Hjem
Vegard Kvams bilde

Vegard Kvam

Professor
 • E-postVegard.Kvam@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 74
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsområder

 • Utdanningshistorie
 • Utdanningspolitikk
 • Pedagogikkens fag- og vitenskapshistorie
 • Pedagogiske grunnlagsspørsmål
 • Skoleutvikling og pedagogisk ledelse

Redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk 

Jeg underviser i pedagogisk historie og filosofi ved bachelor- og masterprogram i pedagogikk (PED110, PED111PED311, PED321) (hovedstilling). Jeg underviser også i pedagogisk idéhistorie, utdanningshistorie og historisk forskningsmetode ved NLA Høgskolen (Professor II). 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Familiebilder til allmenn danning. En nylesning av Nordahl Rolfsens lesebøker til skolebruk . Norsk pedagogisk tidsskrift. 402-415.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pedagogikkvitenskap på sitt beste. Et tredje forskningsperspektiv på pedagogisk praksis . Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-15.
 • Vis forfatter(e) (2018). «… uden Hensyn til Forældrenes Villie». Om vergerådslovens pedagogikk i et foreldrerettsperspektiv. [«…. without Consideration for the Parents’ Volition»]. Historisk Tidsskrift (Norge). 40-58.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sivil motstand på kirke- og utdanningsfeltet under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. En kunnskapsoversikt. Tidsskrift for samfunnsforskning. 393-404.
 • Vis forfatter(e) (2018). Compulsory school attendance as a child welfare initiative: the socio-political function of education legislation with respect to vulnerable children in Norway, 1814–1900. History of Education. 587-610.
 • Vis forfatter(e) (2018). An alternative model of researching educational practice: A pedagogic-stereoscopic point of view. British Educational Research Journal (BERJ). 201-218.
 • Vis forfatter(e) (2017). «At Børnelerdommen maa wære vdi alle huse». Om skoleplikt og foreldrerett i allmueskolens religionsopplæring. Historisk Tidsskrift (Norge). 124-151.
 • Vis forfatter(e) (2014). The non-graded elementary school. A historical study of the development of the Norwegian non-graded rural elementary school, 1860–1970. Scandinavian Journal of History. 100-125.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nyttige historier. Om den utdanningshistoriske forskningens betydning for utdanningspolitikken. Årbok for norsk utdanningshistorie. 111-117.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mellom grunnprinsipp og praksis. Om veiledning, skoleutvikling og frivillighet. Nordisk Pedagogik. 306-319.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tolkning, rasjonalitet og sannhet i pedagogisk-historisk forskning en refleksjon over vitenskapelig aktivitet i historisk pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 211-221.
 • Vis forfatter(e) (2006). Å være aktør i skolebyråkratiet Om skolelederens begrensninger og muligheter for handling. Nordisk Pedagogik. 75-84.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Å byggje kultur utetter og sjelsadel innetter". Et riss av Erling Kristviks pedagogiske parentalisme. Norsk pedagogisk tidsskrift. 41-52.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Videregående skole under annen verdenskrig.
 • Vis forfatter(e) (2017). Å stille seg lagelig til for hogg. Om fagfellevurdering som sjanger.
 • Vis forfatter(e) (2015). Opprykk til førstelektor. Om formelle krav og søknadsskriving.
 • Vis forfatter(e) (2014). Oppdragelse til nasjonalfølelse i norsk primærskole før annen verdenskrig.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hovedtrekk i forskningen om den sivile motstandskampen under den tyske okkupasjon.
 • Vis forfatter(e) (2009). Læring i skoler med fådelt ordning.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hvordan kan utdanningspolitikken ha nytte av utdanningshistorisk forskning?
 • Vis forfatter(e) (2008). Læringsfordeler med den fådelte skolen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Opplæringsfrihet. Pedagogiske alternativ til den offentlige skolen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Civilian resistance by the Church and educational institutions during the German occupation of Norway 1940–1945. Status of knowledge .
 • Vis forfatter(e) (2018). Edifying depictions of families. A reinterpretation of Nordahl Rolfsen's school readers .
 • Vis forfatter(e) (2018). Compulsory school attendance as a child welfare initiative.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norske læreres kamp mot nazismen under annen verdenskrig.
 • Vis forfatter(e) (2013). Einar Høigård (1907-43) og kampen mot nazifisering av utdanningssystemet under den tyske okkupasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2011). En skole for livet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Små fådelte bygdeskoler – politisk og pedagogisk problem?
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Willy Aagre: Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken. Norsk pedagogisk tidsskrift. 349-350.
 • Vis forfatter(e) (2011). En bruksvennlig utdanningshistorie for lærerstudenter. Årbok for norsk utdanningshistorie. 108-115.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den norske enhetsskolen i fokus. Årbok for norsk utdanningshistorie. 100-107.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Skolefronten. Einar Høigård og norske læreres kamp mot nazismen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Livsnær skole. En historie om Erling Kristvik og den fådelte skolen.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Å bli eit hugheilt, sjelefriskt, livsdugande menneske". En studie av Erling Kristviks pedagogiske parentalisme. 3.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2016). Jakten på den gode skole. Utdanningshistorie for lærere. Universitetsforlaget.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Selv våren 1940 fikk privatistene vitnemål. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hva er den gode skole? UBlogg.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Renessanse for den fådelte skolen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skoleslutt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva bør være skolens mål og innhold? Mellom skolens historiske arv og fremtidens krav. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). På vei mot fellesskolen? Den norske grunnskolens historie fra 1739 til i dag. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Pedagogen, pedagogikken og vitenskapen – et historisk perspektiv. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vybrané otázky školského managementu. Norská perspektiva. 11 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2006). Skolen som en kulturbyggende institusjon.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Bygdeskoler med fådelt ordning – en aktuell politisk og pedagogisk utfordring? Bedre Skole. 19-23.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående prosjekt

 • Barnevernshistorie, spesialpedagogikkens historie og utdanningspolitikk med særlig vekt på pedagogisk mandatfordeling og foreldrerettperspektiver.

Tidligere prosjekt

 • Realhistoriske og idéhistoriske fremstillinger av norsk politikk og pedagogikk med vekt på primærskolen og med sideblikk til amerikanske og europeiske idéstrømninger. Innenfor dette feltet belyses utviklingen av den offentlige skolen i en samfunnsmessig kontekst.
 • Nasjonalsosialistisk ideologi og sivil motstand på utdanningsfeltet i Norge og Tyskland, med vekt på sekundærskolen under annen verdenskrig. Innenfor dette feltet reises pedagogiske grunnlagsproblem om utdanningens mål, innhold og virkemidler.
 • Prinsipielle og forskningsmetodiske bidrag knyttet til den pedagogiske forskningens hensikt, muligheter og begrensninger.
 • Skoleledelse og rom for handling i skoleorganisasjonen.

Forskergrupper