Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Forskerutdanningen ved fakultetene

Fakultetene er ansvarlige for opptak av ph.d.-kandidater, gjennomføringen av ph.d.-utdanningen og disputasen. Utdanningen finner sted i aktive forskningsmiljøer på instituttene ved UiB; i en forskergruppe og/eller en forskerskole.


Det er én ph.d.-forskrift ved UiB. Fakultetene kan ha spesielle tilpasninger til de institusjonelle reglene. Viktige problemstillinger knyttet til forskerutdanningen blir behandlet av et representativt organ ved fakultetet. Fakultetene organiserer de fleste forskerkursene, og er ansvarlig for den årlige oppfølgingen av ph.d.-kandidatens studieprogresjon.
 

Forskningsmiljøet

Forskerutdanningen finner sted i aktive forskningsmiljøer på instituttene ved UiB eller hos UiBs partnere, slik som forskningsinstitutter og høgskoler. Det aktive forskningsmiljøet består gjerne av en forskergruppe eller en forskerskole, eller en kombinasjon av de to. Alle fakulteter tilbyr muligheten til å være tilknyttet en forskningsgruppe og/eller en forskerskole. En forskergruppe består vanligvis av seniorforskere, postdoktorer, flere ph.d.-kandidater og masterstudenter med like forskningsinteresser. Noen ganger vil kandidater forske på de samme forskningsspørsmål i et større forskningsprosjekt som ledes av en av seniorforskerne. Strukturen og størrelsen på gruppen vil variere innen og på tvers av fakulteter og institutter.