Hjem
Olav Tore Grønlies bilde

Olav Tore Grønlie

Professor emeritus, historie
 • E-postTore.Gronlie@uib.no
 • Telefon+47 954 94 820
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Styrings- og forvaltningshistorie
 • Helse- og medisinhistorie
 • Industri- og næringspolitikk
 • Lokalt og regionalt selvstyre

Sentralt i forskningsfeltet styrings- og forvaltningshistorie står Stortingets historie, sentraladministrasjonens historie, forholdet mellom politikk og forvaltning og styring og forvaltning av fristilte statsinstitusjoner. I helse- og medisinhistorie er arbeidet konsentrert om sykehushistorie; institusjonalisering og institusjonssystemer i sykehussektoren - i Norge og europeisk komparativt - og styring og forvaltning av sykehus, herunder sykehusreformer de siste tiår. I industri- og næringspolitikk ligger hovedvekten på styring av statlige selskaper og foretak, i lokalt og regionalt selvstyre på velferdspolitikk. Tyngden av forskningen ligger i tiden etter 1945.

 

Lærebok
 • 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • 2017. Politikkens retrett og statens fragmentering - eller politisering og integrasjon? Et gjensyn med Makt- og demokratiutredningen 1998 - 2003. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • 2015. Politisering og integrasjon - forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 83-94.
 • 2011. Slagstads politiserende embetsmenn. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 220-226.
 • 2010. Det lokale i det nasjonale. Glimt fra Ranas nasjonale historie. Årbok for Rana : med omliggende distrikter. 72-82.
 • 2006. Norwegian general hospitals, 1970-2002: County ownership - An interlude between welfare localism and state direction. Medical history. 189-208.
 • 2006. Hydro-modellen. Nytt Norsk Tidsskrift. 159-165.
 • 2004. From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective. Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte. 151-196.
 • 2004. Fra velferdskommune til velferdsstat - hundre års velferdsvekst fra lokalisme til statsdominans. Historisk Tidsskrift (Norge). 633-649.
 • 2003. Fra entreprenørskap til avkastningskrav. Statens eierengasjement i næringsvirksomhet 1945-2003. Eierberetning for 2002 for Nærings- og handelsdepartementet. 43-46.
Rapport
 • 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • 2007. Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. .
 • 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. .
 • 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. 10-2005. 10-2005. .
 • 2005. Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie. .
 • 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. 6. 6. .
Faglig foredrag
 • 2015. Historisk perspektiv på organisering og styring i sentralforvaltningen.
 • 2014. Minnetale over Alf Kaartvedt.
 • 2013. Fra rødt til blått - brudd eller kontinuitet?
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2015. Stortinget gjennom de siste 50 år - allmakt eller avmakt?
 • 2014. Norge før, under og etter oljen.
 • 2014. Grunnloven i samfunnet.
 • 2013. Stortingsvalget 2013 i historisk perspektiv.
 • 2011. Historikere om norsk næringsliv før og etter oljen.
 • 2003. Student and Faculty Exchange in an Age of Globalization.
 • 2003. Norway - the political situation today and towards 2005.
 • 2003. Norway - the political situation today and towards 2005.
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. Organisatorisk fristil, men under sterkere kontroll enn noen gang?
 • 2017. Departement og etat i historisk lys.
 • 2015. Politisk styring og autonomi.
 • 2014. Til forsvar for folkestyret.
 • 2014. Til forsvar for folkestyret.
 • 2014. Politisering og integrasjon. Forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre.
 • 2014. Norge før, under og etter oljen.
 • 2014. Mellom to jubileer. Stortingets posisjon er styrket.
 • 2014. Med Stortinget inn i vår egen tid.
 • 2014. All makt i denne sal? Stortingsmakt i 200 år.
 • 2013. Linjer i Stortingets historie 1945-2014.
 • 2012. Minneord over professor Leiv Mjeldheim.
 • 2011. Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • 2011. Sentraladministrasjonen de siste tiår: Politisert, rettsliggjort eller fragmentert.
 • 2010. Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Statskonsults arbeider som kilder.
 • 2010. Sentraladministrasjonen de siste tiår med spesiell vekt på Riksrevisjonens rolle.
 • 2010. Politisert, rettsliggjort eller fragmentert. Sentraladministrasjonen de siste tiår.
 • 2010. Hospital sector structure and organization in Britain and Scandinavia - a contribution towards a comparative study.
 • 2010. Fra velferdskommune til velferdsstat.
 • 2009. Styring av statlige selskaper gjennom 60 år.
 • 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten?
 • 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten?
 • 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - Den nye staten.
 • 2009. En ny og mer styringsdykting sentraladministrasjon?
 • 2009. Det lokale i det nasjonale.
 • 2009. Den nye staten?
 • 2008. Hospital development in peripheral Norway 1920-1959.
 • 2007. Sekretariatsfunksjonen i historisk lys.
 • 2007. Scandinavian Central-State Administrative Reform 1945-2000.
 • 2007. Et historisk perspektiv på den norske velferdsmodellen.
 • 2006. Statsovertagelse og regional foretaksorganisering av sykehus 2002 - Norge i historisk-komparativt perspektiv.
 • 2006. Sentraladministrativ forvaltningsreform - innovativ forvaltning?
 • 2006. Hovedtrekk i Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • 2006. Fag - politisering - rettsstat.
 • 2005. Hydro-modellen.
 • 2005. Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie.
 • 2005. "Hydro-modellen" - Eierskapets betydning.
 • 2004. Sentraladministrasjonens historie etter 1945 - orientering om bokprosjekt.
 • 2004. Offentlig helsepolitikk i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling 1880-2000.
 • 2004. Fra velferdskommune til velferdsstat.
 • 2004. Det regionale helseforetaket, et overgangsfenomen i en utvikling fra velferdslokalisme til sentralstatlig styring?
 • 2004. Arven fra fortiden - sykehusreformen i historisk perspektiv.
 • 2003. Statsselskap - fra politikk til marked.
 • 2003. Statsdrift mellom eierstyring og bedriftsautonomi.
 • 2003. Perspectives on the Modern History of Norway.
 • 2003. Forvaltningspolitikk i historisk lys: Hvor ny er fornyelsen?
 • 2001. Foretaksorganisering. Intensjoner og utfordringer.
 • 2001. Foretaksorganisering. Intensjoner og utfordringer.
 • 2000. Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år.
 • 2000. Embetsverk og politikk i Norge etter 1945.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget.
 • 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.
 • 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag.
 • 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen.
 • 1999. Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • 2009. Sentraladministrasjonens hitorie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980.
 • 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind I, Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980.
Fagbok
 • 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget.
Mastergradsoppgave
 • 2007. Rettferdig alderdom? Landsorganisasjonenes innflytelse på utformingen av nytt pensjonssystem 2001-2005.
 • 2007. Forvaltningspolitisk utvikling i OECD 1978-1993, med blikk på Norge.
 • 2006. KS sin veg mot sterke folkestyrde regionar.
 • 2006. Hellige kyr på slakterbenken. Nyorientering i Arbeiderpartiet på 1980-tallet.
Kronikk
 • 2014. Er Stortingets makt undervurdert? VG : Verdens gang.
Doktorgradsavhandling
 • 1989. Statsdrift : staten som industrieier i Norge 1945-1963.
Intervju
 • 2014. UiB godt representert i ny jubileumsbok.
 • 2014. Stortinget har fått meir makt.
 • 2014. I maktens korridorer.
 • 2013. 1200 år mellom to permer.
 • 2011. UiB-historiker skriver Stortingets historie.
 • 2011. Skriv Stortingets historie.
 • 2011. Forskningsprosjekt om Stortingets historie 1964-2014.
 • 2010. Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
Programdeltagelse
 • 2013. Spør en historiker: Stortingets historie etter 1964.
 • 2003. Perspectives on the History of Modern Norway.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. På parti med historien. Sentralstatlig styrings- og forvaltningsreform 1945-1955. 23 sider.
 • 2014. Tendenser i vår egen tid. 21 sider.
 • 2014. Stortingsregjereri eller tilbaketrekning? 36 sider.
 • 2014. På offensiven. -90 sider.
 • 2014. Mellom to jubileer - Stortingets historie 1964 - 2014. 10 sider.
 • 2014. Linjer i folkets styre. 6 sider.
 • 2014. Fra eksil til politikkens sentrum? Et storting under press. 29 sider.
 • 2014. Et storting under press. 21 sider.
 • 2014. Et storting i tvil om seg selv. 21 sider.
 • 2014. De folkevalgte slår tilbake. 41 sider.
 • 2013. Velferdsstaten - krise eller triumf? 18 sider.
 • 2013. Tiden etter 1945 i perspektiv - brudd eller kontinuitet? 7 sider.
 • 2013. Samarbeids- og forhandlingsstaten. 18 sider.
 • 2013. På velstandstoppen. 18 sider.
 • 2013. Norge - nølende internasjonalist og marin ekspansjonist. 19 sider.
 • 2013. Landet, folket og staten - Et innledende riss. 10 sider.
 • 2013. Inn i velferdssamfunnet. 13 sider.
 • 2013. Et globalisert Norge? 25 sider.
 • 2013. En kulturell rikssamling. 8 sider.
 • 2013. En generasjon med sterk og stabil økonomisk vekst. 13 sider.
 • 2013. Den nye staten? 19 sider.
 • 2010. General hospital services for rural and peripheral areas of Norway 1920-1950. 17 sider.
 • 2009. Modern Scandinavian hospital history in recent Norwegian research. 11 sider.
 • 2009. Histories of medical institutions. 6 sider.
 • 2007. Velferdshistorie. 2 sider.
 • 2007. Travellers and travels of health: from inspiration to adaption.
 • 2007. Introduction. 6 sider.
 • 2007. Femti år for historie. 39 sider.
 • 2006. Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. 6 sider.
 • 2005. Politikk og forvaltning i Skandinavis. Ministerstyre, dualisme eller "ja takk, begge deler"? 24 sider.
 • 2005. Introduction. 6 sider.
 • 2005. Hospital Sector Structure and Organization in Britain and Norway - Contributions Towards a Comparative Study. 17 sider.
 • 2005. Det regionale helseforetaket - mellom verlferdslokalisme og sentralstatlig styring. 21 sider.
 • 2004. Norwegian general hospitals 1970-2002: County ownership - an interlude between welfare localism and state direction. 22 sider.
 • 2004. Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. 4 sider.
 • 2001. Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. 28 sider.
 • 2001. Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. 28 sider.
 • 2001. Mellom politikk og marked - organisering av statlig næringsdrift. 32 sider.
 • 2000. Tema, tradisjoner og perspektiver. 30 sider.
 • 2000. Statssekretær og departementsråd. Nye toppstillinger i departementene 1945-1975. 24 sider.
 • 2000. Nytt apparat for en ny politikk. Reformiver 1945-1948. 30 sider.
 • 2000. Mellom politikere og byråkrater. 16 sider.
 • 2000. Forvaltningens politisering. Politikk og utvikling 1945-1980. 26 sider.
 • 2000. Forvaltning ved lov.Rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 34 sider.
 • 1999. Forvaltning ved lov: rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 35 sider.
 • 1999. Forvaltning ved lov : rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 34 sider.
Leksikonartikkel
 • 2014. Helsereformer. . I:
  • 2014. Store norske leksikon, snl.no (2014). .
Annet
 • 2000. Statlig eierskap - hvem styrer statsselskapene?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2017. Norges Bank - og andre "uavhengige" statsinstitusjoner. 336-347.
Innledning
 • 2008. Introduction. 7-13.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • «Velstands-Norge. Fra 1945 til våre dager», tiden etter 1945 (s. 297- s. 471), i: Helle Knut, Ståle Dyrvik, Edgar Hovland og Tore Grønlie: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager, Oslo 2013, Universitetsforlaget.
 • «Slagstads politiserende embetsmenn», i: Nordisk Administrativt tidsskrift 3, 2011.  
 • “General Hospital Services for Rural and Peripheral Areas of Norway 1920-1950”, in: Andresen, A., Josep L. Barona and Steven Cherry, eds.: Making a New Countryside. Health Policies and Practices in European History ca. 1860-1950, Frankfurt am Main 2010, Peter Lang.
 • Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980, Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bd. I, Bergen 2009, Fagbokforlaget.
 • Den nye staten? Tiden etter 1980, Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bd. II, sammen med Yngve Flo, Bergen 2009, Fagbokforlaget.
 • “Modern Scandinavian Hospital History in recent Norwegian Research”, in: Andresen, A., W. Hubbard and T. Ryymin, eds:  Health Care Systems and Medical Institutions, Oslo 2009, Novus.
 • Historie som historie. Historisk institutt, Universitetet i Bergen 1957-2007, sammen med Astri Andresen og Yngve Flo, Bergen 2007, Universitetet i Bergen.
 • «Hydro-modellen», i: Nytt Norsk Tidsskrift, 2/2006.
 • “Norwegian general hospitals 1970 – 2002: County ownership – an interlude between welfare localism and state direction”, in: Medical History, vol. 50, 2, 2006.
 • «Politikk og forvaltning i Skandinavia. Ministerstyre, dualisme eller 'ja takk, begge deler'?» i: Ronit, K. og B. Rothstein, Den politiske forvaltning. Historiske spor i nutidens bureaukrati, festskrift til professor Tim Knudsen, sammen med Øyvind N. Grøndahl, København 2005, Københavns Universitet, Forlaget Politiske Studier.
 • “Hospital Sector Structure and Organization in Britain and Norway. Contributions towards a Comparative Study”, in: Andresen, A., K.T. Elvbakken and T. Grønlie eds.: Prevention, Health Propaganda and the Organization of Hospitals, Bergen 2005, Rokkansenteret Report 10.
 •  “From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administrative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective”, in: Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 16, sammen med Øyvind N. Grøndahl, Baden-Baden 2004, Nomos.
 • «Fra velferdskommune til velferdsstat – hundre års velstandsvekst fra lokalisme til statsdominans», i: Historisk Tidsskrift 4/2004.

Stortingets historie 1964-2014

Prosjektet er initiert av Stortingets presidentskap og er et samarbeidsprosjekt mellom 17 forskere ved universiteter og forskningsinstitutter. Jeg er forfatter av en kronologisk orientert oversikt over Stortingets historie fra 1945 til 2014 - "Til forsvar for folkestyret" - og redaktør for boken sammen med Knut Heidar og Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo.  Boken ble lansert i Gamle Festsal ved UiO 14. oktober, og i Litteraturhuset i Bergen 27. oktober, og gjenstand for et seminar i lagtingssalen i Stortinget 4. november.