Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Om forskerutdanningen

Ph.d.-utdanningen er en organisert opplæring av forskere. Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Varigheten av ph.d.-utdanningen er tre år og består av et forskingsarbeid og en opplæringsdel med et omfang på minimum 30 studiepoeng.

For å bli tatt opp til ph.d.-utdanningen kreves en femårig mastergrad eller en kvalifikasjon som tilsvarer mastergrad. I tillegg må finansiering for forskningsprosjektet og levekostnader være på plass. I hovedsak finnes det tre måter å finansiere forskerutdanningsløpet:

a) Universitetsstipend

b) Eksternfinansiering av ph.d.-studier, eksempelvis fra Norges forskningsråd eller andre finansieringskilder, men med UiB som arbeidsgiver

c) Finansiering fra andre kilder og med ekstern arbeidsgiver 

Ph.d.-graden

Forskningsarbeidet skal være en avhandling, enten en monografi eller en artikkelsamling med et sammendrag. Avhandlingen blir evaluert av en bedømmelseskomité med tre medlemmer; en komitéleder fra UiB og to eksterne medlemmer utpekt som opponenter. Hvis avhandlingen godkjennes vil den måtte bli forsvart gjennom å diskutere forskningsresultatene med opponentene i en disputas. Et vellykket forsvar gir ph.d.-graden. Kandidaten blir tildelt diplom og vitnemål i en formell seremoni kalt doktorpromosjon.
En ph.d.-utdanning representerer ofte starten på en vitenskapelig karriere. Underveis i studiet oppfordrer UiB ph.d.-kandidaten til å utvikle generelle ”verktøys-ferdigheter”, samt å formidle forskningsresultater.

Oppsummert tildeles ph.d.-graden på grunnlag av:

 1. Godkjent gjennomføring av opplæringsdelen
 2. Godkjent vitenskapelig avhandling
 3. Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
 4. Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

 

Læringsutbytte

En ph.d.‐ kandidat med fullført kvalifikasjon ved Universitetet i Bergen skal ha dette totale læringsutbyttet definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • er i den internasjonale kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og/eller kunstneriske problemstillinger og metoder;
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike perspektiver, metoder og prosesser i forskning og faglige og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter;
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid;
 • kan planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå;
 • kan analysere og håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere kritisk over forsknings‐ og vitenskapsetiske problemstillinger knyttet til forskningsprosjekt og forskningsfelt;
 • kan utøve forskning og formidling med faglig integritet og i samsvar med de grunnleggende verdier for akademisk virksomhet;
 • kan redegjøre for og kritisk reflektere over verdi‐ og interessekonflikter knyttet til eget forskningsfelt og forholdet mellom eget forskningsfelt og andre samfunnsaktører;
 • kan bidra til styring av og samarbeid om komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter;
 • kan formidle forsknings‐ og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler;
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora;
 • kan vurdere behovet for fornyelse og ta initiativ til og drive nytenkning og innovasjon.

Implementering i praksis

Veileder og kandidat skal sammen planlegge emner og den selvstendige forskningen i doktorgradsløpet med utgangspunkt i de kravene som stilles til oppnådd læringsutbytte.