Hjem
HMS-portalen

Risikovurdering

Risikovurdering er en systematisk gjennomgang av hva som kan forårsake uønskede hendelser og hvilke konsekvenser dette kan få i arbeidsmiljøet. Videre skal en risikovurdering identifisere tiltak som gir grunnlag for å kunne redusere risiko.

Planlegging

God planleggingen er en viktig del av risikovurderingen.

God planlegging av risikovurderingen vil lette arbeidet senere.

Planleggingen består av:

  • Problemdefinisjon: Formulerer et klart formål med risikovurderingen.
  • Informasjonshenting og organisering: Avklar hvor mye ressurser som kreves (tid, personer), forutsetningene og avgrensingene for risikovurderingen. En risikovurdering gjennomføres av en arbeidsgruppe. Hvordan skal resultatet (risikobildet) presenteres?
  • Valg av metode: Metodene kan sees på som ulike typer verktøy. Benytt gjerne ulike metoder innenfor samme risikovurdering. Eksempelvis kan en overordnet kartlegging (grovanalyse) gjennomføres før man tar i bruk en mer detaljert metode senere i prosessen. For å komme i gang med risikovurdering, kan det være lurt å starte med en grovkartlegging over risiko- og problemområdene ved enheten. En kan deretter følge opp med tiltak rettet mot videre og mer grundig risikovurdering for enkeltområder eller -tema. I CIM er der 3 ulike metoder å velge mellom (grovanalyse, forenklet analyse og fullstendig analyse). Utenom dette systemet finnes det flere andre metoder som kan brukes.