Hjem
Roar Solholms bilde

Roar Solholm

Førsteamanuensis, Klinikkleder, Psykologisk univerisitetspoliklinikk
 • E-postRoar.Solholm@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 60+47 948 94 268
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
 • Atferdsvansker hos barn og unge: Endring hos foreldre som følge av terapeutisk intervensjon
 • Implementering og spredning av forebyggings- og behandingsprogram rettet mot atferdsvansker
 • Utvikling av kompetanse hos fosterforeldre med barn med atferdsvansker
Lærebok
 • 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendal akademiske.
Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Change in Mothers’ Perception of Well-being and Distress following Treatment of Child Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies. 1059-1070.
 • 2016. Tidlig innsats for barn i risiko : et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen (PIK). 5-15.
 • 2014. Conduct problems in children. Characteristics of families recruited for a clinical outcome trial as compared to families in an implementation study. Children and Youth Services Review. 1-9.
 • 2013. Early initiatives for children at risk - development of a program for the prevention and treatment of behavior problems in primary services. Prevention Science. 535-544.
 • 2012. Participants' experiences of an early cognitive behavioral intervention for adolescents with symtoms of depression. Emotional and Behavioural Difficulties.
 • 2010. Implementeringskvalitet - om å få tiltak til virke: En oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 315-321.
 • 2009. Atferdsvansker - kortvarig foreldrerådgiving og lærerkonsultasjon i arbeidet med atferdsvansker blant barn - modellutvikling i en kommune. Tidsskriftet Norges Barnevern. 4-17.
 • 2005. Parent Management Training - Oregon-modellen. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 587-597.
Rapport
 • 2009. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre - en effektstudie. .
 • 2006. Tidlig innsat for barn i risiko. Ledelse av foreldregrupper. .
 • 2006. Det utviklingspsykopatologiske perspektivet. .
 • 2005. Behandlingsveilder for depresjon hos barn. .
 • 2003. Behandlingsveilder for atferdsvansker hos barn. .
 • 1996. Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. 2. 2. .
Faglig foredrag
 • 2015. Innføring i psykologisk kartlegging og behandling: Atferdsvansker.
 • 2014. Innføring i psykologisk kartlegging og behandling: Atferdsvansker.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2004. Trening / utvikling av barns sosiale ferdigheter.
 • 2004. Parent Management Training Oregon modellen(PMTO. Foreldrerådgiving til familier med barn med atferdsvansker. Implementeringsstatus og videre planer.
 • 2004. Når barnet lyger.
 • 2004. Gjennomgang av nøkkelkomponenter i PMTO.
 • 2000. Conduct problems in children - translation and adaptation of the Family and Peer Process Code.
Vitenskapelig foredrag
 • 2011. Intervention Intensity: Prevention to Treatment. Early Initiatives for Children at Risk: The TIBIR Program.
 • 2010. Tidlig innsats for barn i risiko-implementering,drift og resultater fra kommunene.
 • 2009. Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Et program for å forebygge og avhjelpe atferdsvansker på kommunalt nivå.
 • 2008. PMTO effekstudien - en randomisert kontrollert studie med norske familier.
 • 2008. Implementing Prevention and Treatment Programs for Conduct Problems: The Case of Norway.
 • 2008. Erfaring med evidensbaserte metoder i region nord: PMTO, PALS og TIBIR.
 • 2007. Parent Management Training-Oregon-modellen: Resultater av snart 10 års utprøving i Norge.
 • 2007. Implementering av PMTO i Norge.
 • 2007. Atferdsproblemer hos barn og unge. Oppsummering av kunnskapsstatus.
 • 2006. Utvikling og evaluering av kurs for fosterforeldre.
 • 2006. PMTO-kurs for fosterforeldre: utvikling, utprøving og foreløpige brukerevalueringer.
 • 2006. Introduksjon til kvantitative metoder.
 • 2006. Hva mener vi med evidensbaserte metoder?
 • 2006. Forskningsbasert kunnskap II: Hvordan trekke gyldige slutninger.
 • 2006. Forskningsbasert kunnskap I: Validitet - om å kunne trekke gyldige slutninger.
 • 2005. Veiledning av ansatte i skole og barnehage.
 • 2005. Utvikling av foreldreferdigheter: Muligheter og begrensninger i Parent Management Trainig (PMTO).
 • 2005. Samarbeidet hjem - skole.
 • 2005. Presentasjonsteknikk og formidling.
 • 2005. Positiv involvering.
 • 2005. Opplæringsseminar for kursholdere i PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • 2005. Introduksjon til fidelity of implementation rating system (FIMP).
 • 2005. Introduksjon til direkte arbeid med barn.
 • 2005. Hvordan lykkes på skolen?
 • 2005. Funksjonell atferdsvurdering.
 • 2005. Familie-og nærmiljøbasert behandling av atferdsvansker hos barn.
 • 2004. Regulering av følelser.
 • 2004. Pattersons lærngsanalyse av sosial interaksjon.
 • 2004. Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO): Teori- og forskningsgrunnlag.
 • 2004. Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO). Teori- og forskningsgrunnlag.
 • 2004. Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO). Behandlingsmodell og utvalgte foreldreverktøy.
 • 2004. Parent Management Training Oregon Modellen (PMTO), Webster-Stratton gruppemodell og Multisystemisk Therapy (MST).
 • 2004. Parent Management Training (Oregon-modellen)Behandling av barn med åtferdsvanskar. Status og vidare planar for innføring.
 • 2004. PMTO-kurs for fosterforeldre. Utvikling av et 9-dagers kurs for fosterforeldre med atferdsvanskelige barn.
 • 2004. PMTO - Muligheter og utfordringer.
 • 2004. Mikrososial analyse og coercion theory.
 • 2004. Læring av nye ferdigheter. Systematisk bruk av ros og oppmuntring.
 • 2004. Kandidatenes egenevaluering av sine PMTO-ferdigheter Foreløpige resultater fra evalueringen av opplæringsprogrammet.
 • 2004. Grensesetting og negative konsekvenser II.
 • 2004. Grensesetting og negative konsekvenser I.
 • 2004. Grensesetting og negative konsekvenser.
 • 2004. Grensesetting.
 • 2004. Forskningsstøtte til PMTO-behandlingsprogrammet. Evalueringsstudier.
 • 2004. Forskning med utgangspunkt i Pattersons modell.
 • 2004. Atferdsproblemer hos barn: utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • 2004. Atferdsproblemer hos barn og unge. Oppsummering av kunnskapsstatus.
 • 2003. Presentasjonsteknikk og formidling.
 • 2003. PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • 2003. PMTO i region vest - status og planer fremover.
 • 2002. Å lykkes på skolen. Samarbeidsmodell og innhold i kontakten med skolen.
 • 2002. Å lykkes på skolen. Kartlegging og oppfølging av enkeltelever.
 • 2002. Tidlig indentifisering av barn med atferdsvansker.
 • 2002. Terapeutferdigheter og motstand.
 • 2002. Problemløsning.
 • 2002. Pattersons læringsanalyse av sosial interaksjon.
 • 2002. PMTO i fosterhjemsarbeid.
 • 2002. PMT-kurs for fosterforeldre.
 • 2002. Oppfølgingssamling: PMT-kurs for fosterforeldre.
 • 2002. Motstand og identifisering av motstand.
 • 2002. Mikrososial analyse og coercion theory.
 • 2002. Læring av nye ferdigheter. Systematisk bruk av ros og oppmuntring.
 • 2002. Implementering av Parent Management Training - Oregonmodellen i Norge. Tiltak og forskning.
 • 2002. Grensesetting og negative konsekvenser. Bruk av ekstraoppgaver.
 • 2002. Grensesetting og negative konsekvenser.
 • 2002. Forskningsstøtte til behandlingsprogrammet. Evalueringsstudier.
 • 2002. Forskning og teori knyttet til med utgangspunkt i Pattersons modell. Gjennomgang av noen sentrale utvalgte arbeider.
 • 2002. Erfaringer fra PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • 2002. Amerikansk/norsk studie av implementering av PMT i Norge.
 • 2001. Atferdsproblemer hos barn: utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • 2000. Parent management training (PMT): Teoretisk grunnlag og behandlingsmodell.
 • 2000. Parent management training (PMT): Teoretisk grunnlag og behandlingsmodell.
 • 2000. Conduct problems in children - translation and adaptation of the Family and Peer Process Code.
 • 2000. Challenges in the translation and adaptation of The Family and Peer Process Code to Norwegian.
 • 2000. Atferdsproblemer hos barn - utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • 2000. Advantages and pitfalls in adaptation of The Family and Peer Process Code to the Observer Video-pro.
Annen presentasjon
 • 2007. Atferdsvansker hos barn og unge - behandlingsmetoder i Norge.
Anmeldelse
 • 2001. Å leve sammen. Foreldre og tenåringer. (Bokanmeldelse). Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1163-1164.
Kompendium
 • 2005. PMTO-kurs for fosterforeldre.
Hovedfagsoppgave
 • 2015. Voldsutøvende fedre og utviklingsstøttende omsorg: En kvalitativ studie om fedres opplevelse av emosjonelle samspill med sine barn.
 • 2014. Interventions Targeting Suicide-Related Behavior In Depressed Adolescents: A Systematic Review.
 • 2014. Increase in Prevalence of Depression Among Girls in Early Adolescence - the Contribution of Cognitive Factors. A Literature Review.
 • 2012. Terapeutisk allianse i familieterapi.
 • 2012. Mentaliseringsbaserte intervensjonsprogrammer for familier.
 • 2012. Den narrative komponenten i traumefokusert kognitiv adferdsterapi.
 • 2011. Psykologers virksomhet ved helsestasjoner: en spørreskjemaundersøkelse.
 • 2011. Foreldreinvolvering i kognitiv atferdsterapi: En litteraturstudie av foreldrenes roller i behandling av barn og unge med angst eller depresjon.
 • 2010. A Group-based Cognitive-Behavioral Intervention for Adolescent Depression: A Qualitative, Exploratory Study of Participants' Experiences.
 • 2008. Sammenhengen mellom foreldrepraksis og atferdsvansker - en empirisk undersøkelse.
 • 2008. Kjønnsforskjeller i relasjonell aggresjon hos barn under tolv år - en systematisk litteraturgjennomgang av empiriske studier.
 • 2007. Fosterbarn med åtferdsvanskar Kva kompetanse treng fosterforeldre i møte med desse barna?
 • 2006. Veiledning belyst ut fra konseptuelle modeller for veiledning - En undersøkelse av veiledning i Parent Management Training - Oregonmodellen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2009. Trening av fosterforeldre gjennom PMTO-kurs. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 12-16.
 • 2005. Atferdsvansker hos fosterbarn - kan forebyggende arbeid og oppfølging av fosterbarn bli bedre? Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 12-15.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Foreldrenes status og rolle i familie- og nærmiljøbaserte intervensjoner for barn med atferdsvansker.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2004. Grensesetting. 26 sider.
 • 2004. Gjennomføring av timen. 6 sider.
 • 2004. Bakgrunn - teori og forskning. 9 sider.
 • 2004. Avslutning og oppfølging. 6 sider.
Annet
 • 2002. Implementeringen av parent management training i Norge. 47-55.
Poster
 • 2011. Implementation - the Art of Multitasking.
 • 2008. The Early Intervention for Children at Risk for Developing Behavior Problems (TIBIR). Improving preventive efforts by combining research and pratice in real world settings.
 • 2000. Conduct problems in children -translation and adaptation of The Family and Peer Process Code.
 • 2000. Conduct problems in children -translation and adaptation of The Family and Peer Process Code.
Oversatt bok
 • 2005. Manual for tidlig kartlegging av risiko for antisosial atferd hos jenter (Early Assessment Risk List) Earl-21G. Versjon 1- Konsultasjonsutgave.
 • 2005. Manual for tidlig kartlegging av antisosial atferd hos gutter (Early Assessment Risk List for Boys) EARL-20 B. Versjon 2.
Innledning
 • 2014. Introduksjon. 14-18.
Faglig kapittel
 • 2014. Status og veien videre. 230-242. I:
  • 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendal akademiske.
 • 2014. Målgruppen-Barn med atferdsvansker. Forekomst og forløp, risiko og årsak. 19-47. I:
  • 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendal akademiske.
 • 2014. Metodens bakgrunn og opprinnelse. 218-229. I:
  • 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendal akademiske.
 • 2014. Innføring av PMTO i Norge. 66-77. I:
  • 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendal akademiske.
 • 2014. Behandlingsforskning og PMTO som en evidensbasert metode. 154-179. I:
  • 2014. PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendal akademiske.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Veiledning til foreldre med barn med atferdsvansker: Parent Management Training - Oregon modellen (PMTO)
 • Atferdsvansker hos barn og unge
 • Sakkyndig i forhold til Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre