Hjem
Per Johan Petersson Bouchts bilde

Per Johan Petersson Boucht

Professor
 • E-postJohan.Boucht@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  536
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Straffrätt

Polisrätt

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2020). Poliisin voimakeinojen käyttö. Suomalaisen oikeuden oppikirja. Polisyrkeshögskolan.
 • Vis forfatter(e) (2020). Finsk straffrätt. Grundkurs i straffrättens allmänna läror. Polisyrkeshögskolan.
 • Vis forfatter(e) (2019). Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet. Poliisiammattikorkeakoulu.
 • Vis forfatter(e) (2019). Polisens användning av våld. En juridisk lärobok. Iustus förlag.
 • Vis forfatter(e) (2018). Polisens maktmedelsanvändning. En lärobok om finsk rätt. Polisyrkeshögskolan.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Nødetatenes bistandsplikt overfor politiet. Kritisk juss. 109-140.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovkommentar: straffeloven §§ 332-341. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2020). Nordisk kriminalpolitik: Finns den längre, och i så fall, vart är den på väg? Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 215-247.
 • Vis forfatter(e) (2020). Medvirkningslæren i finsk, norsk og svensk rett – en komparativ undersøkelse. Tidsskrift for strafferett. 354-383.
 • Vis forfatter(e) (2020). HD 2020:13 och gränserna för polisens maktmedelsanvändning. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 585-606.
 • Vis forfatter(e) (2019). Asset Confiscation in Europe - past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime. 526-548.
 • Vis forfatter(e) (2017). Finsk polis och s.k. riktade dödsskott. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 611-628.
 • Vis forfatter(e) (2014). De yttre gränserna för finska polisens maktmedelsbruks - diskussion om en doktorsavhandling. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 288-302.
 • Vis forfatter(e) (2014). Civil asset forfeiture and the presumption of innocence under Art. 6(2) ECHR. New Journal of European Criminal Law. 221-255.
 • Vis forfatter(e) (2013). Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig särskilt riskfylld verksamhet. Svensk Juristtidning. 985-1016.
 • Vis forfatter(e) (2013). Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - On Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 127-162.
 • Vis forfatter(e) (2012). Utvidgat förverkande enligt norska straffeloven § 34a - ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav. Tidsskrift for strafferett. 382-423.
 • Vis forfatter(e) (2012). Om strafferettslig tilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv. Lov og Rett. 515-532.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cross-border Use of Police Powers in the EU - a Finnish, Norwegian and Swedish perspective. European Criminal Law Review. 203-235.
 • Vis forfatter(e) (2011). Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 747-775.
 • Vis forfatter(e) (2011). Litteratur. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 865-865.
 • Vis forfatter(e) (2011). Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 612-657.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). En ny lag om ordningsvakter m.m. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). "Redningsetatenes bistand til politiet".
 • Vis forfatter(e) (2019). Proportionality and Asset Confiscation.
 • Vis forfatter(e) (2019). Passiv medverkan till brott.
 • Vis forfatter(e) (2019). Förundersökning av cybercrime - nytt från Finland.
 • Vis forfatter(e) (2019). For unge til å bestemme selv, gamle nok til straff.
 • Vis forfatter(e) (2019). Finns det längre en nordisk kriminalpolitik? Och om så, vart är den på väg?
 • Vis forfatter(e) (2018). Inndragning av utbytte i og utenfor straffesak.
 • Vis forfatter(e) (2018). Human Rights and Criminal Justice in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Asset confiscation in Europe - past, present, and future challenges .
 • Vis forfatter(e) (2017). Forsett, forsøk og medvirkning - noen nordiske betraktelser.
 • Vis forfatter(e) (2017). (A) Nordic Criminal Model(s)?
 • Vis forfatter(e) (2015). Utvecklingstendenser i förverkandeinstitutet i norsk rätt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Perspectives from Criminal law: Is there a Nordic model of criminal law?
 • Vis forfatter(e) (2015). Förhållandet mellan nödvärnsrätten och maktmedelsbruk enligt politiloven i norsk rätt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners.
 • Vis forfatter(e) (2015). European Cooperation in Financial Investigations-Legal Basis and Future Challenges.
 • Vis forfatter(e) (2015). Asset Recovery as a Response to Organized Crime.
 • Vis forfatter(e) (2015). 'Limits of Asset Confiscation' - Om legitimering av utvidgade former av indragning av olovlig ekonomisk vinning.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Limits to Extended Asset Forfeiture.
 • Vis forfatter(e) (2014). Extended Asset Recovery in Criminal Law - Increased Functionality or Unjustified Deviation From Traditional Legal Safeguards.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Limits of Extended Asset Confiscation".
 • Vis forfatter(e) (2013). Utvidgat förverkande.
 • Vis forfatter(e) (2012). Legal Interpretation in Finland and Sweden.
 • Vis forfatter(e) (2012). Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2012). Rättspsykiatrin måste granskas. Vasabladet. 1 sider.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Anmälan av Elisabeth Myhre Lie: I forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Gyldendal akademisk, Oslo 2011, 350 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 218-228.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2019). The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds.
 • Vis forfatter(e) (2017). Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2012). Er reglene hensiktsmessige? VG : Verdens gang. 28-29.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Finländare i Norge: Mycket arbete sker på distans.
 • Vis forfatter(e) (2017). Professor Johan Boucht om polisiär våldsanvändning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Om elektroshockvåpen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Intervju i medieoppslag om politilovbrudd.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hög tröskel för polisen att ta till maktmedel.
 • Vis forfatter(e) (2017). Finlandssvensk humor slår fel i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2017). Den finlandssvenska humorn går inte riktigt hem i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Utroskap og berettiget harme".
 • Vis forfatter(e) (2015). "Ser ut som nødverge".
 • Vis forfatter(e) (2015). "Nødverge".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Utviklingslinjer ved inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Proportionality in Asset Confiscation Proceedings. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kulturminnekriminalitet og strafferettslig inndragning. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners? . 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). European Cooperation in Financial Investigations. An Overview of the Legal Framework and Future Challenges. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence under Art. 6(2) ECHR. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduction to Finnish and Swedish Legal Method. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning. 32 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Politirettslig fare - særlig ved ordensforstyrrelser. Tidsskrift for strafferett.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Väktar- och ordningsvaktsverksamhet i finsk och norsk rätt - en översikt. 331-356. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). En ny lag om ordningsvakter m.m. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Monografier

- Limits of Asset Confiscation. A Study on the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds (2015, forthcoming)

- Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning. Diss. Iustus förlag 2011, 512 ss.

 

Läroböcker

- Johan Boucht – Dan Frände: Finsk straffrätt. Grundkurs i de allmänna lärorna. Poliskolans läroböcker 6; 2007 263 ss.

- » Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet (2008). Poliisiammattikorkeakoulun oppikirjat 1; 2008 270 ss.

 

Artiklar i antologier

- "Principles of Legal Interpretation in Finnish and Swedish Law", in Ingvill Helland and Sören Koch (ed.), Nordic and Germanistic Legal Methods. Contributions to a dialogue between different legal cultures, with a main focus on Norway and Germany (2014 forthcoming), 165-187

- ”Den juridiska utbildningen – ett genmäle”, i Nykyajan muuttuva oikeus – Nutida rätt i förändring. r.f. Justus ry. 10 vuotta • år, Kimmo Nuotio – Casper Herler – Johan Boucht (toim. • red.), Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja N:o 5 (Saarijärvi 2001), s. 263-277

 

Artiklar i peer-review tidskrifter:

- "Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence - Particularly in the Light of Art. 6(2) ECHR", New Journal of European Criminal Law (2014), 221-255

- "Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - on Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty", European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Procedure (2013), s. 127-162

- "Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk", under publicering i Svensk Juristtidning (9/2013), s.

- "Utvidgat förverkande enligt strl. § 34a - ny modell för ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav?", Tidsskrift for Strafferett (4/2012), s. 382-423

- "Om strafferettslig utilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv", Lov og Rett, 2012, s. 515--532

- "Cross-border Use of Police Powers within the EU - A Finnish, Norwegian and Swedish perspective", European Criminal Law Review (3/2012), s. 203-235

- "Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40 - särskilt i ljuset av svenska HD:s avgörande NJA 2011 s. 563", Tidsskrift for Rettsvitenskap (5/2011), s. 612-657

- ”Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Särskilt beträffande polismäns nödvärnsrätt och användning av skjutvapen”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2011), s. 747-776

 

Artiklar i lärda juridiska tidskrifter:

- "De yttre gränserna för polisens bruk av maktmedel - diskussion om en doktorsavhandling", Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2014, forthcoming), 15 ss.

- ”Om objektivitetsprincipen i den polisiära verksamheten - utkast till problemställningar”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2011), s. 284-299

- ”Om framkallande av fara i ljuset av NJA 2008 s. 1060”, Juridisk tidskrift (2009), s. 874–882

- ”Mot en kommunikativ straffrätt”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2005), s. 121-143

- ”Teaching Legal Theory in Universities of Helsinki and Warwick. A Comparative Reflection”, Oikeus (2001), s. 241-250

- ”De nordiska juristmötena och rättsgemenskapen i Norden”, Defensor Legis (1999), s. 748‑775

- ”Om grundlagsreformen och domstolars lagprövningsrätt. En kort granskning av paragraf 106 § i förslaget till ny regeringsform för Finland”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1998), s. 571-607

- ”Lagars grundlagsstridighet. En kort granskning av paragraf 106 § i förslaget till ny regeringsform för Finland”, Finsk Tidskrift (1998), s. 282-294

 

Kortare bidrag i lärda tidskrifter

- ”Polisens befogenhet att bruka maktmedel och dess relation till nödvärnet – några reflexioner”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2006), s. 517-523.

- “Det 36 Nordiska juristmötet i Helsingfors”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2002), s. 713-724

Rapporter:

- ”Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning”, i Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar. En rapport om skattetjänstemännens straff-, disciplin- och skadeståndsrättsliga ansvar för handlande i tjänsten mot bakgrund av JO:s och JK:s praxis (Institutet för Skatter & Rättssäkerhet) 2011, s. 69-100

Litteraturrecensioner:

- Elisabeth Myhre Lie: I Forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid (Gyldendal akademisk 2011), 350 ss., i Tidsskrift for Rettsvitenskap (2012), s. 218-228

Tor-Geir Myhrer: Som sista utvei. Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen, (Universitetsforlaget 2005), 246 ss., och Annika Norée, Polisers rätt att skjuta (Norstedts juridik 2004), 143 ss., i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2007), s. 159-164

- Claes Lernestedt: Kriminalisering – Problem och principer, akademisk avhandling (Göteborg: Iustus förlag 2003), i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2003), 697-705

- Tero Kurenmaa: Sisäpiirintiedon väärinkäyttö, diss. (Jyväskylä: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja 2003), i Defensor Legis (2003), s.

Limits of Confiscation - Assessing the Legitimacy of Extended Appropriation of of Criminal Proceeds

 

- Juridiska Föreningens i Finland r.f. litteraturpris 2012-2013 (för artikeln ”Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Särskilt beträffande polismäns nödvärnsrätt och användningen av skjutvapen”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2011), s. 747-776).

- førsteamanuensis i strafferett, Universitetet i Oslo, 1.9.2014-

- visiting research fellow, Centre for Criminology, University of Oxford, England, 2013-2014

- docent i straffrätt, Helsingfors universitets juridiska fakultet (2013)

- medlem i kommittén Scholars at Risk, Universitetet i Bergen 2012-

- Postdoktor (Norges Forskningsråd; FRISAM) 2012-2014

- Juris doktor (Uppsala universitet) 2011

- Referee för tidskriften "Police Practice and Research" (Routledge)

- Styrelsemedlem i Centrum för Polisforskning (Uppsala universitet), 2009-2011

- MPG-stipendiat vid Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (2/2010-4/2010)

- Doktorand (Uppsala universitet, juridiska fakulteten) 2007-2011

- Assistent i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet 2005-2007

- Vicehäradshövding 2005 (Pargas tingsrätt)

- Jur.kand 2004 (Helsingfors universitet)

- Timlärare i straffrätt vid Polisyrkeshögskolan (Tammerfors) 2003-2008

- Förste redaktionssekreterare för Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 2002–2006 (andre redaktionssekreterare 2006–2010)

- Medlem av det finländska redaktionsrådet för Retfærd, 1999-2011