Hjem
Politi- og Påtalerett
Publikasjoner

Publikasjoner Politi- og påtalerett

Prosjektet har flere publikasjoner planlagt. Disse vil bli presentert fortløpende på denne siden.

bilder av aaserøds bøker
Arild Aaserød har nylig gitt ut to monografier Gyldendal. Bøkene er et resultat av arbeid han har gjort for Politi- og påtalerett-prosjektet.
Foto:
Gyldendal

Publikasjoner

Monografier:

Aaserød, Arild*: 
Kystvaktens politi- og påtalemyndighet
Gyldendal 2018 
ISBN: 9788205520073

Og 

Rettslige problemstillinger i redningstjenesten
Gyldendal 2018
ISBN: 9788205520059

*Seniorrådgiver Arild Aaserød har utgitt to bøker på Gyldendal. Begge er resultater fra hans gjesteforsker opphold på prosjektet i 2017.


Kjelby, Gert Johan. 
Påtalerett.

Cappelen Damm Akademisk 2017
ISBN: 9788202516062

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydning for den offentlige påtalemyndighetens rolle og oppgaver i straffeprosessen. Kjelbys fremstilling i denne boken har fokus på grunnleggende prinsipper og hovedreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av de konkrete saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for de ulike påtaleavgjørelsene.

Boken er anmeldt av Tor-Geir Myhrer i Tidsskrift for Strafferett nr. 3 2018, s. 246-251.


Auglend, Ragnar L. og Mæland, Henry John.
Politirett. 3 utgave.
Gyldendal Juridisk 2016
ISBN:9788205461673

Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll, politiets «rene» forvaltningsoppgaver slik som å opptre som passmyndighet, gi våpentillatelser mv., de regler som gjelder kontroll med politiet, samt avtaler og regler om det internasjonale politisamarbeid.

Boken er anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt nr. 4 2017 s. 51-53

Artikler:
Auglend, Ragnar L. og Jakhelln, Henning

Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold – med særlig henblikk på politi- og lensmannsetaten, i:
Arbeidsrett nr. 2/2017 s. 183-219. Universitetsforlaget 2017 

Kapitler:
Kjelby, Gert Johan

Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst, i: Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.), «Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling».
Oslo Studies in Legal History nr. 15, s. 243-283.