Hjem
Torodd Kinns bilde

Torodd Kinn

Professor, nordisk språkvitenskap
 • E-postTorodd.Kinn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 49
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  5007 Bergen
  Rom 
  410
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg forsker på feltet nordisk språkvitenskap, framfor alt norsk grammatikk. For tida arbeider jeg på to felt. Det ene er såkalt pseudokoordinasjon. Det dreier seg om uttrykksmåter av typen Jonas sit og les og Siv går og furtar, der informasjonen i andreverbet er klart viktigere enn informasjonen i førsteverbet. Jeg samarbeider med Peter Andersson og Kristian Blensenius i Göteborg. Det andre feltet jeg arbeider på akkurat nå, er såkalte NPN-konstruksjoner, som ansikt til ansikt, dag etter dag, skritt for skritt. Sammen med Steffen Höder i Kiel og Urd Vindenes ved Universitetet i Sørøst-Norge har jeg planer om å studere orddanning på be- (beundre, befrukte, begå) i skandinaviske språk i lys av det tyske långivende opphavet.

Jeg skreiv doktoravhandling om såkalte pseudopartitiver, det vil si uttrykk som tre liter (med) måling, ein haug (av/med) poteter. Ellers har jeg arbeida mye med ord på -vis, som vonlegvis, innleiingsvis, gruppevis, massevis, både moderne norsk og den språkhistoriske utviklinga fra substantiv sammensatt med vis 'måte, utseende' til forskjellige slags suffiksdanninger.

Innimellom grammatikkprosjekta har jeg sammen med Kjersti Fløttum og Trine Dahl forska på språkbruken i vitenskapelige tekster på ulike språk (engelsk, fransk, norsk) innenfor ulike fag (medisin, samfunnsøkonomi, språkvitenskap), og jeg har arbeida med fornavn, særlig metodeutvikling innenfor historisk fornavnsgeografi. Jeg har òg forska på norsk som andrespråk sammen med Kari Tenfjord.

En viktig del av jobben er å veilede doktorgradskandidater og masterstudenter i forskingsprosjekta deres. Se under undervisningsfana!

Jeg underviser mest i grammatikk, semantikk og språkhistorie, men jeg har vært innom mye anna. Se CV-en.

Jeg veileder gjerne på master- og doktorgradsprosjekt. Hovedinteressene mine befinner seg i området "språk og tenking":

 • morfologi, syntaks og leksikon
 • morfologisk, syntaktisk og leksikalsk endring
 • billedlig språk: å (be)gripe det abstrakte
 • og forskjellig anna etter som det behøves

 

Fullførte doktorgradsprosjekt der jeg var hovedveileder

Fullførte doktorgradsprosjekt der jeg var biveileder

Pågående doktorgradsprosjekt der jeg er hovedveileder


Fullførte masterprosjekt der jeg var hovedveileder

 • H09: Elisiv Gregersen: Hvor "muntlig" er nettsamtalen? En sammenlikning av forfeltsutnyttelsen i nettsamtale og talt samtale
 • V10: Margunn Rauset: Sorte får og svarte sauer. Ekvivalensproblematikk og målformskilnader ved ordsamband i den islandsk-norske delen av ordboka ISLEX
 • V10: Daniel Vagstad: Norske pseudokoordinasjonar. Ein empirisk studie med vekt på liggje, sitje og stå
 • H10: Helga Mannsåker: "Inn i noko endå djupare". Metaforbruk om sinnet og stemningslidingar
 • V14: Roar Ulvestad: Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk
 • V15: Torgeir Larsen: Hvordan henger det sammen? En undersøkelse av enkelte koherensskapende faktorer i elevtekster
 • V15: Signe Nilssen: "Ei raudgrøn-ish dame som meg". Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk
 • V16: Siri Sofie Ovesen: "Kakerlakkfrie kantiner og hundeløse hjem". Ei undersøking av proprietiv og privativ adjektivdanning i norsk
 • V17: Tove Janne Blom: "Hvorfor har vi ikke hatt om dette her før?" Kognitiv metaforteori og elevars lesing av retoriske tekstar i vidaregåande skule
 • H17: Maren Østrem Nesse: "Livet selv vokser bare om hverdagen." En korpusbasert metaforstudie av livet og døden
 • H17: Tina Kvamme: "Vi er fulle av sprukne klanger." En korpusbasert undersøkelse av språkbruk om musikalske og andre klanger: begrepsstruktur, metaforer og metonymier
 • V18: Anne Bredahl: "Den endeløse strømmen". Ein kritisk analyse av metaforar i ein politisk diskurs om innvandring
 • V18: Timofeij Wim Schwarte: Kvinner, menn og skriving. Samspelet mellom kjønn og skrivestil i akademisk prosa
 • H18: Sarah Strandhus Karlsen: "Å forme sitt samliv". En metaforteoretisk og retorisk analyse av språkbruk om samliv, ekteskap, drifter og følelser i en kristen, kirkelig tekst
 • V19: Tor Ragnar Hjelmtveit: Kom ut! Stå fram! Ein metaforstudie av "Skeive historier"
 • V19: Elise Midtbø: "En smule konsentrasjon", "den siste skvetten med kaffe" og "haugevis av spørsmål". En undersøkelse av grammatisk og semantisk variasjon i pseudopartitive konstruksjoner på norsk
 • V19: Silje Christine Hansen: "Alle fags mor". En korpusbasert metaforstudie av språkbruk om norskfaget
 • V19: Eirin Rustli: "Sopere prater bare homoprat!". Begrepsanalyse av skeiv terminologi i tidsskriftene Løvetann (1977‒2003) og Blikk (2016)


Fullførte masterprosjekt der jeg var biveileder

 • H12: Jelena Stanišić: Bruk av framtidsuttrykk i bosnisk-kroatisk-serbisk-språkliges og engelskspråkliges norske mellomspråk
 • H17: Kristine Vårdal: Arabiske andrespråksinnlæreres tilegnelse av norske relativsetninger


Pågående masterprosjekt der jeg er hovedveileder

 • Kjersti Evysdatter Helle: avledning med -eri i norsk
 • Julie Marie Lorentsen: metaforisk og metonymisk språkbruk om lukt

 

 

De fleste publikasjonene mine kan finnes om en søker på nettet.

Vitenskapelige tekster 

 • Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections – an LFG analysis. Skriftserie, nr. 45. Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk.
 • Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia 19, 101–126.
 • Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i Norsk referansegrammatikk. Nordica Bergensia 21, 55–66.
 • Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om par. Øivin Andersen, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, red., Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000, 135–140. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. Randi B. Brodersen, Torodd Kinn, red., Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg, 148–165. Larvik: Ariadne.
 • Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap. http://hdl.handle.net/1956/2586  
 • Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk Prosa 2, 137–149.
 • Kinn, Torodd. 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe : An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages. Fred Karlsson, red., Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics, Helsinki, January 7–9, 2004. Helsingfors: University of Helsinki, Department of General Linguistics. http://www.ling.helsinki.fi/kielitiede/20scl/Kinn.pdf.
 • Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer … ­ Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Svein Lie, Gudlaug Nedrelid, Helge Omdal, red., MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003, 183–194. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk Prosa 3, 129–142.
 • Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar – og bøyingsformer? Maal og Minne 2005: 45–78. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 23, 145–175. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn. 2006. Academic Voices – across languages and disciplines. Amsterdam: John Benjamins. E-bok: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=070607370&kid=biblio 
 • Fløttum, Kjersti, Torodd Kinn, Trine Dahl. 2006. «We now report on ...» versus «Let us now see how ...»: Author roles and interaction with readers in research articles. Ken Hyland, Marina Bondi, red., Academic Discourse across Disciplines, 203–224. Bern: Peter Lang. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn, Anje Müller Gjesdal, Eva Thue Vold. 2007. Cultural identities and academic voices. Kjersti Fløttum, red., Language and discipline perspectives on academic discourse, 14–39. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne 2007, 9–28. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne 2007, 158–186. 
 • Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne 2009, 37–47. 
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia anthroponymica Scandinavica 29, 63–104.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne 28, 27–56.
 • Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord. Ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne 28, 7–26.
 • Kinn, Torodd. 2011. Isaline – eit sjeldsynt namn. Maal og Minne 2011, 137–142.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund, Kjell Ivar Vannebo, red., Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, 173–188. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Turið Sigurðardóttir (red.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum, 141–156. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32, 62–99.
 • Kinn, Torodd. 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750–1801. Namn og Nemne 31, 93-105.
 • Kinn, Torodd. 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. NORNA-rapporter 91, 53-63.
 • Kinn, Torodd. 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne 33, 57-70.
 • Nilssen, Signe, Torodd Kinn. 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne 2017, 123-145.
 • Tenfjord, Kari, Torodd Kinn. 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. Anne Golden, Scott Jarvis, Kari Tenfjord (red.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus, 155-187. Bristol: Multilingual Matters.
 • Kinn, Torodd. 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. Victoria Rosén, Koenraad De Smedt (red.), The Very Model of a Modern Linguist - in honor of Helge Dyvik, 143-166. Bergen: Bergen Language and Lingustics Studies.
 • Kinn, Torodd. 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. Zakaris Svabo Hansen, Anfinnur Johansen, Hjalmar P. Petersen, Lena Reinert (red.), Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum, 213-230. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2018. Pseudocoordination in Norwegian. Degrees of grammaticalization and constructional variants. Evie Coussé, Peter Andersson, Joel Olofsson (red.), Grammaticalization Meets Construction Grammar, 75-106. Amsterdam: Benjamins.
 • Kinn, Torodd, Kristian Blensenius, Peter Andersson. 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinationsCogniTextes.
 • Utne, Ivar, Torodd Kinn. 2019. Da Gjert kom til Bergen. Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn, Terje Lohndal (red.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, 315-334. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. Under utgiving. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. Norsk Lingvistisk Tidsskrift.

 

Bokmeldinger og liknende

 • Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 24, 298–302.
 • Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors 2009: Svenska litteratursällskapet i Finland. 300 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 28, 148–150.
 • Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt. (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.) Dag og Tid 37/2013 s. 31.
 • Torodd Kinn. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Marte Nordanger, Silje Ragnhildstveit, Aasne Vikøy (red.), Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap, 206–213. Oslo: Novus.

 

Faglige utgreiinger

 

Populærvitenskapelige tekster

 • Kinn, Torodd. 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt 2/2006, 5­–7 og 47
 • Kinn, Torodd. 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende 5. august 2012, 21.

 

Pedagogiske tekster

 • Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Skriftserie, nr. 52. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.
 • Kinn, Torodd. 2010. Hovudtrekk av dansk uttale i samanlikning med norsk. Upublisert. 26 s.
 • Kinn, Torodd. 2011. Endringane i bokmålsrettskrivinga i 2005. Upublisert. 14 s.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nynorskrettskrivinga av 2012. Upublisert. 27 s.
 • Kulbrandstad, Lars Anders, Torodd Kinn. 2016. Språkets mønstre. Norsk språklære med øvingsoppgaver. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Redigerte bøker og tidsskrift

 • Andersen, Øivin, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, red. 2000. Språk, menneske og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Oslo: Novus.
 • Brodersen, Randi B., Torodd Kinn, red. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Larvik: Ariadne.
 • Akademisk Prosa 2. Bergen: Romansk institutt. 2004. Red.: Kjersti Fløttum, Torodd Kinn.
 • Akademisk Prosa 3. Bergen: Romansk institutt. 2005. Red.: Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2014. Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn, Lars S. Vikør.
 • Maal og Minne 2015. Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2016 (1). Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Hognestad, Jan Kristian, Torodd Kinn, Terje Lohndal, red. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Oslo: Novus.

 

Bøker
 • Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-8390-029-3.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Kinn, Torodd. 2016. Språkets mønstre : Norsk språklære med øvingsoppgaver. Universitetsforlaget. 519 sider. ISBN: 978-82-15-02770-8.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd. 2006. Academic voices : across languages and disciplines. John Benjamins Publishing Company. 309 sider. ISBN: 9027253919.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd. 2006. Academic Voices. Across languages and disciplines. John Benjamins Publishing Company. 309 sider. ISBN: 90-272-5391-9.
 • Kinn, Torodd. 2005. Akademisk Prosa, Romansk Institutt, UiB, "Skrifter fra KIAP", 3, 2005. 149 sider. ISBN: 8290259247.
 • Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. 106 sider. ISBN: 82-90381-63-8.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. 246 sider. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 8270993220.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. 246 sider. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Brodersen, Randi B.; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi B.; Kinn, Torodd. 2000. SprŒkvitenskap og vitskapsteori - ti nye vitenskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedicte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. 201 sider.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. 211 sider. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections - an LFG analysis. 129 sider. ISBN: 82-90381-54-9.
Tidsskriftartikler
 • Kinn, Torodd. 2019. Hvor kommer grammatikken fra? Språkprat.
 • Kinn, Torodd; Blensenius, Kristian; Andersson, Peter. 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations. CogniTextes. 18.
 • Nilssen, Signe; Kinn, Torodd. 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne. 1. 123-145.
 • Kinn, Torodd. 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 33: 57-70.
 • Kinn, Torodd. 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. Norna-rapporter. 91: 53-73.
 • Kinn, Torodd. 2015. Kjell Ivar Vannebo: Fra egennavn til fellesnavn. Oslo 2014. 262 sider. ISBN 978-82-02-44308-5. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 32: 125-132.
 • Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 32: 62-99.
 • Kinn, Torodd. 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750-1801. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 31: 93-105.
 • Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.). Dag og Tid. 37. 31-31. Publisert 2013-09-13.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende. 21-21. Publisert 2012-08-05.
 • Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord : ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 7-26.
 • Kinn, Torodd. 2011. Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal og Minne. 2. 137-142.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 27-56.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia Anthroponymica Scandinavica. 29: 63-104.
 • Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 28: 148-150.
 • Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne. 1. 37-47.
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne. 1. 9-28.
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne. 2. 158-186.
 • Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 24: 298-302.
 • Kinn, Torodd. 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt. 2. 4 sider.
 • Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 23: 145-175.
 • Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar - og bøyingsformer? Maal og Minne. 1. 45-78.
 • Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk prosa. 3: 129-142.
 • Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk prosa. 2: 137-149.
 • Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i NRG. Nordica Bergensia. 21: 55-66.
 • Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia. 19: 101-126.
Rapporter/avhandlinger
 • Kinn, Torodd. 2005. Akademisk Prosa. Akademisk prosa. 3. Kulturell Identitet i Akademisk Prosa, Bergen. 152 sider.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2004. Akademisk Prosa. Akademisk prosa. 2. KIAP-prosjektet, Romansk institutt. 170 sider.
 • Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian.
Bokkapitler
 • Utne, Ivar; Kinn, Torodd. 2019. Da Gjert kom til Bergen. Artikkel, sider 315-334. I:
  • Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-8390-029-3.
 • Kinn, Torodd. 2018. Pseudocoordination in Norwegian: Degrees of grammaticalization and constructional variants. Artikkel, sider 75-106. I:
  • Coussé, Evie; Andersson, Peter; Olofsson, Joel. 2018. Grammaticalization meets Construction Grammar. John Benjamins Publishing Company. 321 sider. ISBN: 978-90-272-0064-8.
 • Kinn, Torodd. 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. Artikkel, sider 143-166. I:
  • Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad. 2017. The very model of a modern linguist — in honor of Helge Dyvik. 299 sider. ISBN: 978-82-93643-01-2.
 • Kinn, Torodd. 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. Artikkel, sider 213-230. I:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Johansen, Anfinnur; Petersen, Hjalmar P.; Reinert, Lena. 2017. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn. 451 sider. ISBN: 978-99918-65-80-5.
 • Tenfjord, Kari; Kinn, Torodd. 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. Artikkel, sider 155-187. I:
  • Golden, Anne; Jarvis, Scott; Tenfjord, Kari. 2017. Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus. Multilingual Matters. 280 sider. ISBN: 978-1-78309-876-7.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Bokomtale, sider 206-213. I:
  • Nordanger, Marte; Ragnhildstveit, Silje; Vikøy, Aasne. 2013. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag. 231 sider. ISBN: 978-82-7099-745-9.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Artikkel, sider 141-156. I:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Jacobsen, Jógvan í Lon; Jakobsen, Tina K.; Magnussen, Kristin; Sigurðardóttir, Turið. 2013. Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag. 291 sider. ISBN: 978-99918-65-61-4.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Artikkel, sider 173-188. I:
  • Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje; Vannebo, Kjell Ivar. 2012. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag. 349 sider. ISBN: 978-82-7099-681-0.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd; Gjesdal, Anje Muller; Vold, Eva Thue. 2007. Cultural Identities and Academic Voices. Part I, sider 14-39. I:
  • Fløttum, Kjersti. 2007. Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing. 280 sider. ISBN: 1-84718-093-0.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd; Gjesdal, Anje Müller; Vold, Eva Thue. 2007. Cultural identities and academic voices. 17-42. I:
  • 2007. Language and discipline perspectives on academic discourse. Cambridge Scholars Publishing. 26 sider.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd; Dahl, Trine. 2006. "We now report on..." versus "Let us now see how...": Author roles and interaction with readers in research articles. 203-224. I:
  • 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang Publishing Group. 22 sider.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd; Dahl, Trine. 2006. "We now report on ..." versus "Let us now see how ...": Author roles and interaction with readers in research articles. Vitenskapelig artikkel, sider 203-224. I:
  • Hyland, Ken; Bondi, Marina. 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang Publishing Group. 320 sider. ISBN: 3-03911-183-3.
 • Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer ... Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Artikkel, sider 183-194. I:
  • Lie, Svein; Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge. 2005. MONS 10 utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 329 sider. ISBN: 8276345719.
 • Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om <I>par</I>. 135-140. I:
  • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. 148-165. I:
  • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • fagkoordinator for nordisk språk
 • medlem av programstyret for nordisk
 • medlem av utvalet for undervisning og internasjonalisering ved instituttet
 • medlem av instituttrådet
 • medlem av redaksjonsrådet for Bergen Language and Linguistics Studies

 

 

 

 

Verbal pseudosamordning i skandinaviska språk: avgränsning, funktion och utveckling, sammen med Peter Andersson og Kristian Blensenius

NPN-konstruksjonar i norsk: produktivitet, betydning og struktur