Hjem
Tanja Barths bilde

Tanja Barth

Professor
 • E-postTanja.Barth@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 83
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  3023
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

 

My research activities have a basis in the organic chemistry of naturally occuring organic compounds like petroleum and biomass, and primarily in an energy/geochemical context.  There is always some  analytical aspect.  Petroleum chemistry oriented projects cover the study of oil and gas generation and alteration including biodegradation and  relating petroleum composition with the physical properties of the phases - oil, gas and solid gas hydrates.  A paralell activity is to apply the established understanding of the natural geochemical transformation of biomass into petroleum to the conversion of “fresh” biomass to renewable fuels using pyrolysis technology.  Recently, I have become involved in the research on organic chemistry of extreme environments within the context the deep sea hydrothermal systems that are part of the research objectives of the new centre of excellence on Geobiology.

 

However, petroleum and biofuel related research still  is the major activity in my group. The methods used comprise a wide range of chromatographic techniques, with an emphasis on gas and liquid chromatography and IR and NMR spectrometry.  In addition we use preparative pyrolysis in petroleum maturation and biomass conversion studies.  Multivariate methods are essential for interpreting data in the studies of oil composition and properties, and experimental design and multivariate modelling is a core technique for optimising production of alternative fuels by pyrolysis of biomass and waste. 

 

Our research is has a strong interdisciplinary orientation, and projects and student supervision are largely based on cooperation with specialists in other fields. At present the cooperation is with the research group in petroleum microbiology at CIPR (Centre for Integrated Petroleum research), with the Oil and Gas unit at the StatoilHydro Research centers in Bergen and Trondheim, with the SINTEF Petroleum Research group in Bergen on the interactions between physical chemistry and chemical composition of oil, and an interdisciplinary project group administered by the PFI (Paper and Fibre Institute) in Norway on renewable fuels from biomass pyrolysis with Statoil and the forestry sector as industrial partners.

Kursundervisning: KJEM 230 Organiske analysemetoder og KJEM 203 Petroleumskjemi

Masteroppgaver blir gitt innen følgende forskningsområder

 1) Biodrivstoff fra lignin eller annen biomasse ved termokjemiske metoder:  Oppgavene går ut på å videreutvikle forståelse og praktiske løsninger for omdanning av fast biomasse til produkter i væskeform som kan brukes som komponenter i fornybare drivstoff.  I de siste årene har biopolymeren lignin vært det viktigste råstoffet, og ulike systemer for hydrodeoksygenering til fenoler og hydrokarboner har vært utviklet og testet.  Masteroppgavene innen dette feltet kan ha en hovedsakelig analytisk eller hovedsakelig syntetisk innretting, og gjennomføres gjerne i samarbeid med forskere i gruppen og/eller  eksterne bedrifter.  Hovedmetoder: Pyrolyse i trykkfast reaktor, forsøksdesign og multivariate tolkninger, kromatografiske og spektroskopiske analyser, massebalanser og karakterisering og vurdering av mulige anvendelser med hensyn til drivstoffkvalitet eller bruk som kjemisk råstoff.

 2) Petroleumskjemi:  Petroleum er en veldig komplisert blanding av organiske forbindelser som dannes ved en lagsom termisk nedbrytning av organiske rester som er innkorporert i kildebergarter.  Selv om petroleum ofte betegnes ”hydrokarboner”, er det også vesentlige mengder forbindelser med N,S og O-baserte funksjonelle grupper tilstede.  Disse gruppene bestemmer i stor grad egenskapene til oljefasen med hensyn til grenseflater i forhold til vann, gass og bergart.  Den kjemiske sammensetningen varierer også gjennom dannelsesprosessen, og som funksjon av mikrobiell nedbrytning av oljen.  Opprinnelse og sammenseting av slike forbindelser, og vekselvirkningen mellom kjemisk sammenseting og de fysikalske egenskapene til olje/vann/gass systemer - inkludert gasshydrater i fast fase -  gir fortsatt svært interesante problemstillinger i forhold til nye masteroppgaver.  Oppgavene kan være tverrfaglige innefor kjemi eller realfag generelt, og utføres ofte i samarbeid med eksterne forskningsmiljø.  Hovedmetoder:   Pyrolyse for simulert modning av olje og kildebergart, forsøksdesign og multivariate tolkninger, kromatografiske og spektroskopiske analyser, fysikalsk karakterisering av egenskaper i forhold til overflatekjemi. 

 3) Biogeokjemi/astrobiologi/”Livets opprinnelse”:  Historisk var ”liv” regnet som en forutsetning for å danne organiske molekyler, i den senere tid er det vist eksperimentelt at både enkle molekyler og forbindelser med høyere molekylvekt kan dannes fra uorganiske utgangsstoff under visse betingelser. En kritisk parameter er om det er reduserende betingelser i systemet slik at det blir tilgang på molekylært hydrogen, samtidig som det må finnes en  karbonkilde.  I tillegg krever reaksjonen ofte en katalysator, som for eksempel en redusert metalloverflate.  Slike betingelser finnes for eksempel i de varme undesjøiske kildene som er funnet på store havdyp på norsk sokkel de siste årene, hvor varme mantel-bergarter ligger nær havbunnen se http://www.uib.no/geobio .  De naturlige betingelsen i de dype hydrotermale feltene kan langt på vei reproduseres i laboratoriet, med reduserende betingelser og øket temperaur og eventuelt også høyt trykk, og vann eller superkritisk vann som reaksjonsmiljø.  Laboratorieforsøk under slike betingelser gir mulighet for en systematisk utforsking av parametre som kan påvirke reaksjonene som danner organiske forbindelser.  Prosjektene er gjerne tverrfaglige mot geologi i samarbeid med Senter for Geobiologi. Hovedmetoder: Eksperimentel etterligning av hydrotermale betingelser,  forsøksdesign og multivariate tolkninger, kromatografiske og spektroskopiske analyser, uorganisk karakterisering, termodynamisk modellering av stabilitet.

 4) Analyse av ulike materialer av særlig interesse:  Ulike oppgaver er mulige i spesielle tema.  For tiden er det en oppgave innen karakterisering av organiske molekyler innkorporert i dryppsteinsmaterialer med hensyn på mørkører for klima og vegetasjon. Projektene er et samarbeid med Stein-Erik Lauritzen ( Geovitenskap). Det er også en oppgave i analyse av arkeologisk materiale med særlig vekt på bindemiddel brukt i forhistorisk maling i samarbeid med Wenche Odden, Bergen Museum.  Hovedmetoder: Begge oppgavene vil bruke analytisk pyrolyse-GC-MS som en hovedmetode.  

 Titler på nylig avlagte masteroppgaver

 • ”Effekten av ulike parametre på ”Lignin to Liquid-prosessen” for omdannelse av biomasse til bioolje.” Ann-Mari Ollila Hilmen. Juni 2010.
 • “Simulated maturation of source rocks by hydrous pyrolysis and characterization of pyrolyzates by chromatography and spectroscopy methods.” Abduljelil Sultan Kedir. Master of Science in Advanced Spectroscopy in Chemistry, September 2010.
 • ”Eksperimentelle undersøkingar av danning hydrogen og ikkje – biogene organiske sambindingar, pluss løyseligheiten av NiS.” Jo Hellesund. Oktober 2010.
 • ”Karakterisering og Stabilitet av Asfaltener i Råolje” Ida Anette Vestvik. Desember 2010

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Quantitative NMR analysis of the aqueous phase from hydrothermal liquefaction of lignin. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 1-8.
 • 2020. Hydrate plugging and flow remediation during CO2 injection in sediments. Energies. 1-13.
 • 2019. Stirred and non-stirred lignin solvolysis with formic acid in aqueous and ethanolic solvent systems at different levels of loading in a 5-L reactor. Biofuel Research Journal (BRJ). 937-946.
 • 2019. Multiscale investigation of CO2 hydrate self-sealing potential for carbon geo-sequestration. Chemical Engineering Journal.
 • 2019. Measurements of CH4 and CO2 relative permeability in hydrate-bearing sandstone. Journal of Petroleum Science and Engineering. 880-888.
 • 2019. Formic acid assisted liquefaction of lignin in water and ethanol, investigated for a 0.025 and a 5 L batch reactor: Comparison of yields and compositions of the products. Biomass & Bioenergy. 1-12.
 • 2019. Effect of Reaction Conditions on Catalytic and Noncatalytic Lignin Solvolysis in Water Media Investigated for a 5 L Reactor. ACS Omega. 19265-19278.
 • 2019. Carbon isotopic analysis of reactive organic matter using a new pyrolysis-cryotrapping-isotope ratio mass spectrometry method: The isotope variation of organic matter within the S1 and S2 peaks of Rock-Eval. Organic Geochemistry. 1-13.
 • 2018. Visualization of hydrate formation during CO2 storage in water-saturated sandstone. International Journal of Greenhouse Gas Control. 272-278.
 • 2018. Solvent and catalyst effect in the formic acid aided lignin-to-liquids. Bioresource Technology. 529-536.
 • 2018. Lignin-to-liquid-solvolysis (LtL) of organosolv extracted lignin. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 3102-3112.
 • 2018. Hydrate seal formation during laboratory CO2 injection in a cold aquifer. International Journal of Greenhouse Gas Control. 21-26.
 • 2017. Unraveling the Role of Formic Acid and the Type of Solvent in the Catalytic Conversion of Lignin: A Holistic Approach. ChemSusChem. 754-766.
 • 2017. Thermocatalytic conversion of lignin in an ethanol/formic acid medium with NiMo catalysts: Role of the metal and acid sites. Applied Catalysis B: Environmental. 353-364.
 • 2017. Production of monomeric phenols by formic acid assisted hydrous liquefaction of lignin. Biomass & Bioenergy. 298-309.
 • 2017. Organosolv extraction of softwood combined with lignin-to-liquid-solvolysis as a semi-continuous percolation reactor. Biomass & Bioenergy. 147-155.
 • 2017. Lipids of Dietzia sp. A14101. Part II: A study of the dynamics of the release of surface active compounds by Dietzia sp. A14101 into the medium. Chemistry and Physics of Lipids. 31-42.
 • 2017. Lipids of Dietzia sp. A14101. Part I: A study of the production dynamics of surface-active compounds. Chemistry and Physics of Lipids. 19-30.
 • 2017. Improved quantification of UV-B-absorbing compounds in Pinus sylvestris L. pollen grains using an internal standard methodology. Review of Palaeobotany and Palynology. 97-104.
 • 2017. Hydrate formation in water-in-crude oil emulsions studied by broad-band permittivity measurements. Energy & Fuels. 3793-3803.
 • 2017. High-performance magnetic activated carbon from solid waste from lignin conversion processes. 2. Their use as NiMo catalyst supports for lignin conversion. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 11226-11237.
 • 2017. High-performance Magnetic Activated Carbon from Solid Waste from Lignin Conversion Processes. Part I: Their Use as Adsorbents for CO2. Energy Procedia. 6272-6296.
 • 2017. High-Performance Magnetic Activated Carbon from Solid Waste from Lignin Conversion Processes. 1. Their Use As Adsorbents for CO<sub>2</sub>. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 3087-3095.
 • 2017. Composition of lignin-to-liquid solvolysis oils from lignin extracted in a semi-continuous organosolv process. International Journal of Molecular Sciences. 1-17.
 • 2017. Analysis of the effect of temperature and reaction time on yields, compositions and oil quality in catalytic and non-catalytic lignin solvolysis in a formic acid/water media using experimental design. Bioresource Technology. 86-98.
 • 2016. The effect of solvent and input material pretreatment on product yield and composition of bio-oils from lignin solvolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 208-216.
 • 2015. Simultaneous catalytic de-polymerization and hydrodeoxygenation of lignin in water/formic acid media with Rh/Al2O3, Ru/Al2O3 and Pd/Al2O3 as bifunctional catalysts. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 713-722.
 • 2015. Fatty acids in bacterium Dietzia sp grown on simple and complex hydrocarbons determined as FAME by GC-MS. Chemistry and Physics of Lipids. 15-26.
 • 2015. Data on pigments and long-chain fatty compounds identified in Dietzia sp. A14101 grown on simple and complex hydrocarbons. Data in Brief. 622-629.
 • 2014. Preliminary photochemical studies of fluorene in various aqueous media. American Journal of Scientific and Industrial Research. 97-103.
 • 2014. Estimation of dielectric properties of crude oils based on IR spectroscopy. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 1-5.
 • 2014. Comparison of partial least squares calibration models of viscosity, acid number and asphaltene content in petroleum, based on GC and IR data. Fuel. 8-21.
 • 2013. Comparison of the gas hydrate plugging potentials of a set of crude oils from the Norwegian continental shelf using chemometric decomposition of GC-FID data. Journal of Petroleum Science and Engineering. 66-72.
 • 2012. The use of lightweight expanded clay aggregate (LECA) as sorbent for PAHs removal from water. Journal of Hazardous Materials. 360-365.
 • 2012. Reactivity and reaction pathways in thermochemical treatment of selected lignin-like model compounds under hydrogen rich conditions. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 37-44.
 • 2012. Multivariate Analysis of Crude Oil Composition and Fluid Properties Used in Multiphase Flow Metering (MFM). Energy & Fuels. 5679-5688.
 • 2012. Modeling the lignin degradation kinetics in an ethanol/formic acid solvolysis approach. Part 1. Kinetic model development. Industrial & Engineering Chemistry Research. 10595-10606.
 • 2012. Modeling the lignin degradation kinetics in a ethanol/formic acid solvolysis approach. Part 2. Validation and transfer to variable conditions. Industrial & Engineering Chemistry Research. 15053-15063.
 • 2012. Extracting homologous series from mass spectrometry data by projection on predefined vectors. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 36-43.
 • 2012. Catalytic oxidation and reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) present as mixtures in hydrothermal media. Polycyclic aromatic compounds (Print). 408-422.
 • 2011. The use of anthracene as a model compound in a comparative study of hydrous pyrolysis methods for industrial waste remediation. Chemosphere. 403-408.
 • 2011. Rate of hydrate formation in crude oil/gas/water emulsions with different water cuts. Journal of Petroleum Science and Engineering. 32-40.
 • 2011. Palladium-Nafion SAC 13 catalysed depolymerisation of lignin to phenols in formic acid and water. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 477-484.
 • 2011. Effect of subcooling and amount of hydrate former on formation of cyclopentane hydrates in brine. Desalination. 268-274.
 • 2011. DEVELOPING SOLVOLYTIC CONVERSION OF LIGNIN-TO-LIQUID (LtL) FUEL COMPONENTS: OPTIMIZATION OF QUALITY AND PROCESS FACTORS. Cellulose Chemistry and Technology. 3-12.
 • 2010. Wettability of petroleum pipelines: influence of crude oil and pipeline material in relation to hydrate deposiion. Energy & Fuels. 483-491.
 • 2010. The geochemical characteristics of the hydrate-bound gases from the Nyegga pockmark field, Norwegian Sea. Organic Geochemistry. 437-444.
 • 2009. The influence of petroleum acids and solid surface energy on pipeline wettability in relation to hydrate deposition. Journal of Colloid and Interface Science. 533-539.
 • 2009. Optimizing solvolysis conditions for integrated depolymerisation and hydrodeoxygenation of lignin to produce liquid biofuel. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 108-117.
 • 2009. Molecular analysis of petroleum derived compounds that adsorb onto gas hydrate surfaces. Applied Geochemistry. 777-786.
 • 2009. Influence of petroleum acids on gas hydrate wettability. Energy & Fuels. 2213-2219.
 • 2009. Hydrocarbon degradation by Dietzia sp. A14101 isolated from an oil reservoir model column. Antonie van Leeuwenhoek. International Journal of General and Molecular Microbiology. 459-469.
 • 2009. Changes in crude oil composition during laboratory biodegradation: Acids and oil–water, oil–hydrate interfacial properties. Energy & Fuels. 4068-4076.
 • 2008. Towards a lignincellulosic biorefinery: Direct one-step conversion of lignin to hydrogen-enriched biofuel. Energy & Fuels. 1371-1379.
 • 2008. Phenols from lignin. Chemical Engineering & Technology. 736-745.
 • 2008. Motor fuels from biomass pyrolysis. Chemical Engineering & Technology. 773-781.
 • 2008. Comparison of biodegradation level and gas hydrate plugging potential of crude oils using FT-IR spectroscopy and multi-component analysis. Organic Geochemistry. 1229-1234.
 • 2008. Chemical Structures Present in Biofuel Obtained from Lignin. Energy & Fuels. 4240-4244.
 • 2007. Normal phase high performance liquid chromatography for fractionation of organic acid mixtures extracted from crude oils. Journal of Chromatography A. 189-196.
 • 2007. Fractionation of crude oil acids by HPLC and characterization of their properties and effects on gas hydrate surfaces. Energy & Fuels. 2816-2826.
 • 2007. Alteration of crude oils from the Troll area by biodegradation: Analysis of oil and water samples. Organic Geochemistry. 1865-1883.
 • 2005. Wettability of Freon hydrates in crude oil/brine emulsions. Journal of Colloid and Interface Science.
 • 2005. Relationship between the content of asphaltenes and bases in some crude oils. Energy & Fuels. 1624-1630.
 • 2005. Calculation of wetting angles in crude oil/water/quartz systems. Journal of Colloid and Interface Science.
 • 2004. Acidic compounds in biodegraded petroleum. Organic Geochemistry. 1513-1525.
 • 1999. Similarities and differences in hydrous pyrolysis of biomass and source rocks. Organic Geochemistry. 1495-1508.
 • 1999. Partition Coefficients and Interfacial Activity for Polar Components in Oil/Water Model Systems. Journal of Colloid and Interface Science. 33-41.
 • 1999. Effects of base catalysis on the product distribution from pyrolysis of woody biomass in the presence of water. Organic Geochemistry. 1517-1526.
 • 1998. Influence of dissolved species on the carbon and energy budgets of hydrate bearing deep sediments (ODP Site 997 Blake Ridge). Chemical Geology. 25-35.
 • 1997. Synthesis, radiolabeling and biological activity of peptide oostatic hormone and its analogues. Journal of Peptide Research. 153-158.
 • 1997. Deeep marine biosphere fuelled by increasing organic matter availability during burial and heating. Nature. 573-576.
 • 1996. The distribution of nitrogen between bitumen, water and residue in hydrous pyrolysis of Messel oil shale. Organic Geochemistry. 889-895.
 • 1996. Study of the pophyrins released from the Messel oil shale kerogen by hydrous pyrolysis experiments. Organic Geochemistry. 691-703.
 • 1996. Porphyrins in Upper Jurassic source rocks and correlations with other source rock descriptors. Organic Geochemistry. 283-294.
 • 1996. Do kinetic parameters from open pyrolysis describe petroleum generation by simulated maturation? Bulletin of Canadian petroleum geology. 446-457.
 • 1995. Organic acids in geological processes. Organic Geochemistry. 367-368.
 • 1995. Maturity trends in asphaltenes from pyrolysed source rocks and natural coals-Multivariate modelling of diffuse reflectance Fourier transform infrared spectra. Organic Geochemistry. 139-158.
 • 1994. Models of thermal generation of carbon dioxide and organic acids form different source rocks. Organic Geochemistry. 1229-1242.
 • 1994. Generation of short-chain organic acids form crude oil by hydrous pyrolysis. Organic Geochemistry. 943-952.
 • 1994. Effects of chemical composition on two-phase flow in porous rocks - a multivariate screening including interaction effects. Energy & Fuels. 204-212.
 • 1993. Yields and carbon isotopic composition of pyrolysis products from artificial maturation processes. Chemical geology : Isotope geoscience section. 103-114.
 • 1993. Organic acids from source rock maturation - generation potentials, transport mechanisms and relevance for mineral diagenesis. Applied Geochemistry. 325-337.
 • 1993. Optimization in organic synthesis: An approach to obtaining kinetic information by sequential response surface modelling. An outline of the method. Journal of Chemometrics. 341-367.
 • 1993. Migration behaviour of petroleum associated short chain orgaic acids. Organic Geochemistry. 1019-1025.
 • 1993. Estimating kinetic parameters for generation of petroleum and single components from hydrous pyrolysis of source rocks. Energy & Fuels. 100-110.
 • 1991. Testbruk blant norske psykologer. Resultater fra en enkel enquete. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 591-595.
 • 1989. Quantitative determination of thermal maturity in sedimentary organic matter by diffuse reflectance infrared spectroscopy of asphaltenes. Organic Geochemistry. 77-81.
Rapport
 • 1998. Fingerprintanalyser av olje på ilanddrevne sjøfugler i Rogaland. .
 • 1994. Forebyggende rusmiddelarbeid i Norden. Fremmer det helsen? I: Abstractbook (=Nordiske Psykologikongress. 22. Oslo, 7.-10. sept. 1994). .
Faglig foredrag
 • 2017. Pellets instead of coal in thermal power plants.
 • 2013. Synergies in the utilisation of lignocellulose: Lignin valorisation for platform chemicals.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2011. Drivstoff fra trær - Fornybart alternativ når oljen er brukt opp?
 • 1994. Two-dimensianal kinetic modelling of petroleum generation - how well do kinetic parameters form open pyrolysis describe simulated maturation results?
 • 1994. Petroleums generation potentials and kinetics form open pyrolysis and simulated maturation - do they correspond?
 • 1994. Kromatografisk karakterisering av petroleumsfraksjoner ved "gel permeation" kromatografi.
 • 1994. Kinetic modelling of petroleum generation reactions. Methods and examples.
 • 1994. Chemometric treatment of FT-IR spectra of Crude Oils for Selection and Imterpretation of Experimental Systems.
 • 1993. Discussion of "kerogen typing" based on data from artificial maturation (hydrous pyrolysis), kinetics calculation and optical analyses.
 • 1993. "Hydrous pyrolysis of immature source rocks as a technique of simulated maturation - uses and limitations".
 • 1993. "Diagenetically active organic compounds - generation, migration and effects on reservoir porosity and permeability".
 • 1992. Organic compounds absorbed onto mineral surfaces from crude oils: Dependence on Chemical environment (Presented by Barth).
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. Loss of CO2 injectivity in sandstone under hydrate stable conditions.
 • 2017. Thermal Conversion of lignin residues for Production of bio-fuels and chemicalson a lignocellulosic biorefinery.
 • 2017. Rheology of CO2 – CH4 hydrates measured in a concentric pressure cell.
 • 2017. Research perspectives on biofuels.
 • 2012. Thermochemical valorisation in a wood based biorefinery.
 • 2012. A Kinetic Study on Intermediate Species and their Role in the Degradation and Hydrodeoxygenation of Lignin in the Lignin-to-Liquid Process.
 • 2011. Reaction Pathways for Lignin Model Compounds under LtL-Conditions.
 • 2011. Identification of homologous series of organic compounds in bio-oils from lignocellulose.
 • 2010. The Chemistry of the Lignin to Liquid (LtL) Conversion process.
 • 2010. Mechanistic Studies of the Lignin to Liquid (LtL) Conversion Process.
 • 2010. Environmental remediation:A look at soil.
 • 2010. Critical Parameters for Gas Hydrate Pipeline Deposition.
 • 2010. Chemometric analysis of crude oil composition and fluid properties.
 • 2010. Chemometric analysis of crude oil composition and fluid properties.
 • 2009. Gas hydrates on the Norway-Barents Sea-Svalbard margin (GANS); an overview and preliminary results.
 • 2009. Developing solvolytic conversion of lignin to liquid (LtL) fuel components: Optimisation of quality and process economical factors.
 • 2008. Petroleum hydrate deposition mechanisms: the influence of pipeline wettability.
 • 2008. Hydrates in petroleum production-assessment of plug risk. Project HYPERION enters it s third and final year.
 • 2008. Facile one-step conversion of lignin into bio-fuel components.
 • 2008. Determining the best reaction conditions for yields and composition of "oil" from lignin in a new solvolytic pyrolysis technique.
 • 2007. Production of biofuel and phenols from lignin by hydrous pyrolysis.
 • 2006. Måling av stabile karbonisotopforhold for enkeltkomponenter ved GC-IRMS - anvendelse i mikrobiell nedbrytning av olje.
 • 2006. Anaerobic degradation of hydrocarbons by sulfate reducing bacteria and the implications for reservoir souring.
 • 2005. Wettability of Freon hydrates in crude oil/brine emulsions: the effects of chemical additives.
 • 2005. Produksjon av motordrivstoff ved pyrolyse av biomasse.
 • 2005. Crude oil as carbon source during sulfate reduction.
 • 2005. Characterisation of crude oil components with affinity for gas-hydrate surfaces.
 • 2004. The effect of water as reaction medium in closed vessel pyrolysis of biomass.
 • 2004. Organic molecular analysis of hydrate adsorbing components.
 • 2004. Evidence of reservoir-like biodegradation patterns during an 8 week inoculation experiment.
 • 1999. Processes leading to increase of alkyl chain lengths under hydrous pyrolysis conditions.
 • 1999. Olje av boss: Omdanning av avfalls-biomasse til flytende drivstoff ved pyrolyse.
 • 1999. Olje av boss: Omdanning av avfalls-biomasse til flytende drivstoff ved pyrolyse.
 • 1999. Fluorescence-scanning of slabbed cores compared to data from thermal extraction and fluorescence of the individual oil fractions.
 • 1999. Distribution patterns of phenols and mediuim chain length organic acids between oil- and water phases.
 • 1998. Syrers innvirkning på voksavsetning på metall.
 • 1998. Sources for oil contamination of stranded seabirds on the south-west Norwegian coast.
 • 1998. Similarities and differences in biomass pyrolysis and simulated petroleum generation.
 • 1998. Ketoner brukt i multivariat modenhetsbestemmele av pyrolyseoljer.
 • 1998. Kartlegging av syrer i Nordsjø-oljer.
 • 1998. Karboksylsyrer i formasjonsvann sammenlignet med syrer i vannfase fra pyrolyse av marusyre.
 • 1998. Effect of Polar Organic Components on Wettability as studied by Adsorption and Contact angles.
 • 1998. Comparison of acid numbers and carboxylic acid molecular composition in biodegraded and normal crude oils.
 • 1997. Thermal stability of aquoeous acetate.
 • 1997. Sources of natural gas deducted from artificial maturation - an useful analogue to volcanic margin processes?
 • 1997. Partition coefficients and interfacial activity for polar components in oil/water model systems.
 • 1997. Kinetic models for oil and gas generationfrom coals and source rocks: Internal rearrangement of parallell reactions, effects of uncertainity, and testing in basin modelling.
 • 1997. Geochemical models for petroleum compositiom at high temperatures; Development and calibration.
 • 1997. Conversions of algal biomass to low molecular product by hydrous pyrolysis, and comparision to simulated matuation of source rock.
 • 1996. Karakterisering av organisk materiale i dryppstein for paleoklimatologisk tolkning.
 • 1993. Modelling source rock production potentials for diagenetically active compounds. A multivariate approach. Extended abstract in conference proceedings.
 • 1992. Interactions between organic acid anions in formation waters and reservoir mineral phases.
Kompendium
 • 1998. Analyse av olje på strandet sjøfugl.
 • 1997. Report: Comments to document 'Composition and properties of produced water' Bjørn Bringedal, ABB. Rapport om organiske forbindelser i formasjonsvann som kan påvirke måling av dipergert olje i vann online.
 • 1997. Report: Anvendelse av kapilær elektroforese i petroleumsrelatert analyse. Metodeevaluering til Norsk Hydro v. Arnd. Wilhelms.
 • 1997. Report: Analysis of Ekofisk formation water for unknown acid component, and correlation studies on formation water composition. Til Aly A. Hamouda, Philips.
Kronikk
 • 1999. Optimisation of biomass pyrolysis for luid fuel production. Organic Geochemistry. 1477-1478.
Doktorgradsavhandling
 • 2017. The effect of input material pretreatment on product yield and composition of bio-oils from LtL-solvolysis. A continuous process for organosolv fractionation of lignocellulosic biomass and solvolytic conversion of lignin.
 • 2017. The Actinomycete Dietzia sp. A14101. Microbial Biosurfactants: A Semi-Quantitative Study of a Gram-Positive Bacterial Strain.
 • 2016. Formic acid aided catalytic lignin conversion in ethanol and water media.
 • 2007. Hydrocarbon degradation under sulphate-reducing conditions – The implications of sea water flooding and produced water re-injection on reservoir souring.
 • 2007. Effects of initial anaerobic biodegradation on crude oil and formation water composition”.
 • 2007. Crude oil components with affinity for gas hydrates in petroleum production.
 • 1983. En kartlegging av polare forbindelser i råolje og forvitret råolje.
Intervju
 • 2009. ”Trær på tanken med sprit og syre”.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. Rheology of CO2 - CH4 hydrates measured in a concentric pressure cell. 8 sider.
 • 2014. Miljømessige og økonomiske effekter av produksjon av biodrivstoff fra trevirke i et bioraffineri - utvikling av LtL prosessen som et lokalt bidrag. 18 sider.
 • 1996. Inverse estimations of parameters in petroleum reaction networks. 12 sider.
Poster
 • 2017. Palaeo-UV-B reconstructions in fossil-pollen chemistry: quantifying uncertainties and measuring short-term responses in Pinus spp.
 • 2017. INJECT: Avoiding Loss of CO2 Injectivity.
 • 2017. COMPARING APPROACHES FOR LIGNIN VALORISATION BY FORMIC ACID ASSISTED SOLVOLYSIS – WHAT IS THE BEST OPTION ? .
 • 2017. Arbacore pellets replacing coal in thermal power plants.
 • 2015. Development of the continuous process of solvolytic conversion of lignin to bio-oil – Lignosolv .
 • 2012. The Effect of Reaction Conditions on Composition and Quality of Bio-Oils from Lignin Solvolysis.
 • 2012. The Effect of Reaction Conditions and Reaction Medium on the Output and Composition of Bio-Oils from Lignin Solvolysis.
 • 2012. Extracting Homologous Series from Fingerprint Mass Spectrometry Data of Bio-Oils: A Complement to PCA.
 • 2012. Extracting Homologous Series from Fingerprint Mass Spectrometry Data of Bio-Oils: A Complement to PCA.
 • 2011. Mass Spectrometry Approaches to Analysis of Lignocellulosic Biomass Conversion supported by modern Data Analysis.
 • 2011. Deciphering Complex Bio-Oil Mass Spectra with the Help of Chemometrics.
 • 2011. Comparing Hydrogen Donors for Solvolytic Lignin Hydrodeoxygenation.
 • 2011. Catalytic redox hydrous pyrolysis degradation of anthracene, fluorene and fluoranthene.
 • 2011. A Preliminary Study on Adsorption of PAH from Water by (Lightweight Expanded Clay Aggregate) LECA.
 • 2010. Reactivity of anthracene under different supercritical hydrous pyrolysis conditions.
 • 2010. Isotope fractionation during hydrate formation.
 • 2009. The effect of biodegradation on the physical properties of some crude oils.
 • 2008. Wettability of petroleum pipelines: influence of crude oil in relation to hydrate deposition.
 • 2008. Solvolytic approach of biomass pyrolysis - The lignin-to-liquid process.
 • 2008. Organic analysis of sediments in natural gas hydrate deposits on the Mid-Norwegian margin.
 • 2008. One-step Conversion of lignin to oxygen-depleted bio-fuels and phenols.
 • 2008. Novel solvolytic approach of biomass pyrolysis.
 • 2007. UNRAVELLING INITIAL BIODEGRADATION OF CRUDE OIL USING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS.
 • 2007. FT-IR STUDIES OF BULK OIL SOLVENT PROPERTIES AND NATURAL HYDRATE-INHIBITING COMPONENTS (NICS) IN CRUDE OILS.
 • 2007. DIFFERENTIAL GAS CONSUMPTION DURING GAS HYDRATE FORMATION IN THREE-COMPONENT GAS MIXTURE – DRIVING FORCE IMPLICATIONS.
 • 2007. Crude oil acid fractions and their hydrate plug inhibiting properties.
 • 2007. AN IMPROVEDTITRATION METHOD FOR DETERMINATION OF ACID AND PHENOL CONTENT IN CRUDE OILS COMPARED TO EXTRACTION AND HPLC CHARACTERISATION.
 • 2005. TAN and TBN determination of acids and bases in crude oils compared with extraction and molecular analysis.
 • 2005. Biodegradation of Crude Oil on the Norwegian Continental Shelf.
 • 2004. Biodegradation of the light hydrocarbons in crude oil by sulfate-reducing bacteria.
 • 2004. Bacterial growth on crude oil and oil components under sulfate reducing conditions.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publicatons in peer -reviewed journals since 2000:

A study of the composition of light hydrocarbons (C5-C13) from pyrolysis of source rock samples.  W. Odden and T. Barth, Organic Geochemistry 31(2000) 211-299

The effect of crude oil fractions on wettability as studied by interfacial tension and contact angles.  S.Høiland Standal, T. Barth, A.M.Blokhus and A. Skauge  Journal of Petroleum Science & Engineering 30 (2001) 91-103.

Compound specific carbon isotope analysis of natural and artificially generated hydrocarbons in source rocks and petroleum fluids from offshore Mid-Norway. W. Odden, T. Barth and M.R.Talbot,  Organic Geochemistry 33 (2002) 47-65

Optimising reaction conditions relative to product slates in aqueous pressurised pyrolysis of biomass and waste samples. T.Barth. In :  Pyrolysis and gasification of biomass and waste, Ed. A.V.Bridgewater, CLP Press 2003, ISBN 1 872691773, p.53-63.

 Acidic compounds in biodegraded petroleum .Tanja BARTH, Sylvi HØILAND, Per FOTLAND, Kjell Magne ASKVIK, Bent Skaare PEDERSEN and Anna Elisabet BORGUND, 2004, Organic Geochemistry 35,  1513-1525

Wettability of Freon hydrates in crude oil/brine emulsions.  S.Høiland, K.M.Askvik, P.Fotland, E.Alagic, T.Barth and F.Fadnes (2005) Journal of Colloid and Interface Science 287, 217-225

Relationship between the content of asphaltenes and bases in some crude oils . Barth T, Hoiland S, Fotland P, Askvik KM, Myklebust R, Erstad K . 2005 ENERGY & FUELS 19 (4): 1624-1630

Calculation of wetting angles in crude oil/water/quartz systems. Askvik KM, Hoiland S, Fotland P, Barth T, Gronn T, Fadnes FH.  JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 287 (2): 657-663 JUL 15 2005

Borgund AE, Erstad K, Barth T . (2007) Fractionation of crude oil acids by HPLC and characterization of their properties and effects on gas hydrate surfacesENERGY & FUELS, 21(5)  2816-2826   Times Cited: 0

Normal phase high performance liquid chromatography for fractionation of organic acid mixtures extracted from crude oils.  Borgund AE, Erstad K,  Barth T JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1149 (2): 189-196 MAY 18 2007

Skaare BB, Wilkes H, Vieth A, Rein, E and Barth, T (2007) Alteration of crude oils from the Troll area by biodegradation: Analysis of oil and water samples. ORGANIC GEOCHEMISTRY 38  (11) 1865-1883

M. Kleinert, T. Barth, (2008) Towards a lignocellulosic biorefinery: Direct one-step conversion of lignin to hydrogen-enriched bio-fuel Energy Fuels (22), 1371-1379.

T. Barth, M. Kleinert, (2008) “Motor fuels from biomass pyrolysis",Chem. Eng. Technol. 31 (5), 773-781.

M. Kleinert, T. Barth (2008)  "Phenols from Lignin", Chem. Eng. Technol. 2008, 31 (5), 736-745.

Georgi Genov, Egil Nodland, Bent Barman Skaare and Tanja Barth (2008) Comparison of biodegradation level and gas hydrate plugging potential of crude oils using FT-IR spectroscopy and multi-component analysis. Organic Geochemistry, 39 (8) 1229-1234  doi:10.1016/j.orggeochem.2008.04.006    

Gellerstedt G., Li JB, Eide I, Kleinert M, Barth T (2008)  Chemical Structures Present in Biofuel Obtained from Lignin ENERGY & FUELS: 22 (6) Pages: 4240-4244   

Anna E. Borgund, Sylvi Høiland, Tanja Barth, Per Fotland and Kjell M. Askvik (2009) Molecular analysis of petroleum derived compounds that adsorb onto gas hydrate surfaces Applied Geochemistry, 24 (5),  777-786   

 Mike Kleinert, James R. Gasson and Tanja Barth (2009) Optimizing solvolysis conditions for integrated depolymerisation and hydrodeoxygenation of lignin to produce liquid biofuel.  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis Volume 85, Issues 1-2, Pages 108-117 Doi:10.1016/j.jaap.2008.09.019

Aspenes, G.;  Høiland, S.;  Barth, T.; Askvik, K.M. (2009)  The influence of petroleum acids and solid surface energy on pipeline wettability in relation to hydrate deposition. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 333 (2), 533-539

Kristin Erstad, Ina V. Hvidsten, Kjell Magne Askvik and Tanja Barth (2009) Changes in Crude Oil Composition during Laboratory Biodegradation: Acids and Oil–Water, Oil–Hydrate Interfacial Properties. Energy Fuels,  2009 Energy Fuels, 23 (8), pp 4068–4076

T. Barth, M. Kleinert, J. R. Gasson and A-M Hilmen: (2009) Developing Solvolytic Conversion Of Lignin To Liquid Fuel Components (LtL): Optimisation Of Quality And Process Economical Factors. Conference proceedingsAnna E. Borgund, Sylvi Høiland, Tanja Barth, Per Fotland, Kjell M. Askvik (2009) Molecular analysis of petroleum derived compounds that adsorb on gas hydrate surfaces.  Applied Geochemistry 24; 777-786

 Gunhild Bødtker, Ina V. Hvidsten , Tanja Barth and Terje Torsvik (2009) Hydrocarbon degradation by Dietzia sp. A14101 isolated from an oil reservoir model column. ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 96 (4) 459-469 

 Erstad K, Hoiland S, Fotland P, Barth T (2009)  Influence of Petroleum Acids on Gas Hydrate Wettability. ENERGY & FUELS 23, 2213-2219 

Aspenes G, Hoiland S, Borgund AE, Barth T (2010) Wettability of Petroleum Pipelines: Influence of Crude Oil and Pipeline Material in Relation to Hydrate Deposition ENERGY & FUELS 24 483-491

Vaular E N, Barth T, Haflidason H  (2010) The geochemical characteristics of the hydrate-bound gases from the Nyegga pockmark field, Norwegian Sea ORGANIC GEOCHEMISTRY 41 (5)  437-444 

 

Research and teaching experience form the Department of Chemistry, UoB, since 1983, including a nuber of projects fnded by industry, the Norwegian Research Council and European sources

 Formal competence: Dr.scient (Ph.D) in organic chemistry at Uob 1983.  Thesis title:  "En kartlegging av polare forbindelser i råolje og forvitret råolje." (Mapping polar compounds in crude oil and weathered crude oil). 

Cand.real (M.Sc) in organic chemistry 1979.   Thesis title:  Undersøkelse av naftensyrer i Nordsjøolje." (Investigation of naphthenic acids in a North Sea crude oil.)

 

Petroleum and gas hydrate projects:

GANS (2006-2010)  Gas hydrates and natural seeps in the Nordic Sea region (Coordinated by Department of Earth Sciences/H.Haflidason)  

HYADES (2006-2009): Hydrate agglomeration and deposition studies (Coordinated by SINTEF Petroleum/S. Høiland): One Ph.D. student - Guro Aspenes

ECOWAT(2007-2010):  Coordinated by SINTEF Petroleum/contact S. Høiland): One Ph.D. student - Djurdjica Corak

Epsiolon multiphase flow metering (2008-) Part of the SFI "Michelsen Centre for industrial measurement Science and Technology" : One Ph.D student: Andreas Tomren

Biofuel projects:

Project: Utprøving av ny tekniologi for produksjon av biodrivstoff/ Testing new technology for production of liquid biofuels (2008-2010) BIP project owned by LtLNor. One 20 % guest researcher position, dr. Mike Kleinert, one researcher Lucia L. Bjørsvik

Project: VISTA Oil and gas processing project: Analytical optimisation of the one-step production of high-quality bio-oil - a petroleomics approach (2009-2012). One Ph.D. student: James Gasson 

Lignoref: Lignocellulosics as a basis for second generation biofuels and the future biorefinery (2009-2013) Coordinated by PFI:  One Postdoc: Bjarte Holmelid