Hjem
Torodd Kinns bilde

Torodd Kinn

Professor, nordisk språkvitenskap, undervisningskoordinator
 • E-postTorodd.Kinn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 49
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  5007 Bergen
  Rom 
  410
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg interesserer meg særlig for to spørsmål om forholdet mellom språk og tanke:

 • Hvordan bidrar menneskelig tenking til å forme språket?
 • Hvordan fungerer språket som redskap for menneskelig tenking?

Derfor arbeider jeg innenfor kognitiv bruksbasert språkvitenskap.

Jeg forsker mest på grammatikk og grammatisk endring, i norsk og i noen grad i dansk og svensk.

 

Innimellom grammatikken har jeg òg forska på personnavn, særlig historisk geografisk utbredelse.

 

Forskingsprosjekt

Setningsadverbial av typen [A-t nok], som sant nok, forståeleg nok, generøst nok. Jeg undersøker hvordan de er utvikla historisk, hvordan de kan analyseres grammatisk, og hvilke semantiske undertypes som finnes.

Ord på -vis (som vanlegvis, innleiingsvis, gruppevis, massevis). Jeg gjennomførte den første store synkrone undersøkelsen av slike ord i norsk (og skandinavisk generelt) og den hittil eneste diakrone studien av disse orda, med lån fra tyske språk og nyutviklinger innafor skandinavisk. Med -vis danner vi sammensatte substantiv og avleda adverb og adjektiv. Men jeg har vist at det dessuten i løpet av de siste hundreåra har blitt utvikla noe så sjeldent som et nytt bøyingstrekk: overflodsflertall, eksemplifisert ved ord som massevis og tusenvis.

Pseudokoordinasjon (uttrykksmåter som f.eks. Jonas sit og les avisa og Siv gjekk i butikken og kjøpte fisk). Dette er konstruksjoner som vi bruker til å framstille to delhendelser som én kompleks hendelse. For eksempel kan ‘Siv gikk i butikken’ være en hendelse og ‘Siv kjøpte fisk’ en annen. Men setninga Siv gjekk i butikken og kjøpte fisk står for én hendelse. Det går fram bl.a. ved at fiskekjøpet er forstått å finne sted samtidig med butikkbesøket og nettopp i butikken ‒ sjøl om det ikke er sagt eksplisitt at det er slik.

NPN-konstruksjoner (uttrykk som ansikt til ansikt, dag etter dag, skritt for skritt). Dette er uttrykksmåter som aldri har vært studert i norsk før. Jeg har gjennomført en stor korpusstudie og analysert syntaksen og semantikken til uttrykka.

Pseudopartitiver (målesubstantivkonstruksjoner, dvs. uttrykk som tre liter (med) vatn, ein haug (av/med) poteter). Dette var doktorgradsprosjektet mitt. Det var den første store empiriske undersøkinga av bruken av med, av og sidestilling i slike uttrykk i norsk, og det var éi av de tidligste bruksbaserte kognitiv-lingvistiske doktoravhandlingene i Norge. Avhandlinga inneholder òg semantiske analyser av det norske tallsystemet, med addisjon (uttrykt bl.a. gjennom koordinasjon) og multiplikasjon (uttrykt bl.a. gjennom flertall).

Historisk fornavnsutbredelse. Dette prosjektet var nyskapende ved at jeg ‒ trulig som  den første i verda ‒ tok i bruk klyngeanalyse for å avdekke geografiske strukturer i fornavnsbruk. Slik kartla jeg navneregioner i Norge rundt 1800.

Kulturell identitet i akademisk prosa (KIAP). Sammen med bl.a. Kjersti Fløttum (prosjektleder) og Trine Dahl (NHH). Vi studerte språkbruk i vitenskapelige tekster på ulike språk (engelsk, fransk, norsk) innenfor ulike fag (medisin, samfunnsøkonomi, språkvitenskap). Jeg var hovedansvarlig for å bygge opp KIAP-korpuset.

Jeg underviser mest i grammatikk, semantikk og språkhistorie, men jeg har vært innom mye anna.

Jeg veileder gjerne på master- og doktorgradsprosjekt. Hovedinteressene mine befinner seg i området "språk og tenking":

 • morfologi, syntaks og leksikon
 • morfologisk, syntaktisk og leksikalsk endring
 • billedlig språk: å (be)gripe det abstrakte
 • og forskjellig anna etter som det behøves

 

Pågående doktorgradsprosjekt der jeg er hoved- eller biveileder

 • Bredahl, Anne: prosjekt om metaforbruk og argumentasjon i politisk retorikk
 • Mjelde, Kjersti Sørum: leksikologisk og leksikografisk prosjekt om forsterkende forledd
 • Paulsen, Mikkel Ekeland: leksikografisk prosjekt om sammensetninger

Fullførte doktorgradsprosjekt der jeg var hoved- eller biveileder

 • Hegrenæs, Claudia Förster. 2018. Translation Competence Development and the Distribution of Cognitive Effort: An Explorative Study of Student Translation Behavior
 • Jensen, Bård Uri. 2017. Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy. En kvantitativ undersøkelse av tekster skrevet for hånd og på tastatur av elever i VG1
 • Mannsåker, Helga. 2017. Schizofrene symptom og splitta sinn. Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri
 • Nordanger, Marte. 2017. The Encoding of Definiteness in L2 Norwegian. A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners
 • Ragnhildstveit, Silje Karin. 2017. Genus og transfer når norsk er andrespråk. Tre korpusbaserte studier
 • Rauset, Margunn. 2022. Frasar til besvær? Studiar av norm og bruk i norsk fraseologi

 

Pågående masterprosjekt der jeg er hoved- eller biveileder

 • Dalsbø, Torunn Berge
 • Fikse, Trym Nygård
 • Mikkelsen, Liv Marta Gonzalez

Fullførte masterprosjekt der jeg var hoved- eller biveileder

 • Blom, Tove Janne. 2017. "Hvorfor har vi ikke hatt om dette her før?" Kognitiv metaforteori og elevars lesing av retoriske tekstar i vidaregåande skule
 • Bredahl, Anne. 2018. "Den endeløse strømmen". Ein kritisk analyse av metaforar i ein politisk diskurs om innvandring
 • Gjengedal, Amalie Myrmel. 2021. Om politikvinner, ekspeditriser og kontormenn. Ei undersøking av kjønnsmarkering i yrkestitlar i norsk i perioden frå 1920 til 2013
 • Gregersen, Elisiv. 2009. Hvor "muntlig" er nettsamtalen? En sammenlikning av forfeltsutnyttelsen i nettsamtale og talt samtale
 • Hansen, Silje Christine. 2019. "Alle fags mor". En korpusbasert metaforstudie av språkbruk om norskfaget
 • Helle, Kjersti Evysdatter. 2022. Bakeri, hykleri, broderi. En korpusstudie av avledete substantiv på -eri
 • Hjelmtveit, Tor Ragnar. 2019. Kom ut! Stå fram! Ein metaforstudie av "Skeive historier"
 • Holtås, Vegard Sælen. 2023. Deilige damer, maskerte menn. Ei triangulerande undersøking av adjektivattributt til dame, kvinne og mann i Norsk aviskorpus (bokmål)
 • Karlsen, Sarah Strandhus. 2018. "Å forme sitt samliv". En metaforteoretisk og retorisk analyse av språkbruk om samliv, ekteskap, drifter og følelser i en kristen, kirkelig tekst
 • Kvamme, Tina. 2017. "Vi er fulle av sprukne klanger." En korpusbasert undersøkelse av språkbruk om musikalske og andre klanger: begrepsstruktur, metaforer og metonymier
 • Larsen, Torgeir. 2015. Hvordan henger det sammen? En undersøkelse av enkelte koherensskapende faktorer i elevtekster
 • Lorentsen, Julie Marie. 2020. "... i møtet mellom land og vann vaker tangens råtne lukt". En korpusbasert undersøkelse av metaforisk og metonymisk språkbruk om fenomenet lukt
 • Mannsåker, Helga. 2010. "Inn i noko endå djupare". Metaforbruk om sinnet og stemningslidingar
 • Midtbø, Elise. 2019. "En smule konsentrasjon", "den siste skvetten med kaffe" og "haugevis av spørsmål". En undersøkelse av grammatisk og semantisk variasjon i pseudopartitive konstruksjoner på norsk
 • Nesse, Maren Østrem. 2017. "Livet selv vokser bare om hverdagen." En korpusbasert metaforstudie av livet og døden
 • Nilssen, Signe. 2015. "Ei raudgrøn-ish dame som meg". Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk
 • Nærum, Annette. 2022. Måter å se på på: En leksikalsk-semantisk beskrivelse av selektert
 • Ovesen, Siri Sofie. 2016. "Kakerlakkfrie kantiner og hundeløse hjem". Ei undersøking av proprietiv og privativ adjektivdanning i norsk
 • Rauset, Margunn. 2010. Sorte får og svarte sauer. Ekvivalensproblematikk og målformskilnader ved ordsamband i den islandsk-norske delen av ordboka ISLEX
 • Rustli, Eirin. 2019. "Sopere prater bare homoprat!". Begrepsanalyse av skeiv terminologi i tidsskriftene Løvetann (1977‒2003) og Blikk (2016)
 • Raade, Ole Alexander. 2022. Foranstilt og etterstilt possessiv i bokmål. En undersøkelse av possessivplassering i bokmål med hensyn til substantivfrasens struktur, substantivets semantikk og tekstsjanger
 • Schwarte, Timofeij Wim. 2018. Kvinner, menn og skriving. Samspelet mellom kjønn og skrivestil i akademisk prosa
 • Stanišić, Jelena. 2012. Bruk av framtidsuttrykk i bosnisk-kroatisk-serbisk-språkliges og engelskspråkliges norske mellomspråk
 • Ulvestad, Roar. 2014. Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk
 • Ure, Kjersti Hartveit. 2022. "Den høye tilliten gir oss superkrefter". En kritisk analyse av metaforer og andre stilistiske trekk i den norske helsepolitiske diskursen om koronaepidemien
 • Vagstad, Daniel. 2010. Norske pseudokoordinasjonar. Ein empirisk studie med vekt på liggje, sitje og stå
 • Vårdal, Kristine. 2017. Arabiske andrespråksinnlæreres tilegnelse av norske relativsetninger

 

 

Kontakt meg gjerne om det er en tekst du ikke får fatt i.

Vitenskapelige tekster 

 • Kinn, Torodd. 2023. The development of heterosemous inflection and derivation. Norwegian abundance plurals and distributive adjectives. Constructions and Frames 15, 211-233.
 • Kinn, Torodd. 2023. Opphavet til kvinnenamnet Rise i Sunnfjord. Namn og Nemne 40, 19-27.
 • Kinn, Torodd. 2023. Meaning integration in pseudocoordination. Evie Coussé, Steffen Höder, Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice (red.), Constructional approaches to Nordic languages, 114-144. John Benjamins.
 • Kinn, Torodd. 2023. "Sant nok fyller Kjersti 70 år, men ...": The structure of [A NOK] disjuncts. Bergen Language and Linguistics Studies 13.
 • Kinn, Torodd. 2023. Interessant nok: ein produktiv setningsadverbialkonstruksjon. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 41, 119-145.
 • Kinn, Torodd. 2022. År etter år, skritt for skritt og lag på lag: tre NPN-konstruksjonar. Bergen Language and Linguistics Studies 12, 353-376.
 • Kinn, Torodd. 2022. Regular and compositional aspects of NPN constructions. Journal of Linguistics 58, 1-35.
 • Kinn, Torodd. 2021. "... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time". Norske NPN-konstruksjonar. Maal og Minne 2021, 65-98.
 • Kinn, Torodd. 2019. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 37, 207-236.
 • Utne, Ivar, Torodd Kinn. 2019. Da Gjert kom til Bergen. Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn, Terje Lohndal (red.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, 315-334. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd, Kristian Blensenius, Peter Andersson. 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinationsCogniTextes.
 • Kinn, Torodd. 2018. Pseudocoordination in Norwegian. Degrees of grammaticalization and constructional variants. Evie Coussé, Peter Andersson, Joel Olofsson (red.), Grammaticalization Meets Construction Grammar, 75-106. Amsterdam: Benjamins.
 • Kinn, Torodd. 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. Zakaris Svabo Hansen, Anfinnur Johansen, Hjalmar P. Petersen, Lena Reinert (red.), Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum, 213-230. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. Bergen Language and Lingustics Studies 8, 143-166.
 • Tenfjord, Kari, Torodd Kinn. 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. Anne Golden, Scott Jarvis, Kari Tenfjord (red.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus, 155-187. Bristol: Multilingual Matters.
 • Nilssen, Signe, Torodd Kinn. 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne 2017, 123-145.
 • Kinn, Torodd. 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne 33, 57-70.
 • Kinn, Torodd. 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. NORNA-rapporter 91, 53-63.
 • Kinn, Torodd. 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750–1801. Namn og Nemne 31, 93-105.
 • Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32, 62–99.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Turið Sigurðardóttir (red.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum, 141–156. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund, Kjell Ivar Vannebo, red., Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, 173–188. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2011. Isaline – eit sjeldsynt namn. Maal og Minne 2011, 137–142.
 • Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord. Ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne 28, 7–26.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne 28, 27–56.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia anthroponymica Scandinavica 29, 63–104.
 • Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne 2009, 37–47. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne 2007, 158–186. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne 2007, 9–28. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn, Anje Müller Gjesdal, Eva Thue Vold. 2007. Cultural identities and academic voices. Kjersti Fløttum, red., Language and discipline perspectives on academic discourse, 14–39. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Fløttum, Kjersti, Torodd Kinn, Trine Dahl. 2006. «We now report on ...» versus «Let us now see how ...»: Author roles and interaction with readers in research articles. Ken Hyland, Marina Bondi, red., Academic Discourse across Disciplines, 203–224. Bern: Peter Lang. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn. 2006. Academic Voices – across languages and disciplines. Amsterdam: John Benjamins. E-bok: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=070607370&kid=biblio 
 • Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 23, 145–175. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar – og bøyingsformer? Maal og Minne 2005: 45–78. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk Prosa 3, 129–142.
 • Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer … ­ Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Svein Lie, Gudlaug Nedrelid, Helge Omdal, red., MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003, 183–194. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Kinn, Torodd. 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe : An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages. Fred Karlsson, red., Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics, Helsinki, January 7–9, 2004. Helsingfors: University of Helsinki, Department of General Linguistics. http://www.ling.helsinki.fi/kielitiede/20scl/Kinn.pdf.
 • Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk Prosa 2, 137–149.
 • Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap. http://hdl.handle.net/1956/2586  
 • Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. Randi B. Brodersen, Torodd Kinn, red., Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg, 148–165. Larvik: Ariadne.
 • Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om par. Øivin Andersen, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, red., Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000, 135–140. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i Norsk referansegrammatikk. Nordica Bergensia 21, 55–66.
 • Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia 19, 101–126.
 • Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections – an LFG analysis. Skriftserie, nr. 45. Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk.

 

Bokmeldinger og liknende

 • Torodd Kinn. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Marte Nordanger, Silje Ragnhildstveit, Aasne Vikøy (red.), Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap, 206–213. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt. (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.) Dag og Tid 37/2013 s. 31.
 • Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors 2009: Svenska litteratursällskapet i Finland. 300 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 28, 148–150.
 • Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 24, 298–302.

 

Faglige utgreiinger

 

Populærvitenskapelige tekster

 

Pedagogiske tekster

 • Kinn, Torodd, Lars Anders Kulbrandstad. 2023. Språkmønster. Innføring i det norske språksystemet. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (Òg elektronisk bok.)
 • Torodd Kinn. 2016. Språkets mønstre. Norsk språklære med øvingsoppgaver. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (Elektronisk utg.: 2019.)
 • Kinn, Torodd. 2012. Nynorskrettskrivinga av 2012. Upublisert. 27 s.
 • Kinn, Torodd. 2011. Endringane i bokmålsrettskrivinga i 2005. Upublisert. 14 s.
 • Kinn, Torodd. 2010. Hovudtrekk av dansk uttale i samanlikning med norsk. Upublisert. 26 s.
 • Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Skriftserie, nr. 52. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.

 

Redigerte bøker og tidsskrift

 • Neteland, Randi, Torodd Kinn, red. 2022. Han Johan og dei. Veneskrift til Johan Myking ved syttiårsleitet. Bergen Language and Linguistics Studies 12.
 • Hognestad, Jan Kristian, Torodd Kinn, Terje Lohndal, red. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Oslo: Novus.
 • Maal og Minne 2016 (1). Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2015. Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2014. Oslo: Bymålslaget/Novus. Red.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn, Lars S. Vikør.
 • Akademisk Prosa 3. Bergen: Romansk institutt. 2005. Red.: Torodd Kinn.
 • Akademisk Prosa 2. Bergen: Romansk institutt. 2004. Red.: Kjersti Fløttum, Torodd Kinn.
 • Brodersen, Randi B., Torodd Kinn, red. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Larvik: Ariadne.
 • Andersen, Øivin, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, red. 2000. Språk, menneske og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Oslo: Novus.

 

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2023). Språkmønster. Innføring i det norske språksystemet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Språkets mønstre : Norsk språklære med øvingsoppgaver. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The development of heterosemous inflection and derivation Norwegian abundance plurals and distributive adjectives. Constructions and Frames. 211-233.
 • Vis forfatter(e) (2023). Opphavet til kvinnenamnet Rise i Sunnfjord. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 19-23.
 • Vis forfatter(e) (2023). Interessant nok: ein produktiv setningsadverbialkonstruksjon. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 119-145.
 • Vis forfatter(e) (2023). Interessant nok: ein produktiv setningsadverbialkonstruksjon. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 119-145.
 • Vis forfatter(e) (2023). "Sant nok fyller Kjersti 70 år, men ...": The structure of [A NOK] disjuncts. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). År etter år, skritt for skritt og lag på lag: Tre NPN-konstruksjonar . Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 353-376.
 • Vis forfatter(e) (2021). Regular and compositional aspects of NPN constructions. Journal of Linguistics. 1-35.
 • Vis forfatter(e) (2021). "... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time". Norske NPN-konstruksjonar. Maal og Minne. 65-98.
 • Vis forfatter(e) (2019). Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 207-236.
 • Vis forfatter(e) (2018). Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations. CogniTextes.
 • Vis forfatter(e) (2017). A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne. 123-145.
 • Vis forfatter(e) (2016). På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 57-70.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. Norna-rapporter. 53-73.
 • Vis forfatter(e) (2014). Verbalt presens partisipp. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 62-99.
 • Vis forfatter(e) (2014). Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750-1801. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 93-105.
 • Vis forfatter(e) (2011). Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord : ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 7-26.
 • Vis forfatter(e) (2011). Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal og Minne. 137-142.
 • Vis forfatter(e) (2011). Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia Anthroponymica Scandinavica. 63-104.
 • Vis forfatter(e) (2011). Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 27-56.
 • Vis forfatter(e) (2009). Resiproke subjekt. Maal og Minne. 37-47.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne. 158-186.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne. 9-28.
 • Vis forfatter(e) (2005). Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 145-175.
 • Vis forfatter(e) (2005). Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk prosa. 129-142.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar - og bøyingsformer? Maal og Minne. 45-78.
 • Vis forfatter(e) (2004). Cognitive research agents in academic prose. Akademisk prosa. 137-149.
 • Vis forfatter(e) (1999). Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i NRG. Nordica Bergensia. 55-66.
 • Vis forfatter(e) (1998). Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia. 101-126.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2005). Akademisk Prosa. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Akademisk Prosa. 2. 2. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Kor kjem grammatikken vår frå?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Word formation with the libfix -orama in English and Norwegian: A diachronic Diasystematic Construction Grammar approach.
 • Vis forfatter(e) (2022). Språkhistoria er no. Men ho er godt gøymd.
 • Vis forfatter(e) (2021). Is pseudocoordination an aspectual construction?
 • Vis forfatter(e) (2020). Pseudocoordinations as single-event constructions.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pseudosamordningar med och utan lokativuttryck: fallet LIGGE OG V2. Preliminära resultat.
 • Vis forfatter(e) (2019). Can the NPN nut be cracked?
 • Vis forfatter(e) (2019). "Det går slag i slag gjennom rom etter rom": norske NPN-konstruksjonar.
 • Vis forfatter(e) (2018). The point of posture. Posture and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kroppspositur og aktivitet i skandinavisk pseudokoordinasjon.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jette blev bare siddende og stirrede, mens Halvor blei gåande og nynne. Skandinavisk pseudokoordinasjon og presens partisipp.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Vi gikk rundt og var redde". Asymmetrisk verbfrasekoordinasjon med atelisk rørsle.
 • Vis forfatter(e) (2015). Scandinavian pseudocoordinations: constructional variants and grammaticalization.
 • Vis forfatter(e) (2015). På kva måtar kan barnet kastast ut med badevatnet?
 • Vis forfatter(e) (2015). Academic discourse in the double perspective of discipline and language.
 • Vis forfatter(e) (2014). Pseudokoordinasjon: avgrensing og konstruksjonsbetydning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Verbalt presens partisipp.
 • Vis forfatter(e) (2013). Missing prepositions - a report from an explorative corpus-based study.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjedanning brukt til å analysere eit stort antroponymisk materiale.
 • Vis forfatter(e) (2006). Snapshots from the KIAP project.
 • Vis forfatter(e) (2006). Metonymi i grammatikalisering.
 • Vis forfatter(e) (2006). Eit uvanleg bøyingstrekk vert til: skandinavisk overflodsfleirtal.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk vitskapleg språkbruk i kontrast til engelsk og fransk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Figure, ground, and ground. A fresh look at coordination.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe. An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages.
 • Vis forfatter(e) (2004). Plays of we-hood: What do we mean by we?
 • Vis forfatter(e) (2004). Demotion of numeral nouns from heads to dependents - a cognitive explanation.
 • Vis forfatter(e) (2004). Cognitive research agents in academic prose.
 • Vis forfatter(e) (2004). Abundance formations in -vis in the Scandinavian languages - derivation or inflection?
 • Vis forfatter(e) (2004). "Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe": An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages?
 • Vis forfatter(e) (2003). Grammaticalization and the metaphorical construal of quantity.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Denne artikkelen analyserer ..." Kognitive forskingsagentar i akademisk prosa.
 • Vis forfatter(e) (1999). Frasar med kvantor på -vis.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2014). Maal og Minne 2-2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). Maal og Minne 1-2014.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Forord til Han Johan og dei. Veneskrift til Johan Myking ved syttiårsleitet (red. av Neteland og Kinn). Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Kjell Ivar Vannebo: Fra egennavn til fellesnavn. Oslo 2014. 262 sider. ISBN 978-82-02-44308-5. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 125-132.
 • Vis forfatter(e) (2013). Noggrant om norsk namneskatt (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.). Dag og Tid. 31-31.
 • Vis forfatter(e) (2010). Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 148-150.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 298-302.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2005). Akademisk Prosa, Romansk Institutt, UiB, "Skrifter fra KIAP", 3, 2005. Universitetet i Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). SprŒkvitenskap og vitskapsteori - ti nye vitenskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2006). Academic voices : across languages and disciplines. 148.
 • Vis forfatter(e) (2006). Academic Voices. Across languages and disciplines.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1994). Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections - an LFG analysis. [Mangler utgivernavn].
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Dyrere og dyrere og ei jente som ikke er flinkere enn seg sjøl. Språkprat. Et populærvitenskapelig tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tall i rommet. Språkprat. Et populærvitenskapelig tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvor kommer grammatikken fra? Språkprat.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt. 4 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2012). Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende. 21-21.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Schizofrene symptom og splitta sinn: Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri .
 • Vis forfatter(e) (2001). Pseudopartitives in Norwegian.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Meaning integration in pseudocoordination. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Da Gjert kom til Bergen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Pseudocoordination in Norwegian: Degrees of grammaticalization and constructional variants. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian masse: from measure noun to quantifier. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tobias i to bølgjer. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Cultural identities and academic voices. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Cultural Identities and Academic Voices. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). "We now report on..." versus "Let us now see how...": Author roles and interaction with readers in research articles. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). "We now report on ..." versus "Let us now see how ...": Author roles and interaction with readers in research articles. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Denne artikkelen analyserer ... Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Eit par tankar om <I>par</I>. 6 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2013). Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. 206-213.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • undervisningskoordinator og leder av utvalg for undervisning og internasjonalisering ved instituttet
 • fagkoordinator for nordisk språk (vikar) og medlem av programstyret for nordisk (vikar)
 • medlem av fakultetsstyret (representant for fast vitenskapelig tilsatte)
 • medlem av tilsettingsutvalget for midlertidige stillinger ved fakultetet (representant for fast vitenskapelig tilsatte)
 • medlem av studiestyret ved fakultetet
 • leder av studiekvalitetskomiteen ved fakultetet
 • medlem av fagrådet for Språksamlingene
 • medlem av redaksjonsrådet for Bergen Language and Linguistics Studies
 • varamedlem av rådet i Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur