Hjem
 • E-postTore.Lunde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 55
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Postboks 7806
  5020 Bergen
  Rom 
  653
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
 • Konkurranserett
 • Marknadsføringsrett
 • Kjenneteiknsrett
 • Tingsrett
 • Formuerett

Bl.a.:

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Lovkommentar Karnov: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) §§ 14, 15, 16, 35 a, 35 b, 36 og 37. Karnov lovkommentarer. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lovkommentar Karnov: Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). Karnov lovkommentarer. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lovkommentar Karnov: Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), med unntak av §§ 14-16, 35 a, 35 b, 36 og 37. Karnov lovkommentarer. 100 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Gyldendal Rettsdata, Åpenhetsloven med kommentarer . Norsk Lovkommentar. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fra norsk rettspraksis. Kommentarer til Høyesteretts avgjørelser i HR-2021-2479-A (Bank Norwegian) og HR-21-2480-A (Stortorvet Gjæstgiveri). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 117-145.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovkommentar Karnov: Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova). Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Gyldendal Rettsdata/Norsk lovkommentar: Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Norsk Lovkommentar. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Gyldendal Rettsdata/Norsk Lovkommentar: Lov om forretningshemmeligheter . Norsk Lovkommentar. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven), kapittel 6. Norsk Lovkommentar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse". Tidsskrift for forretningsjus. 252-278.
 • Vis forfatter(e) (2012). Urimeleg handelspraksis utan grenser. Lov og Rett. 23-44.
 • Vis forfatter(e) (2011). Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven :. Tidsskrift for eiendomsrett. 43-70.
 • Vis forfatter(e) (2011). Produktetterlikning og internasjonal privatrett. Kommentar til Høyesteretts kjennelse av 21. juni 2011, Rt. 2011 s. 897 (Würth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 583-587..
 • Vis forfatter(e) (2007). Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader. Lov og Rett. 21-32.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rettslege grenser for samanlikning av prisnivå i daglegvarebransjen. Tidsskrift for forretningsjus. 217-230.
 • Vis forfatter(e) (2005). Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold. Lov og Rett. 178-189.
 • Vis forfatter(e) (2005). Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall? Tidsskrift for eiendomsrett. 171-180.
 • Vis forfatter(e) (2002). Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurransar og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV. Lov og Rett. 103-115.
 • Vis forfatter(e) (2002). Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar? Lov og Rett. 20-30.
 • Vis forfatter(e) (1998). Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 445-454.
 • Vis forfatter(e) (1997). Garanti for sakskostnader i sivile saker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 460-494.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes? Lov og Rett. 244-258.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2014). NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. 11. 11. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Digital Content Services for Consumers - National Report (Norway) to the Centre for the Study of European Contract Law. Answers to Questionnaire Digital Content Services for Consumers. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Forholdet mellom EØS-avtalen og restriksjoner i markedsføringsloven mot salgsfremmende tiltak. Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet oktober 2007. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006 (kommisjon bestående av Anders Ekbom (leder), Gro E M Helgesen, Aage Tverdal, Stein Emil Vollset og Tore Lunde). .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Åpenhetsloven - Styrets plikter og ansvar .
 • Vis forfatter(e) (2021). Fagsamling for Klagenemndsekretariatet (Om nemndsledelse, saksbehandling og utforming av vedtak i klagesaker).
 • Vis forfatter(e) (2021). "Rett på sak", samtale på Litteraturhuset i Bergen med advokat Harald Alfsen om "Konkurranseregler i avtaler", basert på monografien "Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold", i regi av Advokatforeningen, Hordaland og Sogn og Fjordane krets.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gondol-dommen - kritikk av Bergen tingretts dom 18.11.2020 i tvisten mellom Loen Skylift AS og Voss Gondol AS/Voss Resort AS.
 • Vis forfatter(e) (2019). Faglig arrangør og vertskap for:.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lunsjseminar BECCLE - gjennomgang av Konkurranseklagenemndas vedtak i EL-proffen-saken fra 2018. Hovedvekt på skyldspørsmålet og utmåling av overtredelsesgebyr .
 • Vis forfatter(e) (2017). "Konkurranseklausular, kundeklausular, rekrutteringsklausular - utvalde problemstillingar." Foredrag på EUROJURIS NORGEs høstmøte 2017.
 • Vis forfatter(e) (2016). Some remarks on personality rights and publicity rights in Norwegian law.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forhandlingsforbudet i anskaffelsesretten. Hva innebærer en opphevelse av forhandlingsforbudet, juridisk og praktisk?
 • Vis forfatter(e) (2015). A Common European Law of Unfair Competition. Comments in Panel I to professor Jules Stuyck on "The UCP Directive - maximum harmonization and scope", and to associate professor Jan Trzakowski on "Interpretation and the interplay with special regulation and codes of conduct".
 • Vis forfatter(e) (2015). "Hvilke saker behandler Granskingsutvalget i dag, og hva vil eventuelle endringer i forskningsetikkloven innebære for utvalgets rolle?".
 • Vis forfatter(e) (2014). Presentations of and comments on two trademark cases (case VM 13-135 "R" and case VM13-076 "Route 66") decided by the Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights.
 • Vis forfatter(e) (2014). I. An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) COM(2013) 813. II. Protection of trade secrets in Norway in the light of the Directive proposal.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Rett på sak: Markedsføringsretten.
 • Vis forfatter(e) (2014). Konferanse. Paneldiskusjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Strøksservitutt eller konkurranseklausul? Eller ja takk, begge deler? Forskargruppelunsj i forskargruppa for forvaltningsrett.
 • Vis forfatter(e) (2023). Markedsføring av finansielle tjenester - foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2022). Markedsføringsrettens befruktning av kontraktsretten - særlig i lys av at direktivet om urimelig handelspraksis skal sanksjoneres kontraktsrettslig. Moderator.
 • Vis forfatter(e) (2022). KNSE 5-årsjubileum. Erfaringar frå Markedsrådet - behov for særdomstolar i Norge? .
 • Vis forfatter(e) (2021). MIC-lunsj: Kommentarer til Gondol-dommen. Gulating lagmannsretts dom 23.9.2021. Forskergruppen for marked, innovasjon og konkurranse, JurFak, UiO.
 • Vis forfatter(e) (2021). Konkurranseklausular (foredrag) .
 • Vis forfatter(e) (2021). Gondol-dommen - kritikk av og debatt om Bergen tingretts dom 18.11.2012 i varemerketvist mellom Loen Skylift AS og Voss Gondol AS/Voss Resort AS .
 • Vis forfatter(e) (2021). Forskergruppelunsj: Gulating lagmannsretts dom 23.9.2021 i Gondol-saken (tvisten mellom Loen Skylift AS og Voss Gondol AS/Voss Resort AS).
 • Vis forfatter(e) (2021). Forholdet mellom markedsføringsloven og varemerkeretten i lys av nyere praksis.
 • Vis forfatter(e) (2020). Transitional Challenges Within Vertical Restraints and Distribution - Key updates from the Vertical Block Exemption Review consultations .
 • Vis forfatter(e) (2020). Forskergruppeseminar - Konkurranseklagenemndas sak 2019/34 - Presentasjon av utvalgte rettsspørsmål fra nemndas sak mellom Telenor og Konkurransetilsynet om misbruk av dominerende stilling i mobilmarkedet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ledelse av ph.d.-seminar med presentasjon av Changfeng Hu´s prosjekt: Infringement of Geographical Indications of agricultural products in China.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rettslege problemstillingar ved søksmål om vedtak frå Konkurranseklagenemnda - særleg om konkurranselova §§ 10 og 11.
 • Vis forfatter(e) (2015). Protection of Trade Secrets against unlawful acquisition, use and disclosure – the European, Norwegian and U.S. perspective .
 • Vis forfatter(e) (2015). Protection of Trade Secrets against unlawful acquisition, use and disclosure – the European and Norwegian perspective .
 • Vis forfatter(e) (2014). Some remarks on Bid-rigging, Collusive Tendering and Project Agreements.
 • Vis forfatter(e) (2014). Presentasjon av NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker.
 • Vis forfatter(e) (2012). Opposisjon mot Ulrich Birch Eriksens ph.d.-avhandling "Markedsføringsloven § 1 – Portræt af en generalklausul" - Juridisk Institut, Århus Universitet, 30. november 2012.
 • Vis forfatter(e) (2012). Competition and Public Procurement Law Challenges in the Healthcare Sector - Moderator Panel I: Competition Law & Health Care.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ulovleg kopiering, villeiande forretningsmetodar og god forretningsskikk.
 • Vis forfatter(e) (2011). Riving av ulovlege bygg.
 • Vis forfatter(e) (2011). Konkurranserettslige problemstillinger i skjæringspunktet mellom stat og marked.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forholdet mellom konkurransefremjande tiltak gitt med heimel i konkurranselova § 14 og direktivet om urimeleg handelspraksis.
 • Vis forfatter(e) (2010). Seminar ved Max Planck Institute for Intellectual Property Law, Competition Law and Tax Law, München. Prosjektpresentasjoner i regi av Max Planck Institute og forskergruppen for markedsrett, konkurranserett, immaterialrett og medierett, UiB.
 • Vis forfatter(e) (2010). Markedsførings- og konkurranserettslige aspekter ved fildeling.
 • Vis forfatter(e) (2010). Eksklusivitetsavtaler under det nye gruppeunntaket for vertikale avtaler.
 • Vis forfatter(e) (2009). Competition Law and Economics - efficiency defence. Conference at Solstrand Hotel 18-19 November 2009.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra norsk rettspraksis - presentasjon av Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt 2011 s. 897 (Wurth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 579-582..
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Book review: Kadir Baş: "The Substantive Appraisal of Joint Ventures under the EU Merger Control Regime", (Wolters Kluwer Law & Business, 2015, 226 pp., hardback, ISBN: 978-90-411-5816-1). European Competition Law Review. 406-408.
 • Vis forfatter(e) (2014). Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback). European Competition Law Review. 515-517.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bokanmeldelse: Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012. 342 sider pluss sammendrag og registre. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 271-277..
 • Vis forfatter(e) (2010). Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven (Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.)), bokanmeldelse. Lov og Rett. 442-445.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokanmeldelse av Harald Irgens-Jensen: Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 861-865.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aktuell immaterialrett (bokomtale), Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008. Tidsskrift for forretningsjus. 215-227.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2006). HÅKONARMÅL 2006. Det juridiske fakultet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Håkonarmål 2004. Universitetet i Oslo.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2020). Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold.
 • Vis forfatter(e) (2010). Markedsføringsloven med kommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2001). God forretningsskikk næringsdrivande imellom.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • Vis forfatter(e) (2019). Markedsføringsloven med kommentarer, 3. utgave.
 • Vis forfatter(e) (2015). Markedsføringsloven med kommentarer, 2. utgave.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Bratte varemerker i fritt fall. Rett24.no. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Innhaldsreklame kan koste pressa dyrt". Bergens Tidende. 44-44.
 • Vis forfatter(e) (2012). Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ulovlege bygg må rivast. Bergens Tidende. 55.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fotball til folket? Dagens næringsliv. 47.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Offentlige anskaffelser - Håndtering av avvikende og uklare tilbud.
 • Vis forfatter(e) (2001). God forretningsskikk næringsdrivende imellom.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Jussprofessor om Gondol-dommen: Eit døme til skrekk og åtvaring. Intervju om Gondol-dommen frå Bergen tingrett .
 • Vis forfatter(e) (2016). Etterlyser tilsynet. Intervju basert på utkast til kronikk om konkurranseloven § 11, i lys av beskyldninger mot Statoil for press mot leverandørindustrien.
 • Vis forfatter(e) (2015). Misbruk av offentlege middel å anke Gulsvik-saka.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Nå skal jukserne tas" - Intervju i Klassekampen 6. juni 2015 i forbindelse med regjeringens revision av forskningsetikkloven.
 • Vis forfatter(e) (2014). En tankevekker (intervju om Penkowa-saken).
 • Vis forfatter(e) (2014). "Vil fjerne handelslov" - intervju basert på utkast til kronikk med kritikk av forslaget til lov om god handelsskikk ved omsetning av dagligvarer, jf NOU 2013: 6.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Strøtanker om strøksservituttar - nokre spørsmål om bortfall. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Noen likheter og forskjeller mellom overtredelsesgebyr i konkurranseretten og foretaksstraff . 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forbodet mot kjønnsdiskriminerande reklame. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Personlighetens rettsvern. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Konkurranse- og markedsføringsrett. § 95 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten; § 96 Generalklausulen. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Konkurranse- og markedsføringsrett. § 94 Konkurransebegrensningsrett. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Immaterialrettens europeisering. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det juridiske fakultet og konkurranseretten. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Personlighetens rettsvern. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Konkurranse- og markedsføringsrett. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). § 95. Generalklausulen v/Tore Lunde. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). § 94. Noen hovedlinjer i markedsføringsretten v/Tore Lunde. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). § 93. Konkurransebegrensningsrett v/Tore Lunde. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). § 15. Personlighetens rettsvern v/Tore Lunde. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om markedsføring og kontroll med avtalevilkår av 9. juni 1972 nr. 31.
 • Vis forfatter(e) (2007). Global konkurranserett? 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Exit agentrettsleg integrasjonskriterium? 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Idrettsreglement og konkurranserett. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysing. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren. 17 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 §§ 6-9). 1037-1040. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 § 1. 1031-1034. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Bokmelding: Ole-Andreas Rognstad, Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik, Inger Berg Ørstavik og Eirik Østerud: Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Lov og Rett. 509-514..
 • Vis forfatter(e) (2015). An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 127-137.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nynorsk på marknadsrettens område, I: Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.), Mål og rett - Juristmållaget 75 år. Skriftserien Institutt for privatrett. 107-109.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven), ajourføring av lovkommentarer til kapittel 6. Norsk Lovkommentar.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lov om boikott, ajourføring av lovkommentarer. Norsk Lovkommentar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 60 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 9 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

1 Bøker:

"Konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold" (Tore Lunde)

- Gyldendal 2020 (336 s.) 

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/juridiske-fag/konkurranserest...

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Terje Lundby Michaelsen), 3. utgave

- Gyldendal 2019 (587 s.) 

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/kommentarutgaver/markedsfoeri...

 

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Lundby Michaelsen), 2. utgave

- Gyldendal Juridisk 2015 (425 s.)

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Lundby Michaelsen)

- Gyldendal Akademisk 2010 (315 s.)

"Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv"

- Fagbokforlaget 2007 (178 s.)

"God forretningsskikk næringsdrivande imellom"

- Fagbokforlaget 2001 (publisert versjon av juridisk dr. avhandling, 643 sider)

"God forretningskikk næringsdrivande imellom"

- dr. avhandling, Bergen 2000

2 Artikler og andre publikasjoner:

Norsk Lovkommentar / Gyldendal Rettsdata.no: kommentarer til forretningshemmelighetsloven (2021)

Norsk Lovkommentar / Gyldendal Rettsdata.no: kommentarer til lov om god handelsskikk dagligvarekjeden (2021)

Forbodet mot kjønnsdiskriminerande reklame.

- I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 109-118

 

Immaterialrettens europeisering (Torger Kielland, Tore Lunde, Knut Martin Tande)

- i Rett i Vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, s. 395-418. Fagbokforlaget 2019. ISBN 9788245027945.

Det juridiske fakultet og konkurranseretten

- i Rett i Vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, s. 435-448. Fagbokforlaget 2019. ISBN 9788245027945

Konkurranse- og markedsføringsrett. § 95 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten; § 96 Generalklausulen. I: Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget 2019, s. 537-548. ISBN 978-82-15-03193-4.

Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp. I: Integritet og ære : Festskrift til Henry John Mæland, Gyldendal Norsk Forlag 2019, s. 401-411. ISBN 9788205509436.

Personlighetens rettsvern. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019, s. 110-122. ISBN 978-82-15-03193-4.

Konkurranse- og markedsføringsrett. § 94 Konkurransebegrensningsrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019, s. 532-537. ISBN 978-82-15-03193-4.

Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse"

- i Tidsskrift for Forretningsjus 2017 ca 20 s.

 

Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience

- i Ulf Bernitz/Caroline Heide-Jørgensen (red.): Marketing and Advertising Law in Process of Harmonisation, Hart Publishing ISBN 9781509900671 s. 187-200 (under publisering, mai 2017).

Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon 2016.

Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon 2016 (v/Tore Lunde/Morten Grandal)

An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive.

- i NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2015 (1) s. 124-134

Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback).

- i European Competition Law Review 2014; Volum 35.(10) s. 515-517.

Bokomtale av Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012.

- i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 271-277.

Urimeleg handelspraksis utan grenser

- Lov og Rett 2012 s. 23-44

Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven

- Tidsskrift for Eiendomsrett 2011 s. 43-70

Nynorsk på marknadsrettens område

i Festskrift til Juristmållaget 2010

 

Norsk Lovkommentar, medforfattar til kommentarer til ny markedsføringslov 2009.

Norsk Lovkommentar, medforfattar til revisjon av kommentarer 2005 og 2008 til markedsføringslova 1972

 

Revisjon av tre kapitler i Knophs Oversikt over Norges Rett, 13. utgave 2009;

-§ 15 Personlighetens rettsvern, (Anders Bratholm, Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 93 Konkurransebegrensningsrett, (Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 94 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten og (Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 95 Generalklausulen (Siri Teigum, Tore Lunde)

 

Bokomtale av "Aktuell immaterialrett", Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008.

- iTidsskrift for forretningsjus 2009 (2) s. 215-227

 

"Global konkurranserett"

- i "Rett og toleranse", Festskrift til Helge Johan Thue 2007 s. 86-96.

"Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader"

- i Lov og Rett 2007 s. 21-32.

"Rettslege grenser for prissamanlikning"

- i Tidsskrift for Forretningsjus 2006 s. 217-230

"Exit agentrettsleg integrasjonskriterium"?

- i Håkonarmål 2006

"Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall?"

- i Tidsskrift for Eiendomsrett 2/2005 s. 171-180.

"Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold"

- i Lov og Rett 2005 s. 178-189.

"Idrettsreglement og konkurranserett"

- Håkonarmål 2004 s. 41-46.

"Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurranser og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV"

- Lov og Rett 2002 s. 103-115, publisert versjon av prøveforelesning, for den juridiske doktorgrad 12. januar 2001, oppgitt emne.

"Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar?"

- Lov og Rett 2002 s. 20-30, publisert versjon av prøveforelesning for den juridiske doktorgrad 12. januar 2001, sjølvvalt emne.

"Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysning"

- i Nybrott og odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002. s. 377-384.

"Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1?"

- i Nordisk Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 445-454.

"Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren"

- i Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per Stavang 1998 s. 731-747.

"Garanti for sakskostnader i sivile saker"

- i Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR) 1997 s. 460-494.

"Odelsrettsleg «skifte av tilhøva»"

- i Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen 1997 s. 41-52.

"Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes?"

- i Lov og Rett 1996 s. 244 -258.

 

 

 • Kommentarer til varemerkeloven i Karnov Lovkommentar/LovdataPro, i samarbeid med Nora Bratheim (publisering hausten 2022).
 • Kommentarer til åpenhetsloven på Gyldendal Rettsdata, i samarbeid med Line Gjerstad Tjelflaat (publsering hausten 2022).
 • Kommentarar til foretaksnavneloven i Karnov Lovkommentar/LovdataPro. Publisert august 2022.
 • Varemerkeloven med kommentarer (under arbeid, i samarbeid med professorene Inger Berg Ørstavik og Monica Viken, publisering 2023).
 • "Konkurranserestriksjoner i arbeids- og næringsforhold" Monografi om ulike typar konkurranseklausular og andre konkurranserestriksjonar i arbeids- og næringsforhold. Publisert på Gyldendal 2020, https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/arbeidsrett/konkurranserestri...

 

 • Prosjekt finansiert av det alminnelige prisreguleringsfond (2021): "Gjelder det et skjerpet beviskrav for utmålingsmomenter som inngår i fastsettelsen av administrative reaksjoner?, jf. Høyesteretts dom i Rt. 2012 s. 1156 (Brosaken) avsnittene 35 og 60".

 

 • Fagredaktøransvar (sammen med Torger Kielland) for fagområdet "Markeds- og immaterialrett" i Karnov Lovkommentar.