Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Opplæringsdel

Forskerutdanningen innehar en obligatorisk opplæringsdel som skal bestå av minst 30 studiepoeng. Opplæringsdelen skal inneholde faglig og metodisk skolering, opplæring i vitenskapsteori og etikk, samt trening i faglig formidling. Det er viktig at innholdet i opplæringsdelen er relevant for doktorgradsprosjektet som helhet.

Fakultetet er ansvarlig for å gi alle ph.d.-kandidater tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå. Dersom fakultetet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal fakultetet legge til rette for at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre enheter eller institusjoner. Hvis deler av opplæringen gis ved eksterne institusjoner, er det naturlig at dette skjer gjennom allerede etablerte faglige nettverk og forskerskoler.

Her er lenke til oversikt over ph.d.-kurs ved UiB

I starten av forskerutdanningsløpet er det viktig at kandidat og veileder går gjennom planen for opplæringsdelen. Fullført opplæringsdel og forskningsarbeid skal til sammen bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte. Videre bør kandidaten konsultere med hovedveileder før deltagelse på kurs som ikke er inkludert i den opprinnelige planen for opplæringsdelen. Det er anbefalt at opplæringsdelen fullføres under første delen av ph.d.-utdanningen.

Opplæringsdelens innhold

Opplæringsdelen skal bestå av minst 30 studiepoeng. Den skal inneholde faglig og metodisk skolering som er relevant med hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt.

Opplæringsdelen skal gi trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. Som et ledd i formidlingskomponenten kan ph.d.-kandidaten holde vitenskapelige innlegg, seminar, forelesninger eller skrive populærvitenskapelige artikler.

Opplæringsdelen skal inneholde vitenskapsteori og etikk med et omfang som gir minst fem studiepoeng. Senter for vitenskapsteori (SVT) ved UiB er, i samarbeid med fakultetene, ansvarlige for kursene i vitenskapsteori og etikk. Har man tatt lignende kurs ved en annen institusjon enn Universitetet i Bergen, må de godkjennes av SVT og det aktuelle fakultet. Det medisinsk-odontologiske fakultet har sitt eget innføringskurs i etikk som ikke er underlagt SVT.

Alle fakultet har delt opplæringsdelen opp i en obligatorisk del og en valgfri del, men vektingen mellom disse to kategoriene varierer.

Godkjenning

Ved godkjenning av de enkelte elementer i opplæringsdelen, kreves det dokumentasjon for at ph.d.-kandidaten har tilegnet seg de nødvendige kunnskaper. Slik dokumentasjon kan skje gjennom obligatoriske praktiske øvelser, skriftlige eller muntlige prøver, forelesninger, seminarundervisning eller i form av vitenskapelige og/eller populærvitenskapelige artikler eller i annen form godkjent av fakultetet. 

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Alle elementer som inngår i opplæringsdelen skal dokumenteres. Hvis opplæringsdelen ikke er godkjent ved innlevering av avhandling, kan ikke bedømmingsprosessen settes i gang.