Hjem
Terje Restads bilde

Terje Restad

Prosjektleder, Administrativ leder for SFI Smart Ocean
 • E-postTerje.Restad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 44 61
 • Besøksadresse
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Eg er administrativ leiar for SFI Smart Ocean. Som administrativ leiar skal eg bistå senterleiar og partnarar i administrative oppgåver knytt til drift av senteret, i samsvar med forskingsprosjekta sine målsetjingar og senterleiar sine behov. Viktige arbeidsoppgåver vil blant anna vere:

Forskingsstrategiske oppgåver

 • Støtte i søknadsarbeid til nye forskingsprosjekt, nettverksstøtte, etc.
 • Vere orientert om utlysingar og fristar, planleggje og leggje til rette for søknadsprosessar
 • Koordinere arbeid med senterets forskingsstrategiar og publiseringsmål

Prosjektleiarstøtte

 • Støtte senterleiar med å planleggje for implementering av milepælar i forskingsprosjekta
 • Framdrifts- og årsrapportering til Forskingsrådet og annan rapporteringar til partnarar, styret og generalforsamling.
 • Koordinere og organisere ulike møter, workshops og konferansar
 • Organisere kommunikasjon og informasjonsflyt mellom partane i prosjekta

Økonomioppgåver

 • I samarbeid med senterleiar og styre ha ansvar for økonomistyring og ressursdisponering
 • Rapportering
 • Utarbeiding og oppfølging av budsjett
 • Koordinering med partnarar i økonomisaker
 • Kontroll og oppfølging av økonomi hjå UiB og partnarar

Administrative oppgåver

 • Sekretær for styret
 • Ta i mot nye medarbeidarar og vere møtepunkt for staben
 • Koordinering av dei administrative tenestene knytt til senteret
 • Utvikle og vedlikehalda rutinar, retningslinjer og kvalitetssikring ved senteret
 • Rekruttering, oppfølging av personale og gjestar på senteret

 

Om SFI Smart Ocean (Senter for forskningsdrevet innovasjon, periode 2020 – 2028)

Bærekraftig forvaltning av norske farvann, sikker og optimal drift av undervannsinstallasjoner, samt god sameksistens mellom havnæringene, krever bedre data- og kunnskapsbasert beslutningsunderlag. I dag gjøres en mengde målinger i havet, kystnære områder og fjorder, fra skip, drivbøyer, og i noen grad undervanns-bøyer og fjernstyrte farkoster. Det er imidlertid stor mangel på sanntids- og langtidsmålinger, som kan muliggjøre mer systematisk overvåking av viktige parametre på kritiske lokasjoner under vann over tid, med stedfaste og smartere sensorer.

SFI Smart Ocean vil utvikle et trådløst observasjonssystem som vil kunne gi varselsignal når en hendelse inntreffer som er kritisk for miljøet; samt kunne gjøre overvåking på og rundt undervannsinstallasjoner, som underlag for behovsbasert vedlikehold og sikker drift av disse.

Systemet vil være basert på et nettverk av autonome, energieffektive og smarte undervanns-sensorer som vil muliggjøre innsamling og analyse av store mengder informasjon om havmiljøet og offshore installasjoner. Data og informasjon vil bli tilgjengelig på et aggregert nivå for myndigheter, havnæringer og forskning.

Langtidshistorikk fra stedfaste sensorer i sjø og på installasjoner, i fjorder, kystområder, havne- og industriområder, sammen med avansert dataanalyse, vil gi varselsignal om hendelser og anomalier i drifts- og havmiljø, som beslutningsunderlag for tiltak og intervensjon.

Resultatene fra forskningssenteret vil ha stor nytteverdi på tvers av havnæringene petroleum, havvind, fiskeri og havbruk, og ha betydning for økt bærekraft, sikkerhet og kostnadseffektivitet innenfor marine operasjoner.

I senteret deltar ca. 20 partnere fra universitets-, høyskole- og instituttsektoren, industribedrifter, nasjonale myndigheter og industriklynger. Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen, og senteret er tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

 

Cand Scient frå UiB,1995 (fysisk oseanografi)

PPU frå UiB 1996