Hjem

Ph.d.-utdanning

Forskrift, retningslinjer og handlingsplan

Informasjonen nedenfor viser til de viktigste retningsgivende dokumenter for doktorgraden ved Universitetet i Bergen.

Plakett med UiB-logo
Foto:
Eivind Senneset, UiB

Forskrift

Ph.d.-forskriften ved UiB er styrende for all ph.d.-utdanning ved vår institusjon. Ved eventuelle forskjeller i tekst mellom eksempelvis disse nettsidene og forskriften, er det ph.d.-forskriften som er gjeldende.
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen


Det er mulig å levere inn avhandling til vurdering for dr.philos.-graden, også kalt den "frie" doktorgrad. Informasjon om denne graden finner du i dr.philos.-forskriften:
Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Bergen 

 

Læringsutbytte

Forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen har én felles læringsutbyttebeskrivelse. En ph.d.‐kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha dette totale læringsutbyttet definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • er i den internasjonale kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og/eller kunstneriske problemstillinger og metoder;
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike perspektiver, metoder og prosesser i forskning og faglige og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter;
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid;
 • kan planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå;
 • kan analysere og håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere kritisk over forsknings‐ og vitenskapsetiske problemstillinger knyttet til forskningsprosjekt og forskningsfelt;
 • kan utøve forskning og formidling med faglig integritet og i samsvar med de grunnleggende verdier for akademisk virksomhet;
 • kan redegjøre for og kritisk reflektere over verdi‐ og interessekonflikter knyttet til eget forskningsfelt og forholdet mellom eget forskningsfelt og andre samfunnsaktører;
 • kan bidra til styring av og samarbeid om komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter;
 • kan formidle forsknings‐ og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler;
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora;
 • kan vurdere behovet for fornyelse og ta initiativ til og drive nytenkning og innovasjon.

Implementering i praksis

Veileder og kandidat skal sammen planlegge emner og den selvstendige forskningen i doktorgradsløpet med utgangspunkt i de kravene som stilles til oppnådd læringsutbytte. 

 

Handlingsplan for forskerutdanning