Hjem
Odd Gåsdals bilde

Odd Gåsdal

Førsteamanuensis
 • E-postOdd.Gasdal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 53
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Økonomisk sosiologi

Ressurs- og miljøsosiologi

SOS115 Miljøsosiologi

SOS303 Statistisk analyse

SOS106 Økonomisk sosiologi

Vitenskapelig artikkel
 • Misje, A H; Bosnes, V; Gåsdal, Odd; Heier, H E. 2005. Motivation, recruitment and retention of voluntary non-remunerated blood donors: a survey-based questionnaire study. Vox Sanguinis. 236-244.
 • Gåsdal, Odd; Rysstad, Sigurd. 1999. Elgjakt som fellesgode og inntektskilde. Tidsskrift for samfunnsforskning. 467-490.
Rapport
 • Gaasdal, Odd. 2002. Grønn gang- og sykkelkorridor langs Store Lungegårdsvann i Bergen. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Gaasdal, Odd. 2002. Grunneierorganisering og kommersialisering av storviltjakt.
Vitenskapelig foredrag
 • Gåsdal, Odd. 2006. Bargaining, Distribution and Efficiency in Norwegian Moose Hunting.
 • Gåsdal, Odd; Rysstad, Sigurd. 2002. Moose hunting as a recreational common pool good.
 • Gaasdal, Odd; Rysstad, Sigurd. 2002. MOOSE HUNTING AS A RECREATIONAL COMMON POOL GOOD.
 • Rysstad, Sigurd; Narud, Ole Gustav; Gåsdal, Odd. 2000. "Miljøbasert" næringsutvikling? -Barrierer mot komersialisering av elgjakt.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke, Johs.; Brusdal, Ragnhild. 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Sande, Allan; Gåsdal, Odd. 2009. Miljø og samfunn. Sosiologiske perspektiver på forholdet mellom mennesker, naturen og de menneskeskapte miljøproblemene.
 • Gåsdal, Odd; Sande, Allan. 2009. Miljø og Samfunn: Sosiologiske prespektiver på forholdet mellom mennesker, naturen og de menneskeskapte miljøproblemene.
Hovedfagsoppgave
 • Pedersen, Trine Falkenberg. 2004. Ungdom og friluftsliv: en kvantitativ studie av studenter og skoleungdoms forhold til fritidsbruk av naturen.
 • Mevatne, Nils Olav. 2004. Hva påvirker folks tillit til boligmeglerne? : en studie av kjøpere og selgeres tillit til meglerbransjen og meglerforetakene.
Mastergradsoppgave
 • Nicolaisen, Kristina. 2011. Holdninger til homoseksualitet En flernivåanalyse av holdninger og holdningsendringer i 36 land, med fokus på sosioøkonomiske og religiøse påvirkningsfaktorer.
 • Solheim, Bjarte. 2010. Skolestriden i Kvam herad Et casestudie av en skolelokaliseringskonflikt.
 • Flaa, Alexander Wie. 2010. "Å unngå apekatten på skuldra" - En kvalitativ studie av problemstillinger knyttet til korrupsjon i internasjonalt næringsliv -.
 • Løding, Tomas Hostad. 2010. "Terrarisme" og finansiell alkymi om den kommunale sektoens finansialisering.
 • Koll-Hansen, Johanne. 2009. Likemenn som dommere En sosiologisk studie av meddommernes møte med domstolene og deres utførelse av vervet.
 • Visnes, Anne Louise. 2009. Institusjonalisering av uforutsigbarhet En kvalitativ studie av ufrivillig deltidsarbeid i velferdsstaten.
 • Siem, Sigurd. 2009. Hjem til småbyen En studie av sted, identitet og tilknytning.
 • Laastad, Bodil. 2008. Kommunale selskap og føretak Grunngjeving, styringsutfordringar og nye roller.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Gaasdal, Odd. 2002. Vil fiskerne goda ulempene ved tiltak for å øke størrelsen på småvokst røye? utmark.org.
 • Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd; Narud, Ole Gustav. 1999. Hvem skal jakte på elgen? Elgen. 70-72.
 • Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd. 1999. Allmennhetens rett til jakt. ?. 39-48.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Gåsdal, Odd. 2007. Strukturelle forklaringer er bra, men hvordan forklarer en strukturene? 10 sider.
 • Gåsdal, Odd. 2007. Norwegians and Friluftsliv: Are we Unique? 8 sider.
 • Gåsdal, Odd. 2007. Innledning: Om Sigmund Grønmos karriere og om artiklene i festskriftet. 9 sider.
 • Rysstad, Sigurd; Gaasdal, Odd. 2001. Omfordeling av utmarksgoder - Organisering av elgjakt som eksempel. 11 sider.
 • Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd; Brottveit, Åmund; Aagedal, Olav. 1999. Jaktform og jaktdeltakelse - På sporjakt etter drivjaktkulturens rasjonale. 24 sider.
Annet
 • Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Jonsson, Bror; Fleming, Ian A.; Gaasdal, Odd. 2002. Hvordan får vi større fisk? 27-31.
Poster
 • Rysstad, Sigurd; Gåsdal, Odd; Narud, Ole Gustav. 2000. Konsekvenser for "allmennheten" av kommersialisering av elgjakta.
Digitale læremidler
 • Gåsdal, Odd. 2008. Analysing cross sectional survey data using linear regression methods: A 'hands on' introduction using ESS data.
Fagartikkel
 • Gåsdal, Odd; Rysstad, Sigurd; Narud, Ole Gustav. 1999. Hvem får jakte elg? Elgen. 70-72.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

- Odd Gåsdal & Allan Sande. 2009. Miljø og samfunn: Sosiologiske perspektiver på forholdet mellom mennesker, naturen og de menneskeskapte miljøproblemene. Oslo, Cappelen Akadenisk Forlag.

- 2008. Analysing cross sectional survey data using linear regression methods: A 'hands on' introduction using ESS data. ESS EduNet / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. http://essedunet.nsd.uib.no/cms/topics/regression/

- 2007. Norwegians and friluftsliv: Are we unique? I Bob Henderson & Nils Vikander.(eds.) Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way. Toronto, Natural Heritage Books.

- 2007. Innledning: Om Sigmund Grønmos karriere og om artiklene i Festskriftet. 2007. I Odd Gåsdal, Trond Løyning, Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.) Makt, mening og struktur. Bergen, Fagbokforlaget. S. 15-24.

- 2007. Strukturelle forklaringer er vel og bra, men hvordan forklarer en strukturene? 2007. I Odd Gåsdal, Trond Løyning, Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.) Makt, mening og struktur. Bergen, Fagbokforlaget. S. 227-236.

- 2006. Bargaining, Distribution and Efficiency in Norwegian Moose Hunting. 2006. Paper presented at the IASCP Conference Survival of the Commons: Mounting Challenges & New Realities. June 19 - 23.2006. Bali, Indonesia

- 2002. Vil fiskerene godta ulempene ved tiltak for å øke størrelsen på småvokst røye? 2002. Utmark 3-2002. (Elektronisk tidsskrift) http://www.utmark.org/

Odd Gåsdal og Sigurd Rysstad. 1999. Elgjakt som fellesgode og inntektskilde. Tidsskrift for samfunnsforskning 40:467-490

Sigurd Rysstad og Odd Gåsdal. 1999. Jaktform og jaktdeltakelse - På sporjakt etter drivjaktkulturens rasjonale. I: Åmund Btottveit og Olaf Aagedal (red.) Jakta på elgjaktkulturen. Oslo: Abstrakt forlag. s. 87-110

 

 

 

Surveyundersøkelser

Statistisk analyse

 

Friluftslivets samfunnsmessige betydning

Rekreasjon og friluftsliv i nærmiljøet

Institusjonelle og fordelingsmessige aspekter ved økonomisk utnyttelse av naturressurser

 

Finansialisering

Økonomisk ulikhet