Hjem
Randi Gressgårds bilde

Randi Gressgård

Professor, undervisningsskoordinator
  • E-postRandi.Gressgard@uib.no
  • Telefon+47 55 58 89 98+47 900 98 679
  • Besøksadresse
    Parkveien 9
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

Jeg er professor i samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og tilknyttet forskningsenheten Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner (IMER), Universitetet i Bergen. Jeg har doktorgrad i sosiologi (Dr. polit.), men min vitenskapelige produksjon er altoverveiende tverrfaglig, der jeg kombinerer sosiologi med sosialantropologi, humangeografi, kritisk politisk teori og kontinentalfilosofi, herunder kritisk teori. Tematisk befinner mange av publikasjonene seg i migrasjons- og minoritetsforskningsfeltet, der jeg tar opp spørsmål knyttet til multikulturalisme, postkolonialisme, stats- og medborgerskap, demokrati, nasjonalisme og geopolitikk. Arbeidene mine innenfor det andre tematiske hovedområdet, kjønns- og seksualitetsforskning, kan deles inn i to underkategorier: feministisk teori og forskjellsproblematikk, som blant annet handler om vilkår for sosial rettferdighet, og kjønns- og seksualitetsformasjon, som belyser det grunnleggende spørsmålet ‘hva er kjønn?’ I senere år har jeg også vendt tilbake til byforskning og mangfoldspolitikk, som var temaet for min hovedoppgave. Mine arbeider innenfor dette feltet problematiserer de diskursive rammene for bypolitikk og planlegging for mangfold. Jeg anser disse tematiske områdene som et egnet utgangspunkt for å diskutere rådende begrepsmessige rammeverk og deres grunnantagelser innenfor samfunnsvitenskapene, knyttet til det grunnlagsteoretiske spørsmålet ‘hvordan er samfunn mulig?’ Blant mine publikasjoner er boken Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts (Berghahn Books, 2010/2012), som ble valgt ut til debatt i bokforumet til tidsskriftet Dialogues in Human Geography i 2012 (http://dhg.sagepub.com/content/2/2.toc).

Jeg har undervisningserfaring i kjønnsstudier, sosiologi, migrasjons- og minoritetsstudier, vitenskapsteori og kulturstudier.

A. Monographs and edited books

Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts. Oxford and New York: Berghahn Books 2010, paperback 2012 (192 pages). http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=gressgardmulticultural

Kjønnsteori (Gender Theory) (co-authored and -edited with E. Mortensen, C. Egeland, C. Holst, K. Jegerstedt, S. Rosland and K. Sampson). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008 (349 pages). http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Historie/Kjoennsteori 

Fra identitet til forskjell (From Identity to Difference). Oslo: Scandinavian Academic Press / Spartacus, 2005 (215 pages). http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&counter=309

Dilemmaet mellom likeverdighet og særegenhet som ramme for flerkulturell dialog (The Dilemma between Equal Dignity and Distinctiveness as Constitutive Framework for Multicultural Dialogue). Doctoral dissertation in sociology, University of Bergen, 2003 (245 pages).

Fanden går i kloster. Elleve tekster om det andre (The Devil Joins the Convent: Eleven Texts on the Other) (co-editor with Siri Meyer). Oslo: Spartacus, 2002 (287 pages). http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&counter=185

Det sosiale bymiljøet som visuelt felt: Et grunnlagsteoretisk fokus på forholdet mellom språk, estetikk, moral og sosiabilitet. MPhil thesis in sociology. University of Bergen 1997 (193 pages).

 

B. Journal articles and book chapters

"The racialized death-politics of urban resilience governance", Social Identities, special issue on "racial urbanities" (eds. Manuela Boatca, Karim Murji and Giovanni Picker), 2017. https://doi.org/10.1080/13504630.2017.1418605

"Welfare Policing and the Safety-security Nexus in Urban Governance: The Expanded Cohesion Agenda in Malmö". Nordic Journal of Migration Research 6(1): 9-17. https://www.degruyter.com/view/j/njmr.2016.6.issue-1/njmr-2016-0003/njmr-2016-0003.xml?format=INT Republished in Ålund, A., Schierup C-U. and Neergaard, A. (eds.): Reimagining the Nation: Essays on Twenty-First-Century Sweden. Frankfurt: Peter Lang, 2017.

"Planning for Pluralism in Nordic Cities: Key Terms and Themes" (co-authored with Tina G. Jensen). Nordic Journal of Migration Research 6(1) 2016: 1-8. https://www.degruyter.com/view/j/njmr.2016.6.issue-1/njmr-2016-0005/njmr-2016-0005.xml

"The Power of (Re)attachment in Urban Strategy: Interrogating the Framing of Social Sustainability in Malmö". Environment and Planning A 47(1) 2015: 108-120. http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=a130167p

"The Instrumentalization of Urban Sexual Diversity in a Civilizational Frame of Tolerance and Cosmopolitanism". In Dhawan, N., A. Engel, C. Holzhey and V. Woltersdorff (eds): Global Justice and Desire: Queering Economy. London & NY: Routledge, 2015: 99-114. https://www.routledge.com/products/9780415712255

"The Whole City or the City as a Whole? Questioning the Conceptual Assumptions of Social Sustainability in Urban Governance". In Righard, E., Salonen, T. and Johansson, M. (eds): Social Transformations of Scandinavian Cities: Nordic Perspectives on Urban Marginalization and Social Sustainability. Nordic Academic Press, 2015: 199-216. http://www.nordicacademicpress.com/bok/social-transformations-in-scandinavian-cities/

"Citoyens intolérable: tolérance, Islam et homosexualitté" (co-authored with Christine Jacobsen, trans. G. Kleppen and L-M Besançon), Nordiques No 28, 2014: 41-49.

"Å stange hodet i veggen: Mikroaggresjon i akademia" (Banging your head against the wall: Microaggression in academic institutional life). Nytt Norsk Tidsskrift 31(1): 17–29. http://www.idunn.no/ts/nnt/2014/01/aa_stange_hodet_i_veggen_mikroaggresjoniakademia?highlight=#highlight

"Spenninger i klasserommet: Mikroaggresjon som pedagogisk utfordring" (Hot moments in the classroom: Microaggression as pedagogical challenge) (co-authored with Yael Harlap). Uniped 37(3): 23-33. http://www.unipedtidsskrift.net/index.php/uniped/article/view/23779

"Asexuality: From Pathology to Identity and beyond". Psychology& Sexuality (special issue on asexuality) 2(2) 2013: 179–192. http://www.tandfonline.com/toc/rpse20/4/2. Republished in Carrigan, M., K. Gupta and T.G. Morrison (eds): Asexuality and Sexual Normativity: An Anthology. London: Routledge, 2014. http://www.psypress.com/books/details/9780415731324/

"Aseksialitet: Central udfordring fra periferien av seksualiteten" (trans. Philip Danstrup) (Asexuality: Central challenge from the sexuality's periphery). KULTURO No. 37 (Vol. 20): 60-65. See: https://uib.academia.edu/RandiGressg%C3%A5rd

"Author Response", in Dialogues in Human Geography. Book Review Forum. (Multicultural Dialogue debated by Marco Antonsich, Sophie Bond, Nancy Ettlinger and Helen Wilson) 2(2) 2012: 227–231. http://dhg.sagepub.com/search/results?fulltext=Gressg%C3%A5rd&submit=yes&journal_set=spdhg&src=selected&andorexactfulltext=and&x=0&y=0

"The Will to Empower: Die Komplexität der ‘Anderen’ Managen" (co-authored with Cathrine Egeland) (trans. Jana Lepczyk & Katja Scjatte), in Castro Varela, M. and N. Dhawan (eds): Soziale (Un)Gerechtigkeit: Kritische Perspektiven auf Diversity, Intersektionalität und Antidiskriminierung. Berlin: LIT, 2011: 99–117. http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-1192-1

"Revisiting Contingency, Hegemony and Universality", in Castro Varela, Maria do Mar, Nikita Dhawan og Antke Engel (eds): Hegemony and Heteronormativity: Revisiting ’the Political’ in Queer Politics. Farnham: Ashgate 2011: 25–41. http://www.ashgate.com/isbn/9781409403203

"When Trans Translates into Tolerance – Or Was It Monstrous?", in Sexualities: Studies in Culture and Society 13(5) 2010: 539–561. http://sexualities.sagepub.com/content/13/5/539

"Omsorgen for 'andre': Interseksjonalitet, forskjell og ansvarlighet" (The Care for ‘Others’: Intersectionality, Difference and Accountability) (co-authored with Cathrine Egeland), in Tidsskrift for kjønnsforskning(Journal of Gender Research) 32(4) 2008: 40-58. http://kilden.forskningsradet.no/publikasjon/vis.html?tid=57428

"Mind the Gap: Intersectionality, Complexity and 'the Event'", in Theory and Science 10(1) 2008. http://theoryandscience.icaap.org/content/vol10.1/Gressgard.html

"Krevende toleranse: Islam og homoseksualitet" (Demanding tolerance: Islam and homosexuality) (co-authored with Christine Jacobsen), in Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 32(2) 2008: 22–39. http://kilden.forskningsradet.no/c35640/artikkel/vis.html?tid=53711

"The Will to Empower: Managing the Complexity of the Others" (co-authored with Cathrine Egeland), in Nordic Journal of Women’s Studies (NORA) 15(4) 2007: 207–219. http://www.informaworld.com/smpp/19646089-3837625/content~db=all~content=a787303764

"Det beste fra to kulturer: Frihet og fellesskap" (The Best of Two Worlds: Freedom and Community), in Fuglerud, Øivind and Thomas Hylland Eriksen (eds): Grenser for kultur. Perspektiver på minoritetsforskning (Cultural Limits: Perspectives on Minority Research). Oslo: Pax, 2007: 80–110. http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1572

"Anerkjennelse: Hvilke forskjeller er relevante?" (Recognition: Which Differences Matter?), in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Research) 6(1) 2007: 10–26.

"The Veiled Muslim, the Anorexics and the Transsexuals: What do They Have in Common?", in European Journal of Women’s Studies 13(4) 2006: 325–341. http://www.google.no/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fejw.sagepub.com%2Fcgi%2Freprint%2F13%2F4%2F325.pdf&rct=j&q=veiled+muslims+Gressg%C3%A5rd&ei=XaYYTOr5DdifONeGiJUL&usg=AFQjCNEoGUWggnKBWbfMSzbnXhAmmZFtrA

"Beyond Man: In Defence of Multiple Identities" (co-authored with Christine Jacobsen), in Sicakkan, Hakan and Yngve G. Lithman (eds): What Happens when Society is Diverse? Multidimentional Identities. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellem Press, 2006: 53–74.

"Muslimer med slør, anorektikere og transseksuelle: Hva har de til felles?" (Veiled Muslims, Anorexics and Transsexuals: What do They Have in Common?), in Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 29(1) 2005: 21–34. http://kilden.forskningsradet.no/c35640/artikkel/vis.html?tid=36649

"Opprør med stil. Forholdet mellom identitet, estetikk og subkulturell motstand" (Revolt with Style. The Relationship between Identity, Aesthetics and Sub-Cultural Resistance), in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning(Norwegian Journal of Migration Research) 4(1) 2005: 13–20.

"Hva mener regjeringen med flerkulturelt mangfold?" (What Does the Government Mean by Multicultural Diversity?), in Nytt norsk tidsskrift (New Norwegian Journal) 22(1) 2005: 72–79. http://www.idunn.no/ts/nnt/2005/01/sideblikk_hva_mener_regjeringen_med_flerkulturelt_mangfold

"Den rettferdige rasismen" (The Just Racism), in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Research) 5(2) 2004: 140–146.

"Questions of Gender in a Multicultural Society" (co-author with Christine Jacobsen), in Nordic Journal of Women’s Studies (NORA) 11(2) 2003: 69–77. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713800883

"En kvinne er ikke bare en kvinne. Kjønnsproblematikk i et flerkulturelt samfunn" (A Woman is not Just a Woman. Questions of Gender in a Multicultural Society) (co-authored with Christine Jacobsen), in Holst, Cathrine (ed): Kjønnsrettferdighet: Utfordringer for feministisk politikk (Gender Justice: Challenges in Feminist Politics). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002: 189–230. http://kjonn.maktutredningen.no/publikasjoner/326

"Lyotard og Bourdieu: Ontologisering av henholdsvis 'striden' og 'tvisten'" (Lyotard and Bourdieu: Ontologization of the 'Differend' and the 'Litigation'), in Sosiologisk tidsskrift (Journal of Sociology) 10(4) 2002: 283-307. http://www.idunn.no/ts/st/2002/04/lyotard_og_bourdieu_ontologisering_av_henholdsvis_striden_og_tvisten

"Fanden går i kloster" (The Devil Joins the Convent) (co-authored with Siri Meyer), in Gressgård, Randi and Siri Meyer (eds.): Fanden går i kloster. Elleve tekster om det andre (The Devil Joins the Convent. Eleven Texts about the Other). Oslo: Spartacus, 2002: 7–12. http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&counter=185 

"Modernitetens konsekvenser", in Frode Molven (red.): Talemøte: Samtalar i norsk tid. Oslo: Det Norske Samlaget, 1998: 150–158.

"Moral og estetikk i bymiljøet – om forholdet mellom nærhet og distanse i moralsk opptreden", in Ann Nilsen (red.): Miljøsosiologi: Samfunn, miljø og natur. Oslo: Pax, 1997: 54–72.

"Den sosiale strukturen kommer til syne i språket", in Sosiologisk Årbok 1(2) 1996: 153–183.

 

C. Book reviews/review essays and text book contributions

"Ekstrem forvandling: Fra inkludering til brutal utstøting i samfunnsliv og økonomi" (Extreme transformation: From inclusion to brutal expulsion in social and economic life). Book review of Saskia Sassen: Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, in Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 34(2–3) 2016: 236–243.

"Interseksjonalitet" (Intersectionality), in Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 37(1) 2013: 64–67 http://kilden.forskningsradet.no/c17264/artikkel/vis.html?tid=83978

"Sterk mur, svak suverenitet" (Solid wall, weak sovereignty). Book review of Wendy Brown: Walled States, Waning Sovereignty, in Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 29(2–3) 2011: 338–348. http://www.idunn.no/ts/agora/2011/02-03/sterk_mur_svak_suverenitet

"Tid for kritikk" (Time for Critique). Book review of Wendy Brown: Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics, in Kvinder, Køn & Forskning (Women, Gender & Research) 18(2) 2009: 74–75.

"Feminist Theorizes the Political: The Political Philosophy of Wendy Brown". Review essay in Nordic Journal of Feminist and Gender Research (NORA) 16(4) 2008: 257–263. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a906422005

"Iris Marion Young", in Mortensen et al. (eds): Kjønnsteori (Gender Theory). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 152–167. http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Historie/Kjoennsteori

"Wendy Brown", in Mortensen et al. (eds): Kjønnsteori (Gender Theory). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 161–167. http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Historie/Kjoennsteori

"Henrietta L. Moore", in Mortensen et al. (eds): Kjønnsteori (Gender Theory). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 224–230. http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Historie/Kjoennsteori

"Henrietta L. Moore: Feministisk antropologi gjennom to tiår" (H. L. Mooore: Feminist Anthropology through Two Decades). Review essay in Norsk antropologisk tidsskrift (Norwegian Journal of Anthropology) 18(2) 2007: 162–171. http://www.idunn.no/ts/nat/2007/02/henrietta_l_moore_feministisk_antropologi_gjennom_to_tiar

"Etnisk mangfold i skolen" (Ethnic Diversity in School) (co-author with Sissel Lilletvedt). Book review of Joron Pihl: Etnisk mangfold i skolen: Det sakkyndige blikket, in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Research) 6(2) 2005: 71–75.

"Sammensatt (om) identitet" (Complex Identity). Book review of Thomas Hylland Eriksen: Røtter og føtter: Identitet i en omskiftelig tid, in Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Resarch) 5(2) 2004: 147–150.

Publications in national current research information system (CRIStin)

Planning for Pluralism (PLANPLUR)

Det pågående prosjektet "Planning for pluralism" (PLANPLUR) handler om styringspolitikk i Malmö. Søkelyset rettes mot den politiske håndteringen av mangfold og ulikhet i en by preget av sterk segregering og sosial ulikhet. Sentralt i Malmös langsiktige strategi står det som på svenske kalles ’social hållbarhet’, som skal motvirke segregasjonsprosesser. Men det er grunn til å spørre hvorvidt den strategiske rammen bidrar til å opprettholde heller enn minske de sosiale skillelinjene. Prosjektet analyserer også sikkerhetstiltak som retter seg spesielt mot befolkningsgrupper i såkalte utsatte områder. En rekke forebyggingstiltak, der politi, offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv samarbeider, er iverksatt for å motvirke kriminalitet og voldelig ekstremisme. I den forbindelse ser vi en gradvis og et delvis skifte i styringspolitikk, fra tradisjonell sentralstyrt sikkerhetstenkning til større vektlegging av lokalsamfunnets ansvar og beredskap. Denne tendensen, som inngår i en internasjonal orientering mot 'resilience'-tenkning i urban sikkerhetspolitikk, er spesielt framtredende i den nasjonale politireformen, som trådte i kraft i 2015. PLANPLUR ser nærmere på hvordan den nye dreiningen skaper nye problemstillinger, nye løsninger og nye handlingsdilemmaer i forebyggingspolitikken.

 

WAIT - Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration

The WAIT project uses theories of temporality and the concept of 'waitinghood' as tools for producing new and critical insights into the cultural conditions and implications of migration. 'Waitinghood' is about the condition of prolonged waiting, uncertainty and temporariness which is characteristic of irregular migration.

WAIT investigates how temporal structures related to irregular migration are shaped by legal regimes, cultural norms and power relationships, and how they shape subjective experiences and life projects. The project focuses on four European migration-hubs, notably Oslo (Norway), Stockholm (Sweden), Marseille (France) and Hamburg (Germany).

http://www.uib.no/en/project/wait