Hjem
HMS-portalen

Melding av HMS-avvik

Ansatte og studenter kan melde HMS-avvik i digitalt avviksystem.

Hovedinnhold

Hva er HMS-avvik

Definisjon på HMS-avvik og avvikskategorier.

HMS-avvik

HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell.

HMS-avvikskategorier

Følgende forhåndsdefinerte HMS-avvikskategorier skal meldes i det digitale systemet:

  • branntilløp, brann og eksplosjon
  • innbrudd, tyveri, ran og uvedkommende i/ved bygg
  • materiell skade og bygningsmessig forhold (bygningsdrift/reparasjoner meldes i Lydia)
  • personskade
  • skadelig utslipp til miljø
  • feilhåndtering av kjemikalier/gass, biologiske faktorer og strålekilder
  • vold og trusler fra tredjepart (studenter melder i Si fra-systemet)
  • brudd på HMS-lovgivning og HMS- retningslinjer/-prosedyrer

Forhold som ikke skal meldes som HMS-avvik

Fordi personvern og taushetsplikt skal ivaretas på forsvarlig måte, er det noen forhold som ikke skal meldes som HMS-avvik. Følgende forhold må meldes og følges opp etter gjeldende retningslinjer:

Behovsmelding i Lydia: Saker knyttet til bygningsdrift og reparasjoner på materiell/bygg meldes som behovsmelding i Lydia. Større skader på materiell og bygg, og systemsvikt meldes som HMS-avvik.