Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Etikk og redelighet

UiB krever høy etisk standard fra alle ansatte, forskere og studenter, og et sett med etiske retningslinjer er gjeldende. Ph.d-kandidater må være klar over at plagiering og andre former for akademisk uredelighet bryter både med universitetets regler, nasjonale og internasjonale etiske retningslinjer. Ressursene nedenfor viser til nasjonale og UiB-spesifikke retningslinjer for etikk og redelighet.

Konsekvenser ved brudd på etikk og redelighet

Brudd på retningslinjene meldes i første omgang til dekanatet ved det aktuelle fakultet. Saken kan løses på fakultetsnivået. På sentralt nivå finnes det et eget organ, Redelighetsutvalget, som tar stilling til spørsmål i enkeltsaker.  

Plagiering og andre former for akademisk uredelighet i arbeidet med avhandlingen og i opplæringsdelen kan bli sanksjonert som eksamensjuks jf. Universitets- og høgskoleloven. Sanksjoner kan bestå av ekskludering fra ph.d.-utdanningen opp til et år. Sanksjoner kan også bestå av annulering av eksamensresultat i opplæringsdelen og/eller underkjenning av avhandling under bedømmingsprosessen.  
I tillegg kan akademisk uredelighet føre til svekket tillit mellom veileder og kandidat, som kan føre til at veileder kan bli løst fra veiledningskontrakten.

Det er en prioritering ved Universitetet i Bergen å hindre akademisk uredelighet. Den obligatoriske opplæringsdelen av forskerutdanningen inkluderer vitenskapsteori og etikk for å utvikle ph.d.-kandidaters kunnskap om og refleksjon rundt akademiske normer.

Lenker om forskningsetikk

De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet noen kortfattede, generelle forskningsetiske retningslinjer som kan fungere som en inngangsport til de forskningsetiske prinsipper og hensyn. Det er i tillegg utarbeidet retningslinjer som er spesifikke for de ulike fagfeltene.  

Forskningsetisk bibliotek er en nettressurs for undervisning i forskningsetikk og tilbyr artikler skrevet av eksperter innen alle fagområder. Det kan være spesielt nyttig for kandidatene å ha lest gjennom artikkelen om fusk og plagiering

Universitetet i Bergen har et Redelighetsutvalg som skal behandle saker som omhandler brudd på god vitenskapelig praksis

Universitetet i Bergen har etablert etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved Universitetet i Bergen.

 

 

Bruk av person- og helseopplysninger i forskningen

Ved behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter må du undersøke med personvernombudet for forskning (NSD) hvorvidt prosjektet er meldingspliktig.

Bruk av helseopplysninger til medisinsk- og helsefaglig forskning forutsetter forhåndsgodkjenning fra den regionale forskningsetiske komité (REK) (Lenker til eit ekstern område.)