Hjem
Ragna Aarlis bilde

Ragna Aarli

Professor, prodekan for forskning
 • E-postragna.aarli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 52+47 458 69 706
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Forskergruppeleder for forskergruppen for rettsstat

Forskningsinteressene mine ligger i skjæringspunktet mellom statsrett, menneskerettigheter og prosessrett. Jeg har særlig arbeidet med rettighetskollisjoner mellom ytringsfrihet og privatliv, regulering av massemedier, domstolenes samfunnsfunksjon, bevisrettslige problemstillinger og juridisk metode.

 

Diverse formidlingsaktiviteter
Offentlig innsyn i Straffesaker 

 

Emneansvar for Exfac juridisk forprøve og fagansvarlig for masteroppgaver i rettsstat, forskerutdanningskurs.

Erasmus+ Teaching Exchange med kurset Courts and Society in transition, med Jørn Øyrehagen Sunde
til Brno (The Czech Republic) 2016, Tartu (Estonia) in 2017, Regensburg (Germany) in 2018 and Ghent (Belgium) 2018.

Lærebok:
Aarli har også skrevet Læreboken Fra lov til rett sammen med Synne Sæther Mæhle. Læreboken brukes ved mange læresteder i Norge og er tilleggslitteratur i København.

Veiledning:
Phd-nivå, masteroppgaver og bachelor (SV-fakultetet)
2 uteksaminerte phd-kandidater:

 • Ellen Lexerød Hovlid, Vern av privatlivets fred (UiB 2014) og
 • Ingun Fornes, Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene (UiB 2018)

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Judicial Councils Everywhere? Judicial Administration in Europe, with a Focus on the Nordic Countries. International Journal for Court Administration. 1-34.
 • Vis forfatter(e) (2021). Uavhengige og upartiske domstoler og dommere. Jussens venner. 193-239.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene. Lov og Rett. 149-166.
 • Vis forfatter(e) (2019). Digitale juridiske utdrag og utviklingen av norsk metodelære. Lov og Rett. 640-657.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sannhetens pris: Kildevern som bevisrettslig problem. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 138-148.
 • Vis forfatter(e) (2017). Non-expiring Offences in Nordic Criminal law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 51-70.
 • Vis forfatter(e) (2015). Diskresjon og verdighet. Om forholdet mellom den tredje og fjerde statsmakt. Nytt Norsk Tidsskrift. 372-382.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Status and Meaning of Criminal Procedure: An exploration of the reception of DNA evidence in the criminal process. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 63-74.
 • Vis forfatter(e) (2012). Genetic Justice and Transformations of Criminal Procedure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 3-21.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ytring: Gjenåpning og DNA. Tidsskrift for strafferett. 343-348.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rettergang på internett - bedre enn TV-sending? Lov og Rett. 33-45.
 • Vis forfatter(e) (2007). Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene Innlegg ved Det XIV Nordiska Kriminalistmötet 23. - 25. august 2007. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 242-249.
 • Vis forfatter(e) (2005). Vern av "privatlivets fred". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 525-574.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fotoforbudet for fall? Tidsskrift for strafferett. 179-183.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Dørvaktkjennelsen" - et understatement om pressens kildevern. Tidsskrift for strafferett. 452-462.
 • Vis forfatter(e) (2003). TV-sendte retterganger. Lov og Rett. 158-169.
 • Vis forfatter(e) (2003). Syndens sanne ansikt? Kommentar til Høyesteretts avgjørelse 13. mai 2003, saknr 00037/2003. Lov og Rett. 407-420.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Ytringsrommet for kvinner i 2023.
 • Vis forfatter(e) (2023). Norske anomalier. Domstolssystemet i komparativt lys.
 • Vis forfatter(e) (2023). Dokumentinnsyn i straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ytringskommisjonen sett fra innsiden.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ytringsfrihetens grenser i et mer digitalisert samfunn. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Ytringsfrihet i internettets tidsalder.
 • Vis forfatter(e) (2022). Sakskostnader og rettssikkerhet. Hvordan sikre brukernes tilgang til domstolene sett fra akademias ståsted?
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og urett. Ytringsfrihetskommisjonens rapport i juridisk lys.
 • Vis forfatter(e) (2022). Akademisk ytringsfrihet - hvor står vi nå?
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettslige rammer for mediedekning av verserende straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2021). Er "uredelighet" så ille da? Om "Råolje"-saken og forskningsetikkloven som konfliktskaper i forskningsinstitusjoner.
 • Vis forfatter(e) (2021). Domstolkommisjonens forslag om forbedrede arbeidsprosesser i domstolene.
 • Vis forfatter(e) (2020). Straffeloven § 185: Historisk bakgrunn og rettstilstand.
 • Vis forfatter(e) (2020). Offentlig innsyn i straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2018). Uredelighetssaker - forskningsinstitusjonenes og Granskingsutvalgets oppgaver etter forskningsetikkloven.
 • Vis forfatter(e) (2018). Skjønn, lovlighet og granskning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Domstolers funksjon - hva betinges de av?
 • Vis forfatter(e) (2017). Thomas Horns "Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse" som rettspolitisk prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Krav og forventninger til juristers fastsettelse av faktum i et moderne kunnskapssamfunn.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kan sakkyndige gi domstolene det de vil ha? Om bevis, beviskrav og bevisvurdering i domstolene.
 • Vis forfatter(e) (2016). Domstolsforsking ved UiB.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Høyesterett 200 år.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hva har du rett til å vite? Om borgernes informasjonskrav etter Grunnlovens § 100.
 • Vis forfatter(e) (2013). Medienes adgang til å omtale straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2013). DNA surveillance. Legal perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2012). På forbryterjakt med DNA-spor - fortrinn og fallgruver.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gir DNA-beviset oss et tryggere samfunn?
 • Vis forfatter(e) (2008). Medienes rett til å omtale verserende straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2006). Innføring i internasjonale menneskerettigheter.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Plattformselskapenes ansvar for ytringsfrihet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ytringsfrihetens grenser på digitale plattformer.
 • Vis forfatter(e) (2022). Long Covid i domstolene - har pandemien satt varige spor?
 • Vis forfatter(e) (2022). Krav til saksbehandling og uavhengighet for statlige nemnder.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kommentar til foredraget "Om politisering av domstolene - Rådhushospitsdommen i klassekampens lys".
 • Vis forfatter(e) (2022). De nordiske domstolene og kontaktene med allmennheten.
 • Vis forfatter(e) (2022). Comments to Peter Gill's presentation: A framework to interpret evidence.
 • Vis forfatter(e) (2021). Domstolkommisjonens forslag om ny regulering for å sikre domstolenes uavhengighet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Access to Courts and the Autonomy of court Presidents in Periods of Crisis. A Covid 19-lesson from Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Spesialisering av domstolene.
 • Vis forfatter(e) (2019). Den digitale dommer.
 • Vis forfatter(e) (2019). Den digitale dommer.
 • Vis forfatter(e) (2019). Comparative perspectives on the power of judges.
 • Vis forfatter(e) (2019). ...And Justice For All. The Development in Numbers of Participants in Court.
 • Vis forfatter(e) (2018). Spesialisering av domstolene.
 • Vis forfatter(e) (2018). Rettskildebruk og juridiske utdrag. Et metodeperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2018). Public access to digital documents.
 • Vis forfatter(e) (2018). Om reform av domstolene.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nordiske domstolstrukturer i forandring.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan skal domstolen jobbe for å møte de overordnede føringene som ligger i utkastet til ny straffeprosesslov sett fra universitetets perspektiv?
 • Vis forfatter(e) (2018). Et domstolsystem i utvikling - hvordan bevare tilliten til rettssystemet?
 • Vis forfatter(e) (2018). Courts of the Future. Reflections from the work of the Norwegian Court Commission.
 • Vis forfatter(e) (2018). Concluding Remarks on The Role of Courts in Evolving Societies.
 • Vis forfatter(e) (2018). Are Big Courts Better Courts? Judicial Reform in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Big Data" som grunnlag for beslutninger om offentlig helsehjelp på individnivå: En rettsstatlige problemskisse.
 • Vis forfatter(e) (2017). The New Human Right of Internet Access.
 • Vis forfatter(e) (2017). Offeret - en uvedkommende i retten?
 • Vis forfatter(e) (2017). Konvergens eller fragmentering i vitenskapelig praksis.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tilgang til digitale bevis.
 • Vis forfatter(e) (2016). The impact of Victim Impact Statements and other participatory measures for victims in the criminal process: Observations from Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Open Government in the Digital Age: A Nordic Way?
 • Vis forfatter(e) (2016). Gode nok bevis? Om rettssikkerhet og treffsikkerhet i bevisbedømmelsen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Courts and Society in Transaction.
 • Vis forfatter(e) (2015). Victims of Crime.
 • Vis forfatter(e) (2015). Punishment as Communication: Who decides the Fair Volume of the Conversation.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kildevern i sosiale medier.
 • Vis forfatter(e) (2015). Høyesteretts samfunnskontakt.
 • Vis forfatter(e) (2015). DNA and Statutory Limitations in Criminal Law.
 • Vis forfatter(e) (2015). Biologiske spor, DNA-sakkyndighet og fri bevisvurdering .
 • Vis forfatter(e) (2014). Reform of the Insanity Defense: Norwegian Reflections Post 22 July, 2011.
 • Vis forfatter(e) (2013). Independent Judges and their Relations to the Media: Norwegian Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2012). The 22/7 Trial. Making justice in one of the worst peace-time massacres in modern history.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sosiale medier, teknologiutvikling, kan og bør jussen henge med?
 • Vis forfatter(e) (2012). Endringer i dommernes mediehverdag.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dommerne og DNA-beviset.
 • Vis forfatter(e) (2012). DNA og likhet for loven.
 • Vis forfatter(e) (2012). DNA og kampen mot kriminalitet.
 • Vis forfatter(e) (2012). "22.7. Rettssaken mot Anders Behring Breivik".
 • Vis forfatter(e) (2011). Rettsvitenskapens (u)vitenskapelighet. En uærbødig provokasjon.
 • Vis forfatter(e) (2011). Rettssikkerhet ved bruk av DNA-bevis.
 • Vis forfatter(e) (2011). Integritetsvern på Internett - spredning av opplysninger om eget og andres liv.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Status and Meaning of Criminal Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2010). Proving Guilt with Science. How a more widespread use of DNA and other scientifically advanced evidence challenge the criminal process.
 • Vis forfatter(e) (2010). Domstolenes balansegang mellom retten til offentlighet og vern om privatliv.
 • Vis forfatter(e) (2010). DNA teknologi i strafferetten. Utfordringer knyttet til bruk av DNA-bevis i etterforskningen av grenseoverskridende kriminalitet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Offentlig rettergang - til vern eller hinder for tillit til domstolene?
 • Vis forfatter(e) (2008). Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Principle of Open Justice in a Multimedia Society.European perspectives on the Impact of Electronic Media on Criminal Procedure.
 • Vis forfatter(e) (2007). Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • Vis forfatter(e) (2007). Europakonvensjonens "immunisering" av massemediene.
 • Vis forfatter(e) (2006). PhD-prosjektpresentasjon: Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • Vis forfatter(e) (2006). Offentlighetsprinsippet i moderne straffeprosess.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bør retten til privatliv grunnlovfestes?
 • Vis forfatter(e) (2005). Multimediapress på offentlighetsprinsippet ved domstolene – skal vi gi etter?
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvem skal vokte vokterne?
 • Vis forfatter(e) (2005). Guarding the watchdog.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ansvarsregulering av den fjerde statsmakt.
 • Vis forfatter(e) (2004). Folkeopplysning eller rettens trivialisering?
 • Vis forfatter(e) (2002). Medieansvar: Hvilke arbeidsmetoder kan media tillate seg i rollen som public watchdog? Kort prosjektskisse.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2023). Ja, vi elsker generalistene. Lov og Rett.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gode spørsmål. Bergens Tidende. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2009). EMD styrker omdømmevernet. Lov og Rett. 321-322.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Recension. Anne Kjersti Befring, Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver, Gyldendal, 2019, 711 sider. Nordisk socialrättslig tidskrift. 115-121.
 • Vis forfatter(e) (2017). Thomas Horn: Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse. Rettspolitiske vurderinger. Tidsskrift for strafferett. 270-274.
 • Vis forfatter(e) (2015). Camilla Hammerum: Tiltalen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 226-231.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kunnskapsrikt om ytringsfrihetens grenser: Nils E. Øy, Medierett for journalister, Oslo 2013. Norsk Medietidsskrift. 83-85.
 • Vis forfatter(e) (2013). Vibeke Borberg: Princippet om offentlighed i retsplejen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2012, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 372-377.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mads Andenæs og Eirik Bjørge: Menneskerettene og oss, Universitetsforlaget, Oslo 2011, 316 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 231-235.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kristin Clemet og John O. Egeland (red): "Til forsvar for personvernet". Lov og Rett. 510-512.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bevis i straffesaker. Utvalgte emner. E-bok. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2022). Fra lov til rett, 3. utgave.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fra lov til rett, 2. utgave.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fra lov til rett.
 • Vis forfatter(e) (2010). Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2023). Juridisk metode i et nøtteskall, 2. utgave. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2011). DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet. Cappelen Damm AS.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Nordic-Chinese Workshop: Reflections on the former Norwegian jurisdiction in China. Frontiers of Law in China. 197-199.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Innstillingsrådet for dommere trenger reform. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). «Når ble organiseringen av den dømmende makt en del av det kommunale selvstyret?». Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lokale sorenskrivere gir ikke bedre rettssikkerhet. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2021). Dokumentoffentlighet sett fra glasshuset. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvor ble det av forskningsetikken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2019). Kommentar til Høyesteretts dom om DNA-registrering. Juridika.
 • Vis forfatter(e) (2017). Din og min domstol. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 66-67.
 • Vis forfatter(e) (2015). Domstolen som bygde landet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Din stemme teller. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Redaktøren er død! Leve redaktøren! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2012). Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2011). DNA-bevis og rettssikkerhet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nytten av (ut)dannelse. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2010). Dommernes plikt til å verne privatlivet. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 50-51.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medieblikk på juryordningen. Bergens Tidende. 12-12.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rettsvern av privatlivet. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nasjonale prøver – et juridisk betenkelig Kinderegg? Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2004). Avkriminalisering av injuriene. Bergens Tidende. 43.
 • Vis forfatter(e) (2003). TV-sendte retterganger. Dagbladet. 50-50.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2011). Ubegrunnet redaktørangst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5-5.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene.
 • Vis forfatter(e) (2009). Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn og omtale av straffesaker.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Kartlegger ytringsfriheten i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2021). Setter rettsstaten i fokus.
 • Vis forfatter(e) (2020). – Skillet mellom bevis og indisier er misvisende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Jussprofessor vurderer dagens innsynsregler i straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2019). Spesialisering i domstolene.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vil ha grenser for livedekning av rettssaker.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vil ha grenser for direktesending fra retten.
 • Vis forfatter(e) (2008). Retten til innsyn kan true rettferdig rettargang.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nyhetsinnslag om forsvareretikk.
 • Vis forfatter(e) (2007). Intervju om jurykjennelsen i Nokas-saken.
 • Vis forfatter(e) (2007). Intervju om jurykjennelsen i Nokas-saken.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). § 92. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). EMK artikkel 10 som rettsgrunnlag for innsyn i straffesaksdokumenter . 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Om offentliggjøring av opplysninger om egne barn på internett. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norway. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Courts and Judicial Reforms. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Court Management in Professional Judiciaries. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Conclusions and Outlook. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Comparative Reflections. The Role of the Judge in the Melting Pot. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). China. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). "Big data" og helsehjelpens nye aktørbilde. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Riksadvokatens rolle i oppbyggingen av DNA-registeret. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Rettsvernet mot "hevnporno" og annen deling av seksualiserte bilder uten samtykke. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Når faktum ikke er gitt. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Juridisk metode for morgendagens jurister. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Smart kontrol af ytringsfriheden. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Public access to digital documents. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Embetsverkets rett og plikt til å øve motstand mot utjenlige lover. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Avkriminalisering av blasfemi. En sammenlikning av samspillet mellom rett, kultur og politikk i Danmark og Norge. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Massemedienes kildevern. 50 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Biologiske spor (DNA-bevis). 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Independent judges and their relationship with the media. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Terrorangrepet 22. juli og straffesaken som kommunikasjon. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Meroffentlighet i en fulldigitalisert forvaltning. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dommernes uavhengighet og forholdet til mediene. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Evig ansvar? Om preskripsjon av straffansvar for drap. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Komparativ metode som verktøy i tverrfaglige kontekster. Om slutninger fra DNA-spor i straffesaker. 19 sider.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2015). Forord. 5-10.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2020). Reglene om omtale av straffesaker. 243-274. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Om å bestemme innholdet av rettsregler. 31-45. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Verv

 • Styremedlem i Lovdata 2019-
 • Styremedlem i De Nordiske Juristmøter 2011-