Hjem
Torodd Kinns bilde

Torodd Kinn

Professor, nordisk språkvitenskap
 • E-postTorodd.Kinn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 49
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  5007 Bergen
  Rom 
  410
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er med i Forskergruppe i nordisk språk.

Hovedforskingsfeltet mitt er grammatikk i norsk, og i noen grad i andre nordiske språk. Jeg studerer språksystemet både synkront (slik det er i et bestemt tidsrom) og diakront (slik det utvikler seg over tid).

Jeg er særlig interessert i hvordan kognisjon (hvordan vi mennesker tenker) ligger til grunn for de grammatiske strukturene, og det er reflektert i at jeg arbeider innafor bruksbasert kognitiv språkvitenskap.

 

Pågående prosjekt

Pseudokoordinasjon (uttrykksmåter som f.eks. Jonas sit og les avisa og Siv gjekk i butikken og kjøpte fisk). Delvis sammen med Peter Andersson Lilja (Göteborg/Borås) og Kristian Blensenius (Göteborg). Dette er konstruksjoner som vi bruker til å framstille to delhendelser som én kompleks hendelse. For eksempel kan ‘Siv gikk i butikken’ være en hendelse og ‘Siv kjøpte fisk’ en annen. Men setninga Siv gjekk i butikken og kjøpte fisk står for én hendelse. Det går fram bl.a. ved at fiskekjøpet er forstått å finne sted samtidig butikkbesøket og nettopp i butikken ‒ sjøl om det ikke er sagt eksplisitt at det er slik.

NPN-konstruksjoner (uttrykk som ansikt til ansikt, dag etter dag, skritt for skritt). Dette er uttrykksmåter som aldri har vært studert i norsk før. Jeg har gjennomført en stor korpusstudie og analysert syntaksen og semantikken til uttrykka.

 

Prosjekt på et tidlig planleggingsstadium

Orddanning på be- (beundre, befrukte, begå) i skandinaviske språk i lys av det tyske långivende opphavet. Sammen med Steffen Höder (Kiel) og Urd Vindenes (USN, Drammen).

 

Noen tidligere prosjekt

Pseudopartitiver (uttrykk som tre liter (med) vatn, ein haug (av/med) poteter). Dette var doktorgradsprosjektet mitt. Det var den første store empiriske undersøkinga av bruken av med, av og sidestilling i slike uttrykk i norsk, og det var éi av de tidligste bruksbaserte kognitiv-lingvistiske doktoravhandlingene i Norge. Avhandlinga inneholder òg semantiske analyser av det norske tallsystemet, med addisjon (uttrykt bl.a. gjennom koordinasjon) og multiplikasjon (uttrykt bl.a. gjennom flertall).

Ord på -vis (som vanlegvis, innleiingsvis, gruppevis, massevis). Jeg gjennomførte den første store synkrone undersøkelsen av slike ord i norsk (og skandinavisk generelt) og den hittil eneste diakrone studien av disse orda, med lån fra tyske språk og nyutviklinger innafor skandinavisk. Med -vis danner vi sammensatte substantiv og avleda adverb og adjektiv. Men jeg har vist at det dessuten i løpet av de siste hundreåra har blitt utvikla noe så sjeldent som et nytt bøyingstrekk: overflodsflertall, eksemplifisert ved ord som massevis og tusenvis.

Historisk fornavnsutbredelse. Dette prosjektet var nyskapende ved at jeg ‒ trulig som  den første i verda ‒ tok i bruk klyngeanalyse for å avdekke geografiske strukturer i fornavnsbruk. Slik kartla jeg navneregioner i Norge rundt 1800.

Kulturell identitet i akademisk prosa (KIAP). Sammen med bl.a. Kjersti Fløttum (prosjektleder) og Trine Dahl (NHH). Vi studerte språkbruk i vitenskapelige tekster på ulike språk (engelsk, fransk, norsk) innenfor ulike fag (medisin, samfunnsøkonomi, språkvitenskap). Jeg var hovedansvarlig for å bygge opp KIAP-korpuset.

Jeg underviser mest i grammatikk, semantikk og språkhistorie, men jeg har vært innom mye anna. Se CV-en.

Jeg veileder gjerne på master- og doktorgradsprosjekt. Hovedinteressene mine befinner seg i området "språk og tenking":

 • morfologi, syntaks og leksikon
 • morfologisk, syntaktisk og leksikalsk endring
 • billedlig språk: å (be)gripe det abstrakte
 • og forskjellig anna etter som det behøves

 

Fullførte doktorgradsprosjekt der jeg var hovedveileder

Fullførte doktorgradsprosjekt der jeg var biveileder

Pågående doktorgradsprosjekt der jeg er hovedveileder


Fullførte masterprosjekt der jeg var hovedveileder

 • H09: Elisiv Gregersen: Hvor "muntlig" er nettsamtalen? En sammenlikning av forfeltsutnyttelsen i nettsamtale og talt samtale
 • V10: Margunn Rauset: Sorte får og svarte sauer. Ekvivalensproblematikk og målformskilnader ved ordsamband i den islandsk-norske delen av ordboka ISLEX
 • V10: Daniel Vagstad: Norske pseudokoordinasjonar. Ein empirisk studie med vekt på liggje, sitje og stå
 • H10: Helga Mannsåker: "Inn i noko endå djupare". Metaforbruk om sinnet og stemningslidingar
 • V14: Roar Ulvestad: Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk
 • V15: Torgeir Larsen: Hvordan henger det sammen? En undersøkelse av enkelte koherensskapende faktorer i elevtekster
 • V15: Signe Nilssen: "Ei raudgrøn-ish dame som meg". Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk
 • V16: Siri Sofie Ovesen: "Kakerlakkfrie kantiner og hundeløse hjem". Ei undersøking av proprietiv og privativ adjektivdanning i norsk
 • V17: Tove Janne Blom: "Hvorfor har vi ikke hatt om dette her før?" Kognitiv metaforteori og elevars lesing av retoriske tekstar i vidaregåande skule
 • H17: Maren Østrem Nesse: "Livet selv vokser bare om hverdagen." En korpusbasert metaforstudie av livet og døden
 • H17: Tina Kvamme: "Vi er fulle av sprukne klanger." En korpusbasert undersøkelse av språkbruk om musikalske og andre klanger: begrepsstruktur, metaforer og metonymier
 • V18: Anne Bredahl: "Den endeløse strømmen". Ein kritisk analyse av metaforar i ein politisk diskurs om innvandring
 • V18: Timofeij Wim Schwarte: Kvinner, menn og skriving. Samspelet mellom kjønn og skrivestil i akademisk prosa
 • H18: Sarah Strandhus Karlsen: "Å forme sitt samliv". En metaforteoretisk og retorisk analyse av språkbruk om samliv, ekteskap, drifter og følelser i en kristen, kirkelig tekst
 • V19: Tor Ragnar Hjelmtveit: Kom ut! Stå fram! Ein metaforstudie av "Skeive historier"
 • V19: Elise Midtbø: "En smule konsentrasjon", "den siste skvetten med kaffe" og "haugevis av spørsmål". En undersøkelse av grammatisk og semantisk variasjon i pseudopartitive konstruksjoner på norsk
 • V19: Silje Christine Hansen: "Alle fags mor". En korpusbasert metaforstudie av språkbruk om norskfaget
 • V19: Eirin Rustli: "Sopere prater bare homoprat!". Begrepsanalyse av skeiv terminologi i tidsskriftene Løvetann (1977‒2003) og Blikk (2016)
 • V20: Julie Marie Lorentsen: "... i møtet mellom land og vann vaker tangens råtne lukt". En korpusbasert undersøkelse av metaforisk og metonymisk språkbruk om fenomenet lukt


Fullførte masterprosjekt der jeg var biveileder

 • H12: Jelena Stanišić: Bruk av framtidsuttrykk i bosnisk-kroatisk-serbisk-språkliges og engelskspråkliges norske mellomspråk
 • H17: Kristine Vårdal: Arabiske andrespråksinnlæreres tilegnelse av norske relativsetninger


Pågående og oppstartende masterprosjekt der jeg er hovedveileder

 • Trym Nygård Fikse: radikale og konservative fortidsformer av verb i moderne bokmål
 • Amalie Myrmel Gjengedal: kjønnsspesifikke personbetegnelser gjennom 1900-tallet
 • Kjersti Evysdatter Helle: avledning med -eri i norsk
 • Ole Alexander Raade: framforstilt og etterstilt possessiv i bokmål
 • Kjersti Hartveit Ure: kritisk metaforanalyse av diskursen om koronasmittevern

 

 

De fleste publikasjonene mine kan finnes om en søker på nettet.

Vitenskapelige tekster 

 • Kinn, Torodd. Under utgiving. År etter år, skritt for skritt og lag på lag: tre NPN-konstruksjonar
 • Kinn, Torodd. Under utgiving. Regular and compositional aspects of NPN constructions. Journal of Linguistics.
 • Kinn, Torodd. Under utgiving. "... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time". Norske NPN-konstruksjonar. Maal og Minne.
 • Kinn, Torodd. 2019. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 37, 207-236.
 • Utne, Ivar, Torodd Kinn. 2019. Da Gjert kom til Bergen. Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn, Terje Lohndal (red.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, 315-334. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd, Kristian Blensenius, Peter Andersson. 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinationsCogniTextes.
 • Kinn, Torodd. 2018. Pseudocoordination in Norwegian. Degrees of grammaticalization and constructional variants. Evie Coussé, Peter Andersson, Joel Olofsson (red.), Grammaticalization Meets Construction Grammar, 75-106. Amsterdam: Benjamins.
 • Kinn, Torodd. 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. Zakaris Svabo Hansen, Anfinnur Johansen, Hjalmar P. Petersen, Lena Reinert (red.), Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum, 213-230. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. Victoria Rosén, Koenraad De Smedt (red.), The Very Model of a Modern Linguist - in honor of Helge Dyvik, 143-166. Bergen: Bergen Language and Lingustics Studies.
 • Tenfjord, Kari, Torodd Kinn. 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. Anne Golden, Scott Jarvis, Kari Tenfjord (red.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus, 155-187. Bristol: Multilingual Matters.
 • Nilssen, Signe, Torodd Kinn. 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne 2017, 123-145.
 • Kinn, Torodd. 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne 33, 57-70.
 • Kinn, Torodd. 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. NORNA-rapporter 91, 53-63.
 • Kinn, Torodd. 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750–1801. Namn og Nemne 31, 93-105.
 • Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32, 62–99.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Turið Sigurðardóttir (red.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum, 141–156. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund, Kjell Ivar Vannebo, red., Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, 173–188. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2011. Isaline – eit sjeldsynt namn. Maal og Minne 2011, 137–142.
 • Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord. Ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne 28, 7–26.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne 28, 27–56.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia anthroponymica Scandinavica 29, 63–104.
 • Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne 2009, 37–47. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne 2007, 158–186. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne 2007, 9–28. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn, Anje Müller Gjesdal, Eva Thue Vold. 2007. Cultural identities and academic voices. Kjersti Fløttum, red., Language and discipline perspectives on academic discourse, 14–39. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Fløttum, Kjersti, Torodd Kinn, Trine Dahl. 2006. «We now report on ...» versus «Let us now see how ...»: Author roles and interaction with readers in research articles. Ken Hyland, Marina Bondi, red., Academic Discourse across Disciplines, 203–224. Bern: Peter Lang. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn. 2006. Academic Voices – across languages and disciplines. Amsterdam: John Benjamins. E-bok: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=070607370&kid=biblio 
 • Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 23, 145–175. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar – og bøyingsformer? Maal og Minne 2005: 45–78. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk Prosa 3, 129–142.
 • Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer … ­ Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Svein Lie, Gudlaug Nedrelid, Helge Omdal, red., MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003, 183–194. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Kinn, Torodd. 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe : An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages. Fred Karlsson, red., Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics, Helsinki, January 7–9, 2004. Helsingfors: University of Helsinki, Department of General Linguistics. http://www.ling.helsinki.fi/kielitiede/20scl/Kinn.pdf.
 • Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk Prosa 2, 137–149.
 • Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap. http://hdl.handle.net/1956/2586  
 • Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. Randi B. Brodersen, Torodd Kinn, red., Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg, 148–165. Larvik: Ariadne.
 • Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om par. Øivin Andersen, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, red., Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000, 135–140. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i Norsk referansegrammatikk. Nordica Bergensia 21, 55–66.
 • Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia 19, 101–126.
 • Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections – an LFG analysis. Skriftserie, nr. 45. Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk.

 

Bokmeldinger og liknende

 • Torodd Kinn. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Marte Nordanger, Silje Ragnhildstveit, Aasne Vikøy (red.), Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap, 206–213. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt. (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.) Dag og Tid 37/2013 s. 31.
 • Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors 2009: Svenska litteratursällskapet i Finland. 300 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 28, 148–150.
 • Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 24, 298–302.

 

Faglige utgreiinger

 

Populærvitenskapelige tekster

 • Kinn, Torodd. 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende 5. august 2012, 21.
 • Kinn, Torodd. 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt 2/2006, 5­–7 og 47

 

Pedagogiske tekster

 • Kulbrandstad, Lars Anders, Torodd Kinn. 2019. Språkets mønstre. Norsk språklære med øvingsoppgaver. 1. elektroniske utg. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kulbrandstad, Lars Anders, Torodd Kinn. 2016. Språkets mønstre. Norsk språklære med øvingsoppgaver. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nynorskrettskrivinga av 2012. Upublisert. 27 s.
 • Kinn, Torodd. 2011. Endringane i bokmålsrettskrivinga i 2005. Upublisert. 14 s.
 • Kinn, Torodd. 2010. Hovudtrekk av dansk uttale i samanlikning med norsk. Upublisert. 26 s.
 • Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Skriftserie, nr. 52. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.

 

Redigerte bøker og tidsskrift

 • Hognestad, Jan Kristian, Torodd Kinn, Terje Lohndal, red. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Oslo: Novus.
 • Maal og Minne 2016 (1). Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2015. Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2014. Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn, Lars S. Vikør.
 • Akademisk Prosa 3. Bergen: Romansk institutt. 2005. Red.: Torodd Kinn.
 • Akademisk Prosa 2. Bergen: Romansk institutt. 2004. Red.: Kjersti Fløttum, Torodd Kinn.
 • Brodersen, Randi B., Torodd Kinn, red. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Larvik: Ariadne.
 • Andersen, Øivin, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, red. 2000. Språk, menneske og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Oslo: Novus.

 

 

Lærebok
 • 2016. Språkets mønstre : Norsk språklære med øvingsoppgaver. Universitetsforlaget.
 • 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.
Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 207-236.
 • 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations. CogniTextes.
 • 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne. 123-145.
 • 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 57-70.
 • 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. Norna-rapporter. 53-73.
 • 2014. Verbalt presens partisipp. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 62-99.
 • 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750-1801. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 93-105.
 • 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord : ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 7-26.
 • 2011. Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal og Minne. 137-142.
 • 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia Anthroponymica Scandinavica. 63-104.
 • 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 27-56.
 • 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne. 37-47.
 • 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne. 158-186.
 • 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne. 9-28.
 • 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 145-175.
 • 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk prosa. 129-142.
 • 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar - og bøyingsformer? Maal og Minne. 45-78.
 • 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk prosa. 137-149.
 • 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i NRG. Nordica Bergensia. 55-66.
 • 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia. 101-126.
Rapport
 • 2005. Akademisk Prosa. 3. 3. .
 • 2004. Akademisk Prosa. 2. 2. .
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Pseudocoordinations as single-event constructions.
 • 2019. Pseudosamordningar med och utan lokativuttryck: fallet LIGGE OG V2. Preliminära resultat.
 • 2019. Can the NPN nut be cracked?
 • 2019. "Det går slag i slag gjennom rom etter rom": norske NPN-konstruksjonar.
 • 2018. The point of posture. Posture and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations.
 • 2018. Kroppspositur og aktivitet i skandinavisk pseudokoordinasjon.
 • 2016. Jette blev bare siddende og stirrede, mens Halvor blei gåande og nynne. Skandinavisk pseudokoordinasjon og presens partisipp.
 • 2016. "Vi gikk rundt og var redde". Asymmetrisk verbfrasekoordinasjon med atelisk rørsle.
 • 2015. Scandinavian pseudocoordinations: constructional variants and grammaticalization.
 • 2015. På kva måtar kan barnet kastast ut med badevatnet?
 • 2015. Academic discourse in the double perspective of discipline and language.
 • 2014. Pseudokoordinasjon: avgrensing og konstruksjonsbetydning.
 • 2013. Verbalt presens partisipp.
 • 2013. Missing prepositions - a report from an explorative corpus-based study.
 • 2012. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjedanning brukt til å analysere eit stort antroponymisk materiale.
 • 2006. Snapshots from the KIAP project.
 • 2006. Metonymi i grammatikalisering.
 • 2006. Eit uvanleg bøyingstrekk vert til: skandinavisk overflodsfleirtal.
 • 2005. Norsk vitskapleg språkbruk i kontrast til engelsk og fransk.
 • 2005. Figure, ground, and ground. A fresh look at coordination.
 • 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe. An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages.
 • 2004. Plays of we-hood: What do we mean by we?
 • 2004. Demotion of numeral nouns from heads to dependents - a cognitive explanation.
 • 2004. Cognitive research agents in academic prose.
 • 2004. Abundance formations in -vis in the Scandinavian languages - derivation or inflection?
 • 2004. "Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe": An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages?
 • 2003. Grammaticalization and the metaphorical construal of quantity.
 • 2003. "Denne artikkelen analyserer ..." Kognitive forskingsagentar i akademisk prosa.
 • 1999. Frasar med kvantor på -vis.
Annet produkt
 • 2014. Maal og Minne 2-2014.
 • 2014. Maal og Minne 1-2014.
Anmeldelse
 • 2015. Kjell Ivar Vannebo: Fra egennavn til fellesnavn. Oslo 2014. 262 sider. ISBN 978-82-02-44308-5. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 125-132.
 • 2013. Noggrant om norsk namneskatt (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.). Dag og Tid. 31-31.
 • 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 148-150.
 • 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 298-302.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag.
 • 2005. Akademisk Prosa, Romansk Institutt, UiB, "Skrifter fra KIAP", 3, 2005. Romansk Institutt, UiB.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne Forlag.
 • 2000. SprŒkvitenskap og vitskapsteori - ti nye vitenskapsteoretiske innlegg. Ariadne Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus.
Vitenskapelig monografi
 • 2006. Academic voices : across languages and disciplines. 148.
 • 2006. Academic Voices. Across languages and disciplines.
Fagbok
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections - an LFG analysis. [Mangler utgivernavn].
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2019. Hvor kommer grammatikken fra? Språkprat.
 • 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt. 4 sider.
Kronikk
 • 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende. 21-21.
Doktorgradsavhandling
 • 2017. Schizofrene symptom og splitta sinn: Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri .
 • 2001. Pseudopartitives in Norwegian.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Da Gjert kom til Bergen. 20 sider.
 • 2018. Pseudocoordination in Norwegian: Degrees of grammaticalization and constructional variants. 32 sider.
 • 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. 33 sider.
 • 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. 24 sider.
 • 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. 18 sider.
 • 2013. Tobias i to bølgjer. 16 sider.
 • 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. 16 sider.
 • 2007. Cultural identities and academic voices. 26 sider.
 • 2007. Cultural Identities and Academic Voices. 26 sider.
 • 2006. "We now report on..." versus "Let us now see how...": Author roles and interaction with readers in research articles. 22 sider.
 • 2006. "We now report on ..." versus "Let us now see how ...": Author roles and interaction with readers in research articles. 22 sider.
 • 2005. Denne artikkelen analyserer ... Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. 12 sider.
 • 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. 18 sider.
 • 2000. Eit par tankar om <I>par</I>. 6 sider.
Annet
 • 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. 206-213.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 

 

 

Verbal pseudosamordning i skandinaviska språk: avgränsning, funktion och utveckling, sammen med Peter Andersson Lilja og Kristian Blensenius

NPN-konstruksjonar i norsk: produktivitet, betydning og struktur