

2013–2017: Representant for dei mellombels tilsette (gruppe B) i valstyret ved LLE

Forskergrupper