Hjem
HMS-portalen

Risikovurdering

Risikovurdering er en systematisk gjennomgang av hva som kan forårsake uønskede hendelser og hvilke konsekvenser dette kan få i arbeidsmiljøet. Videre skal en risikovurdering identifisere tiltak som gir grunnlag for å kunne redusere risiko.

Risikoanalyse

Under risikoanalysen skal man finne frem til årsakene og konsekvensene av de uønskede hendelsene.

En risikoanalyse utføres av en arbeidsgruppe og selve analysen skal inneholde følgende punkt:

  • Identifisering av uønskede hendelser: Kartlegging av hva som er farene. Her kan man gjerne ta i bruk erfaring og historikk (tidligere dokumenter/analyser).
  • Årsaksanalyse: Hva er årsakene til de uønskede hendelsene?
  • Konsekvensanalyse: Skissering av de ulike konsekvensene av hendelsene. Det kan være flere konsekvenser for èn enkelt hendelse. Konsekvensene kan også være avhengig av hverandre.
  • Presentasjon av risikobilde: Uttrykk for forventede verdier og størrelser og sannsynlighetene av dem. Dette kan gjerne illustreres gjennom en risikomatrise.
  • Vurder usikkerhet: Det bør også gjøres betraktninger rundt usikkerhetene til de forventede verdiene og sannsynlighetene.

UiB har forhåndsdefinerte risikoakseptkriterier og tilhørende matrise innen HMS-feltet. Det er med andre ord gitt uttrykk for hva som er akseptabel risiko ved UiB.

Ved å kombinere verdiene av konsekvens (1-5) og sannsynlighet (1-5) får man et resultat som beskriver risikoen. Graden av risiko måles i tall (1-25) og farger (grønt, gult og rødt). Her er en oversikt over hva fargene indikerer:

  • Rødt er ikke akseptabelt og tiltak må iverksettes umiddelbart.
  • Gult indikerer prioritering av risikoreduserende tiltak.
  • Grønt er akseptabel risiko. Innføring av tiltak er ikke et krav, men bør vurderes der det åpenbart vil gi gode effekter.