Hjem
 • E-postmimi.lam@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 14+47 484 04 622
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg er ein tverrfagleg forskar. I løpet av forskarkarrieren min har eg jobba på tvers av fagfelt- og kulturar, og ofte i grupper, for å finne løysinga på ulike problem. Bakgrunnen min i teoretisk kjemi og fysikk gjorde meg i stand til å handtere komplekse problem i det fysiske universet.

No forskar eg på dei menneskelege dimensjonane i fiskeri spesielt og humanøkologi generelt, og fordjupar meg i tema relatert til styresett. Ved å ta i bruk analytisk innsikt frå dei fysiske vitskapane studerer eg den komplekse samhandlinga som styrer sosioøkologiske system. Eg undersøker menneskelege verdiar, oppfatningar og oppførsel i samspel med biofysiske og sosiokulturelle miljø for å få innsikt i både samtida og den evolusjonære fortida vår, og for å bidra til at avgjersler på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå fører til ei meir berekraftig og rettvis framtid.

For å forstå mekanismane i og konsekvensane av samhandling mellom menneske og natur, samarbeider eg med forskarar frå ulike fagfelt; frå økologi til filosofi, samt med interessentar med ulike perspektiv frå lokalmiljø, urfolksmiljø, industri, ikkje-statlege organisasjonar og styresmakter.

Eg undersøker for tida tre tverrfaglege tema relatert til sjømatetikk:

 1. Sjømatverdiar og berekraft i den integrerte verdikjeda i sjømatindustrien, og denne si tilknyting til matsikkerheit.
 2. Maritim politikk og styring, spesielt analysering av rettar og plikter frå sosiokulturelle, etiske og institusjonelle perspektiv.
 3. Deltakande forsking og samfunnsengasjement i grensesnittet mellom maritim politikk og vitskap via ei post-normal vitskapleg tilnærming.

Noverande stillingar

Forskar, Universitetet i Bergen, Senter for vitskapsteori

Affiliate Assistant Professor, University of British Columbia, Institute for the Oceans and Fisheries, Policy and Ecosystem Restoration in Fisheries Research Unit

Associate, University of British Columbia, Centre for the Study of Human Evolution, Cognition, and Culture

Adjunct Associate Professor, University of New Mexico, Department of Biology

Marie Curie Alumnus, European Commission

Senior Fellow, Environmental Leadership Program

Forskinga mi har blitt omtalt i ulike media.

Nylig (2021) har forskinga mi på COVID-19-personlegheitstypar fått merksemd i nasjonale medium i Canada (The National Post), Noreg (TV2), Frankrike (L'Express) og India (The Indian Express). Kommentaren blei publisert i Humanities and Social Sciences Communications, og i følge tidsskriftet sine altmetrics har han tiltrekt seg mykje merksemd på nett via både sosiale og tradisjonelle medium - kommentaren plasserer seg i den 99-ande persentilen (rangert som 1,979) av dei 183,174 spora artiklane publisert i samme tidsrom i alle tidsskrift.

Eit høgdepunkt er The Sealives Initiative si profilering av prosjektet Collaborative Solutions for Haida Gwaii Fisheries Management, som eg leidde for å sette fokus på verdiar i konflikten om fisking av stillehavssild i British Columbia, Canada.

I SUBPESCA Publicado vart eg intervjua om synet mitt på økosystembasert leiing relatert til det chilenske fisket av australsk brisling.

Ethical, Legal and Social Aspects (ELSA)-bloggen framhevar ein workshop om kvantifiseringsetikk som eg arrangerte i Bergen, der vi såg nærmare på utfordringane med å prøve å kvantifisere aspekt ved det norske vårgytande sildefisket.

Eg blei også profilert i nyheitsbloggen til Society for Conservation Biology og i pressemeldingar frå Universitet i Bergen og University of British Columbia (UBC) då eg mottok Conservation Beacon Award og Marie Skłodowska-Curie-stipend.  

Ei pressemelding frå UBC og studentavisa The Ubyssey framheva det kunstbaserte initiativet Herring People eg leidde; der eg kombinerte kunst og vitskap for å forske på og formidle silda si rolle i økosystem, samfunn og industri i British Columbia.

Mottakinga organisert av World Wildlife Fund Canada and the Ecology Action Centre  var ei artig oppleving der eg  blei “hurtig-intervjua» av publikum! Det fins også eit utval profilar og bakgrunnsartiklar relatert til det tidlegare arbeidet mitt med urfolkssamfunn i USA og forskjellige symposia eg arrangerte for American Association for the Advancement of Science.

Eg har også skrive populærvitskaplege artiklar for å formidle forskinga mi breiare ut mot publikum, og her kan eg trekke fram dette innlegget i The Vancouver Sun.

Mediadekning

Populærvitskaplege artiklar

Opinion: Herring Fishery Needs Integrated Management Plan, The Vancouver Sun, 9 November 2015.

Building Sustainable and Resilient Communities, Locally and Globally, FishBytes: The Newsletter of the Fisheries Centre, UBC 14(6):3, 2008.

Valuing Diverse Ways of Knowing, Winds of Change: American Indian Education & Opportunity, Summer Issue, 23(3):42 – 46, 2008.

The Privilege to Tuna, FishBytes: The Newsletter of the Fisheries Centre, UBC 14(2):2, 2008.

What is Nature? FishBytes: The Newsletter of the Fisheries Centre, UBC 13(5):1 – 2, 2007.

Fishprinting Workshop: The Japanese Art of Gyotaku, FishBytes: The Newsletter of the Fisheries Centre, UBC 13(5):3, 2007.

UBC Aboriginal Fisheries Logo Contest Winner, FishBytes: The Newsletter of the Fisheries Centre, UBC 12(5):3, 2006.

Salish Sea Gathering: Towards Ecosystem-based Governance of the Salish Bioregion, FishBytes: The Newsletter of the Fisheries Centre, UBC 11(6):4 – 5, 2005.

Undervisningsinteresser

For å lære opp ein ny generasjon av forskarar og borgarar som tek samfunnsansvar, så meiner eg at mi hovudrolle som pedagog er å legge til rette for læring og overføring av omgrep som studentane kan dra nytte av i eigne liv. Dette gjer eg ved å utarbeide tverrfaglege og temabaserte emne som tek omsyn til individuelle læringsstilar, og som tek innover seg ulike kulturelle kontekstar og måtar å ha kunnskap på. Hovudmålet mitt i klasserommet og i andre profesjonelle samhandlingar er å dyrke fram gjensidige undervisnings- og læringserfaringar, og skape moglegheiter for forsking og kulturell rettleiing ved å bruke innsikter frå kognitiv og pedagogisk forsking.

Studentrettleiing

Sahir Advani, University of British Columbia (UBC), Institute for the Oceans and Fisheries (IOF), PhD, How Commoditization and Cross-cultural Values Influence the Sustainability of Small-scale Fisheries in the Andaman and Nicobar Islands, India (2014 – 2020)

Jeff Scott, UBC, IOF, MSc, Identifying Stakeholders’ Values and Preferences for Management of Pacific Herring (Clupea pallasii) in British Columbia, Canada (2014 – 2017)

Audrey Tung, UBC, IOF, Undergraduate Researcher (2015 / 2016)

Diverse students under-represented in ecology, Ecological Society of America, Strategies for Ecology Education, Diversity and Sustainability (SEEDS) Mentor (2004 - 2008)

Nyvinningar på forskingsfronten

The Evaluation of Fisheries Status, Austral Summer Institute XVII, University of Concepción, Chile (2017): Co-designed 1-week intense course to fisheries graduate students and professionals, largely from Chile, Peru, and Ecuador.

Governance Module (including Fishing Game), Fisheries Conservation, Governance and Evaluation course, UBC, Canada (2011): Designed game to teach graduate students of diverse fishing values along seafood value chain in fisheries governance module co-designed and co-taught.

Native American and Pacific Islander Research Experiences (NAPIRE) Program, Organization for Tropical Studies, Duke University, Costa Rica (2006): Tropical biology research and cultural experiences eight-week summer program in Costa Rica for Native American and Pacific Islander undergraduate students.

Biology 104: Natural and Cultural History of the Salish Bioregion, Northwest Indian College (NWIC), USA (2004): experiential course integrating marine science and traditional ecological knowledge of Salish Bioregion, in collaboration with the University of Washington-Friday Harbor Laboratories.

Mathematics 101: Mathematics in Nature, Art, and Life, NWIC, USA (2003): conceptual, experiential, holistic mathematics course promoting quantitative literacy within a collaborative learning environment respectful of students’ identities, cultural perspectives, and traditional ecological knowledge.

Science 101: Encounters in the Sciences, NWIC, USA (2002): integrated, contextual, experiential survey course of physical and life sciences, building scientific literacy by integrating cultural history and traditional knowledge within learning community; capstone field experiences with US National Parks Service.

Forskingsaktivitetar relatert til undervisning

Faculty Team at National Science Foundation (NSF) -sponsored Spreadsheets Across the Curriculum (SAC) Workshop, ​​​​Olympia, WA, USA (2005).

Faculty Team at 3 NSF-sponsored Math Across the Curriculum (MAC) Workshops, ​​​​​​Leavenworth, WA, USA (2002 – 2004).

Sponsored STEM Faculty at 3 NSF-sponsored Project Kaleidoscope (PKAL) Assemblies (2003):

1. Linking Insights about How People Learn to Curricular Reform, Richmond, VA, USA.

2. Ensuring the Success of Under-represented Groups in STEM Learning Environments, Glassboro, NJ, USA.

3. Taking Advantage of New Opportunities for Environmental Research and Education, Portland, OR, USA.

Tribal Colleges and Universities Program (TCUP) Faculty at NSF-sponsored Foundations of Technology Summer Institute: Designing Integrated Curricula, Syracuse, NY (2002).

Indigenous Cultures and Ecology Faculty, Portland International Initiative for Ecology, Culture, and Learning Leadership for Sustainability Workshop, Portland, OR (2002).

Emne eg har undervist i

Co-instructor (team taught with fisheries biologist), The Evaluation of Fisheries Status, Austral Summer Institute XVII, University of Concepción, Chile (2017)

Guest Lecturer, Fisheries (FISH) 520: Fisheries Conservation, Governance and Evaluation, UBC, Canada (2011 - 2015)

Guest Lecturer, Earth and Ocean Sciences (EOSC) 478: Introduction to Fisheries Science, UBC, Canada (2010 - 2011)

Guest Lecturer, Interdisciplinary Studies (INDS) 530: Methodologies of Crossing: Exploring Interdisciplinary Knowledges, Trajectories, and Worldviews, UBC, Canada (2010)

Coordinator, Native American and Pacific Islander Research Experiences (NAPIRE) Program, Organization for Tropical Studies, Duke University, Costa Rica (2006)

Co-instructor (team taught with 5 STEM faculty), Science 101: Encounters in the Sciences, NWIC, USA (2002 – 2003)

Co-instructor (team taught with 1 Mathematics faculty), Mathematics 101: Mathematics in Nature, Art, and Life, NWIC, USA (2003)

Instructor, Mathematics 99: Intermediate Algebra, NWIC, USA (2002 – 2003)

Instructor, Mathematics 107: Elementary Statistics, NWIC, USA (2002)

Instructor, Chemistry 111/112/113: Inorganic, Organic, and Biological Chemistry, NWIC, USA (2002 – 2003)

Instructor, Chemistry 100: Introductory Chemistry, NWIC, USA (2002)

Instructor, Chemistry 121: General Chemistry, NWIC, USA (2002)

Instructor, Chemistry 121 and 122: General Chemistry I and II, Whatcom Community College, USA (2001 – 2002)

Teaching Assistant, Chemistry 2301/2302: Physical Chemistry, Dalhousie University, Canada (1992 – 1994)

Teaching Assistant, Chemistry 1011: Introductory Chemistry, Dalhousie University, Canada (1990 – 1992)

Sidan forskingsinteressene mine femner om fysisk, økologisk og humanistisk vitskap, har eg publisert breitt i eit stort utval av tidsskrift som ScienceMolecular Physics, Frontiers in Ecology and the Environment, Ecology and Society og  Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Eg har hatt ei ukonvensjonell vitskapleg karriere, i rykk og napp. Etterkvart som eg har gått inn i nye fagfelt, har eg ettertrykkeleg utfordra dei tidlegare paradigma mine for å kunne integrere ny kunnskap og nye perspektiv og metodologiar. Heller enn ein ekspert på eitt fagfelt er eg ein relasjonell tenkar og tverrfagleg forskar som blir tiltrekt av grensesnitt; om dei no er mellom aggregattilstandar, fagfelt eller kulturar. Arthur Koestler hevda at essensen i humor, vitskap eller kunst kjem av det å oppfatte ein situasjon eller idé i to sjølvbestemte, men motstridande rammeverk. Ideen om dobbel kompetanse er også innebygd i “vitskapsteori,” namnet på senteret som no er den vitskaplege heimen min. Så sjølv om eg er ein omreisande akademikar, så meiner eg at dersom vi skal kunne løyse dei største natur- og samfunnsutfordringane vi har, så må vi ha fullstendig manglande respekt for faglege grenser som ikkje har noko å seie for den verkelege verda. Diverre betyr dette at det ikkje er enkelt for meg å publisere i akademiske tidsskrift, men pass på: Geysiren min er i ferd med å få eit utbrot!

Artiklar i tidsskrift og bokkapittel

Fiskeri

Lam, M. E. 2019. Seafood Ethics: Reconciling Human Well-being with Fish Welfare, Pp. 177-197 in B. Fischer (ed): The Routledge Handbook of Animal Ethics: Routledge, NY.

Lam, M. E., T. J. Pitcher, S. Surma, J. Scott, M. Kaiser, A. S. J. White, E. A. Pakhomov and L. Ward. 2019. Value- and Ecosystem-based Management Approach: Pacific Herring Fishery ConflictMarine Ecology Progress Series 617-618:341-364.

Johnson, D. S., A. Lalancette, M. E. Lam, M. Leite and S. K. Pálsson. 2019. The Value of Values for Understanding Transdisciplinary Approaches to Small-scale Fisheries, Pp. 35-54 in MARE Publication Series, Vol. 21, R. Chuenpagdee and S. Jentoft (eds): Transdisciplinarity for Small-Scale Fisheries Governance: Analysis and Practice. Springer International Publishing, Switzerland.

Surma, S., T. J. Pitcher, R. Kumar, D. Varkey, E. A. Pakhomov and M. E. Lam. 2018. Herring Supports Northeast Pacific Predators and Fisheries: Insights from Ecosystem Modelling and Management Strategy Evaluation, PLoS ONE 13(7):e019630.

Raman, S., P. Hobson-West, M. E. Lam and K. Millar. 2018. Science Matters and the Public Interest: The Role of Minority Engagement. Pp. 230-250 in: B Nerlich, S Hartley, S Raman, A Smith (eds), Science and the Politics of Openness: Here Be Monsters. Manchester University Press: Manchester, UK.

Pitcher, T. J., M. E. Lam, M. Kaiser, A. White and E. A. Pakhomov. 2017. Hard of Herring. Pp. 112-119 in: P Tortell, M Young, P Nemetz (eds), Reflections of Canada: Illuminating our Opportunities and Challenges at 150+ Years. Peter Wall Institute for Advanced Studies, University of British Columbia: Vancouver, Canada.

Lam, M. E. 2016. The Ethics and Sustainability of Capture Fisheries and Aquaculture, Journal of Agricultural and Environmental Ethics 29(1):35-65 (Special Issue: Selected Papers from the 2013 EurSAFE Conference).

Pitcher, T. J. and M. E. Lam. 2015. Fish Commoditization and the Historical Origins of Catching Fish for Profit, Maritime Studies (MAST) 14(1):1-19.

Lam, M. E. 2015. Aboriginal Freshwater Fisheries as Resilient Social-Ecological Systems, Pages 422-437 in: Freshwater Fisheries Ecology, J. F. Craig, ed. (invited). Wiley-Blackwell: Oxford, UK.

Pitcher, T. J., M. E. Lam, C. Ainsworth, A. Martindale, K. Nakamura, R. I. Perry, T. Ward. 2013. Improvements to the ‘Rapfish’ Rapid Evaluation Technique for Fisheries: Integrating Ecological and Human Dimensions. Journal of Fish Biology 83(4):865-889 (Special Issue: Selected Papers from the Sixth World Fisheries Congress).

Lam, M. E. and M. E. Calcari Campbell. 2012. The Privilege to Fish, Ecology and Society 17(4):19.

Lam, M. E. 2012. Of Fish and Fishermen: Shifting Societal Baselines to Reduce Environmental Harm in Fisheries, Ecology and Society 17(4):18.

Lam, M. E. and T. J. Pitcher. 2012. The Ethical Dimensions of Fisheries, Current Opinion in Environmental Sustainability 4:364-373.

Lam, M. E. and T. J. Pitcher. 2012. Fish Commoditization: Sustainability Strategies to Protect Living Fish, Bulletin of Science, Technology and Society, 32(1):31-40.

Lam, M. E. and T. Borch. 2011. Cultural Valuing of Fishery Resources by the Norwegian Saami, Pages 361-376 in: Globalisation and Ecological Integrity in Science and International Law, L. Westra, K. Bosselmann, and C. Soskolne (eds.), Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Lam, Mimi E. and Daniel Pauly. 2010. Who is Right to Fish? Evolving a Social Contract for Ethical Fisheries, Ecology and Society 15(3): 16.

Pitcher, Tony J. and Mimi E. Lam. 2010. Fishful Thinking: Rhetoric, Reality and the Sea Before Us, Ecology and Society 15(2): 12.

Økologi

Fetcher, N., M. E. Lam, C. R. Cid and T. Mourad. 2019. Contingent Faculty in Ecology and STEM: An Uneven Landscape of Challenges for Higher Education, Ecosphere 10(12):e02964. 

Lam, M. E. 2014. Building Ecoliteracy with Traditional Ecological Knowledge: Do, Listen, and Learn, Frontiers in Ecology and the Environment 12(4):250-251 (Special Issue: Eco-literacy: Roles, Responsibilities and Relationships of Ecologists in the 21st Century).

Beck, C., K. Klemow, J. Paulson, A. Bernstein, M. Lam, G. Middendorf, J. Reynolds, K. Belanger, C. Cardelus, C. Cid, S. Doshi, N. Gerardo, L. Jablonski, H. Kimmel, M. Lowman, A. Macrae-Crerar, B. Pohlad, J. de Roode, and C. Thomas. 2012. Add Ecology to the Pre-Medical Curriculum, Science, 335:1301-1302.

Lam, Mimi E. and Roberto Gonzalez-Plaza. 2006. Evolutionary Universal Aesthetics in Ecological Rationality. Journal of Ecological Anthropology 10:66-71.

Teoretisk fysikk og kjemi

Gulam Razul, M. S., E. V. Tam, M. E. Lam, P. Linden, and P. G. Kusalik. 2005. Computer Simulations of Heterogeneous Crystal Growth of Atomic Systems, Molecular Physics 103(14):1929-1943.

Lam, Mimi E., Russell J. Boyd and H. J. Kreuzer. 1996. Mechanism of C2H4 Dehydrogenation to C2H2 on Ni (111). Chemical Physics Letters 253:129-134.

Hensel, Kristine D., Mimi E. Lam, M. C. L. Gerry, and H. Willner. 1992. The Microwave Spectrum of BrNC18O and the Structure of Bromine Isocyanate. Journal of Molecular Spectroscopy 151:184-196.

Le Roy, Robert J., Mark R. Davies, and Mimi E. Lam. 1991. Rate Proportional to (Frequency Shift)2 and Other ˝All Else Being Equal˝ Correlations in Vibrational Predissociation. Journal of Physical Chemistry 95:2167-2175.

Lee, Nelson, Mimi E. Lam, B. C. Sanctuary, and Max A. Keniry. 1991. Multipole Theory of Composite Pulses: II. Time-Reversal and Offset-Alternating Sequences with Experimental Confirmation. Journal of Magnetic Resonance 92:455-467.

Sanctuary, B. C., Nelson Lee, F. Commodari, G. Campolieti, Mangala S. Krishnan, and Mimi Lam. 1989. Operator Space Quantum Numbers for Spin Systems. Journal of Magnetic Resonance 84:323-332.

Konferansebidrag

M. E. Lam, P. Angkiriwang, S. Surma and T. J. Pitcher, Pacific Herring Values and Ethics: Linking Cultures, Fisheries, and Ecology, Proceedings of the Asia-Pacific Society for Agricultural and Food Ethics 2018 Congress, Climate Change and Food: Challenges for the Future, Taipei, Taiwan, May 10 -12, 2018.

Lam, M. E. 2015. Reconciling Haida Ethics with Pacific Herring Management, Pages 169-175 in Know Your Food: Food Ethics and Innovation. Proceedings from the 12th EurSafe Congress, Cluj-Napoca, Romania, 28 – 30 May 2015. D. E. Dumitras, I. M. Jitea, and S. Aerts (eds). Wageningen Academic Publishers: Wageningen, The Netherlands. DOI: http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-813-1_25.

Lam, M. E. 2013. Comparing the Ethics of Capture Fisheries and Aquaculture, Pages 305-312 in The Ethics of Consumption: The Citizen, The Market, and The Law. Proceedings from the 11th EurSafe Congress, Uppsala, Sweden, 11 – 14 September 2013. H. Röcklinsberg and P. Sandin (eds). Wageningen Academic Publishers: The Netherlands.

Tekniske rapportar

Cohen, J. B., F. Bajanca, M. E. Lam, K. Stroobants, P. Novitzky, M. Björnmalm, G. Kismihók, A. Loeber. 2019. Policy Brief Towards Responsible Research Career Assessment.

Lam, M. E., T. J. Pitcher, S. O. Funtowicz, and J. P. van der Sluis, JP. 2018. Preliminary Knowledge Quality Assessment of ICES Advice for NSSH Fishery. Annex 6, Pp. 90-94 in ICES Report of the Workshop on a Long-term Management Strategy for Norwegian Spring-spawning Herring (WKNSSHMSE), August 2018, Torshavn, Faroe Islands. ICES CM 2018/ACOM: 53.

Kumar, R., S. Surma, T. J. Pitcher, D. Varkey, M. Lam, C. Ainsworth, and E. Pakhomovo. 2016. An Ecosystem Model of the Ocean Around Haida Gwaii, Northern British Columbia: Ecopath, Ecosim and Ecospace. Fisheries Centre Research Reports 24(2):76pp.

Pitcher, T. J., R. Kumar, M. E. Lam, S. Surma, and D. Varkey. 2016. Spatial Modelling of the Haida Gwaii Ecosystem: Contributions to Haida Gwaii Marine Spatial Plan. Fisheries Centre Research Reports 24(1):79pp.

Pitcher, T. J., R. Kumar, M. E. Lam and S. Surma. 2013. Spatial Modelling of the Haida Gwaii Ecosystem: A Pilot Project Contributing to Haida Gwaii Marine Spatial Planning. Report to the Haida Oceans Technical Team, 72pp.

Pitcher, T. J., M. E. Lam, P. Ganapathiraju, A. Martindale, K. Nakamura, R. I. Perry, D. Varkey and T. Ward. 2011. UBC Martha Piper Research Fund Final Report: Valuing the Human Dimensions of Fisheries.

Pitcher, T. J., M. E. Lam, D. Varkey, N. Adams, E. Buchary, B. Hunt, S. Klain, L. Li, S. Obradovich, K. Parkinson, I. McKechnie, D. Tesfamichael, Z. Schoenberger and H. Stewart. 2009. The Sea Before Us: Reconstructing the Strait of Georgia, Peter Wall Institute of Advanced Studies Exploratory Workshop, 29-31 May 2009.

Lam, M. E. and U. R. Sumaila. 2008. Socio-economics Discussion Paper: Proposed revised Multiple Accounts Evaluation Framework emphasizing sociological resilience and community profile indicators, DFO Report.

Guénette, S., V. Christensen, C. Hoover, M. E. Lam, D. Preikshot, and D. Pauly. 2007. A Synthesis of Research Activities at the Fisheries Centre on Ecosystem-based Fisheries Modelling and Assessment with Emphasis on the Northern and Central Coast of BC, Fisheries Centre Research Reports, Vol. 15(1), Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.

Sjå også publiseringsoversikt i Cristin:

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Too hot or too cold: the biochemical basis of temperature-size rules for fish and other ectotherms. Environmental Biology of Fishes.
 • Vis forfatter(e) (2021). United by the global COVID-19 pandemic: divided by our values and viral identities. Humanities & Social Sciences Communications.
 • Vis forfatter(e) (2021). Towards Post-Pandemic Sustainable and Ethical Food Systems. Food Ethics. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The quality of fisheries governance assessed using a participatory, multi-criteria framework: A case study from Murcia, Spain. Marine Policy. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ethical reflections on the COVID-19 pandemic in the global seafood industry: navigating diverse scales and contexts of marine values and identities. Maritime Studies. 501-516.
 • Vis forfatter(e) (2021). Considerations for management strategy evaluation for small pelagic fishes. Fish and Fisheries. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Value- And ecosystem-based management approach- And Pacific herring fishery conflict. Marine Ecology Progress Series. 341-364.
 • Vis forfatter(e) (2019). Contingent faculty in ecology and STEM: an uneven landscape of challenges for higher education. Ecosphere. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2018). Herring supports Northeast Pacific predators and fisheries: Insights from ecosystem modelling and management strategy evaluation. PLOS ONE.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2021). WTO must ban harmful fisheries subsidies. Science. 544-544.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågåande prosjekt

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities (MENSA)

Noregs Forskingsråd (2020 - 2024)

Global forvaltning av marine ressurser tilstreber en bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og bred samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre filosofiske paradigmene en tendens til å stå som monolitiske søyler i sine tilnærminger til bærekraft, nemlig: rasjonalisering, bevaring og fellesskap.

Følgelig har slike uintegrerte tilnærminger en tendens til å føre til målkonflikter i ledelse og politikk. Disse konfliktene er ofte forankret i konkurrerende økonomiske, økologiske og sosiale verdier. For å få frem disse verdiene relatert til havet, bruker MENSA det integrerende begrepet «seascape», eller "sjøskap" (analogt til landskap) for å antyde de mange skjæringspunktene mellom land og hav, natur og kultur og vitenskap og kunst.

MENSA bruker visuelle fremstillinger for å identifisere forskjellige verdisett hos aktører med interesser for marine ressurser og ressursforvaltning og vanlige borgere i Norge.

MENSAs spesifikke mål er tredelt:

1. Å bidra til en teoretisk forståelse av marine ressursverdier og verdsettelse.

2. Å klargjøre disse verdiene ved å bruke ny metodikk med bilder.

3. Å evaluere verdibaserte kompromisser og ressurskonflikter ved å integrere preferanser fra forskjellige norske interessenter og borgere ved bruk av modellering av verdibaserte scenarier. Kunnskapen som fremskaffes i MENSA kan bidra til etisk styring i skjæringspunktet mellom vitenskap, samfunn og politikk for å løse tvister knyttet til konkurrerende bruk eller beskyttelse av marine ressurser.

MENSA kan tjene som en test på nasjonalt nivå for hvordan man kan forene ulike avveininger av verdier for å oppnå FNs bærekraftsmål (SDGs), her spesielt med fokus på SDG 14 (liv under vann), 15 (liv på land), og 16 (fred og rettferdighet).

eSEAS: Enhancing Seafood Ethics and Sustainability

Universitetet i Bergen (2019 - i dag)

Som en videreføring av Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship-prosjektet mitt om sjømatetikk (2017 - 2019), undersøker jeg ulike samfunnsaktørers verdier knyttet til kystlandskapet når det gjelder fiskeri- og havpolitiske avveinger. Bærekraftsmål fører ofte til motstridende ledelsesmål, som har røtter i konkurrerende verdier.

Science of Values and Identity in the Political Process

Joint Research Centre (JRC), Europakommisjonen (2019 - i dag)

JRC har som mål å komme med en statusrapport om vitenskapen knyttet til verdier og identitet i den politiske prosessen. Dette vil omfatte utvikling av et praktisk analytisk rammeverk som beslutningstakere kan bruke til å støtte politiske beslutninger ved å avklare verdiene bak hver sak og informere om avveiningsprosessen. Spesielt søker det å forbedre vår forståelse av verdiene og de politiske identitetene til europeiske borgere, med sikte på å bidra til en bedre utforming og implementering av EU-politikk, samt større støtte for denne blant EU-borgere. Analysen vil også ta sikte på å forstå dynamikken i verdier, dvs. hvordan verdipreferansene og prioriteringene til enkeltpersoner og samfunn etableres og utvikles, og måten de endrer seg gjennom tid på individ- og-/eller- samfunnsnivå. En gjennomgang av eksisterende litteratur om verdier vil bli gjennomført, med bidrag fra et internasjonalt tverrfaglig team bestående av 29 psykologer, jurister, filosofer, historikere, antropologer, evolusjonsbiologer, sosiologer og økonomer. Gjennom en utvidet gjennomgang av hovedteoriene om verdier i henhold til forskjellige fagdisipliner, vil de eksisterende taksonomiene og rammene som brukes til å definere og klassifisere verdier bli kritisk vurdert og ny innsikt sammenfattes. Til slutt vil det utvikles et analytisk rammeverk for verdier i den politiske prosessen som kan brukes til å analysere, klassifisere og diskutere verdiene til europeiske borgere og politiske partier og bevegelser.

Global Fisheries Review

World Wide Fund For Nature (WWF), Global Oceans Practice (2019 - i dag)

WWFs Global Oceans Practice gjennomfører en global gjennomgang av sin fiskeristrategi på høyt nivå. Denne gjennomføres av et panel med tre uavhengige eksperter som har blitt valgt på bakgrunn av sin kombinerte erfaring og perspektiver. Oppgavene inkluderer: 1. Identifisere WWFs styrker og hvor godt organisasjonen er i stand til å levere storskala-endringer i globalt fiskeri; 2. Sørge for at WWFs Oceans Practice-arbeid fokuserer på tilnærminger og steder som har størst potensiale for varige endringer; 3. Sørge for at WWFs arbeid skaper synergier sammen med andre sentrale aktørers arbeid; 4. Sørge for at WWFs arbeid med fiskeri fortsetter å levere både praktiske resultater og og i tråd med de globale målene; og 5. Identifisere viktige partnerskap som WWF bør utvikle for å øke effekten av sitt arbeid med fiskeri. Resultatet vil være en kortfattet rapport som gir ekspertanbefalinger til WWFs Global Oceans Practice-team om hvordan det bedre kan tilpasse sin kollektive visjon og sine strategier og ressurser i det kommende tiåret, for slik å kunne trappe opp og oppnå bærekraft for flere av verdens fiskeri og dermed bidra til sunne og motstandsdyktige havøkosystemer.

Mimi E. Lam, Universitetet i Bergen, Norge; Trevor Ward (leder), Visiting Fellow, School of Life Sciences, University of Technology Sydney, Australia; og Rashid Sumaila, Professor, University of British Columbia, Institute for the Oceans and Fisheries, Canada.

Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO)

Norges Forskningsråd (2019-2024)

AFINO fekk støtte frå Forskningsrådet i 2019 med føremål om å bygge opp ein lærings- og nettverksplattform for doktorgradskandidatar, postdoktorar og forskarar frå ulike bakgrunnar som tek opp problemstillingar rundt ansvarleg forsking og innovasjon (RRI) og bedrifter sitt samfunnsansvar (CSR) i Noreg. Gjennom eit stort utval av aktivitetar, blant dei forskingsskule, workshops, konferansar og arrangement som oppfordrar til dialog mellom yrkesgrupper, industrisektorar og fagfelt, vil doktorgradsstudentar og forskarar få høve til å reflektere over og ha ein kritisk diskusjon om kva RRI og CSR betyr, og korleis dei på konkret vis kan inkludere desse konsepta i sine noverande og framtidige forskingprosjekt. AFINO har som mål å samle ulike typar kunnskap og kompetanseområde over tid. Slik kan doktorgradskandidatar og andre vere i ein konstant dialog med ulike innovasjonsaktørar som forskarar frå ulike felt, bedrifter, finansieringsskjelder og lovgivarar, og på denne måten utforske nye samarbeidsmetodar for å skape berekraftig og etisk sosial innovasjon og utvikling.

Styringskomité: Siri Granum Carson (PI), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Kristian Alm, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI); Matthias Kaiser, Universitetet i Bergen (UiB); Anne Ingeborg Myhr, Genøk - Senter for Biosikkerhet; Lisa Scordato, Nordisk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning (NIFU); Tatiana A. Iakovleva, Universitetet i Stavanger; Stig Erik Jakobsen, Høgskulen på Vestlandet; Clare Shelley-Egan, Oslomet - Storbyuniversitetet

New HoRRIzon Pilot Action 2: RRI Career Assessment Matrix 

Horisont 2020, Europakommisjonen (2017-2021)

For å tilrettelegge for og stimulere til bred bruk av ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) er det viktig å formelt anerkjenne og belønne god praksis på områder som offentlig engasjement, åpen tilgang, likestilling, etikk, vitenskapelig utdanning og styring. Dette inkluderer ansettelses- og markedsføringsbeslutninger tatt av forskningsutøvende organisasjoner, og i finansieringsbeslutninger tatt av forskningsfinansierende organisasjoner. Inspirert av initiativer som Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM), tar RRI-CAM Pilot Action i NewHoRRIzon sikte på å undersøke om OS-CAM kan videreutvikles for å fullt ut innlemme RRI. Gruppen vår organiserte både et plenumsarrangement og en deltakende workshop om forholdet mellom RRI og karrierevurdering på Marie Curie Alumni Association-konferansen i Wien i 2019. Dette ble gjort for å samle tilbakemeldinger og synspunkter fra utvalgte foredragsholdere og Marie Curie-alumner. Målet er å be om innspill fra MSCA-forskere, alumner, evaluatorer og administratorer for å samprodusere forskningskvalitetskriterier som på sikt kan implementeres innenfor MSCA-rammen. Vi tror imidlertid at RRI-CAM vil nå langt utover spesifikasjonene til dette MSCA-finansieringsprogrammet, siden det søker å legge til rette for vurderinger av forskningskvalitet inkludert RRI i ansettelses-, markedsførings- og finansieringsbeslutninger tatt av forskningsutøvende og finansierende organisasjoner.

Mimi E. Lam, Universitetet i Bergen, Norge; Mattias Björnmalm, Advisor for Research & Innovation, CESAER, Belgia; Fernanda Bajanca, Chair MCAA Policy Working Group and Université Paul Sabatier Toulouse III, Frankrike; Peter Novitzky, Ethicist, Wageningen University, Nederland; og Alexandra Dubini, MSCA-evaluator,University of Cordoba, Spania.

Tidlegare prosjekt

eSEAS: Enhancing Seafood Ethics and Sustainability

Horisont 2020 (2017-2019)

Dette prosjektet var finansiert av et MSCA Individual Fellowship og varte fra 2017 til 2019. Prosjektets mål var å utforske nye måter å sikre bærekraft i sjømatindustrien på ved å inkludere etikk og verdier i styringsrammeverket. Mer informasjon (på engelsk) finner du på prosjektets nettside (over).

Identifying Diverse Stakeholder Values for British Columbia’s Herring FisheriesT. Buck Suzuki Foundation

Herring PeopleUniversity of British Columbia (UBC) Peter Wall Institute for Advanced Studies (PWIAS) Arts-based Initiative

The Ethical Challenges of Herring Food Webs and Value ChainsUBC PWIAS International Research Roundtable

Collaborative Solutions for Haida Gwaii Herring FisheriesUBC PWIAS Solutions Initiative

Fostering Sustainable British Columbia Herring Fisheries with Cultural Narratives and Images, UBC Sustainability Research Collaboration Grant

Understanding the Ecosystem Role of Pacific Herring in Coupled Social-ecological Systems: Advancing Forage Fish ScienceNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada Strategic Partnership Grant

Valuing the Human Dimensions of FisheriesUBC Martha Piper Research Fund

The Privilege to FishGordon and Betty Moore Foundation Marine Conservation Initiative

(informasjon på engelsk)

Prisar og utmerkelsar

I was awarded a Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship in 2017 from the European Commission for my interdisciplinary project on Enhancing Seafood Ethics and Sustainability (eSEAS): A Values and Ecosystem-based Management Approach. I am embedding ethics and values in novel marine resource management frameworks. To contribute to more sustainable and ethical seafood governance, I am developing ethical deliberation and decision-support tools (e.g., a value- and ecosystem-based management approach, knowledge quality assessment, and ethical management strategy evaluation).

Also in 2017, I was the recipient of the inaugural Conservation Beacon Award from the Society for Conservation Biology. I received the award for "pioneering an ethical approach to the conservation of marine resources, both natural and cultural, through interdisciplinary research and community engagement at the science-policy interface." I have been privileged to work with diverse scientists, artists, filmmakers, and indigenous and local community members to not only investigate, but also broadly communicate the ecological, socioeconomic, and cultural values of marine resources to global society.

As an Environmental Leadership Program National Fellow, I received training in specific leadership competencies, from diversity and coalition-building to systems-thinking and strengths-based leadership. As well, I received numerous awards and fellowships while studying theoretical chemistry and physics at Dalhousie University (PhD) and the University of British Columbia (BSc Honours), notably from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada as a postgraduate and undergraduate researcher.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (eSEAS), European Commission (2017 – 2019)

Conservation Beacon Award, Society for Conservation Biology (2017)

National Fellowship, Environmental Leadership Program (2005)

Whiteley Center Scholar, University of Washington-Friday Harbor Laboratories (2004)

Postgraduate Scholarships, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) (1990 – 1994)

Graduate Fellowships, Department of Chemistry, Dalhousie University (1990 – 1994)

Best Student Paper, 5th Atlantic Theoretical Chemistry Symposium (1993)

Walter C. Sumner Memorial Fellowships, Dalhousie University (1991 – 1993)

Walter J. Chute Award, Dalhousie University, Chemistry Graduate Programme (1990 – 1991)

University of British Columbia (UBC) Scholarships (1987 – 1990)

NSERC Undergraduate Student Research Award, University of Waterloo (1989)

American Chemical Society Undergraduate Award, UBC (1989)

NSERC Undergraduate Student Research Award, McGill University (1988)

E. H. Archibald Prize, UBC (1988)

Charles A. and Jane C. A. Banks Foundation Scholarships, UBC (1987, 1988)

President’s Entrance Scholarship, UBC (1986 – 1987)

Verv

I serve on the editorial board of the international journal, Food Ethics. Currently, I am guest editing, with Matthias Kaiser, a special issue on Ethical Seafood? Fisheries and Aquaculture at the Crossroads. Previously, I was guest editor, with Meaghan Calcari-Campbell, for a special issue on The Privilege to Fish with Ecology and Society

For the Ecological Society of America (ESA), I was elected as Member-at-Large on the Governing Board. Previously, I served as the Traditional Ecological Knowledge Section Chair, Secretary, and Treasurer. I also served on the Education and Human Resources Committee (now, Committee on Education and Diversity) and on the Diversity Award Committee. I was profiled in the ESA Focus on Ecologists series for my efforts to enhance diversity in ecology.

At the community level, I served on the Gwaii Haanas Advisory Committee, contributing to the Gwaii Haanas Gina ‘Waadlux̲an KilG̲ulhG̲a Land-Sea-People Management Plan, a collaboration between the Government of Canada and the Council of the Haida Nation, which sets out guiding principles "to manage Gwaii Haanas from mountaintop to seafloor as a single, interconnected ecosystem." I have been active working with First Nations communities in British Columbia, Canada, including the Haida and Holmalco, and Native American tribes in Washington, United States, notably the Lummi.

Guest Editor, Food Ethics, Special Issue, Ethical Seafood? Fisheries and Aquaculture at a Crossroads (2018 – present)

Editorial Board, Food Ethics International Journal (2015 – present)

Advisory Council Member, Gwaii Haanas Land-Sea-People Plan, Canada (2014 – 2018)

Member-at-Large, Governing Board Member, Ecological Society of America (ESA) (2011 – 2013)

Past-Chair, Traditional Ecological Knowledge (TEK) Section, ESA (2011 – 2013)

Diversity Award Committee, ESA (2010 – 2016)

Education and Human Resources Committee, ESA (2009 – 2012)

Guest Editor, Ecology and Society, Special Issue, The Privilege to Fish (2009 – 2012)

Chair, TEK Section, ESA (2008 – 2011)

Secretary and Treasurer, TEK Section, ESA (2006 – 2008)

Twitter

Tilknyttet innhold