Hjem
Thomas Eegs bilde

Thomas Eeg

Professor, Rettsvitenskap
 • E-postThomas.Eeg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 83
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  658
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Noen foredrag/kurs:

Formal and informal adult relationships. Purpose, scope and function of the Norwegian Registered Partnership Act. (Konfreansen 'The future of registered partnerships', Cambridge University, Faculty of Law, Cambridge UK 10.-11. juli 2015)

Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander (Bymuset i Bergen, Bryggen Museum 13. mars 2014)

Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? (Nordisk arverettskonferanse arr.: Justis- og Beredskapsdept., Oslo 24. okt. 2012)

Inheritance rights for cohabitants. Current Norwegian law and some thoughts on future regulations (Inheritance Law in the 21st century: Challenges and Reform. A Norwegian-German research seminar, Bergen 20. aug. 2012)

Sameieandeler og vederlagskrav ved opphør av samboerskap (faglunsj 9. des. 2011 for saksbehandlere i Jussformidlingen, Bergen)

Viktige nye regler i familie- og arveretten (Tertnes videregående skole, Bergen 15. nov 2010, for lærere i rettslære, videregående skoler i Hordaland fylkeskommune)

Samboeres rett til arv og uskifte (Faglig-pedagogisk dag, UiB, 6. feb. 2009)

Skjevdeling under skifteoppgjør - herunder om skjevdeling m.v. av næringsvirksomhet (Den Norske Advokatforening, Hedmark, Oppland og Romerike kretser, Kiel-fergen (Colorline) 25. og 26. jan. 2008)

Skifte og skjevdeling. Særlig om verdistigning, gjeld og avkastning (Den Norske Advokatforening, Hordaland og Sogn og Fjordane kretser, Bergen 8. feb. 2007)

Prinsippet om skjevdeling - hva er det, og hvor langt rekker det? (Faglig-pedagogisk dag, UiB, 3. feb. 2006)

Vitenskapelig artikkel
 • Eeg, Thomas. 2018. Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 313-327.
 • Eeg, Thomas; Haukeland Olsen, Camilla. 2018. Om legaldefinering av "dødsdisposisjon". Lov og Rett. 250-257.
 • Eeg, Thomas. 2017. Ektefellers og samboeres arverettslige stilling - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 133-161.
 • Eeg, Thomas. 2013. Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-274.
 • Eeg, Thomas. 2011. Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker. Lov og Rett. 383-403.
 • Eeg, Thomas. 2011. Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 258-280.
 • Eeg, Thomas. 2010. Samboeres arve- og uskifterettslige stilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 25-59.
 • Eeg, Thomas. 2009. Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet? Jussens venner. 61-154.
 • Eeg, Thomas. 2008. Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer, nye problemer - og noen gamle. Jussens venner. 215-261.
 • Eeg, Thomas. 2007. Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 82-118.
 • Eeg, Thomas. 2007. Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 196-204.
 • Eeg, Thomas. 1994. Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Rapport
 • Eeg, Thomas. 2017. Splitting up and legal family formats in Norway. .
 • Eeg, Thomas. 2017. Parenting and legal family formats in Norway. .
 • Eeg, Thomas. 2017. Formalisation of legal Family formats in Norway. .
 • Eeg, Thomas. 2017. Death and legal Family formats in Norway. .
 • Eeg, Thomas. 2016. WCAG 2016 Country report - Norway. .
 • Eeg, Thomas. 2014. NOU 2014: 1 Ny arvelov - høringsuttalelse. .
 • Eeg, Thomas. 2014. Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander. .
 • Eeg, Thomas. 2014. Høringsuttalelse NOU 2014:1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner. .
Faglig foredrag
 • Eeg, Thomas. 2018. Frihet til å testamentere vs. beskyttelse av nærståendes arvekrav - et klassisk problem i en moderne tapning.
 • Eeg, Thomas. 2015. Hva forskes det på i Norge innen familieretten?
 • Eeg, Thomas. 2014. Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander.
 • Eeg, Thomas. 2011. Sameieandeler og vederlagskrav ved opphør av samboerskap.
 • Eeg, Thomas. 2009. Samboeres rett til arv og uskifte.
 • Eeg, Thomas. 2006. Prinsippet om skjevdeling - hva er det, og hvor langt rekker det?
 • Eeg, Thomas. 1996. Enkelte praktiske familie-, arve- og skifterettslige problemer.
 • Eeg, Thomas. 1995. Skifte m.m.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Eeg, Thomas. 2010. Viktige nye regler i familie- og arveretten.
Vitenskapelig foredrag
 • Eeg, Thomas. 2019. Om forbigått arvings arvingers tilbakesøkingskrav.
 • Eeg, Thomas. 2018. Presentasjon og diskusjon av Prop L 107 (2017-18) om lov om arv og dødsboskifte.
 • Eeg, Thomas. 2015. Formal and informal adult relationships.
 • Eeg, Thomas. 2014. On the legal situation for surviving spouses and cohabitants - time for a new approach?
 • Eeg, Thomas. 2012. Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering?
 • Eeg, Thomas. 2012. Inheritance Rights for Cohabitants. Current Norwegian Law and some Thoughts on future Regulation.
 • Eeg, Thomas. 2012. Erfaringer med den norske skjevdelingsregelen.
 • Eeg, Thomas. 2011. Problemstillinger knyttet til gaver fra uskiftebo.
 • Eeg, Thomas. 2011. Nye høyesterettsdommer om oppgjør etter brudd i samboerforhold.
 • Eeg, Thomas. 2010. tolking m.v. av testamenter.
 • Eeg, Thomas. 2008. Skjevdeling under skifteoppgjør - herunder om skjevdeling m.v. av næringsvirksomhet.
 • Eeg, Thomas. 2007. Skifte og skjevdeling. Særlig om verdistigning, gjeld og avkastning.
Leserinnlegg
 • Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge; Eeg, Thomas. 2019. Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. 27-27.
 • Eeg, Thomas. 2012. Arverettsforskning: Noe for deg? Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 29.
 • Eeg, Thomas. 2011. Vrangforestillinger om ekteskapsloven. Bergens Tidende. 28-28.
Anmeldelse
 • Eeg, Thomas. 2010. Uskifte. John Asland. Lov og Rett. 91-93.
 • Eeg, Thomas. 2010. Tilbakekall av testamenter. Peter Hambro. Lov og Rett. 634-637.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Eeg, Thomas. 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Eeg, Thomas. 2008. FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. Det juridiske fakultets skriftserie, UiB.
Vitenskapelig monografi
 • Eeg, Thomas. 2006. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Eeg, Thomas. 2012. Høyesteretts wake-up-call til samboere. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 14-15.
 • Eeg, Thomas. 2007. Kommentar til mønsterbesvarelse erstatningsrett eksamen 2005. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 74-86.
Kronikk
 • Eeg, Thomas. 1998. Anmeldelse over Tone Sverdrup'bok. Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk juss. 96-100.
 • Eeg, Thomas. 1993. Kommentar til eksamensbesvarelse 2. avd. Bergen h-92. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 37-39.
Doktorgradsavhandling
 • Eeg, Thomas. 2004. Deling av ektefellers formuer ved seperasjon og skilsmisse (Doktoravhandling).
 • Eeg, Thomas. 2004. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skillsmisse.
Intervju
 • Eeg, Thomas. 2012. - Provokasjon fra Høyesterett.
 • Eeg, Thomas. 2010. Samboerkontrakt og testament.
 • Eeg, Thomas. 2010. Risikofylt å være samboere uten en skriftlig kontrakt.
 • Eeg, Thomas. 2009. Arvestrid.
 • Eeg, Thomas. 2007. Skal sikre samboer'n.
 • Eeg, Thomas. 2007. Mekler gir billigere samlivsbrudd/Klar avtale hindrer trøbbel.
 • Eeg, Thomas. 2007. Anbefaler ekteskapet/Kan få arverett.
 • Eeg, Thomas. 2005. Får ikke arv uten dødsattest.
 • Eeg, Thomas. 1997. Samboer med forsikringsmareritt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Eeg, Thomas. 2017. Registered Partnerships in Norway. 27 sider.
 • Eeg, Thomas. 2013. Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? 12 sider.
 • Eeg, Thomas. 2013. Inheritance Rights for Cohabitants: Current Norwegian Law and Some Thoughts on Future Regulations. 10 sider.
 • Eeg, Thomas. 2013. Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst. 12 sider.
 • Eeg, Thomas. 2008. Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen. 10 sider.
 • Eeg, Thomas. 2007. Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? 17 sider.
 • Eeg, Thomas. 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse - høst 94. 9 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Eeg, Thomas. 2018. Some recent developments in Norwegian Family Law . 1397-1399.
 • Eeg, Thomas. 2017. Recent Development in Law of Persons, Family and Inheritance in Norway. 1466-1468.
Forord
 • Eeg, Thomas. 2013. Forord. 5-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander, Bergen Open Research Archive (BORA) 10.04.2014 http://hdl.handle.net/1956/7899

 • Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 s.261-274

 • Redaktør av antologien "Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer". Oslo 2013 (Cappelen Damm Akademisk)

 • Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst, i Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.): Undring og erkjennelse: Festskrift til Jan Fridthjof Bernt. Bergen 2013 (Fagbokforlaget) s. 115-126

 • Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? i Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden (TemaNord 2013:517), København 2013 s. 141-151

 • Inheritance rights for cohabitants. Current Norwegian law and some thoughts on future regulations, i Torstein Frantzen (ed.): Inheritance Law - Challenges and Reform. Berlin 2013 (Berliner Wissenscafts-Verlag)

 • Høyesteretts wake-up-call til samboere, Injuria 2012 hefte 1 s. 14-15

 • Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011 s. 258-280

 • Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker, Lov og Rett 2011 s. 383-403

 • Peter Hambro: Tilbakekall av testamenter (bokanmeldelse), Lov og Rett 2010 s. 634-637

 • Samboeres arve- og uskifterettslige stilling, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010 s. 25-59

 • John Asland: Uskifte (bokanmeldelse), Lov og Rett 2010 s. 91-93

 • Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet?, Jussens Venner 2009 s. 61-154

 • Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer og nye problemer – og noen gamle, Jussens Venner 2008 s. 215-261

 • Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen, i Thomas Eeg (red.): Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum, Det Juridiske Fakultets Skriftserie nr. 114, Bergen 2008 s. 64-73

 • Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2007 s. 196-204

 • Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? i Torstein Frantzen, Johan Giertsen og Giuditta Cordero Moss (red.): Rett og toleranse: festskrift til Helge Johan Thue 70 år. Oslo 2007 (Gyldendal Akademisk) s. 60-76

 • Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2007 s. 82-118

 • Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse, Bergen 2006 (Fagbokforlaget)

 • Bokanmeldelse av Tone Sverdrup: Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk Juss 1998 s. 96-100

 • Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidskrift for Rettsvitenskap 1994 s. 364-423

CV for Thomas Eeg <!-- -->

CV for Thomas Eeg

 

Født:

 

1963 i Bergen

 

Utdanning: 2004 Dr. juris, Universitetet i Bergen   1992 Advokatbevilling   1991-1992 Kurs i universitetspedagogikk   1990 Cand. jur., Universitetet i Bergen       Praksis: 2011-d.d.
Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen   2003-2011 Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen   1991-2003 Amanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen   1990-1991

Advokatfullmektig hos h.r. adv. Frithjof Thomas Eeg, Bergen

  1987-1989 Assistent, advokatfirma Eeg, Frostad og Brun   1988 Saksbehandler, Jussformidlingen       Undervisnings
erfaring, hovedpunkter:
2006-2010 Modulansvarlig for forskningsetikk ved Forskerskolen   2005-d.d. Kursansvarlig JUS112 Familie- og arverett   2004-d.d. Veiledning og sensur masteroppgaver   2002-2003 Eksamensmanuduksjoner i arverett ved Folkeuniversitetet i Trondheim   1998-d.d. Forelesninger og eksamensmanuduksjoner i arverett ved Folkeuniversitetet Vest   1995-d.d. Forelesninger i arverett   1992-d.d. Kommisjonsleder Jussformidlingen   1991-d.d. Seminar- og storgruppeundervisning i arverett, familierett, erstatningsrett og trygderett, juridisk metode, eksamenssensur, oppgaveretting mv.   1988-1989 Arbeidsgruppeleder "Jus-prosjektet"       Noen forskningsaktiviteter: 2005-d.d. Medlem av forskergruppe for arverett, familierett, barnerett og personrett fra oppstart   2010-d.d. Leder av forskergruppe for arverett, familierett, barnerett og personrett   2010-d.d. Medlem av forskergruppe for rettskultur   2010-d.d. Medlem av forskergruppe for formuerett   2009-d.d. Deltatt i Nordisk arverettsnettverk fra oppstart       Verv: 1995-1999 Medlem av Klagenemnda for likestilling

 

Kompetansefelt