Hjem
Mary Bente Bringslids bilde

Mary Bente Bringslid

Førsteamanuensis emeritus
 • E-postMary.Bringslid@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 55
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Antropologiske hovudinteresse: Norske bygders sosiokulturelle utvikling i eit komparativt perspektiv. Sentralt tematisk står bygders institusjonar, bygders sosiokulturelle kompleksitet og forhold til det overlokale.
Dr. avhandlinga frå 1996 er ei undersøking av lokalitet, som omgrep, og av det lokales mange nivå og ytringar. Dei seinare åra har merksemda vore retta mot forholdet mellom det sosiokulturelle og det stadlege.

H-10: SANT 350- Essayseminaret

H-09: SANT 118 Regional etnografi Norge/Norden

H-08: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus

H-06: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus

V-06: SANT601 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi(nettversjon)

H-05: SANT101 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 108-121.
 • Vis forfatter(e) 1997. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker Rent og Urent. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 10-21.
 • Vis forfatter(e) 1996. Kva kvinneforeningar kommuniserer. - tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk forum. 19-27.
 • Vis forfatter(e) 1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og Segn.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 1989. "Eg syntest ikkje eg kunne gå fra det sånn" -Ein rapport om reinhaldarar sitt arbeidsmiljø. .
 • Vis forfatter(e) 1988. NÆRMILJØ I SOGNDAL KOMMUNE. 22. 22. .
 • Vis forfatter(e) 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2010. "Hundar i måneskin og vers på rømmen".
 • Vis forfatter(e) 1995. Modernitet som villkår for framandkulturell innvandring til lokalsamfunn.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2011. "Teiknteori i sosialantroplogi".
 • Vis forfatter(e) 2011. "Dei på Gjerdet" blir kulturminnegard. Eit antropologisk forsøk på å forstå kva som skjer". Konferanseinnlegg.
 • Vis forfatter(e) 2009. Utvikling når alternativet er avvikling, Innleiing.
 • Vis forfatter(e) 2007. Vestnorsk vegsak på vrangen: Ei problematisering av bygda som antropologisk studieobjekt.
 • Vis forfatter(e) 2007. Vestnorsk vegsak på vrangen: Bygda som antropologisk studieobjekt.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Stad, mobilitet og sosialt subjekt".
 • Vis forfatter(e) 2007. "'Den andre' som tankefigur i sosialantropologien. Ein kommentar til Gootaas' innlegg om dei reisande.
 • Vis forfatter(e) 1994. Kultur og KULTUR.
 • Vis forfatter(e) 1994. Anna - ein bygdenorsk kulturpersonlegdom med eit paradoksalt identitetsprosjekt.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2017. Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 1990. Home Parties i Sommarfjord.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2007. Marginalisering av maskulin omsorgserfaring.Far i møte med det norske barnevernet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kafeen som offentlig møteplass- bruken av den lokale kafeen i en fransk landsby, satt i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2007. Eg vil bli sett på som den eg er. Ei studie av identitetsarbeid blant pakistansknorske kvinner i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Et lite stykke Norge. Nordmenn i Paris og deres håndtering av nasjonal egenart.
 • Vis forfatter(e) 2004. Man må passe: Om kvinneidentitet i et mannsmiljø.En studie om kvinnene på Ekofisk.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2020. Ei ny tid for gamle gudar.
 • Vis forfatter(e) 2019. Veien tilbake. Reintegrering av gjengangere gjennom en organisasjon.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kvifor AA? Rusavhengige sine erfaringar med sjølvhjelpsorganisasjonen AA.
 • Vis forfatter(e) 2018. "Hun er ikke skitten som de andre" - Rumenske stereotypiske forestillinger om romá.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ugifte mødre i Marokko. Samfunnsborgerskap og handlingsrom i stat og sivilsamfunn.
 • Vis forfatter(e) 2017. Stories among drug addicts in Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Balikbayanens hjemkomst: Relasjoner, drømmer og idealer i Ilocos Norte, Filippinene.
 • Vis forfatter(e) 2016. Urbanisering i Fjell kommune.
 • Vis forfatter(e) 2016. Paradoxes of a Modern Viking. A Study of a Living History Museum and Reenactment.
 • Vis forfatter(e) 2015. Maskuliniteter, milongheroer og maestroer. Forhandlinger om autentisitet og kjønnede roller i Romas argentinske tangomiljø.
 • Vis forfatter(e) 2015. "Mannen med moppen". Et studie av kjønnsroller og sosial diversitet på en multikulturell renholdsinstitusjon.
 • Vis forfatter(e) 2013. "Nú rekumst við á" - Krisehåndtering i post-krisetid, Island 2012.
 • Vis forfatter(e) 2012. Miljøvennlig reiseliv i Norge: Holdningsendrende arbeid i to norske turistbedrifter.
 • Vis forfatter(e) 2011. "En må få hode inn i soningen" - Mestring og motstand i Bergen fengsel.
 • Vis forfatter(e) 2010. La Cuidad de los Reyes and los Amigos Policias. An Anthropological Approach to Everyday Pratices of Security and Urban Space in Lima.
 • Vis forfatter(e) 2007. This is more mission, than money. Produskjon, opplevelse og reproduksjon av 'virkeligheten' i en bedriftsorganisasjon.
 • Vis forfatter(e) 2007. Landskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og mening.
 • Vis forfatter(e) 2007. "She wasn't tall enough and breasts get in the way". Om ritual, kjønnssymbolikk og kvinnelige tyrefektere i Spania.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Hvilken stemme har du"? Om lek og samhandling i en flerkulturell barnehage.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ferje og torv. Landskap, menneske og meining på ei vestirsk øy.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2016. Facing the Future: Online Sociality and Emerging Forms of Play among Children in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2008. From Blessing to Burden: Coping with the Fertile Body in Times of Aids: Adolescent Girls in Western Tanzania at the Turn of the Millennium.
 • Vis forfatter(e) 1996. Bygda og den framande : ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2013. Identitet i endring. Om kommunesamanslåing i Hardanger.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 1998. Innslag i reportasje om indremisjonen på Vestlandet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian Context. 44 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. "Dei på Gjerdet" blir kulturminnegard: Musealisering i ei vestnorsk bygd. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bygdeutvikling nåralternativet er avvikling : innleiing. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Stovedørpolitikkens paradoks. Makt og avmakt i en liten norsk landkommunes lokalpolitikk. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn: eit døme frå den norske vestkysten. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Invandrarna & lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhällen. 14 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2016. Lokalsamfunnsomgrepet, antropologen og lagnaden til det lokale. 53-71. I:
  • Vis forfatter(e) 2016. Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker
(red.) 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

1990. Home Parties i Sommarfjord. Oslo: Det Norske Samlaget.


Bokkapitler
2002. Innsida frå utsida: Sosialantropologi - eit fruktbart paradoks?, i L.Helland og P.Nafstad (red.) Samfunnsvitenskapene - Paradigmer og modeller. Oslo: Cappelen Akademisk, pp. 166-178.

2000. Stovedørspolitikkens paradoks. Makt og avmakt i ein liten, norsk kommunes lokalpolitikk, i Siri Meyer (red.) Avmakt: Skjebne, frigjøring eller maktbase. Makt og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 168-191.

1998. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn. Eit døme frå den norske vestkysten, i Lars Nilson og Sven Lilja (red.) Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen. Stockholm: Historiska institutionen, Stockhoms universitet: Stads- och kommunhistoriska institutet, pp. 187-200.


Tidsskriftsartikler
2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - Bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(2-3):108-121

1998. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker 'Rent og Urent. Replikk, 3(5): 10-21.

1998. Kva kvinneforeningar kommuniserer. Tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum, 3(3): 19-27.

1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og segn, 4.

1993 Aktørmodell og aktørperspektiv. Nokre trekk ved metodologisk individualisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3: 115-125.


Avhandling
1996. Bygda og den framande. Ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. Doktorgradsavhandling, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, p. 242.


Annen litteratur og mediebidrag
2009. Innleiing til Norske rom sin nettverkskonferanse 2.-3. nov 2009: "Bygdeutvikling når alternativet er avvikling"

2005. Innlegg på UiB/HiB sin konferanse Rom og sted - Arkitektur og helse. 26-28. april 2005: "Seminarrommets orden".


Dikt for barn
2009. Stankelbeinskrift. Oslo: Samlaget.

2006. Hunden Parabol tenkjer på månen. Oslo: Samlaget.

2003. Dei blå revane. Oslo: Samlaget.

Pågående
2009-2012: "Bygdeutvikling, estetisering og det lokales paradoks"


Avsluttede

1998-2001: "Det nye" - Senter for Europeiske kulturstudier
Delprosjekt: "Folks forteljingar om det nye - Det nye i folks forteljingar."

 

Regional: Bygd, Vestlandet, Norge, Norden

Tematisk: Lokalitet, lokal/global, stad, sosial romdanning