Hjem
Thomas Eegs bilde
 • E-postthomas.eeg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 83+47 924 31 114
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  658
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Thomas Eeg er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og arbeider i hovedsak med arverett og familierett. Han avla dr. juris-graden ved fakultetet i 2004 på avhandlingen «Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse». Han ble tildelt Cappelen Damms Forfatterstipend for 2019 og arbeider nå med bok om arverett, i tillegg til kommentarer til arveloven for Karnov Group Norway/Lovdata.

Eeg har siden 2010 vært leder av forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett. Han ledet forskningsprosjektet «Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society”, delfinansiert av Norges Forskningsråd. Han har også bidratt i andre internasjonale forskningsprosjekter, som “The Future of Registered Partnerships – Family Recognition beyond Marriage?”; “The LawsAndFamilies Database” (en del av EU-forskningsprosjektet «FamiliesAndSocieties»); “Nordic Inheritance Law through the Ages” og “Comparative Succession Law”.

 • Bidrar med juridiske utredninger til NRK-serien "Ukjent arving".
 • Intervju På Høyden 02.11.2020: Arveretten inntar NRK. Les intervjuet her
 • Intervju NRK1/P2 Helgemorgen 07.11.2020: Arver formuer fra ukjente, fjerne slektninger. Hør intervjuet her
 • Intervju TV2 09.06.2020: Skulle betale brorens gjeld da han døde – ble nektet innsyn av banken. Les intervjuet her
 • Faglig-pedagogisk dag, blant annet foredraget "Testasjonsfrihet og vern av nærståendes arvekrav".
 • Formal and informal adult relationships. Purpose, scope and function of the Norwegian Registered Partnership Act. (Konfreansen 'The future of registered partnerships', Cambridge University, Faculty of Law, Cambridge UK)
 • Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander (Bymuset i Bergen, Bryggen Museum)
 • Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? (Nordisk arverettskonferanse arr.: Justis- og Beredskapsdept., Oslo)
 • Inheritance rights for cohabitants. Current Norwegian law and some thoughts on future regulations (Inheritance Law in the 21st century: Challenges and Reform. A Norwegian-German research seminar, Bergen)

Emneansvarlig og faggruppeansvarlig

Emneansvarlig i JUS112 Arve- og familierett.

Faggruppeansvarlig, Arve- og familierett, JUS 396, 397 og 399 Masteroppgave.

Veiledning av masterstudenter og doktorgradsstipendiater

Professor Eeg veileder og har veiledet en rekke masterstudenter siden 2004. Han veileder også doktorgradsstipendiater, for tiden to:

 • Camilla Haukeland Olsen, «Livs- eller dødsdisposisjon? – Særleg om Høgsterett sin bruk av «realitet» som vurderingstema».
 • Karsten Grimstad, «Hvordan ekteskapet begrenser den enkelte parts råderett og rådighet».
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) - stjernenote og §§ 1-82. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2018). Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 313-327.
 • Vis forfatter(e) (2018). Om legaldefinering av "dødsdisposisjon". Lov og Rett. 250-257.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ektefellers og samboeres arverettslige stilling - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 133-161.
 • Vis forfatter(e) (2013). Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-274.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker. Lov og Rett. 383-403.
 • Vis forfatter(e) (2011). Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 258-280.
 • Vis forfatter(e) (2010). Samboeres arve- og uskifterettslige stilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 25-59.
 • Vis forfatter(e) (2009). Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet? Jussens venner. 61-154.
 • Vis forfatter(e) (2008). Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer, nye problemer - og noen gamle. Jussens venner. 215-261.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 82-118.
 • Vis forfatter(e) (2007). Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 196-204.
 • Vis forfatter(e) (1994). Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). Splitting up and legal family formats in Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Parenting and legal family formats in Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Formalisation of legal Family formats in Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Death and legal Family formats in Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2016). WCAG 2016 Country report - Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov - høringsuttalelse. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Høringsuttalelse NOU 2014:1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Frihet til å testamentere vs. beskyttelse av nærståendes arvekrav - et klassisk problem i en moderne tapning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hva forskes det på i Norge innen familieretten?
 • Vis forfatter(e) (2014). Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sameieandeler og vederlagskrav ved opphør av samboerskap.
 • Vis forfatter(e) (2009). Samboeres rett til arv og uskifte.
 • Vis forfatter(e) (2006). Prinsippet om skjevdeling - hva er det, og hvor langt rekker det?
 • Vis forfatter(e) (1996). Enkelte praktiske familie-, arve- og skifterettslige problemer.
 • Vis forfatter(e) (1995). Skifte m.m.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Tap av selvbestemmelsesrett, fremtidsfullmakt og arv.
 • Vis forfatter(e) (2022). Svekket autonomi, fremtidsfullmakt og testament.
 • Vis forfatter(e) (2021). Arv og fremtidsfullmakt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Viktige nye regler i familie- og arveretten.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Om forbigått arvings arvingers tilbakesøkingskrav.
 • Vis forfatter(e) (2018). Presentasjon og diskusjon av Prop L 107 (2017-18) om lov om arv og dødsboskifte.
 • Vis forfatter(e) (2015). Formal and informal adult relationships.
 • Vis forfatter(e) (2014). On the legal situation for surviving spouses and cohabitants - time for a new approach?
 • Vis forfatter(e) (2012). Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering?
 • Vis forfatter(e) (2012). Inheritance Rights for Cohabitants. Current Norwegian Law and some Thoughts on future Regulation.
 • Vis forfatter(e) (2012). Erfaringer med den norske skjevdelingsregelen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Problemstillinger knyttet til gaver fra uskiftebo.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nye høyesterettsdommer om oppgjør etter brudd i samboerforhold.
 • Vis forfatter(e) (2010). tolking m.v. av testamenter.
 • Vis forfatter(e) (2008). Skjevdeling under skifteoppgjør - herunder om skjevdeling m.v. av næringsvirksomhet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skifte og skjevdeling. Særlig om verdistigning, gjeld og avkastning.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2019). Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. 27-27.
 • Vis forfatter(e) (2012). Arverettsforskning: Noe for deg? Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 29.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vrangforestillinger om ekteskapsloven. Bergens Tidende. 28-28.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Livsfellesskap—Rettsfellesskap. Festskrift til Tone Sverdrup 70 år, edited by John Asland, Aslak Syse, Katrine Kjærheim Fredwall and Tone Wærstad. International Journal of Law, Policy and the Family. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Uskifte. John Asland. Lov og Rett. 91-93.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tilbakekall av testamenter. Peter Hambro. Lov og Rett. 634-637.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2013). Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2008). FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. Det juridiske fakultets skriftserie, UiB.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2022). Arveretten.
 • Vis forfatter(e) (2006). Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Høyesteretts wake-up-call til samboere. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kommentar til mønsterbesvarelse erstatningsrett eksamen 2005. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 74-86.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1998). Anmeldelse over Tone Sverdrup'bok. Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk juss. 96-100.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kommentar til eksamensbesvarelse 2. avd. Bergen h-92. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 37-39.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2004). Deling av ektefellers formuer ved seperasjon og skilsmisse (Doktoravhandling).
 • Vis forfatter(e) (2004). Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skillsmisse.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Støttekontakt arvet leilighet: Har aldri opplevd lignende sak.
 • Vis forfatter(e) (2021). River slekter fra hverandre: - Mange er grådige.
 • Vis forfatter(e) (2021). Regel skaper bitre arvestrider - Barn trues av foreldre.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skulle betale brorens gjeld da han døde – ble nektet innsyn av banken.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skifteattest og innsyn i avdødes gjeldsforhold.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hva skjer med dødsbo der avdøde tilsynelatende ikke har arvinger?
 • Vis forfatter(e) (2020). Arveretten inntar NRK.
 • Vis forfatter(e) (2020). Arver formuer fra ukjente, fjerne slektninger .
 • Vis forfatter(e) (2012). - Provokasjon fra Høyesterett.
 • Vis forfatter(e) (2010). Samboerkontrakt og testament.
 • Vis forfatter(e) (2010). Risikofylt å være samboere uten en skriftlig kontrakt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arvestrid.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skal sikre samboer'n.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mekler gir billigere samlivsbrudd/Klar avtale hindrer trøbbel.
 • Vis forfatter(e) (2007). Anbefaler ekteskapet/Kan få arverett.
 • Vis forfatter(e) (2005). Får ikke arv uten dødsattest.
 • Vis forfatter(e) (1997). Samboer med forsikringsmareritt.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Ukjent arving - Kafevertens formue.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ukjent arving - Jenta uten barndom.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ukjent arving - Gutten som ikke fantes.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ukjent arving - Født i skam.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ukjent arving - Blomsterpikens største ønske.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ukejnt arving - Sjømannens millioner.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ukjent arving - Skjønnhetsdamens hemmelighet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ukjent arving - Sjakkmesterens millioner.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ukjent arving - Onkelen som forsvant.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ukjent arving - Mannen uten land.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ukjent arving - Bestefars svik.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Om utelukkelse av arv som følge av seksuallovbrudd. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pensjonsrettigheter, skilsmisse og FNs kvinnekonvensjon. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Intestate Succession and Undivided Estate: For Spouses and Cohabitants in Norway. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Compulsory Portion and Minimum Inheritance in Norway. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Registered Partnerships in Norway. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Inheritance Rights for Cohabitants: Current Norwegian Law and Some Thoughts on Future Regulations. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kommentar til eksamensbesvarelse - høst 94. 9 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Some recent developments in Norwegian Family Law . Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1397-1399.
 • Vis forfatter(e) (2017). Recent Development in Law of Persons, Family and Inheritance in Norway. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1466-1468.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2013). Forord. 5-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående prosjekter

 • Arverett (monografi). Prosjektet ble tildelt Cappelen Damm Akademisk sitt hovedstipend.
 • Kommentarer til arveloven 2019 på Lovdata, som et ledd i samarbeidet mellom Lovdata og Karnov Group Norway. Les mer om samarbeidet her.

Avsluttede prosjekter

Kompetansefelt