Hjem
 • E-postoddrun.gronvik@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (1987). Fornying og tradisjon. Språkvern og språkrøkt 1972-1988. Norsk språkråd/Cappelen, Oslo.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Materialsortering på digital plattform. Eit steg mot høgare dataintegritet i den vitskaplege leksikografien. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 31-42.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fast redigeringsskjema for verb? Semantikk versus grammatikalisering. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 155-170.
 • Vis forfatter(e) (2002). Det nordiske språksamarbeidet - eit mønster til etterlikning? Språk i Norden. 23-46.
 • Vis forfatter(e) (1997). Order nisse o.a. i dei nynorske ordsamlingane. Maal og Minne. 149-156.
 • Vis forfatter(e) (1992). Kommunikasjon med eit språkhemma barn. Ei kasushistorie med kommentarar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 127-140.
 • Vis forfatter(e) (1980). Framandorda og norsk språkutvikling i nyare tid. Språk i Norden. 39-60.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2009). Anbefalinger vedrørende utvidet nyfødtscreening og screening av gravide for alloimmun trombocytopeni hos fostre/nyfødte. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Nynorskrettskrivinga. Utgreiing om og framlegg til revisjon av rettskrivinga i nynorsk. .
 • Vis forfatter(e) (1989). Ord og mål. Festskrift til Magne Rommetveit. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Nynorskordboka på nett som læringsverktøy i norskfaget.
 • Vis forfatter(e) (2009). Standardspråk som demokratisk gode.
 • Vis forfatter(e) (2009). Finlandssvensk sett utanfrå – livsrett og råderom.
 • Vis forfatter(e) (2008). Utfordringar for fagråda i den nye organiseringa av Språkrådet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kva skjer med nynorskrettskrivinga?
 • Vis forfatter(e) (2008). Kva er eigentleg ei nynorsknorm?
 • Vis forfatter(e) (2007). Ordlister og ordbøker for skolen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvar går Språkrådet? Kva vegval bør målrørsla gjera?
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk Ordbok på nett - eit skattkammer for norskfaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norsk Ordbok på nettet - eit skattkammer for ord-arbeidarar.NFF-seminar for nynorskomsetjarane fredag 19.11.2004.
 • Vis forfatter(e) (2003). Reaching for the moon? Parent group priorities concerning rare disorders.
 • Vis forfatter(e) (2001). Arbeidet med nynorsknormalen i Norsk språkråd - rammer, metodar og mål.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Eit fullformsystem for analyse av eldre tekst på tidlig nynorsk, bygt på Aasen-normalen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Eit ikon kategorisert gjennom ein fullformgenerator. Ivar Aasens Norsk Ordbog med dansk Forklaring.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nettbrukaren i fokus: Norsk Ordbok, revisjon a-h (NO-AH).
 • Vis forfatter(e) (2016). Ord og infrastruktur: Om nyskaping og meirverdi på grunnlag av Språksamlingane i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tekstkorpus som kilde for utvalg av oppslagsord.
 • Vis forfatter(e) (2013). Standard gains and growing pains - How did digitisation change Norsk Ordbok 2014?
 • Vis forfatter(e) (2013). Samvirket mellom ordbank og ordbok, og spørsmålet om namn på delane.
 • Vis forfatter(e) (2013). Language documentation in a globalised world - why and how.
 • Vis forfatter(e) (2013). IKT-styrt samvirke mellom ordbank og ordbok, og spørsmålet om nemningar for kategoriane.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ein kartløysing for Norsk Ordbok - føremonar og utfordringar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Dynamic web dictionaries – a treasury for learners of Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kvar går og korleis dreg ein grensa mellom leksikaliserte frasar og redaksjonelle døme? Litt teori og nokre døme.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hans Ross: Lingvist og ordboksmann i ei pionertid.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Norwegian Dialect Atlas digitalised – mapping linguistic data.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norsk dialektatlas og Målføresynopsisen i digital utgåve - føremonar og utfordringar.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leksikalske resursar for norsk språk ved UiO.
 • Vis forfatter(e) (2011). A corpus based method for isolating the central vocabulary.
 • Vis forfatter(e) (2010). Standardising 400 years of speech. Norsk Ordbok 2014.
 • Vis forfatter(e) (2010). Dokumentasjonen av tidleg nynorsk (1525 - 1814).
 • Vis forfatter(e) (2009). Uttaleopplysningar i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Stilmerking i Norsk Ordbok 2014 - teori, status og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk Ordbok 2014 - Eit oppslagsord på vegen frå tilfang til artikkel.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kva er nytt? Aviser som kjelde til ordtilfang. ein analyse av korpustilveksten i 2006-årgangen av Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2009). Frå ord i tale til ord i bok. Norsk Ordbok 2014.
 • Vis forfatter(e) (2009). Expanded newborn screening (NBS) in Norway - advisory report from a national working group.
 • Vis forfatter(e) (2009). Eit inventar for leksikaliserte frasar i norsk. Underoppslaget i Norsk Ordbok 2014.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aviser som kjelde til nytt ordtilfang. 2006-årgangen av Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2008). Underoppslaget I NO band 1-7. Eit register for norsk fraseologi.
 • Vis forfatter(e) (2008). Documenting languages - dictionary writing in an African context. How can the experiences of the ALLEX project be brought to bear on other languages?
 • Vis forfatter(e) (2008). Dealing with imported concepts and word forms - general methodology.
 • Vis forfatter(e) (2008). Afrikanske språk, kategorisering og multiverktøy.
 • Vis forfatter(e) (2008). A Norwegian Comment on Language policies and language rights Commentary to Plenartalare Sally Johnson: Orthography, Publics and Legitimation Crisis: The 1996 Reform of German.
 • Vis forfatter(e) (2007). Resources and editor for Norsk Ordbok 2014.
 • Vis forfatter(e) (2007). Redigeringsskjema for store verb. Semantikk versus grammatikalisering.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nye korpustips. Utnytting av korpus i redigering, gode søk og formulering av søk i cqp.
 • Vis forfatter(e) (2007). Materialsortering på digital plattform. Eit steg mot høgare dataintegritet i den vitskaplege leksikografien.
 • Vis forfatter(e) (2007). Korpus for eit språk i utvikling. Oppbygging og søkjemetode i høve til språkleg variasjon.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fagrådet for normering og språkobservasjon. Oppgåver og resursar.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk Ordbok 2014 – presentation of a complex lexicographic tool.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk Ordbok 2014 from Manuscript to Database - Standard Gains and Growing Pains.
 • Vis forfatter(e) (2005). Effects of digitalisation on the use of source materials, editorial method and editorial training. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Dataressursane ved Norsk Ordbok 2014 som forskingsverktøy.
 • Vis forfatter(e) (2004). Svensk språkodling sett frå Noreg. Kommentar til Ulf Telemans bøker om "svenska språkvårdens historia".
 • Vis forfatter(e) (2004). Norsk Ordbok 2014 (The Norwegian Dictionary 2014).
 • Vis forfatter(e) (2004). Eit stort verb i ordboksform. Om redigeringa av verbet "ha" i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2003). Redigeringsprogrammet for Norsk Ordbok 2014 - i skjeringspunktet mellom skjønn og automatisering.
 • Vis forfatter(e) (2003). Metaordboka på nettet- eit moderne og allment tilgjengeleg forskingsverktøy for dei nynorske språksamlingane.
 • Vis forfatter(e) (2003). Korleis avgrense fleirordige uttrykk som semantiske einingar.
 • Vis forfatter(e) (2001). Det nordiske språksamarbeidet - eit mønster til etterlikning?
 • Vis forfatter(e) (2001). "av og til" og "i og for seg": Om normering av fleirordige oppslag i Setelarkivet til Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2001). "av og til" og "i og for seg": Om normering av fleirordige oppslag i Setelarkivet til Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2000). No freedom of thought without freedom for the mother tongue. Research and development of African languages in Zimbabwe through lexicography.
 • Vis forfatter(e) (1999). Why is Modern Lexicography impossible without Corpora?
 • Vis forfatter(e) (1999). Lingvisten som målreisar i nye statar.
 • Vis forfatter(e) (1999). Eit leksikografisk perspektiv på materialet. Om dei elektroniske samlingane for nynorsk ved Universitetet i Oslo.
 • Vis forfatter(e) (1989). The Earliest Dictionaries of Nynorsk in the Light of Presentday Dictionary Typology.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2014). Skal UiO vera verdsleiande på norsk språk også i framtida? Uniforum. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Språksamlingane spreidde for alle vindar? Uniforum.
 • Vis forfatter(e) (2013). Språkpolitisk kuppforsøk? Klassekampen. 37-37.
 • Vis forfatter(e) (2013). Oppslagsord: Søppelkasse Norske ordbøker kan stå framfor kassering og nedlegging i Løpet av få år. Det er absurd. Klassekampen. 18-18.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk Ordbok framfor prosjektslutt - kva skjer no? Dag og Tid.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Rapport frå den 11. konferansen om leksikografi i Norden. LexicoNordica. 359-365.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (1987). Målbruken i offentleg teneste i tida 1930-1940.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1989). Ord og mål. Festskrift til Magne Rommetveit. Kringkastingsringen.
 • Vis forfatter(e) (1989). Ord og Mål. Festskrift til Magne Rommetveit 4. oktober 1988. Kringkastingsringen.
Oppslagsverk
 • Vis forfatter(e) (2002). Norsk Ordbok band 4: gigle - harlemmerolje.
 • Vis forfatter(e) (2001). Norsk Ordbok. 4.
 • Vis forfatter(e) (2001). Isichazamazwi SesiNdebele.
 • Vis forfatter(e) (2001). Duramazwi Guru reChiShona.
 • Vis forfatter(e) (2000). Norsk ordbok. 3.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). The Saga of Norsk Ordbok: A scholarly dictionary for the Norwegian vernacular and the Nynorsk written language. Kerneman Ditionary News. 19-24.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ordbøker - kva har vi, og kva kan vi bruka dei til? Språknytt. 12-16.
 • Vis forfatter(e) (2004). Er djevelen ein fanden med stor bokstav? Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 22-26.
 • Vis forfatter(e) (2001). Nordisk språkråd - samarbeid til etterlikning? Språknytt. 14-18.
 • Vis forfatter(e) (1992). Kva må ein kunna for å ha glede av ei ordbok? Om språklæring i norskfaget og den skuleordboka for norsk som ikkje finst. Norsklæreren. 5-10.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Frå Mål og Makt til makt over mål. Mål og makt. 10-11.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). Stadnamnprofessor Tom Schmidt: – Eg nektar å flytta.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sier fra seg språkansvar. Undersak: Kraftbrev fra departementet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Pengestrid om ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2014). Lodve Solholm: – Snakk opp verdien av Norsk Ordbok!
 • Vis forfatter(e) (2014). Klar for å berge ordboka. Undersak: Kan ikke legge ned.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kan stanse salg av ordbok. Undersak: Anklaget for tjenesteforsømmelse.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (1999). The Importance of using Native Languages in Education and Daily Life (ALLEX Project - ALRI).
 • Vis forfatter(e) (1999). The Importance of using Native Languages in Education and Daily Life (ALLEX Project - ALRI).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Word banks, dictionaries and research results by the roadside. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Studying language change through indexed and interlinked dictionaries. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Nettbrukaren i fokus: digitalisering av Norsk ordbok a–h. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Comparing Orthographies in Space and Time through Lexicographic Resources. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bokmål and Nynorsk co-indexed. The Meta Dictionary as a tool to measure language variation and change. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). What should the electronic dictionary do for you - and how? 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Varemerke og allmennspråk. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). [ulm – ulvut], [yte – yteved]. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vitskaplegheit og samfunnsrelevans for store ordboksverk. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The lexicography of Norwegian. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nyskapinga i elektroniske ordbøker og språksamlingar. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Language documentation in a globalised world. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Eit lemmaregister for Ivar Aasens Norsk Ordbok med dansk forklaring i databaseformat. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). X-en i og utanfor alfabetet. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samvirket mellom ordbank og ordbok. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). What should the electronic dictionary do for you – and how? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). skor - skoretre. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk dialektatlas i digital utgåve og språkdata på kart. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). A corpus based method for a diachronic study of the central vocabulary of New Norwegian. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). rekk - reklingskast. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lemma collection for the first monolingual dictionary. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lexicalised phrases in Norwegian. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). op - opossum. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). nak - naltrehoste. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). leg - legumin. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Redigeringsskjema for store verb - semantikk versus grammatikalisering. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). ko - koitus, kom - kontesse. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Verknader av digitalisering på materialvurdering, redaksjonell metode og opplæring. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norsk Ordbok 2014 - presentasjon av eit komplekst leksikografisk verktøy. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Redigheringsprogrammet for Norsk Ordbok 2014. I skjeringspunktet mellom menneskeleg skjønn og automatisering. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk Ordbok 2014 from manuscript to database - Standard Gains and Growing Pains. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). I hava. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Vedlegg 3; framlegg frå Oddrun Grønvik. Olav Veka, Eilov Runnestø og Kåre Skadberg. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Redigeringsprogram for Norsk Ordbok: Om tid, skjøn og fast format. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Men språket var ikkje daudt: om eigenuvikling og hjelp til språkleg sjølvhjelp i Afrika. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Er det stygt å seie "neger"? Om konnotasjonar, bruksmarkering og nemne for folkegrupper. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). ALLEX-prosjektet - ti års samarbeid over språkgrenser. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Norsk Ordbok band IV hefte 2, bolk glo-gnåvla.
 • Vis forfatter(e) (1995). Tre år med morsmålsleksikografi i Zimbabwe. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). The Earliest Dictionaries of Nynorsk in the Light of Present-Day Dictionary Typology. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). Lånordproblemet i norsk. gruppering og systematisering av lånorda og ulike måtar å ta stiling til dei i normeringa. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1989). Meir enn eit tillegg til annan manns verk? Om Hans Ross og ordboka hans. 17 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture. International Journal of Lexicography. 92-114.
 • Vis forfatter(e) (2019). State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 39-52.
 • Vis forfatter(e) (2012). Digital leksikografi og funksjonsteoretiske briller. LexicoNordica. 239-254.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ordbøker - kva har vi? Definisjonsordbøker for norsk. Språknytt. 15-21.
 • Vis forfatter(e) (1992). Korleis bruker folk ordbøker? Norskrift. 37-63.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2014). Føreord. 7-9.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2003). Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Språksamlingane og leksikografisk arbeid ved Universitetet i Bergen. 80-86. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Nordiske Studier i Leksikografi 14, Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj -2. juni 2017. Nordisk Forening for Leksikografi.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kva slags språksamlingar treng Noreg etter 2014? 24-27. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). "Om tilstanden og behovene for ordbøker for innvandrere" i "En samlet ordbokpolitikk etter 2014. Rapport fra et seminar 20. mars 2013". .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.