Hjem
HMS-portalen

Risikovurdering

Risikovurdering er en systematisk gjennomgang av hva som kan forårsake uønskede hendelser og hvilke konsekvenser dette kan få i arbeidsmiljøet. Videre skal en risikovurdering identifisere tiltak som gir grunnlag for å kunne redusere risiko.

3. Evaluering og håndtering

Evaluering og håndtering av risiko

Risikoevaluering og risikohåndtering er identifisering og implementering av effektive virkemidler for å redusere risiko.

Risikoevaluering

Risikoevaluering består av å sammenligne med risikoakseptkriterier, identifisere og vurdere tiltak. Her må man finne ulike virkemidler for hvordan man kan redusere risiko. Tiltakene kan være sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende. Risikoevaluering gir grunnlag for risikohåndtering som utføres av ledelsen.

Risikohåndtering

Risikohåndteringen består i hovedsak av ledelsens vurdering og beslutning. Følgende punkt bør gjennomgås under risikohåndtering:

 • Vurder hvilken effekt de foreslåtte tiltakene har på risikoen.
 • Se på alle aspekter av risiko, kostnader og nytte.
 • Unngå å kun se på risikotall ut i fra matrisen, et helhetlig bilde av risikoen er nødvendig.
 • De endelige beslutningene må være forankret i linjeledelsen.
 • Vær tydelig på hvem som har ansvar for å utføre tiltaket, gjerne med en tidsfrist.
 • Dokumenter vedtatte tiltak i handlingsplanen.
 • Linjeleder har ansvar for å følge opp arbeidet med implementeringen av tiltakene.

Eksempler på ulike tiltak:

1. Reduser sannsynlighet, eksempler på forebyggende tiltak:

 • Opplæring
 • Instrukser og rutiner
 • Dokumentasjon
 • Vedlikehold, utskifting av utstyr
 • Oppfølging og kontrolltilak
 • Alarmering/merking

2. Reduser konsekvens, eksempler på tiltak:

 • Barrierer/beskyttelsestiltak
 • Back up
 • Vernetiltak
 • Alarmering (elektronisk, vakt)
 • Beredskap
 • Øvelser
 • Forsikring