Hjem
 • E-postYngve.Flo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 38 95+47 416 49 295
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-171.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lokal historie i kommunal tvangstrøye? Heimen - Lokal og regional historie. 373-387, 396-397.
 • Vis forfatter(e) (2015). Identitet og historie i kommunereformas tid. Heimen - Lokal og regional historie. 327-339, 395-396.
 • Vis forfatter(e) (2015). Distriktsforvaltning under førarprinsippet. Nasjonal Samlings nyordningsambisjonar overfor det lokale og regionale stryingsverket. Historisk Tidsskrift (Norge). 7-28.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kommunal kvinnerøysterett: Eit steg på vegen og eit mål i seg sjølv. Tidsskrift for kjønnsforskning. 236-256.
 • Vis forfatter(e) (2007). Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-255.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 310-321.
 • Vis forfatter(e) (2001). «Kva gjekk gale med fylkeskommunen». Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 26-36.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fylket som styringsnivå. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 48-49.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Kva er god undervisningskvalitet? Resultat frå ei kartlegging i HF-miljøa.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fylkespolitikken i Vestland. Rammevilkår og journalistiske satsingsområde.
 • Vis forfatter(e) (2019). Regionreforma i historisk perspektiv ... og sett frå vest.
 • Vis forfatter(e) (2019). Regionreforma i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kommunereforma - nasjonalt og i Rogaland.
 • Vis forfatter(e) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Vis forfatter(e) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fylkespolitikk og rikspolitikk. Dei historiske føresetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval.
 • Vis forfatter(e) (2019). Frivillighetens røtter - frivillighet i praksis. Om makten over den norske kommuneinndelingen, historisk og i dagens kommunereform.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ein ny politikk for eit nytt fylke.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommune- og regionreforma - ei grenselaus grensereform.
 • Vis forfatter(e) (2017). Følgeforsking på kommunereforma. Ein presentasjon av prosjektet for programstyret i DEMOS.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunereform i historie og samtid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Presentasjon av eige bidrag i DEMOSREG-prosjekt om omdømebygging i kommunane.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fylkesmannsrolla i historisk ly.
 • Vis forfatter(e) (2014). Presentasjon av verket "Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014".
 • Vis forfatter(e) (2014). Presentasjon av boka Statens mann, fylkets mann (med etterfølgande diskusjon).
 • Vis forfatter(e) (2014). Likestilt lokalpolitikk i Vaksdal? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Vis forfatter(e) (2014). Likestilt lokalpolitikk i Tysnes? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Vis forfatter(e) (2014). Likestilt lokalpolitikk i Fitjar? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Vis forfatter(e) (2014). Likestilt lokalpolitikk i Austrheim? Eit innlegg om representasjon i lokalpolitikken.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kommunen i historisk lys: Kor tid er det tid for endring?
 • Vis forfatter(e) (2014). Eit land bygd på kommunane. Kommunane og framveksten av det nasjonale demokratiet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Amtmannen: Statens mann i ein ung nasjon.
 • Vis forfatter(e) (2013). Historiefagleg forvaltningsforsking i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fylkesmannshistoria i Rogaland.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fra rødt til blått - brudd eller kontinuitet?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Presentasjon av fylkesmannshistoria under festmiddag for å markere at Fylkesmannen i Hordaland vert nedlagt (og vert del av det nye Fylkesmannen i Vestland).
 • Vis forfatter(e) (2017). Eit kommunekart teikna på nytt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vangsgutane som regionalpolitiske aktørar.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kampen om den norske kommunestrukturen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Raudgrøn revansje. Nokre hovudtrekk ved stortingsvalet i Hordaland og i Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2021). One size fits all? Generalistkommune og generalistkommunesystem - omgrep og opphavshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2021). One size fits all? Generalistkommune og generalistkommunesystem - omgrep og opphavshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kommentar til den nye boka av Kari Tove Elvbakken: "Abortspørsmålets politiske historie 1900-2020".
 • Vis forfatter(e) (2020). Kommunal reform - i historisk tvangstrøye?
 • Vis forfatter(e) (2019). Kommunereforma: dett var dett - eller på 'an igjen? Om føresetnadene for ytterlegare reform i kommunestrukturen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fylka til strid. Innleiing til paneldebatt om regionreforma.
 • Vis forfatter(e) (2019). Etter regionreforma: Er Agder og dei andre fylka styrkt som ei politisk kraft?
 • Vis forfatter(e) (2019). Ein møtestad for makta. Om fylkesnivået i det norske styringssystemet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Regional selfgovernment and national election districts in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kommunereform 2.0.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sentral tvangsmakt eller lokalt veto? Om makta over kommuneinndelinga, frå formannskapslovene til Jan Tore Sanner.
 • Vis forfatter(e) (2017). Over eit fjell, gjennom ein tunnel. Finn Vestlandet vegen heim?
 • Vis forfatter(e) (2017). Nye rammer rundt folkestyret? Kommunereforma og vegen vidare, for Nordland og nasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lat dei tusen blomstrar bløme. Dei mange kommunereformer - og den eine, store (presentasjon + paneldebatt).
 • Vis forfatter(e) (2017). Fylkesmennene og kommunereforma. Ei oppsummering av vurderingar og synspunkt, basert på intervju våren 2017.
 • Vis forfatter(e) (2017). Folkestyre og fellesskap. Lokaldemokratibygging i historisk lys.
 • Vis forfatter(e) (2016). Status for kommunereforma.
 • Vis forfatter(e) (2016). Statens mann i Troms.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sjukehus med historisk SUS. Eit riss av hundre års sjukehushistorie i Stavanger.
 • Vis forfatter(e) (2016). Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Vis forfatter(e) (2016). Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Vis forfatter(e) (2016). Mobilising History - to be a future winner.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunereforma. Statusrapport og moglege scenario.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunereforma - i spennet mellom frivillighet og tvang.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunen i fortid, kommunen i framtid.
 • Vis forfatter(e) (2016). Frivillighetsprinsippet i kommunereforma.
 • Vis forfatter(e) (2016). Et kommunekart tegnet på nytt.
 • Vis forfatter(e) (2016). 1800-talets amtmenn - dei norske røynslene.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kommunen: historisk utvikling og funksjon i styringsverket.
 • Vis forfatter(e) (2015). Innleiing ved presentasjon av verket "Høgsteretts historie 1965-2015" av Jørn Øyrehagen Sunde (inkl. deltaking i debatt i etterkant av innleiingar).
 • Vis forfatter(e) (2014). Kommunar i endring.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fylkesmannen som vaktar av rettstryggleiken.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fylkesmannen og den kommunale inndelingsreforma.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fylkesmannen - historisk forstått.
 • Vis forfatter(e) (2012). Historisk introduksjon, kommunane og det kommunale sjølvstyret.
 • Vis forfatter(e) (2012). Grunnlovsfesting av lokaldemokrati.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Vestfold.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Vest-Agder.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Oppland.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fylkesmannens historiske roller - Aust-Agder.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
 • Vis forfatter(e) (2011). Rogaland vert eitt.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kommentar til presentasjon av stortingspresident Dag Terje Andersen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Historisk perspektiv på fylkesmannen som leiar. Fylkesmannsembetet: Institusjon fyrst, organisasjon sidan?
 • Vis forfatter(e) (2011). Fylkesmannens historiske roller - Telemark.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fylkesmannens historiske roller - Rogaland.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fylkesmannens historiske roller - Hordaland.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sentraladministrasjonen de siste tiår med spesiell vekt på Riksrevisjonens rolle.
 • Vis forfatter(e) (2010). Politisert, rettsliggjort eller fragmentert. Sentraladministrasjonen de siste tiår.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Risikerer vi å få effektueringskommunar"? Føredrag pluss deltaking i paneldebatt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk fylkesmannshistorie etter 1814.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ei politisk driven utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2007). Svensk kommunalpolitikk: konfliktliner og normativ basis.
 • Vis forfatter(e) (2007). Regionreforma - på rett spor?
 • Vis forfatter(e) (2007). Makt og demokrati i regionalmeldinga.
 • Vis forfatter(e) (2006). Statsovertagelse og regional foretaksorganisering av sykehus 2002 - Norge i historisk-komparativt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fylkesmannens historiske roller.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Til Gavn og Bedste". Den norske og nordiske fylkesmannens historiske roller.
 • Vis forfatter(e) (2005). Presentasjon av forskingsprosjektet "Svensk kommunalpolitikk - konfliktlinjer og normativ basis".
 • Vis forfatter(e) (2005). Presentasjon av avhandlinga "Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategier knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900".
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommuneinstitusjonen på 1900-talet. Ei samanlikning av utviklinga i Danmark, Sverige og Noreg.
 • Vis forfatter(e) (2005). Deltaking på paneldebatt om regionalisering.
 • Vis forfatter(e) (2002). Presentasjon av doktorgradsprosjektet mitt, "Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi i Noreg etter 1900".
 • Vis forfatter(e) (2002). Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Vis forfatter(e) (2002). Generalistkommunen i eit historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kva gjekk gale med fylkeskommunen?
 • Vis forfatter(e) (2000). Foredrag/presentasjon for Lokaldemokratigruppa i KRD.
 • Vis forfatter(e) (2000). Foredrag om fylkeskommunen for landsstyret i Sosialistisk Venstreparti.
 • Vis forfatter(e) (2000). Foredrag om fylkeskommunen for fylkestinget i Nordland.
 • Vis forfatter(e) (2000). Foredrag om fylkeskommunen for KS Møre og Romsdal.
 • Vis forfatter(e) (2000). Foredrag for Interessepolitisk avdeling i Kommunenes Sentralforbund.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2007). Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 32-35.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tvangsmakt og fri vilje. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 22-27.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Éi krise - 356 ulike svar. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2020). På jakt etter oppgåver. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kven kjem etter mannen? Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kunsten å tape. Kommunal rapport. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2018). Namnet Vestland: Ein lokaldemokratisk siger? Sunnmørsposten. 15-15.
 • Vis forfatter(e) (2018). My name is Sue. How do you do? VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2018). KVa for eit vestland? Stavanger Aftenblad. 5-5.
 • Vis forfatter(e) (2018). Frå Eidsvoll på autopilot? Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2018). Finjustering med sprengkraft. Kommunal rapport. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ein song for Viken. Kommunal rapport. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Vestland": Ein siger for lokaldemokratiet? Firda.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Nye kommunar, nytt demokrati" (om det føreståande kommunevalet). Kommunal rapport. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Blått, raudt eller grønt?" (om det føreståande fylkestingsvalet, etter regionreforma). Kommunal rapport. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tvang og tvisyn. Kommunal rapport. 16-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Regional motmakt, regional avmakt. Kommunal rapport. 15-15.
 • Vis forfatter(e) (2017). One size fits all? Kommunal rapport. 16-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lokalpolitikk i storm og stille. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2017). Den kommunale x-faktoren. Kommunal rapport. 16-16.
 • Vis forfatter(e) (2016). Eit liv i spenning. Kommunal rapport. 36-36.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kommunal på jakt etter fellesskap. Kommunal rapport. 18-18.
 • Vis forfatter(e) (2015). Då Rogaland vart Rogaland. Stavanger Aftenblad. 2-3.
 • Vis forfatter(e) (2014). Velbrukt politikar til teneste. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2012). Søner av eineveldet - og av demokratiet. Kommunal rapport. 20-20.
 • Vis forfatter(e) (2012). Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sosialisme nedanfrå. Stat og styring. 56-58.
 • Vis forfatter(e) (2007). Oppgjerets time. Kommunal rapport. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2007). Eit sjølvstyre med meirverdi. Kommunal rapport. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2007). Eit forsvar for Jante. Kommunal rapport. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2007). Det folket vil ha. Kommunal rapport. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fornuft, kjensler og kommunegrenser. Synspunkter på dagens kommunestruktur (kronikksamling) 2005.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2005). Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900.
 • Vis forfatter(e) (2004). Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Vil innføre fylkesregjering.
 • Vis forfatter(e) (2021). Var det tilfeldig at små mange frå Nordfjord fekk mandat? Ja, meiner professor.
 • Vis forfatter(e) (2021). Oppsiktsvekkende svakt valg for MDG i Bergen vest.
 • Vis forfatter(e) (2021). Landsforræderen i glass og ramme i departementet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Intervju i samband med oppslag om at KrF manglar appell blant unge veljarar.
 • Vis forfatter(e) (2021). Intervju i samband med at KrF kom under sperregrensa (jf. partia Sentrum og De kristne), Vestlandsrevyen.
 • Vis forfatter(e) (2021). - Valresultatet kan ikkje sjåast på som noko rop om reversering.
 • Vis forfatter(e) (2020). Intervju om spenningar knytt til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fylkessamanslåinga der den eine sørgjer, medan den andre knapt bryr seg.
 • Vis forfatter(e) (2020). - Bergen sit att med svarteper dersom Sunnhordland går til Rogaland.
 • Vis forfatter(e) (2019). Øygarden sørget for sine egne.
 • Vis forfatter(e) (2019). Søviknes skal representera 25.000 innbyggjarar heilt åleine.
 • Vis forfatter(e) (2019). Slike utslitne fiskerikaier er "oppgåva" regionane fekk av staten.
 • Vis forfatter(e) (2019). Oppslag om reduksjonen i talet på lokale lister i det nye Vestland fylke.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nabolaget frekk brått mykje makt i det nye storfylket.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lengre intervju med oppsummering av valet dagen i førevegen (innslag frå ca. 08.05).
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju radio og internett: "FNB kan stå igjen uten politisk makt i begge toppkommunene".
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Valforskar trur hordalendingar vil røyste bompengepartiet for å sleppe sogn- og fjordingar".
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Gustav er einaste ordførarkandidat frå den gamle kommunen".
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Fryktar sentralisering av tenester i den nye storkommunen".
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju på radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Tror på boom i personstemmer - her ber ordfører folk stemme geografisk".
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju på radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Ho er med på å halde liv i lokallistene" (om nedgangen i talet på lokale lister, fyrst og fremst i samanslåtte kommunar).
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju om resultata i fylkestingsvalet i lys av regionreforma.
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju om geografi og representasjon i nye kommunar: "Lokalvalgene - Hjemsted kan bli viktigere enn parti".
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland.
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju og diskusjon (med professor Gunnstein Akselberg i studio) om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland.
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju knytt til geografisk representasjon, med utgangspunkt i nye Bjørnafjorden kommune.
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju i samband med konfliktar i nye Vestland fylke (disposisjon av kraftpengar).
 • Vis forfatter(e) (2019). Intervju i samband med byrådstingingane i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Her reiser dei eit nytt stykke Noreg.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fylkestingsvalget blir et demokratieksperiment.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Ujamn fordeling av listetoppar" (om det føreståande valet i samanslåtte kommunar).
 • Vis forfatter(e) (2019). "Trur fjordfylket får ei tydeleg stemme" (om fylkestingsvalet i Vestland).
 • Vis forfatter(e) (2019). "Manglende kapasitet er et like stort problem i de små som i de store kommunene" (oppslag basert på presentasjon av forsking på kommunereform/Arendalsuka; tittel baserer seg på presentasjon av Einar Leknes.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Jeg kommer til å være ganske aktiv i valgbåsen" (om geografisk røystgjeving i samanslåtte kommunar).
 • Vis forfatter(e) (2019). "Flere gjør som Hilde (60): - Det er greit å få det unnagjort" (oppslag som tek utgangspunkt i valet i nye Sandefjord kommune).
 • Vis forfatter(e) (2019). "Ap vil ikke binde seg til tvangs-oppløsning" (om føresetnader for reversering av fylkessamanslåingar).
 • Vis forfatter(e) (2019). "Annerledeskommunen" (intervju om kommunane Kinn og Bremanger i kommunereforma.
 • Vis forfatter(e) (2019). "- Kommunereformen bør inn i valgkampen" (oppslag basert på presentasjon under Arendalsuka).
 • Vis forfatter(e) (2018). Intervju i samband med grensejusteringsynske i Romsdalen/Sunnmøre: "Turistattraksjon vart tvangsflytta: - Vi har hamna ein plass vi ikkje høyrer heime".
 • Vis forfatter(e) (2015). - Gode tall for Sarpsborg.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2020). Brennpunkt Måløy. Ein reportasje over 17 avissider knytt til samtidas pressedekking av Måløyraidet i 1941 (både alliert og tyskkontrollert presse).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Serving the King, Serving the People: A Historical Outline of the Norwegian County Governor. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ambiguity with a purpose. The county governor as a multileve lactor, shaping the Norwegian Local Government reform.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. 47 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Sjølvstyre i statens teneste. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. 27 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.