Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Søke om opptak til ph.d.-utdanning

Oversikt over formelle krav og informasjon knyttet til å søke opptak til ph.d.-utdanningen ved UiB.

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad. De øvrige krav til kvalifikasjoner varierer mellom fakultetene, fagfelt og stipendiatstillingen som skal besettes. 

Det er fakultetene som fatter vedtak ved søknad om opptak til ph.d.-utdanningen. 

Ved noen fakultet foregår tilsetting i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-utdanningen i én og samme prosess. Vedkommende som får tildelt stillingen vil samtidig få opptak i ph.d.-utdanningen. Disse tilsettingsprosessene krever oftest at det leveres inn en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse på søknadstidspunktet. 

Ved andre fakultet må man først søke på stipendiatstilling ved UiB, og deretter søke om opptak til ph.d.-utdanningen.

Alle søknader til stipendiatstilling foregår via portalen JobbNorge. De fleste fakultet krever at UiBs eget søknadsskjema for ph.d.-opptak også leveres inn.

Hvis man har ph.d.-finansiering og arbeidsgiver utenfor UiB, må man naturlig nok også søke om opptak til ph.d.-utdanningen i en egen prosess.   

Utlysningsteksten, søknadsskjema og fakultetets retningslinjer vil spesifisere hva som kreves av dokumentasjon ved de ulike søknadene.

Her er lenke til fakultetenes sider for ph.d.-utdanning.

Ledige stipendiatstillinger blir lyst ut på UiB sine hjemmesider.

Ekstern arbeidsgiver: opptak i en egen prosess

Hvis man har ph.d.-finansiering og arbeidsgiver utenfor UiB, må man søke om opptak til ph.d.-utdanningen i en egen prosess. For disse gjelder følgende: Finansieringen må være for hele forskerutdanningsløpet og dekke både levekostnader og kostnader knyttet til forskningsprosjektet. Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanningen innen tre måneder etter oppstart av forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden.

Ved søknad om opptak må søkeren ha fått tilsagn om veiledning. Søkeren må også få angitt av veileder eller instituttleder et forskningsmiljø han/hun kan bli en del av. For de søkere som har arbeidsplass utenfor UiB er det meget viktig at søker og arbeidsgiver sikrer tidlig kontakt med relevante forskergrupper. Da kan planleggingen av prosjektbeskrivelsen skje i god tid før opptak, og man får en effektiv start på forskerutdanningen.

Søkeren må ha følgende på plass på søknadstidspunktet:

 • en mastergrad, normalt en femårig
 • tilfredsstillende finansiering for levekostnader og forskningsprosjektet 
 • tilsagn fra minst én veileder fra det relevante institutt. Etter opptak bør som hovedregel en andre veileder oppnevnes
 • en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse
 • en plan for opplæringsdelen: dvs. ph.d.-kurs, opplæring i vitenskapsteori og etikk og opplæring i generell kompetanse ("transferable skills") 

 Søknadsskjema for opptak til forskerutdanningen ved UiB:

 

Prosjektbeskrivelse

 

I søknaden om opptak til ph.d.-utdanningen må det legges ved en prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Beskrivelsen skal angi framdriftsplan for de ulike deler av forskningsarbeidet. Vurderingen av søknaden baseres på en vurdering av kvaliteten på prosjektet og mulighetene for å ferdigstille prosjektet innen normert tid.  

Søker må ta følgende i betraktning i prosjektbeskrivelsen:

 • Det må dokumenteres gode kunnskaper om det aktuelle forskningsområdet, både nasjonalt og internasjonalt
 • Prosjektets hypoteser/problemstillinger må være tydelige. Søker må vise at prosjektet vil bidra til å øke eksisterende kunnskap, og at kunnskapen som oppnås vil danne basis for den videre forskning
 • Søker må vise at prosjektets teori og metode er anvendelige i forhold til prosjektets problemstilling eller at det er gode muligheter til å utvikle passende metoder og teorier underveis i forskningsprosjektet. Analysemetodene må beskrives
 • Etiske betraktninger om forskningsprosjektet må presenteres
 • Det må opplyses om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter
 • Dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser må legges frem
 • En fremdriftsplan for de ulike deler av forskningsarbeidet må legges frem
 • Det må tydeliggjøres at prosjektet kan fullføres innen normert tidsramme og den gitte finansieringsramme. Vanlig tidsramme er 3 år, eller 4 år med pliktarbeid. Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn 6 år
 • Eventuelle planer for opphold ved annen forskningsinstitusjon eller virksomhet
 • Det må skisseres en plan for gjennomføring av opplæringsdelen, samt opplæring i faglig formidling og generell kompetanse
 • Tilknytning til et forskningsmiljø må dokumenteres

 

Finansiering

Søker må dokumentere tilfredsstillende finansiering for hele forskerutdanningsløpet, både for levekostnader og driftsutgifter som knytter seg til forskningen. 

Finansiering via stipendiatstillinger lyst ut på UiB sine hjemmesider utgjør den vanligste formen for finansiering blant ph.d.-kandidatene. Andre måter å finansiere et forskerutdanningsløp kan være: stipendiat ved et annet universitet, høgskole eller forskningsinstitutt, frikjøp fra privat bedrift eller offentlig virksomhet, finansiering gjennom Forskningsrådets ordning for Nærings-ph.d. eller Offentlig sektor-ph.d. eller utdanningsstipend fra virksomhet i utlandet. Uansett finansieringsform så forventes det at alle kandidater som blir tatt opp, har konkurrert om midler som har vårt åpent annonsert.  

Ved opptak må det være en forståelse mellom kandidat og arbeidsgiver/finansieringskilde om at de planlagte utgiftene til doktorgradsprosjektet ikke overstiger de tilgjengelige driftsmidlene.

 

Deltakelse i forskningsmiljø

Alle institutt skal tilby ph.d.-kandidater deltakelse i et aktivt forskningsmiljø, slik som en forskningsgruppe, en forskerskole eller et forskningsprosjekt. I dette miljøet skal det være kompetanse på kandidatens forskningsfelt, og kandidaten skal kunne få diskutert relevante problemstillinger her. En eller flere av kandidatens veiledere vil normalt være med i forskningsgruppen, forskerskolen eller prosjektet.