Hjem
 • E-postThorvald.Sirnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 63
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Teoretisk har eg vore prega av nyare fransk, tysk og italiensk sosialfilosofi og politisk filosofi. Dette har ført til at dei intellektuelle interessene mine har handla om å bruka filosofiske perspektiv på empirisk forsking, å knytta (eller gjenoppdaga) forbindelsar mellom sosialvitskaplege og humanistiske tradisjonar og generelt å utvikla filosofiske forståelsar utfra aktuelle sosiale og kulturelle utfordringar og utviklingstrekk.

Eg har vore engasjert i problem knytta til normalitet/avvik, disiplinering, overskridelse og moralsk makt i politiske og institusjonelle diskursar. Eit aspekt som har gått igjen på disse felta har vore ei alternativ forståelse av velferdsstatens historiske og normative grunnlag, eller den såkalte  "nattsida". Empirisk har disse perspektiva blitt anvendt i studier av arbeidsliv, eugenikkens historie, biopolitikk, abortpolitikk, human bioteknologi og verdipolitikk. Eg har hatt prosjekt om endringar i norsk verftsindustri, politisk forståelse av human bioteknologi i Norge og Storbritannia, biobankar, selektiv abort, stamcellepolitikk, religion og bioteknologi, Verdikommisjonen og Godhetsregimet.

Dei siste åra har mykje av forskingsinteressa mi dreia seg om India, særleg om religion- og kastedimensjonane. Dette har gått i to retningar. Eg har nær kontakt med politisk aktive dalitar i Hyderabad  og Delhi, og eg har hatt eit lengre opphold blant Nagababaer i Nord-India, som tilhørte Juna- og Nath-familiane. Dette var først og framst ei djup personleg erfaring, men det kan også (eller nettopp derfor) sjåast som eit feltarbeid. Eg har vore engasjert i å utvikla ei tenking omkring "Moral Imaginaries" i India, Kina og Europa/Nord-Amerika. Det handlar om at dei dominerande normative regimene inanfor dei ulike kulturkretsane bygger på spesifikke historiske erfaringar (t.d. holocaust), som fungerer som lærestykker som gir premissa for korleis det er moglig å tenka og forestilla seg dei sentrale politisk-moralske dimensjonane og dilemmaene.

Biografi på Allkunne.no

 

Seminar arrangert av Universitet i Bergen, Universitet i Oslo og Special Center for the Study of North East India (Jawaharlal Nehru University, New Delhi): Silent Whispers: Cosmologies, Nature-Human Relationship and Ecological Distress in Northeast India (NEI). 13.-14. desember, 2022

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (1999). Normalitet og identitetsmakt i Norge. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Unntakstilstand, det nakne livet og døden. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 40-55.
 • Vis forfatter(e) (2015). The decision: Relations to oneself, authority and vulnerability in the field of selective abortion. BioSocieties. 317-340.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lidingas suverenitet? Om unntakstilstandar i britisk og norsk embryopolitikk. Agora. 122-149.
 • Vis forfatter(e) (2011). Biosociality, biocitizenship and the new regime of hope and despair: interpreting "Portraits of Hope" and the "Mehmet Case". New genetics and society (Print). 347-374.
 • Vis forfatter(e) (2006). Population biobanks: The Ethical Gravity of Informed Consent. BioSocieties. 385-398.
 • Vis forfatter(e) (2005). Deviance or Homo Sacer ? Foucault, Agamben and Foetal Diagnostics. Scandinavian Journal of Disability Research. 206-219.
 • Vis forfatter(e) (2005). "In the name of love...". Den norske bataljonen i Kosovo i perioden 2002-2003. Nytt Norsk Tidsskrift. 127-128.
 • Vis forfatter(e) (2003). I Bourdieu-affekt. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 112-125.
 • Vis forfatter(e) (2002). Bourdieu-effekten. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 80-104.
 • Vis forfatter(e) (2001). Frigjering og disiplin. Abortspørsmålets kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 73-84.
 • Vis forfatter(e) (2001). 3.3.1.Three Discourses. Three Countries. One Sector. A comparison of theatre policy in Norway, Sweden and Finland from a discourse-perspective. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 46-84.
 • Vis forfatter(e) (1998). Habermas og den sein-moderne politikkens mogligheter. Sosiologisk Årbok. 17-39.
 • Vis forfatter(e) (1998). Akademisering. Diskurskollisjon, habitus og sosial verdsetting. Sosiologisk Tidsskrift. 107-129.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Nasjonale moralske landskap.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hvem bestemmer hva det skal forskes på ?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). Towards a sovereignty of suffering? Shifting logics of exception in the embryo research debate.
 • Vis forfatter(e) (2007). The UK debate on egg donation for research and cytoplasmic embryos.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Meaning of life - Religious Discourse in the Science and Politics of Modern Biotechnology.
 • Vis forfatter(e) (2007). Religion and Human Biotechnology. A comparative approach.
 • Vis forfatter(e) (2007). Presentasjon av prosjekt og foreløpige funn.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den norske stam celle debatten i ett internasjonalt perspektiv/ Comparative stem cell politics.
 • Vis forfatter(e) (2007). Comparative Stem Cell politics: US, UK and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). The dimension of hope in stem cell research.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Norwegian and British Biopolitics. A Comparison.
 • Vis forfatter(e) (2006). Response to Berge Solberg: Person or not person - that is not the question.
 • Vis forfatter(e) (2006). Normalitet og godhetsmakt.
 • Vis forfatter(e) (2006). Godhetsregimet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Godhetsregimet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Foucault om makt og disiplin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Chair. Summary of discussion.
 • Vis forfatter(e) (2006). Biopolitics of hope.
 • Vis forfatter(e) (2006). Biologi som forklaring - etikk som rettesnor.
 • Vis forfatter(e) (2006). Avvik eller Homo Sacer ? Foucault, Agamben og fosterdiagnostikk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Samfunnsvitskaplege perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Regime of Goodness. Constituting the moral Empire.
 • Vis forfatter(e) (2005). Regime of Goodness. Constituting the moral Empire.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mennesket som sosialt vesen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Immanence and Globalization.
 • Vis forfatter(e) (2005). Godhetsregimet. Komparative dimensjonar.
 • Vis forfatter(e) (1999). Erfarin - Innenfor eller utenfor språket.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2005). Monopolisert kritikk. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Autoritær formidling. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kor mykje reduksjonisme tåler demokratiet ? Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Alt for å hjelpa II. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Det reduksjonistiske Arbeidarpartiet. Morgenbladet.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Bokomtale: Per Otnes, Dag Østerberg, Hans Ebbing og Olav Mjaatvedt : Hans Skjervheim - en kritisk nylesning. Oslo: Abstrakt forlag, 2014. Sosiologisk Tidsskrift. 289-292.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2003). Dimensjonar i moderne sosialteori. Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (1999). Normalitet og identitetsmakt i Norge. Gyldendal Akademisk.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2003). Dimensjonar i moderne sosialteori : Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. [Mangler utgivernavn].
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). Caste, Race and Durban : an analysis of a Dalit human rights campaign and the debate in India about the relevance of caste discrimination in the world conference against racism in Durban 2001.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Sønner av Norge." En studie av den norske bataljonen i Kosovo, perioden 2002 - 2003.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Jo mere vi er sammen." Ein studie av lokalsamfunnsprosjekt til verdikommisjonen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tvetydigheter og skillelinjer.En studie av metadondebatten i Norge 1980-2000.
 • Vis forfatter(e) (2002). Innsatt eller innlagt. En studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri.
 • Vis forfatter(e) (2002). Avvik og identitet. Ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengselsinstitusjon, politikk og media.
 • Vis forfatter(e) (2001). Å være eller ikke være - er det spørsmålet ? En historie om den norske homofilidiskursen.
 • Vis forfatter(e) (2001). Frykt og avsky i Finnmark. En diskursanalyse av prostitusjonsdebatten i Tana kommune 1997-2001.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). The making and Unmaking of the Politics of Exceptionality - Studying Processes for Securitisation and Desecuritisation in the Orange and Okavango River Basins.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Selektiv abort:"Og hvem er jeg som gråter da ?". Genialt.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2010). Alt ansvar alene. Morgenbladet. 19-19.
 • Vis forfatter(e) (2006). Særnorsk forskningsdebatt. Forskningspolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Romantikk som integrering. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Homo Academicus. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Et hundeliv - den norske bataljonen i Kosvo 2002 - 2003. Morgenbladet. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Den offentlege naturvitskapen". Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Religion og lidelse i biodebatten. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fosterdemokratiet. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Språk som makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2003). Kampen om språket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2003). Godhetsregimet. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Godhetsregimet. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Medisinske utopiar. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ondskapskommisjonen. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Verdier under en ny regjering. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Verdier under en ny regjering. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Når samfunnet forstummer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (1998). Oppsøkande genetikk - eit framskritt ? Dagbladet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2009). Kommandohumanismen : en kritisk analyse av Gudmund Hernes' retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. Forestillinger om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Godhetsmakt. Verdikommisjonen mellom politikk og moral.
 • Vis forfatter(e) (2005). Formidlende Institusjoner? Teknologivurdering som bidrag til demokratisk styring av teknologiutvikling.
 • Vis forfatter(e) (1997). Risiko og meining. Mentale brot og meiningsdimensjonar i industri og politikk. Bidrag til den sosiale stadieteorien.
 • Vis forfatter(e) (1997). Risiko og meining : mentale brot og meiningsdimensjonar i industri og politikk : bidrag til den sosiale stadieteorien.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2004). SV lot seg presse av Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kritisk blikk på godhet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommisjonen som vart for god.
 • Vis forfatter(e) (2002). Dinosaurstrid i AP.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Den gode normaliteten. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). En vision for framtidens genomforskning. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kjærleik og kunst:Luhmann og Bourdieu. 61 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). A Comparison of Theatre Policy. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Alt som er fast, fordamper"? 47 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.