Hjem
Vidar Remi Jensens bilde

Vidar Remi Jensen

Professor
 • E-postVidar.Jensen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 89+47 936 07 809
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  2040
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN
Masteroppgaver blir gitt innen følgende forskningsområder

Så godt som alle aktuelle masteroppgaver vil være vil være relatert til enten industriell eller enzymatisk katalyse. Og selv om hovedverktøyet i forskningsgruppen er kvantekjemi og molekylmodellering, kan teoretiske/eksperimentelle kombinasjonsoppgaver samt rent eksperimentelle oppgaver knyttet til syntese og testing av katalysatorer også tilbys.

 

 Oppgavetema: Industriell katalyse

Studiene av industrielle katalysereaksjoner er generelt rettet mot anvendelse og videreforedling av naturgass. Det aller meste av naturgassen fra norsk sokkel blir idag eksportert og benyttet som varmekilde. Naturgass er imidlertid også et svært verdifullt råstoff som kan brukes i produksjon av alt fra plast til bioproteiner. I forskningsgruppen tar vi for oss hele spekteret i naturgassens ”verdikjede”, og ser på alt fra aktivering (dehydrogenering) av alkanene i den ”rå” naturgassen til, til videre anvendelse av alkener i metatese (til andre alkener, naturprodukter, legemidler, finkjemikalier og polymere) og polymerisasjon (til plast). Det arbeides både med oppklaring av reaksjonsmekanismer og forutsigelse og utvikling av nye katalysatorer med ønsket aktivitet og selektivitet. Gruppen er også involvert i uvikling av metoder og verktøy for prediksjon av aktive katalysatorer.

 

Metodebruk i oppgaver innen industriell katalyse

Beregningskjemiske metoder

Selv om det beregningskjemiske verktøyet kan spenne fra å involvere en klassisk (Newtonsk) til en kvantemekanisk beskrivelse av det kjemiske systemet, er det i første rekke kvantekjemi som benyttes – og i særdeleshet tetthetsfunksjonalteori. Vi benytter i stor grad eksisterende programvare (bl.a. Gaussian og NWChem) i de kvantekjemiske beregningene. I oppgaver rettet mot utvikling av verktøy for prediksjon av nye katalysatorer fokuseres det på bruk av genetiske algoritmer for in silico ”Darwinistisk” utvikling av mer aktive og selektive forbindelser. Her kan det gis oppgaver som i stor grad involverer metodeutvikling og programmering.

 

Eksempel på tittel på doktorgradsoppgave som involverer beregningskjemiske metoder:

”Metallofullerenes of the Transition Metals: Theoretical Investigation of Structures and Chemical Properties”

 

Eksperimentelle metoder

Vi jobber med katalysatorer der det aktive senteret består av et overgangsmetall bundet til en eller flere organiske ligander. De fleste slike metallorganiske komplekser er ømfintlige overfor luft og vann, og syntesene foregår derfor i inert atmosfære (argon), enten i hanskeboks eller ved bruk av såkalt Schlenk-teknikk.

 

Eksempel på tittel på masteroppgave som involverer både eksperimentelle og beregningskjemiske metoder:

”Design and Synthesis of Ruthenium based Olefin Metathesis Catalysts”

 

Oppgavetema: Enzymkatalyse – aminosyre hydroksylase

Når det gjelder enzymatiske reaksjoner fokuserer gruppen på aktivering av dioksygen v.h.a. jernbaserte enzymer. Det samarbeides spesielt med gruppen til Prof. Aurora Martinez (Institutt for Biokjemi og Molekylærbiologi) for å undersøke mekanismen til jernkatalysert hydroksylase. Målet er å benytte den mekanistiske informasjonen i teori-støttet utvikling av medikamenter, d.v.s. i in silico drug design. Utvikling av slike medikamenter er viktig da mutasjoner i de jernbaserte hydroksylaseenzymene er forbundet med en rekke alvorlige sykdommer, bl.a. fenylketonuria (Føllings sykdom) og Parkinsons sykdom.

 

Metodebruk i oppgaver innen enzymkatalyse

Det beregningskjemiske verktøyet kan spenne fra å involvere en klassisk (Newtonsk) til en kvantemekanisk beskrivelse av det kjemiske systemet. Hybridmetoder av klassisk mekanikk og kvantemekanikk, der ulike deler av det kjemiske systemet beskrives av forskjellige approksimasjoner, er også aktuelle. Gruppen arbeider ikke selv eksperimentelt med enzymkatalyse, men samarbeider med en gruppe (Prof. Aurora Martinez) som utfører eksperimentelle studier.

 

Eksempel på tittel på masteroppgave som involverer klassisk mekanikk og dynamikk:

”Development of Starting Structures for QM/MM Simulations of the Catalytic Domain of Human Phenylalanine Hydroxylase using Molecular Dynamics”.

 

Eksempel på tittel på masteroppgave som involverer både kvantekjemi og eksperimentelle studier:

”Theoretical and Experimental Vibrational Spectroscopy Studies of (6R)-L-Erythro-5,6,7,8 – Tetrahydrobiopterin and Its Interaction with Phenylalanine Hydroxylase”.

 

Eksempel på tittel på doktorgradsoppgave som involverer kvantekjemi:

”Mechanistic Investigation of Aromatic Amino Acid Hydroxylases”.

  

Titler på tidligere gitte masteroppgaver
 • Design and Synthesis of Ruthenium based Olefin Metathesis Catalysts.
 • Development of Starting Structures for QM/MM Simulations of the Catalytic Domain of Human Phenylalanine Hydroxylase using Molecular Dynamics.
 • Theoretical and Experimental Vibrational Spectroscopy Studies of (6R)-L-Erythro-5,6,7,8 – Tetrahydrobiopterin and Its Interaction with Phenylalanine Hydroxylase.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Smit, Wietse; Ekeli, Jonas Brattebø; Occhipinti, Giovanni; Wozniak, Bartosz; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2020. Z-Selective Monothiolate Ruthenium Indenylidene Olefin Metathesis Catalysts. Organometallics. 397-407.
 • Renom-Carrasco, Marc; Mania, Philipp; Sayah, Reine; Veyre, Laurent; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi; Thieuleux, Chloé. 2020. Silica-supported Z-selective Ru olefin metathesis catalysts. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical.
 • Renom-Carrasco, Marc; Mania, Philipp; Sayah, Reine; Veyre, Laurent; Occhipinti, Giovanni; Gajan, David; Lesage, Anne; Jensen, Vidar Remi; Thieuleux, Chloé. 2019. Supported Ru Olefin Metathesis Catalysts via a Thiolate Tether. Dalton Transactions. 2886-2890.
 • Eliasson, Sondre H. Hopen; Chatterjee, Anamitra; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2019. Green Solvent for the Synthesis of Linear α-Olefins from Fatty Acids. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 4903-4911.
 • Foscato, Marco; Venkatraman, Vishwesh; Jensen, Vidar Remi. 2019. DENOPTIM: Software for Computational de Novo Design of Organic and Inorganic Molecules. Journal of Chemical Information and Modeling. 4077-4082.
 • Eliasson, Sondre H. Hopen; Jensen, Vidar Remi. 2019. Benefit of a hemilabile ligand in deoxygenation of fatty acids to 1-alkenes. Faraday discussions. 231-248.
 • Bernhardt, Paul V.; Bilyj, Jessica K.; Brosius, Victor; Chernyshov, Dmitry; Deeth, Robert J.; Foscato, Marco; Jensen, Vidar Remi; Mertes, Nicole; Riley, Mark J.; Törnroos, Karl Wilhelm. 2018. Spin Crossover in a Hexaamineiron(II) Complex: Experimental Confirmation of a Computational Prediction. Chemistry - A European Journal. 5082-5085.
 • Rufh, Stephanie A.; Goudreault, Alexandre Y.; Foscato, Marco; Jensen, Vidar Remi; Fogg, Deryn Elizabeth. 2018. Rapid decomposition of olefin metathesis catalysts by a truncated N-heterocyclic carbene: Efficient catalyst quenching and n-heterocyclic carbene vinylation. ACS Catalysis. 11822-11826.
 • Bailey, Gwendolyn A; Foscato, Marco; Higman, Carolyn S.; Day, Craig S.; Jensen, Vidar Remi; Fogg, Deryn E. 2018. Bimolecular Coupling as a Vector for Decomposition of Fast-Initiating Olefin Metathesis Catalysts. Journal of the American Chemical Society. 6931-6944.
 • Eliasson, Sondre H. Hopen; Chatterjee, Anamitra; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2017. The Mechanism of Rh-Catalyzed Transformation of Fatty Acids to Linear Alpha olefins. Inorganics.
 • Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2017. Pyridine-Stabilized Fast-Initiating Ruthenium Monothiolate Catalysts for Z-Selective Olefin Metathesis. Organometallics. 3284-3292.
 • Engel, Julien; Smit, Wietse; Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2017. Loss and Reformation of Ruthenium Alkylidene: Connecting Olefin Metathesis, Catalyst Deactivation, Regeneration, and Isomerization. Journal of the American Chemical Society. 16609-16619.
 • Bailey, Gwendolyn A; Lummiss, Justin A M; Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; McDonald, Robert; Jensen, Vidar Remi; Fogg, Deryn E. 2017. Decomposition of Olefin Metathesis Catalysts by Br?nsted Base: Metallacyclobutane Deprotonation as a Primary Deactivating Event. Journal of the American Chemical Society. 16446-16449.
 • Chatterjee, Anamitra; Jensen, Vidar Remi. 2017. A Heterogeneous Catalyst for the Transformation of Fatty Acids to α-Olefins. ACS Catalysis. 2543-2547.
 • Hessevik, Julie; Ralte, Lalrempuia; Nsiri, Hajar; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi; Le Roux, Erwan. 2016. Sterically (un)encumbered mer-tridentate N-heterocyclic carbene complexes of titanium(IV) for the copolymerization of cyclohexene oxide with CO2. Dalton Transactions. 14734-14744.
 • Smit, Wietse; Koudriavtsev, Vitali; Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2016. Phosphine-based Z-selective ruthenium olefin metathesis catalysts. Organometallics. 1825-1837.
 • Chatterjee, Anamitra; Eliasson, Sondre H. Hopen; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2016. Palladium precatalysts for decarbonylative dehydration of fatty acids to linear alpha olefins. ACS Catalysis. 7784-7789.
 • Venkatraman, Vishwesh; Gupta, Mayuri; Foscato, Marco; Svendsen, Hallvard Fjøsne; Jensen, Vidar Remi; Alsberg, Bjørn Kåre. 2016. Computer-aided molecular design of imidazole-based absorbents for CO2 capture. International Journal of Greenhouse Gas Control. 55-63.
 • Foscato, Marco; Houghton, Benjamin J.; Occhipinti, Giovanni; Deeth, Robert J.; Jensen, Vidar Remi. 2015. Ring closure to form metal chelates in 3D fragment-based de novo design. Journal of Chemical Information and Modeling. 1844-1856.
 • Foscato, Marco; Deeth, Robert J.; Jensen, Vidar Remi. 2015. Integration of ligand field molecular mechanics in Tinker. Journal of Chemical Information and Modeling. 1282-1290.
 • Venkatraman, Vishwesh; Foscato, Marco; Jensen, Vidar Remi; Alsberg, Bjørn Kåre. 2015. Evolutionary de novo design of phenothiazine derivatives for dye-sensitized solar cells . Journal of Materials Chemistry A. 9851-9860.
 • Occhipinti, Giovanni; Koudriavtsev, Vitali; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2014. Theory-assisted development of a robust and Z-selective olefin metathesis catalyst. Dalton Transactions. 11106-11117.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2014. Neutral nickel ethylene oligo- and polymerization catalysts: Towards computational catalyst prediction and design. Chemistry - A European Journal. 7962-7978.
 • Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Venkatraman, Vishwesh; Alsberg, Bjørn Kåre; Jensen, Vidar Remi. 2014. Automated design of realistic organometallic molecules from fragments. Journal of Chemical Information and Modeling. 767-780.
 • Foscato, Marco; Venkatraman, Vishwesh; Occhipinti, Giovanni; Alsberg, Bjørn Kåre; Jensen, Vidar Remi. 2014. Automated building of organometallic complexes from 3D fragments. Journal of Chemical Information and Modeling. 1919-1931.
 • Occhipinti, Giovanni; Hansen, Fredrik Rosberg; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2013. Simple and highly Z‑selective ruthenium-based olefin metathesis catalyst. Journal of the American Chemical Society. 3331-3334.
 • Minenkov, Yury; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2013. Complete reaction pathway of ruthenium-catalyzed olefin metathesis of ethyl vinyl ether: kinetics and mechanistic insight from DFT. Organometallics. 2099-2111.
 • Sparta, Manuel; Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut J. 2013. Accurate metal-ligand bond energies in the (2)-C2H4 and (2)-C-60 complexes of Pt(PH3)(2), with application to their Bis(triphenylphosphine) analogues. Molecular Physics. 1599-1611.
 • Minenkov, Yuriy Valerievich; Occhipinti, Giovanni; Heyndrickx, Wouter; Jensen, Vidar Remi. 2012. The nature of the barrier to phosphane dissociation from grubbs olefin metathesis catalysts. European Journal of Inorganic Chemistry (EurJIC). 1507-1516.
 • Minenkov, Yury; Singstad, Åsmund; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2012. The accuracy of DFT-optimized geometries of functional transition metal compounds: a validation study of catalysts for olefin metathesis and other reactions in the homogeneous phase. Dalton Transactions. 5526-5541.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Bultinck, Patrick; Jensen, Vidar Remi. 2012. Striking a compromise: polar functional group tolerance versus insertion barrier height for olefin polymerization catalysts. Organometallics. 6022-6031.
 • Chu, Yunhan; Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi; Alsberg, Bjørn Kåre. 2012. An evolutionary algorithm for de Novo optimization of functional transition metal compounds. Journal of the American Chemical Society. 8885-8895.
 • Occhipinti, Giovanni; Meermann, Christian; Dietrich, Hans Martin; Litlabø, Rannveig; Auras, Florian; Törnroos, Karl Wilhelm; Maichle-Mossmer, Cäcilia; Jensen, Vidar Remi; Anwander, Reiner. 2011. Synthesis and stability of homoleptic metal(III) tetramethylaluminates. Journal of the American Chemical Society. 6323-6337.
 • Olsson, Sara Elaine; Martinez, Aurora; Teigen, Knut; Jensen, Vidar Remi. 2011. Substrate Hydroxylation by the Oxido-Iron Intermediate in Aromatic Amino Acid Hydroxylases: A DFT Mechanistic Study. European Journal of Inorganic Chemistry (EurJIC). 2720-2732.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Minenkov, Yury; Jensen, Vidar Remi. 2011. Neutral Nickel Oligo- and Polymerization Catalysts: The Importance of Alkyl Phosphine Intermediates in Chain Termination. Chemistry - A European Journal. 14628-14642.
 • Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2011. Nature of the Transition Metal-Carbene Bond in Grubbs Olefin Metathesis Catalysts. Organometallics. 3522-3529.
 • Merle, Nicolas; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi; Le Roux, Erwan. 2011. Influence of multidentate N-donor ligands on highly electrophilic zinc initiator for the ring-opening polymerization of epoxides. Journal of Organometallic Chemistry. 1691-1697.
 • Olsson, Sara Elaine; Martinez, Aurora; Teigen, Knut; Jensen, Vidar Remi. 2011. Formation of the Iron-Oxo Hydroxylating Species in the Catalytic Cycle of Aromatic Amino Acid Hydroxylases. Chemistry - A European Journal. 3746-3758.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Minenkov, Yury; Jensen, Vidar Remi. 2010. On the nature of the active site in ruthenium olefin coordination-insertion polymerization catalysts. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 64-74.
 • Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi; Törnroos, Karl Wilhelm; Frøystein, Nils Åge; Bjørsvik, Hans-Rene. 2009. Synthesis of a new bidentate NHC–Ag(I) complex and its unanticipated reaction with the Hoveyda–Grubbs first generation catalyst. Tetrahedron. 7186-7194.
 • Minenkov, Yury; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. Metal–ligand bond strengths of the transition metals. A challenge for DFT. Journal of Physical Chemistry A. 11833-11844.
 • Occhipinti, Giovanni; Bjørsvik, Hans-Rene; Törnroos, Karl Wilhelm; Fürstner, Alois; Jensen, Vidar Remi. 2007. The first imidazolium-substituted metal alkylidene. Organometallics. 4383-4385.
 • Occhipinti, Giovani; Jensen, Vidar Remi; Bjørsvik, Hans-Rene. 2007. Green and efficient synthesis of bidentate Schiff base Ru catalysts for olefin metathesis. Journal of Organic Chemistry. 3561-3564.
 • Sparta, Manuel; Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut J. 2006. Structure and stability of substitutional metallofullerenes of the first-row transition metals. Fullerenes, nanotubes, and carbon nanostructures. 269-278.
 • Sparta, Manuel; Børve, Knut J.; Jensen, Vidar Remi. 2006. Structure and stability of networked metallofullerenes of the transition metals. Journal of Physical Chemistry A. 11711-11716.
 • Loboda, Oleksandr; Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut J. 2006. Multiple additions of palladium to C-60. Fullerenes, nanotubes, and carbon nanostructures. 365-371.
 • Lillehaug, Sindre; Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut J. 2006. Catalytic dehydrogenation of ethane over mononuclear Cr(III) surface sites on silica. Part II. C–H activation by oxidative addition. Journal of Physical Organic Chemistry. 25-33.
 • Jensen, Vidar Remi; Graf, Martin; Thiel, Walter. 2005. Unusual temperature effects in propene polymerization using stereorigid zirconocene catalysts. ChemPhysChem. 1929-1933.
 • Teigen, Knut; Jensen, Vidar Remi; Martinez, Aurora. 2005. The reaction mechanism of phenylalanine hydroxylase. A question of coordination. Pteridines. 27-34.
 • Bjørsvik, Hans-Rene; Occhipinti, Giovani; Gambarotti, Cristian; Cerasino, Leonardo; Jensen, Vidar Remi. 2005. Synthesis of methoxy-substituted phenols by peracid oxidation of the aromatic ring. Journal of Organic Chemistry. 7290-7296.
 • Jensen, Vidar Remi; Koley, Debasis; Jagadeesh, Mavinahalli N.; Thiel, Walter. 2005. DFT investigation of the single-center, two-state model for the broken rate order of transition metal catalyzed olefin polymerization. Macromolecules. 10266-10278.
 • Bjørsvik, Hans-Rene; Gambarotti, Cristian; Jensen, Vidar Remi; Gonzaléz, Raquel Rodriguéz. 2005. A novel efficient deoxygenation process for N-heteroarene N-oxides. Journal of Organic Chemistry. 3218-3224.
 • Jensen, Vidar Remi. 2004. Utvikling og evaluering av ny kollokvieordning i Grunnstoffenes kjemi (KJEM120). UPED-skrift. 57-70.
 • Wendt, R. A.; Angermund, K.; Jensen, Vidar Remi; Thiel, Walter; Fink, Gerhard. 2004. Ethene copolymerization with trialkylsilyl protected polar norbornene derivates. Macromolecular Chemistry and Physics. 308-318.
 • Jensen, Vidar Remi; Poli, Rinaldo. 2003. Theoretical investigation of the low-energy states of CpMoCl(PMe3)2 and their role in the spin-forbidden addition of N2 and CO. Journal of Physical Chemistry A. 1424-1432.
 • Jensen, Vidar Remi; Poli, Rinaldo. 2003. Theoretical Investigation of the Low-Energy States of CpMoCl(PMe3)2 and Their Role in the Spin-Forbidden Addition of N2 and CO. Journal of Physical Chemistry A. 1424-1432.
 • Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut J. 2002. Reduction of chromium in ethylene polymerization using bis(imido)chromium(VI) catalyst precursors. Chemical Engineering Communications. 542-543.
 • Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut J. 2001. A theoretical investigation of bis(imido)chromium(VI) cations as polymerization catalysts. Organometallics. 616-626.
 • Jensen, Vidar Remi; Angermund, K.; Jolly, P.W.; Børve, Knut J. 2000. Activity of Homogenous Cromium(III)-Based Alkene Polymerization Catalysts: The Lack of Importance of the Barrier to Ethylene Insertion. Organometallics. 403-410.
 • Børve, Knut; Espelid, Øystein; Jensen, Vidar Remi. 1998. Structure and thermodynamics of Gaseous Oxides, Hydroxides and mixed Oxo-hydroxides of Chromium, CrOm/(OH)n. Journal of Physical Chemistry A. 10414-10423.
 • Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut. 1998. An investigation of the quantum chemical description of the ethylenic double bond in reactions. Part II Insertion of ethylene into a titanium-carbo bond. Journal of Computational Chemistry. 947-947.
 • Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut. 1997. Quantum chemical investigation of ethylene insertion into the Cr-CH3 bond in CrCl(H2O)CH3+ as a model of homogeneous ethylene polymerization. Organometallics. 2514-2522.
 • Børve, Knut; Jensen, Vidar Remi; Karlsen, Tor; Støvneng, Jon-Andreas; Swang, Ole. 1997. Evaluation of PM3(tm ) as a geometry generator in theoretical studies of transition-metal based catalysts for polymerizing olefins. Journal of Molecular Modeling. 193-202.
 • Alsberg, B.K.; Jensen, Vidar Remi; Børve, K.J. 1996. The use of multivariate methods in the analysis of calculated reaction pathways. Journal of Computational Chemistry. 1197-1216.
 • Børve, Knut; Jensen, Vidar Remi. 1996. An investigation of the quantum chemical description of the etylenic double bond in reactions. Part I. The electrophilic addition of hydrocloric acid to ethylene. Journal of Chemical Physics. 6910.
 • Jensen, Vidar Remi; Børve, K.J.; Westberg, N.; Ystenes, Martin. 1995. Titanium-Ethylene Complexes Proposed to be Intermediates in Ziegler-Natta Catalysis. Can they be detected through Vibrational Spectroscopy? Organometallics. 4349-4358.
 • Jensen, Vidar Remi; Børve, K.J.; Ystenes, Martin. 1995. The Ziegler-Natta Ethylene Insertion Reaction For a Five-Coordinate Titanium Chloride Complex Bridged to an Aluminium Hydride Cocatalyst. Journal of the American Chemical Society. 4109-4117.
 • Rosenkilde, Christian; Voyiatzis, George; Jensen, Vidar Remi; Ystenes, Martin; Østvold, Terje. 1995. Raman spectroscopic and ab initio quantum chemical investigations of molecules and complex ions in the molten system CsCl-NbCl%f-NbOCl%d. Inorganic Chemistry. 4360-4369.
 • Rosenkilde, Christian; Voyiatzis, George; Jensen, Vidar R.; Ystenes, Martin; Østvold, Terje. 1995. Raman spectroscopic and ab initio quantum chemical investigations of molecules and complex ions in the molten system CsCl-NbCl%f-NbOCl%d. Inorganic Chemistry. 4360-4369.
 • Jensen, Vidar R. 1994. Studier av kjemiske reaksjonsmekanismer på Paragon. MPP-nytt. 8-9.
Faglig foredrag
 • Chatterjee, Anamitra; Eliasson, Sondre H. Hopen; Jensen, Vidar Remi. 2017. Sustainable Transformation of Fatty Acids to Alpha-Olefins.
 • Foscato, Marco; Engel, Julien; Smit, Wietse; Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2017. Loss and Reformation of Ruthenium Alkylidene: Connecting Olefin Metathesis, Deactivation, Regeneration, and Isomerization.
 • Jensen, Vidar Remi. 2017. De Novo Design of Inorganic Compounds.
 • Chatterjee, Anamitra; Eliasson, Sondre H. Hopen; Jensen, Vidar Remi. 2016. Synthesis of Alpha-Olefins from Renewable Fatty Acids.
 • Chatterjee, Anamitra; Eliasson, Sondre H. Hopen; Jensen, Vidar Remi. 2016. Palldium Precatalysts for Decarbonylative Dehydration of Fatty Acids to Linear Alpha Olefins.
 • Jensen, Vidar Remi. 2016. Computational Design of Homogeneous Catalysts and Other Functional Organometallic Compounds.
 • Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2016. Computational Design of Functional Organometallic Complexes.
 • Jensen, Vidar Remi. 2015. microAlgae-prosjektet - kort introduksjon.
 • Venkatraman, Vishwesh; Gupta, Mayuri; Foscato, Marco; Jensen, Vidar Remi; Svendsen, Hallvard Fjøsne; Alsberg, Bjørn Kåre. 2015. Evolutionary de novo design of absorbents for CO2 capture.
 • Venkatraman, Vishwesh; Gupta, Mayuri; Foscato, Marco; Jensen, Vidar Remi; Svendsen, Hallvard Fjøsne; Alsberg, Bjørn Kåre. 2015. Evolutionary de novo design of absorbents for CO2 capture.
 • Koudriavtsev, Vitali; Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2014. Theory-Assisted Development of Z-selective Olefin Metathesis Catalysts.
 • Koudriavtsev, Vitali; Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2014. Theory-Assisted Development of Z-Selective Olefin Metathesis Catalysts.
Vitenskapelig foredrag
 • Reim, Immanuel; Occhipinti, Giovanni; Fogg, Deryn Elizabeth; Jensen, Vidar Remi. 2019. Toward E-selective Olefin Metathesis.
 • Gjermestad, Christian Sant; Flores-Linares, Iván; Jensen, Vidar Remi. 2019. The mechanism of Ir-catalyzed reduction of phenol to benzene.
 • Eliasson, Sondre H. Hopen; Jensen, Vidar Remi. 2019. The benefit of a hemilabile ligand in deoxygenation of fatty acids to 1-alkenes.
 • Jensen, Vidar Remi. 2019. The Life, Death, and Resurrection of Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts.
 • Jensen, Vidar Remi. 2019. Synergy Between Theory and Experiment: Overcoming Challenges in Ru-Catalyzed Olefin Metathesis.
 • Foscato, Marco; Jensen, Vidar Remi; Fogg, Deryn Elizabeth. 2019. Oxidation State Paradigms in Olefin Metathesis.
 • Jensen, Vidar Remi. 2019. De Novo Design of Functional Transition-Metal Compounds.
 • Foscato, Marco; Jensen, Vidar Remi. 2018. Automated in silico design of homogeneous catalysts.
 • Eliasson, Sondre H. Hopen; Chatterjee, Anamitra; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2017. The Mechanism of Rh-Catalyzed Transformation of Fatty Acids to Alpha-olefins; A DFT-Study.
 • Jensen, Vidar Remi; Engel, Julien; Smit, Wietse; Occhipinti, Giovanni; Foscato, Marco; Törnroos, Karl Wilhelm. 2017. Loss and Reformation of Ruthenium Alkylidene: Connecting Olefin Metathesis, Catalyst Deactivation, Regeneration, and Isomerization.
 • Jensen, Vidar Remi. 2017. De Novo Design of Inorganic Compounds.
 • Jensen, Vidar Remi. 2017. Automated Design of Functional Organometallic Complexes.
 • Smit, Wietse; Occhipinti, Giovanni; Koudriavtsev, Vitali; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2016. Phosphine-Based Z-Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2016. Fast Initiating and Z-Selective Olefin Metathesis Catalysts: Yields, Functional Group Tolerance, and Application to RCM.
 • Occhipinti, Giovanni; Koudriavtsev, Vitali; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2015. Theory-Assisted Design of Z-selective Olefin Metathesis Catalysts.
 • Smit, Wietse; Occhipinti, Giovanni; Koudriavtsev, Vitali; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2015. Phosphine-Based Z-Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts.
 • Jensen, Vidar Remi. 2015. In Silico Design of Homogeneous Catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2015. How to Teach Z Selectivity to Grubbs Catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2015. How to Teach Z Selectivity to Grubbs Catalysts.
 • Koudriavtsev, Vitali; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2015. Computationally Driven Development of Z-Selective Olefin Metathesis Catalysts.
 • Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi; Venkatraman, Vishwesh; Alsberg, Bjørn Kåre. 2015. Automated design of realistic organometallic complexes and catalysts.
 • Eliasson, Sondre H. Hopen; Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2015. Automated Prediction of Optimized Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis.
 • Eliasson, Sondre H. Hopen; Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2015. Automated Prediction of Optimized Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis.
 • Jensen, Vidar Remi. 2015. Automated Design of Homogeneous Catalysts.
 • Jensen, Vidar Remi. 2015. Artificial Evolution of Homogeneous Catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Koudriavtsev, Vitali; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2014. Theory-Assisted Discovery and Development of Z-Selective Olefin Metathesis Catalyst.
 • Jensen, Vidar Remi. 2014. Robust and Z-selective Olefin Metathesis Catalysts.
 • Jensen, Vidar Remi. 2014. How Can Theory Help Achieve Disruptive Catalysis?
 • Alsberg, Bjørn Kåre; Venkatraman, Vishwesh; Gupta, Mayuri; Foscato, Marco; Svendsen, Hallvard Fjøsne; Jensen, Vidar Remi. 2014. Evolutionary de novo design of absorbents for CO2 capture.
 • Jensen, Vidar Remi. 2014. Computational Design of Organometallic Compounds: From Trial-and-Error to Automated Procedures.
 • Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Venkatraman, Vishwesh; Alsberg, Bjørn Kåre; Jensen, Vidar Remi. 2014. Automated in Silico Design of Homogeneous Catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Hansen, Fredrik Rosberg; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2013. Z-selective ruthenium-based olefin metathesis catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2013. Novel and Robust Z-selective Olefin Metathesis Catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Hansen, Fredrik Rosberg; Jensen, Vidar Remi. 2012. Z-selective ruthenium-based catalysts for olefin metathesis.
 • Chu, Yunhan; Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Alsberg, Bjørn Kåre; Jensen, Vidar Remi. 2012. Theory-assisted design of homogeneous catalysts: New strategies.
 • Occhipinti, Giovanni; Hansen, Fredrik Rosberg; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2012. Simple and Highly Z-Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts.
 • Hansen, Fredrik Rosberg; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi; Törnroos, Karl Wilhelm; Thatcher, Robert; Douthwaite, Richard. 2011. Ruthenium Metathesis Catalysts Bearing β-Carboline Ligands.
 • Hansen, Fredrik Rosberg; Jensen, Vidar Remi; Occhipinti, Giovanni; Törnroos, Karl Wilhelm; Douthwaite, Richard; Thatcher, Robert. 2011. Ruthenium Metathesis Catalysts Bearing 2-substituted β-Carboline Ligands.
 • Minenkov, Yury; Børve, Knut; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2010. The nature of the barrier to phosphine dissociation from Grubbs olefin metathesis catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2010. The Stability of Metal(III) Tetramethylaluminates for Olefin Polymerization: a QSPR/DFT Study.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2010. Neutral Ni oligo- and polymerization catalysts: A novel termination pathway decides the chain length.
 • Merle, Nicolas; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2010. Convenient Synthesis of Tridentate NHC Niobium (V) and Tantalum (V) Complexes and their Application in ROMP.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. The polar functional group tolerance of transition metal catalysts for olefin polymerization.
 • Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. The nature of the transition metal—alkylidene bond in Grubbs catalysts for olefin metathesis.
 • Minenkov, Yury; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. The mechanism of phosphine dissociation in Grubbs catalysts for olefin metathesis.
 • Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. The Nature of the Metal—Alkylidene Bond in Grubbs Catalysts for Olefin Metathesis.
 • Jensen, Vidar Remi. 2009. Systematic use of electronic structure theory in catalyst design.
 • Olsson, Sara Elaine; Martinez, Aurora; Teigen, Knut; Jensen, Vidar Remi. 2009. Dioxygen in aromatic amino acid hydroxylases.
 • Minenkov, Yury; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. Accurate Enthalpies and Free Energies of Activation for Phosphine Dissociation in Grubbs’ Olefin Metathesis Catalysts.
 • Jensen, Vidar Remi. 2008. Systematic use of electronic structure theory in design of new catalysts for olefin conversion.
 • Minenkov, Yury; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2008. Metal—ligand bond strengths of the transition metals. A challenge for DFT.
 • Olsson, Sara Elaine; Jensen, Vidar Remi; Martinez, Aurora. 2008. Mechanistic Investigation of Phenylalanine Hydroxylase.
 • Olsson, Sara Elaine; Jensen, Vidar Remi; Martinez, Aurora. 2008. Mechanistic Investigation of Phenylalanine Hydroxylase.
 • Olsson, Sara Elaine; Jensen, Vidar Remi; Martinez, Aurora. 2008. Mechanistic Investigation of Phenylalanine Hydroxylase.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2008. Insight into the coordination-insertion copolymerization of ethylene with methyl acrylate.
 • Børve, Knut J.; Sparta, Manuel; Loboda, Oleksandr; Jensen, Vidar Remi. 2007. Metal-ligand bond energies in eta-2-bonded metallofullerenes and metalloethylenes.
 • Sparta, Manuel; Børve, Knut J.; Jensen, Vidar Remi. 2007. Activity of rhodium-catalyzed hydroformylation: Added insight and predictions from theory.
 • Sparta, Manuel; Børve, Knut J.; Jensen, Vidar Remi. 2007. Activity of rhodium-catalyzed hydroformylation: Added insight and predictions from theory.
 • Jensen, Vidar Remi; Sparta, Manuel; Børve, Knut J. 2006. Substitutional Metallofullerenes of the d-Block Metals.
 • Jensen, Vidar Remi. 2006. Quantitative Structure—Activity Relationships of Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis.
 • Jensen, Vidar Remi. 2006. Change of spin state in organic and organometallic reactions.
 • Jensen, Vidar Remi; Occhipinti, Giovanni; Bjørsvik, Hans-Rene. 2005. Theory-based design of catalysts for olefin metathesis.
 • Jensen, Vidar Remi; Sparta, Manuel; Børve, Knut J. 2005. DFT-based screening of structure and stability of transition metal–doped fullerenes.
 • Sparta, Manuel; Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut J. 2005. DFT-based screening of structure and stability of substitutionally doped metallofullerenes.
 • Jensen, Vidar Remi; Poli, Rinaldo. 2003. The Low Energy States of CpMoCl(PMe3)2 and Their Role in the Spin Forbidden Addition of N2 and CO.
 • Poli, Rinaldo; Harvey, Jeremy N.; Jensen, Vidar Remi. 2003. Organometallic Reactions Involving Open-Shell Systems and Spin State Changes: Spin Acceleration Effects and the Explicit Calculation of Minimum Energy Crossing Points.
 • Poli, Rinaldo; Harvey, Jeremy N.; Jensen, Vidar Remi. 2003. Organometallic Reactions Involving Open-Shell Systems and Spin State Changes: Spin Acceleration Effects and the Explicit Calculation of Minimum Energy Crossing Points.
 • Schönhaber, Jan; Bjørsvik, Hans-Rene; Jensen, Vidar Remi. 2003. DFT investigation of the Pd-catalyzed Suzuki-coupling of nitro-bromo-benzenes and nitrophenyl boronic acids.
 • Angermund, K.; Børve, Knut; Jensen, Vidar Remi; Jolly, P.W. 1998. The mechanism of chromium-catalysed polymerization: A theoretical study.
 • Angermund, K.; Børve, Knut; Jensen, Vidar Remi; Jolly, P.W. 1998. The mechanism of chromium-catalysed polymerization: A theoretical study.
 • Espelid, Øystein; Børve, Knut; Jensen, Vidar Remi. 1998. Bonding in Chromium oxides hydroxides and mixed oxo-hydroxides.
 • Børve, K.; Herland, B. G.; Jensen, Vidar Remi; Sørevik, Tor. 1994. Benchmarking GAMESS on the Intel Paragon XP/S.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Jensen, Vidar Remi. 2011. Modeling of chemical reactions and catalysis. META. 19-21.
 • Børve, Knut; Espelid, Øystein; Jensen, Vidar Remi; Swang, J.A. 1998. Molecular modeling of metal-catalyzd reactions. Kjemi. 22-27.
Kronikk
 • Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Barkved, Line Johanne; Jensen, Vidar Remi. 2016. Vi trenger en mer ansvarlig forskning. Forskning.no.
Doktorgradsavhandling
 • Smit, Wietse. 2019. Phosphine- and Indenylidene-Based Z-Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts and Catalyst Stability: Decomposition, Olefin Isomerization and Regeneration.
 • Foscato, Marco. 2015. A method for automated de novo design of functional transition-metal compounds.
 • Olsson, Elaine. 2011. Mechanistic Investigation of Aromatic Amino Acid Hydroxylases. A Density Functional Theory Study.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Šoltészová, Veronika; Foscato, Marco; Eliasson, Sondre H. Hopen; Jensen, Vidar Remi. 2015. Evolution inspector: Interactive visual analysis for evolutionary molecular design. 2 sider.
 • Olsson, Sara Elaine; Martinez, Aurora; Teigen, Knut; Jensen, Vidar Remi. 2010. The aromatic amino acid hydroxylase mechanism: a perspective from computational chemistry. 64 sider.
Poster
 • Koudriavtsev, Vitali; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2015. Theory-Assisted Discovery of Z-Selective Olefin Metathesis Catalysts.
 • Venkatraman, Vishwesh; Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi; Alsberg, Bjørn Kåre. 2013. QSPR-Guided de novo Design of Organic Photovoltaic Dyes.
 • Foscato, Marco; Occhipinti, Giovanni; Venkatraman, Vishwesh; Alsberg, Bjørn Kåre; Jensen, Vidar Remi. 2013. Automatic building of transition metal compounds from fragments: a class-based approach.
 • Minenkov, Yury; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2010. Phosphine Dissociation in Grubbs Catalysts for Olefin Metathesis: Evidence for Activation.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2010. Neutral Ni oligo- and polymerization catalysts: New insight from computational chemistry.
 • Olsson, Elaine; Martinez, Aurora; Teigen, Knut; Jensen, Vidar Remi. 2010. Dioxygen Binding and Formation of the Hydroxylating FeIV=O Intermediate in Aromatic Amino Acid Hydroxylases.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. The polar functional group tolerance of olefin polymerization catalysts.
 • Heyndrickx, Wouter; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. The polar functional group tolerance of olefin polymerization catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. The Stability of Metal(III) Tetramethylaluminates: a QSPR/DFT Study.
 • Minenkov, Yury; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2009. Metal-Phosphine Bonds Strengths of the Transition Metals: A Challenge for DFT.
 • Olsson, Sara Elaine; Martinez, Aurora; Teigen, Knut; Jensen, Vidar Remi. 2009. Catalytic cycle of phenylalanine hydroxylase.
 • Olsson, Sara Elaine; Martinez, Aurora; Teigen, Knut; Jensen, Vidar Remi. 2009. Catalytic cycle of phenylalanine hydroxylase.
 • Jensen, Vidar Remi. 2008. Theory-based design of homogeneous catalysts.
 • Occhipinti, Giovanni; Bjørsvik, Hans-Rene; Törnroos, Karl Wilhelm; Fürstner, Alois; Jensen, Vidar Remi. 2008. The first imidazolium-substituted metal alkylidene.
 • Meerman, Christian; Occhipinti, Giovanni; Dietrich, Hans Martin; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi; Anwander, Reiner. 2008. Sc(AlMe4)3 – Enfant Terrible!
 • Meerman, Christian; Occhipinti, Giovanni; Dietrich, Hans Martin; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi; Anwander, Reiner. 2008. Sc(AlMe4)3 - L’Enfant Terrible!
 • Minenkov, Yury; Occhipinti, Giovanni; Jensen, Vidar Remi. 2008. Metal—ligand bond strengths of the transition metals. A challenge for DFT.
 • Occhipinti, Giovanni; Bjørsvik, Hans-Rene; Jensen, Vidar Remi. 2006. Quantitative Structure Quantitative Structure−Activity Relationship Activity Relationships of Ruthenium catalysts for Olefin Metathesis.
 • Sparta, Manuel; Børve, Knut J.; Jensen, Vidar Remi. 2006. Prediction of Structure and Stability of Networked Metallofullerenes of the Transition Metals.
 • Occhipinti, Giovanni; Bjørsvik, Hans-Rene; Jensen, Vidar Remi. 2006. Design of Catalysts for Olefin Metathesis: Development and Application of a Novel QSAR/DFT-Strategy.
 • Gambarotti, Cristian; Jensen, Vidar Remi; Rodrìguez Gonzàlez., Raquel; Bjørsvik, Hans-Rene. 2006. A Novel Efficient Deoxygenation Process for N-Heteroarene N-Oxides.
 • Loboda, Oleksandr; Jensen, Vidar Remi; Børve, Knut J. 2005. Structural and electronic properties of exohedrally metal-doped fullerenes.
 • Jensen, Vidar Remi; Occhipinti, Giovanni; Bjørsvik, Hans-Rene. 2005. DFT-driven multivariate prediction of activity for olefin metathesis catalysts.
 • Jensen, Vidar Remi; Sparta, Manuel; Loboda, Oleksandr; Børve, Knut J. 2005. DFT-based screening of structure and stability of transition-metal-doped fullerenes.
 • Occhipinti, Giovanni; Bjørsvik, Hans-Rene; Jensen, Vidar Remi. 2005. DFT-Based Approach for QSAR-Prediction of Olefin Metathesis Catalysts.
 • González, Raquel Rodríguez; Gambarotti, Cristian; Jensen, Vidar Remi; Bjørsvik, Hans-Rene. 2005. A New Benign Metal Free Deoxygenation Process for N-Heteroarene N-Oxides.
 • Børve, Knut J.; Helgaker, Trygve; Jensen, Vidar R.; Ruud, Kenneth; Åstrand, Per-Olof. 2004. Molecular modeling in nanotechnology.
 • Sparta, Manuel; Børve, Knut; Jensen, Vidar Remi. 2004. Metal-doped nanostructures: Theoretical screening of fullerenes.
 • Graf, Martin; Jensen, Vidar Remi; Thiel, Walter. 2003. The mechanism of intermediate chain migration in ansa-zirconocenes.
 • Børve, Knut J.; Jensen, Vidar Remi. 2000. What are the active components in recently suggested bis(imido)chromium(VI)catalysts for ethylene polymerization? A computational investigation.
 • Karlsen, Tor; Børve, Knut; Jensen, Vidar Remi. 1997. Et kvantekjemisk studie av heterogen Ziegler-Natta polymerisering av eten.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Foscato, Marco; Jensen, Vidar Remi. 2020. Automated in silico design of homogeneous catalysts. 2354-2377.
 • Chatterjee, Anamitra; Eliasson, Sondre H. Hopen; Jensen, Vidar Remi. 2018. Selective production of linear α-olefins via catalytic deoxygenation of fatty acids and derivatives. 1487-1499.
 • Olsson, Elaine; Teigen, Knut; Martinez, Aurora; Jensen, Vidar Remi. 2010. The aromatic amino acid hydroxylase mechanism: A perspective from computational chemistry. 437-500.
 • Occhipinti, Giovanni; Bjørsvik, Hans-Rene; Törnroos, Karl Wilhelm; Jensen, Vidar Remi. 2007. Ruthenium alkylidene complexes of Chelating amine Ligands. 5803-5814.
 • Sparta, Manuel; Børve, Knut J.; Jensen, Vidar Remi. 2007. Activity of rhodium-catalyzed hydroformylation: Added insight and predictions from theory. 8487-8499.
 • Graf, Martin; Angermund, Klaus; Fink, Gerhard; Thiel, Walter; Jensen, Vidar Remi. 2006. Site epimerization in ansa-zirconocene polymerization catalysts. 4367-4378.
 • Occhipinti, Giovani; Bjørsvik, Hans-Rene; Jensen, Vidar Remi. 2006. Quantitative structure-activity relationships of ruthenium catalysts for olefin metathesis. 6952-6964.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.