Hjem
Thomas Eegs bilde

Thomas Eeg

Professor, Rettsvitenskap
 • E-postThomas.Eeg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 83+47 924 31 114
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  658
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Thomas Eeg er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og arbeider i hovedsak med arverett og familierett. Han avla dr. juris-graden ved fakultetet i 2004 på avhandlingen «Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse». Han ble tildelt Cappelen Damms Forfatterstipend for 2019 og arbeider nå med bok om arverett, i tillegg til kommentarer til arveloven for Karnov Group Norway/Lovdata.

Eeg har siden 2010 vært leder av forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett. Han ledet forskningsprosjektet «Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society”, delfinansiert av Norges Forskningsråd. Han har også bidratt i andre internasjonale forskningsprosjekter, som “The Future of Registered Partnerships – Family Recognition beyond Marriage?”; “The LawsAndFamilies Database” (en del av EU-forskningsprosjektet «FamiliesAndSocieties»); “Nordic Inheritance Law through the Ages” og “Comparative Succession Law”.

 • Bidrar med juridiske utredninger til NRK-serien "Ukjent arving".
 • Intervju På Høyden 02.11.2020: Arveretten inntar NRK. Les intervjuet her
 • Intervju NRK1/P2 Helgemorgen 07.11.2020: Arver formuer fra ukjente, fjerne slektninger. Hør intervjuet her
 • Intervju TV2 09.06.2020: Skulle betale brorens gjeld da han døde – ble nektet innsyn av banken. Les intervjuet her
 • Faglig-pedagogisk dag, blant annet foredraget "Testasjonsfrihet og vern av nærståendes arvekrav".
 • Formal and informal adult relationships. Purpose, scope and function of the Norwegian Registered Partnership Act. (Konfreansen 'The future of registered partnerships', Cambridge University, Faculty of Law, Cambridge UK)
 • Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander (Bymuset i Bergen, Bryggen Museum)
 • Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? (Nordisk arverettskonferanse arr.: Justis- og Beredskapsdept., Oslo)
 • Inheritance rights for cohabitants. Current Norwegian law and some thoughts on future regulations (Inheritance Law in the 21st century: Challenges and Reform. A Norwegian-German research seminar, Bergen)

Emneansvarlig og faggruppeansvarlig

Emneansvarlig i JUS112 Arve- og familierett.

Faggruppeansvarlig, Arve- og familierett, JUS 396, 397 og 399 Masteroppgave.

Veiledning av masterstudenter og doktorgradsstipendiater

Professor Eeg veileder og har veiledet en rekke masterstudenter siden 2004. Han veileder også doktorgradsstipendiater, for tiden to:

 • Camilla Haukeland Olsen, «Livs- eller dødsdisposisjon? – Særleg om Høgsterett sin bruk av «realitet» som vurderingstema».
 • Karsten Grimstad, «Hvordan ekteskapet begrenser den enkelte parts råderett og rådighet».
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 313-327.
 • Vis forfatter(e) 2018. Om legaldefinering av "dødsdisposisjon". Lov og Rett. 250-257.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ektefellers og samboeres arverettslige stilling - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 133-161.
 • Vis forfatter(e) 2013. Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-274.
 • Vis forfatter(e) 2011. Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker. Lov og Rett. 383-403.
 • Vis forfatter(e) 2011. Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 258-280.
 • Vis forfatter(e) 2010. Samboeres arve- og uskifterettslige stilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 25-59.
 • Vis forfatter(e) 2009. Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet? Jussens venner. 61-154.
 • Vis forfatter(e) 2008. Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer, nye problemer - og noen gamle. Jussens venner. 215-261.
 • Vis forfatter(e) 2007. Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 82-118.
 • Vis forfatter(e) 2007. Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 196-204.
 • Vis forfatter(e) 1994. Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2017. Splitting up and legal family formats in Norway. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Parenting and legal family formats in Norway. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Formalisation of legal Family formats in Norway. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Death and legal Family formats in Norway. .
 • Vis forfatter(e) 2016. WCAG 2016 Country report - Norway. .
 • Vis forfatter(e) 2014. NOU 2014: 1 Ny arvelov - høringsuttalelse. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Høringsuttalelse NOU 2014:1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Frihet til å testamentere vs. beskyttelse av nærståendes arvekrav - et klassisk problem i en moderne tapning.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hva forskes det på i Norge innen familieretten?
 • Vis forfatter(e) 2014. Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander.
 • Vis forfatter(e) 2011. Sameieandeler og vederlagskrav ved opphør av samboerskap.
 • Vis forfatter(e) 2009. Samboeres rett til arv og uskifte.
 • Vis forfatter(e) 2006. Prinsippet om skjevdeling - hva er det, og hvor langt rekker det?
 • Vis forfatter(e) 1996. Enkelte praktiske familie-, arve- og skifterettslige problemer.
 • Vis forfatter(e) 1995. Skifte m.m.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2010. Viktige nye regler i familie- og arveretten.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Om forbigått arvings arvingers tilbakesøkingskrav.
 • Vis forfatter(e) 2018. Presentasjon og diskusjon av Prop L 107 (2017-18) om lov om arv og dødsboskifte.
 • Vis forfatter(e) 2015. Formal and informal adult relationships.
 • Vis forfatter(e) 2014. On the legal situation for surviving spouses and cohabitants - time for a new approach?
 • Vis forfatter(e) 2012. Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering?
 • Vis forfatter(e) 2012. Inheritance Rights for Cohabitants. Current Norwegian Law and some Thoughts on future Regulation.
 • Vis forfatter(e) 2012. Erfaringer med den norske skjevdelingsregelen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Problemstillinger knyttet til gaver fra uskiftebo.
 • Vis forfatter(e) 2011. Nye høyesterettsdommer om oppgjør etter brudd i samboerforhold.
 • Vis forfatter(e) 2010. tolking m.v. av testamenter.
 • Vis forfatter(e) 2008. Skjevdeling under skifteoppgjør - herunder om skjevdeling m.v. av næringsvirksomhet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Skifte og skjevdeling. Særlig om verdistigning, gjeld og avkastning.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2019. Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. 27-27.
 • Vis forfatter(e) 2012. Arverettsforskning: Noe for deg? Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 29.
 • Vis forfatter(e) 2011. Vrangforestillinger om ekteskapsloven. Bergens Tidende. 28-28.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2010. Uskifte. John Asland. Lov og Rett. 91-93.
 • Vis forfatter(e) 2010. Tilbakekall av testamenter. Peter Hambro. Lov og Rett. 634-637.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2008. FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. Det juridiske fakultets skriftserie, UiB.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2006. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2012. Høyesteretts wake-up-call til samboere. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 14-15.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kommentar til mønsterbesvarelse erstatningsrett eksamen 2005. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 74-86.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 1998. Anmeldelse over Tone Sverdrup'bok. Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk juss. 96-100.
 • Vis forfatter(e) 1993. Kommentar til eksamensbesvarelse 2. avd. Bergen h-92. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 37-39.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2004. Deling av ektefellers formuer ved seperasjon og skilsmisse (Doktoravhandling).
 • Vis forfatter(e) 2004. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skillsmisse.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Skulle betale brorens gjeld da han døde – ble nektet innsyn av banken.
 • Vis forfatter(e) 2020. Skifteattest og innsyn i avdødes gjeldsforhold.
 • Vis forfatter(e) 2020. Hva skjer med dødsbo der avdøde tilsynelatende ikke har arvinger?
 • Vis forfatter(e) 2020. Arveretten inntar NRK.
 • Vis forfatter(e) 2020. Arver formuer fra ukjente, fjerne slektninger .
 • Vis forfatter(e) 2012. - Provokasjon fra Høyesterett.
 • Vis forfatter(e) 2010. Samboerkontrakt og testament.
 • Vis forfatter(e) 2010. Risikofylt å være samboere uten en skriftlig kontrakt.
 • Vis forfatter(e) 2009. Arvestrid.
 • Vis forfatter(e) 2007. Skal sikre samboer'n.
 • Vis forfatter(e) 2007. Mekler gir billigere samlivsbrudd/Klar avtale hindrer trøbbel.
 • Vis forfatter(e) 2007. Anbefaler ekteskapet/Kan få arverett.
 • Vis forfatter(e) 2005. Får ikke arv uten dødsattest.
 • Vis forfatter(e) 1997. Samboer med forsikringsmareritt.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2020. Ukjent arving - Skjønnhetsdamens hemmelighet.
 • Vis forfatter(e) 2020. Ukjent arving - Sjakkmesterens millioner.
 • Vis forfatter(e) 2020. Ukjent arving - Onkelen som forsvant.
 • Vis forfatter(e) 2020. Ukjent arving - Mannen uten land.
 • Vis forfatter(e) 2020. Ukjent arving - Bestefars svik.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Pensjonsrettigheter, skilsmisse og FNs kvinnekonvensjon. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Intestate Succession and Undivided Estate: For Spouses and Cohabitants in Norway. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Compulsory Portion and Minimum Inheritance in Norway. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Registered Partnerships in Norway. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Inheritance Rights for Cohabitants: Current Norwegian Law and Some Thoughts on Future Regulations. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse - høst 94. 9 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2018. Some recent developments in Norwegian Family Law . Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1397-1399.
 • Vis forfatter(e) 2017. Recent Development in Law of Persons, Family and Inheritance in Norway. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1466-1468.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2013. Forord. 5-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående prosjekter

 • Arverett (monografi). Prosjektet ble tildelt Cappelen Damm Akademisk sitt hovedstipend.
 • Kommentarer til arveloven 2019 på Lovdata, som et ledd i samarbeidet mellom Lovdata og Karnov Group Norway. Les mer om samarbeidet her.

Avsluttede prosjekter

Kompetansefelt