Hjem
Stein Dankert Kolstøs bilde

Stein Dankert Kolstø

Professor

Forskningsleder i prosjektet Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall = ARGUMENT, støttet av NFR. Et  samarbeidsprosjekt ledet av Bergen Kommune.

ARGUMENT vil gjennomføre klasseromsforskning som undersøker effekten av elevers arbeid med nære og ekte tall knyttet til samfunnsaktuelle kontroverser. Resulatene blir satt inn i et systematisk program for skoleutvikling. Gjennom et tett samarbeid mellom forskere og lærere, vil vi utvikle undervisningsressurser og metoder som tar med elevene i et løp rettet mot erfaringsbasert utvikling av kompetanser knyttet til utforskning, argumentasjon og kritisk tenkning i kombinasjon med faglige kompetanser i naturfag og matematikk. ARGUMENT er en integrert del av Bergen kommunes kontinuerlige skoleutviklingsarbeid. Prosjektet legger ut informasjon om prosjektets innhold og aktiviteter og skisser til læringsløp.

 

Kolstø, S.D.: Dybdelæring og kritisk tenkning i naturfag. Kurs for naturfaglærere i regi av nettverk for realfag i Hordaland Fylke. Bergen katedralskole 8.november 2019

Knain, E., & Kolstø, S. D. (2019). Elever som forskere i naturfag (2. utgave. ed.). Oslo: Universitetsforlaget.

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson, J., & Renstrøm, R. (2019). Fysikkdidaktikk (2. utgave. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kolstø, S.D. Dybdelæring og kritisk tenkning. Presentasjon på Kick-off-dag for Fagfornyelsen for friskoler 13.august 2019

Kolstø, S.D., F. Thorsheim og O.V. Kvam: Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall = ARGUMENT. Et  samarbeidsprosjekt ledet av Bergen Kommune. Presentasjon på Faglig pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen 1. Februar 2019.

Kolstø, S.D.:  Fagfornyelsen: Ny læreplan i naturfag. Innledning til debatt på møte i Realfagpartnerskapet. Universitetet i Bergen 24. Oktober 2018

Kolstø, S.D.: Perspektiver på argumentasjon. Presentasjoner på kurs for lærerutdannere i regi av Naturfagsenteret. Gardermoen 3. desember 2018

Thorsheim, F., Kolstø, S. D., & Andresen, M. U. (2016). Erfaringsbasert læring. Naturfagdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Kolstø, S.D.: Hvordan sikrer vi oss at elevene lærer noe når de jobber utforskende? Invitert plenumsforedrag på Nysgjerrigperkonferansen, Oslo 10. november 2017

Kolstø, S.D.: Utvikling av undervisning: bruk av studentaktiverende spørsmål under forelesninger. Seminar for Institutt for fysikk og teknologi på Solstrand, Os 5. oktober 2017

Dybdelæring i fag. Heldagsseminar for grunnskoler i Austrheim kommune 14. august 2017

Kolstø, S.D.: Faglig produktiv tenkning gjennom muntlige aktiviteter – med eksempler fra naturfag. Invitert foredrag på Nasjonal konferanse om lesing, Sola, Stavanger 3. april 2017

Kolstø, S.D.: Veiledning for læring i utforskende prosjekt. Seminar for lærere ved Rothaugen skole. Bergen, 27. mars 2017

Jeg underviser i fysikkdidaktikk og naturfagdidaktikk ved lektorutdanningen og på ett-årig praktisk-pedagogisk utdanning.

Min tenkning og praksis som lærerutdanner har jeg forsøkt å formulere i en "pedagogiske portefølje" tilgjengelig nedenfor.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. The Covid-19 shutdown: when studying turns digital, students want more structure. Physics Education.
 • Vis forfatter(e) 2021. Integrating effective learning strategies in basic physics lectures: A thematic analysis. Physical Review Physics Education Research.
 • Vis forfatter(e) 2020. Retrieval practice of a hierarchical principle structure in university introductory physics: Making stronger students. Physical Review Physics Education Research. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Use of dialogue to scaffold students' inquiry-based learning : . Nordic Studies in Science Education. 154-169.
 • Vis forfatter(e) 2016. Use of online weather information in everyday decision-making by laypeople and implications for communication of weather information. Meteorological Applications. 650-662.
 • Vis forfatter(e) 2016. Characterizing students’ attempts to explain observations from practical work: intermediate phases of understanding. Research in Science Education. 1-22.
 • Vis forfatter(e) 2015. Scaffolding open inquiry: How a teacher provides students with structure and space. Nordic Studies in Science Education. 223-237.
 • Vis forfatter(e) 2015. Proposing an evaluation framework for interventions: focusing on students’ behaviours in interactive science exhibitions. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement (IJSE).
 • Vis forfatter(e) 2014. Using the concept of zone of proximal development to explore the challenges of and opportunities in designing discourse activities based on practical work. Science Education. 1054-1076.
 • Vis forfatter(e) 2014. How do laypeople evaluate the degree of certainty in a weather report? A case study of the use of the Web service yr.no. Weather, Climate, and Society. 399-412.
 • Vis forfatter(e) 2014. Exhibitions as learning environments : a review of empirical research on students' science learning at Natural History Museums, Science Museums and Science Centres. Nordic Studies in Science Education. 90-104.
 • Vis forfatter(e) 2009. Vektlegging av lesing i naturfaget. Del 2: Hvordan fremme elevens kompetanse i å lese naturfaglige tekster? Nordic Studies in Science Education. 76-88.
 • Vis forfatter(e) 2009. Vektlegging av lesing i naturfaget. Del 1: Vil den nye norske læreplanen i naturfag øke elevenes lesekompetanse? Nordic Studies in Science Education. 61-75.
 • Vis forfatter(e) 2008. Science education for democratic citizenship through the use of the history of science. Science & Education. 977-997.
 • Vis forfatter(e) 2006. Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education. 632-655.
 • Vis forfatter(e) 2006. Patterns in students' argumentation confronted with a risk-focused socio-scientific issue. International Journal of Science Education. 1689-1716.
 • Vis forfatter(e) 2006. Et allmenndannende naturfag. Fagets betydning for demokratisk deltagelse. Nordic Studies in Science Education. 82-99.
 • Vis forfatter(e) 2006. An investigation of Zimbabwe High School Chemistry Students'Laboratory Work-Based Images of the Nature of Science. Journal of Research in Science Teaching. 127-149.
 • Vis forfatter(e) 2004. Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap. Acta Didactica. 82 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Scientific Literacy for Citizenship: Tools for Dealing with the Science Dimension of Controversial Socioscientific Issues. Science Education. 291-310.
 • Vis forfatter(e) 2001. ''To trust or not to trust, ... '' pupils' ways of judging information encountered in a socio-scientific issue. International Studies in Science Education.. 877-901.
 • Vis forfatter(e) 2000. Using IT-tools in the teaching of physics in Norwegian upper secondary schools: - intentions, expectations and practice. Acta Didactica. 1-86.
 • Vis forfatter(e) 2000. Consensus Projects: Teaching Science for Citizenship. International Journal of Science Education. 645-664.
 • Vis forfatter(e) 1995. Hva gjør kunnskapen med elevene? Norsk pedagogisk tidsskrift. 51-58.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2021. Naturvitenskapen praksiser og tenkemåter.
 • Vis forfatter(e) 2021. Argumentasjon og kritisk tenkning i et allmenndannende naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2020. Utforskende læring. Prinsipper illustrert med eksempel fra ungdomsskoleprosjekt om elektromagnetisme.
 • Vis forfatter(e) 2020. Prinsipper for utforskende arbeidsmåter i lys av egne erfaringer.
 • Vis forfatter(e) 2020. Kritisk tenkning og argumentasjon i naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2020. Hvordan sikre faget i utforskende tverrfaglig samarbeid? .
 • Vis forfatter(e) 2020. Fagfornyelsen. Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Fagdidaktisk forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Vis forfatter(e) 2020. ARGUMENT – Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall.
 • Vis forfatter(e) 2019. Utforskende arbeidsmåter i naturfagene.
 • Vis forfatter(e) 2019. Dybdelæring og kritisk tenkning i naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2019. Dybdelæring og kritisk tenkning.
 • Vis forfatter(e) 2019. Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall = ARGUMENT. Et samarbeidsprosjekt ledet av Bergen Kommune.
 • Vis forfatter(e) 2017. Veiledning for læring i utforskende prosjekt.
 • Vis forfatter(e) 2017. Utvikling av undervisning: bruk av studentaktiverende spørsmål under forelesninger.
 • Vis forfatter(e) 2017. Dybdelæring i fag.
 • Vis forfatter(e) 2016. Utforskende elevsnakk rundt praktisk utforskning som vei til engasjement og læring.
 • Vis forfatter(e) 2016. Metoder for å fremme læring gjennom å resonnere faglig og snakke seg inn i stoffet.
 • Vis forfatter(e) 2016. Energi - et nyttig men underlig begrep!
 • Vis forfatter(e) 2016. Elevaktiverende dialoger og skriving med forankring i praktisk utforskning.
 • Vis forfatter(e) 2014. Fagdidaktiske utfordringer i naturfagklasserommet.
 • Vis forfatter(e) 2013. Utforskende arbeidsmåter - læring med utgangspunkt i praktisk utforskning.
 • Vis forfatter(e) 2013. Naturfag som allmenndanning - GrF som vei til deltagelse.
 • Vis forfatter(e) 2013. Forutsetninger for elevers læring i naturfag.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Why Trust Science and Science Education?
 • Vis forfatter(e) 2021. Supporting students to produce evidence-based arguments related to SSI: two case studies.
 • Vis forfatter(e) 2021. Integrating critical thinking and learning in science – a renewed epistemology.
 • Vis forfatter(e) 2021. INTEGRATING CRITICAL THINKING AND DIALOGIC LEARNING IN SCIENCE.
 • Vis forfatter(e) 2021. Hvordan vektlegge kritisk tenkning og korrekt fysikkfaglig forståelse samtidig?
 • Vis forfatter(e) 2021. Elevdeltagelse og faglig læring i utforskende dialoger.
 • Vis forfatter(e) 2017. Viewing students’ attempts to explain observations from practical work as part of a learning process.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hvordan sikrer vi oss at elevene lærer noe når de jobber utforskende?
 • Vis forfatter(e) 2017. Faglig produktiv tenkning gjennom muntlige aktiviteter – med eksempler fra naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2017. A prescriptive model for how to use dialogues to stimulate students' learning processes in inqiury-based and traditional science teaching.
 • Vis forfatter(e) 2017. A framework for how to use dialogues to stimulate students' learning processes in inquiry-based science teaching.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ulike typer utforskende læringsdialoger – inspirert av Deweys teori om dobbel refleksjonsprosess.
 • Vis forfatter(e) 2016. Tre foredrag om læring og bruk av naturfag i tverrfaglige prosjekt.
 • Vis forfatter(e) 2016. Muntlighet i naturfag: begrepsutvikling gjennom dialog og analyse av elevers faglige snakk på vei mot økt forståelse.
 • Vis forfatter(e) 2016. Identifying different functions of IRE-dialogues based on contextual characteristics.
 • Vis forfatter(e) 2016. Hvordan knytte sammen teori og data og gjennomføre FOU-prosjekter.
 • Vis forfatter(e) 2015. Vurderingskriterier ved praksisbesøk.
 • Vis forfatter(e) 2015. Students’ development of deep understanding and the challenges of ZPD and authentic language use.
 • Vis forfatter(e) 2015. Kjennetegn på hybrid snakk og interanimering i effektive læringsdialoger i naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2015. Kjennetegn på elevers underveissnakk i læringsdialoger i naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2015. Kjennetegn på elevers underveissnakk i effektive læringsdialoger i naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2015. Characteristics of hybrid talk and interanimation in effective learning dialogues.
 • Vis forfatter(e) 2015. Begrepsutvikling gjennom dialog: analyse av elevers faglige snakk på vei mot økt forståelse.
 • Vis forfatter(e) 2014. Using Dewey’s concept of double reflection to analyse dynamics of learning processes.
 • Vis forfatter(e) 2014. Bruk av dialog kan / kan ikke fremme elevers deltagelse og læring i naturfag!
 • Vis forfatter(e) 2013. Utkast til justert læreplan i naturfag: Tydligere grunnleggende ferdigheter i kompetansemål?
 • Vis forfatter(e) 2013. Scientific reasoning in students’ lab-reports: Quality, genres and task spesifications.
 • Vis forfatter(e) 2013. Læring knyttet til praksis - innspill til diskusjon.
 • Vis forfatter(e) 2013. Implementering av det nye kvalifikasjonsrammeverket - Bevissthet rundt bruken av nye læringsutbyttebeskrivelser og sammenheng med undervisnings- og evalueringsformer. Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Fagdidaktikk ved MN-fak: Hvor vil vi?
 • Vis forfatter(e) 2013. Conceptual learning in science: Challenges and Principples.
 • Vis forfatter(e) 2012. Undervisning for ansvarlig deltagelse i SSI.
 • Vis forfatter(e) 2012. Science-related literacy competences and participation in complex issues with a science dimension.
 • Vis forfatter(e) 2012. Interpretation and use of Internet weather forecasts.
 • Vis forfatter(e) 2012. Inspirasjon fra læringsteori - utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) 2011. Økt engasjement gjennom utforskende arbeidsmåter - interesse gjennom mestring.
 • Vis forfatter(e) 2011. Økt engasjement gjennom utforskende arbeidsmåter - interesse gjennom mestring.
 • Vis forfatter(e) 2011. Å lære vitenskapsteori gjennom rapportskriving.
 • Vis forfatter(e) 2011. Vurderingsformer - hensiktsmessighet ift læringsutbytte.
 • Vis forfatter(e) 2011. Utforsking som undervisingsmetode og som læringsmål.
 • Vis forfatter(e) 2011. Utforskende læring i SUN-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) 2011. Skriving av læringsutbytte: Utfordringer og muligheter knyttet til sammenheng og helhet. Erfaringer fra Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Rapportskriving i utforskende arbeidsmåter. Lære å argumentere vitenskapelig.
 • Vis forfatter(e) 2011. Rapporter fra utforskende arbeid: Økt læringsutbytte gjennom "fagfellevurdering".
 • Vis forfatter(e) 2011. Praktisk arbeid gir læring når det kombineres med læringssamtaler.
 • Vis forfatter(e) 2011. Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap.
 • Vis forfatter(e) 2011. Naturfag og rapportskriving som opplæring i ukritisk tenkning.
 • Vis forfatter(e) 2011. Læringsutbyttebeskrivelser i studieplanene. Eksempel fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Læringsutbyttebeskrivelser i studieplanene.
 • Vis forfatter(e) 2011. Korleis få til fagleg snakk?
 • Vis forfatter(e) 2011. Elever som forskere i naturfag - en oppsummering.
 • Vis forfatter(e) 2011. Competencies to deal with the complexity of SSI: Inquiry based method as the way and as the goal.
 • Vis forfatter(e) 2011. "Kunnskaping".
 • Vis forfatter(e) 2010. Comments on ”Inquiry-based science in Seeds of Science Roots of Reading ”.
 • Vis forfatter(e) 2009. Undervisning for kritisk deltagelse i miljøsaker – krever utforskende arbeidsmåte?
 • Vis forfatter(e) 2009. Students’ arguments: Complexities in argumentative situations.
 • Vis forfatter(e) 2009. Reading scientific texts: What should science teaching focus on in order to develop students’ reading comprehension?
 • Vis forfatter(e) 2009. Kan skriving i naturfagets sjangre fremme både læring og allmenndannelse?
 • Vis forfatter(e) 2008. Sosio-vitenskapelige kontroverser som forskningsområde innen naturfagdidaktikk.
 • Vis forfatter(e) 2008. How to stimulate students to reflect on theory to be learned when engaged in activities in the classroom?
 • Vis forfatter(e) 2007. The role of language and citizenship in the Norwegian science curriculum.
 • Vis forfatter(e) 2007. Science education for citizenship – through language competence.
 • Vis forfatter(e) 2007. Lab-reports as a base for learning through writing in scientific genres.
 • Vis forfatter(e) 2007. Konstruktivisme og læring i relafag.
 • Vis forfatter(e) 2007. Demokratisk deltagelse gjennom kritisk vurdering i sosio-vitenskapelige kontroverser.
 • Vis forfatter(e) 2007. Demokratisk deltagelse gjennom kritisk vurdering av naturvitenskapelige argumenter.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kvalitet i kvalitativ analyse - eksemplifisert ved analysen bak en publisert artikkel.
 • Vis forfatter(e) 2006. Grunnleggende ferdigheter – Naturfag i yrke og hverdag.
 • Vis forfatter(e) 2005. Zimbabwean high school chemistry students' science epistemological beliefs and perceptions of laboratory instructions.
 • Vis forfatter(e) 2005. The relevance of values for coping with socioscientific issues in science education.
 • Vis forfatter(e) 2005. Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues.
 • Vis forfatter(e) 2005. Qualitative analysis in practice.
 • Vis forfatter(e) 2005. Attenuation, equilibrium and laboratory ecological interactions: A study of A-level Chemistry students’ laboratoty work experiences and beliefs about the nature of science.
 • Vis forfatter(e) 2004. Utvikling av analyseverktøy og kategorisering av studenters informasjonsvurderinger.
 • Vis forfatter(e) 2004. Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues.
 • Vis forfatter(e) 2004. Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues.
 • Vis forfatter(e) 2004. Læring på kjemilaboratoriet i Zimbabwe.
 • Vis forfatter(e) 2004. Analyse av kvalitative data.
 • Vis forfatter(e) 2003. gen-etikk: presentasjon av et IKT-prosjekt i ungdomsskolen.
 • Vis forfatter(e) 2003. Science Disapears.
 • Vis forfatter(e) 2003. Learning about the nature of scientific knowledge:The imitating science project.
 • Vis forfatter(e) 2003. IKT som mediator for prosessorietert læring – styring eller overstyring?
 • Vis forfatter(e) 2003. IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus?
 • Vis forfatter(e) 2003. Elevers bruk av naturvitenskapelige begreper i tekster relatert til genteknologiske kontroverser.
 • Vis forfatter(e) 2003. ''Hvis vi får tid!'' Naturfaglig allmenndanning som lærerens utfordring.
 • Vis forfatter(e) 2002. Åpne forsøk og argumentering i naturfag.
 • Vis forfatter(e) 2002. Yrkesretting av undervisning i naturfag grunnkurs.
 • Vis forfatter(e) 2002. Naturvitenskapelig allmenndanning - mer enn kunnskaper i naturfag?
 • Vis forfatter(e) 2002. Kritisk vurdering av naturvitenskaplige påstander i media.
 • Vis forfatter(e) 2002. Integrering av teori og praksis: Hvilke muligheter kan IKT-verktøy by på?
 • Vis forfatter(e) 2002. Gøy med EXCEL!
 • Vis forfatter(e) 2002. Elevers argumentasjon: kunnskaper, verdier og meninger.
 • Vis forfatter(e) 2002. Aanalysis of qualitative data.
 • Vis forfatter(e) 2002. 4. Bruk av IKT i undervisningen.
 • Vis forfatter(e) 2001. What place is there for the history of science in a science curriculum for citizenship?
 • Vis forfatter(e) 2001. What place is there for the history of physics in a physics curriculum for citizenship?
 • Vis forfatter(e) 2001. The Social Practice of Science in School Science.
 • Vis forfatter(e) 2001. Students' argumentation: knowledge, values and decisions.
 • Vis forfatter(e) 2001. Om integrering teori-praksis ved IPP.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2021. Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2019. Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2011. Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Fra elevenes til fagets begrepsverden - en undervisningsmodell for forskerspiren. Naturfag. 50-52.
 • Vis forfatter(e) 2010. Karseprosjektet. Undervisning i Forskerspiren med to klasser på 8.trinn. Naturfag. 72-77.
 • Vis forfatter(e) 2010. Elevforsk: Utforskende arbeidsmåter. Naturfag. 71-73.
 • Vis forfatter(e) 2008. Energi for enhver pris? – 22 elevers argumentering i "høyspentledningsaken". Naturfag. 12-13.
 • Vis forfatter(e) 2007. Læring av naturfag og matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design. Naturfag. 72-73.
 • Vis forfatter(e) 2006. Læring av matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner. Naturfag. 12-14.
 • Vis forfatter(e) 2004. Socio-scientific issues and the trustworthiness of science-based claims. School Science Review. 59-66.
 • Vis forfatter(e) 2002. Hva er fysikk? Fra Fysikkens Verden. 71-72.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2019. Må forstå sammenhengene. Dagsavisen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2017. Learning science in interactive exhibitions. Frameworks for design and evaluation of material for exploratory learning experiences.
 • Vis forfatter(e) 2016. The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science.
 • Vis forfatter(e) 2016. Oh no, it’s raining! A study of how information in online weather reports is interpreted, integrated, and used in everyday decision-making by laypeople.
 • Vis forfatter(e) 2009. Dubito ergo sum? - Ni jenter møter naturfaglig kunnskap.
 • Vis forfatter(e) 2001. Dr.grad fra Universitetet i Oslo. 116.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Teaching Robust Argumentation Informed by the Nature of Science to Support Social Justice. Experiences from Two Projects in Lower Secondary Schools in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Vurdering ved bruk av utforskende arbeidsmåter. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Utvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk.
 • Vis forfatter(e) 2019. Utforskende arbeidsmåter - en oversikt.
 • Vis forfatter(e) 2019. Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter.
 • Vis forfatter(e) 2019. Fra klasseromsdebatt til didaktisk verktøy. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Enacting Citizenship in Ordinary School Science Through Deliberative Communication. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Teachers’ beliefs, classroom practices and professional development towards socio-scientific issues. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Naturfag som forbereder til demokratisk deltakelse. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Vurdering ved bruk av utforskende arbeidsmåter. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Utforskende arbeidsmåter - en oversikt. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter. 42 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Begrepslæring gjennom snakk og skriving. 45 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Rationale for Science and Education, Curriculum Change and Reform in Sub-Saharan Africa: The Case of Zimbabwe. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Social aspects of argumentation. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Practice-Related Underachievement in Science Education: The Case of Malawi. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Science education for citizenship: Introducing the discussion of socio-scientific issues into the curriculum. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Learning about the nature of scientific knowledge: the imitating-science project. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Hvilke verdier er dannende i naturfaget? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Assessing the science dimension of environmental issues through environmental education. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Students' argumentations: Knowledge, values and decisions. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kritisk vurdering av naturvitenskapelige påstander i media. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Et allmenndannende naturfag. Fagets betydning for demokratisk deltakelse. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Naturvitenskap og demokrati: Hva kan skolefaget bidra med? 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 1991. Atomkjerner og virkelighet. Jan Sigurd Vågen i samtale med Stein Dankert Kolstø. 16 sider.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) 2021. Klimaendringer – Blir det mer nedbør eller mer tørke? .
 • Vis forfatter(e) 2021. Antibiotikaresistens – Hva gjør vi med problemet? .
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) 2013. SPISS - Tidsskriftet av og for ToF-elever. Nr.5.
 • Vis forfatter(e) 2012. SPISS - Tidsskriftet av og for ToF-elever. Nr.4.
 • Vis forfatter(e) 2010. SPISS 2010.
 • Vis forfatter(e) 2009. SPISS - Læring om forskning gjennom rapportskriving og publisering.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Utforskende arbeidsmåter i naturfag - uenighet og tvil som grunnlag for læring. Bedre Skole. 33-37.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.