Hjem
Politi- og Påtalerett
Publikasjoner

Publikasjoner Politi- og påtalerett

Prosjektet har flere publikasjoner planlagt. Disse vil bli presentert fortløpende på denne siden.

forsidebilde av publikasjonen
I forbindelse med professor emeritus Henrik J. Mæland sin 70- årsdag i 2019 er det utgitt et festskrift hvor flere prosjektmedlemmer har deltatt.
Foto/ill.:
Gyldendal

Integritet og ære. Festskrift til Henry J. Mæland
Gyldendal 2019

Prosjektets medlemmer, Strandbakken, Nilsen, Auglend og Kjelby, har bidratt med følgende artikler om politi og påtalerett:

Asbjørn Strandbakken, «Påtalemyndighetens meddelelser til offentligheten»

John Reidar Nilsen, «Forholdet mellom domstolen som rettergangspoliti og politiets ansvar for orden- og sikkerhetstiltak i anledning avvikling av rettsmøter»

Ragnar L. Auglend, «Politiets adgang til å kreve dekket utgifter for særlig politioppsyn ved allment tilgjengelige arrangementer. Refusjonsbestemmelsen i politiloven § 25 og ordningens historiske bakgrunn»

Gert Johan Kjelby, «Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016?

Monografier

2019

Kjelby, Gert Johan. 

Påtalerett. 2. Utgave
Cappelen Damm Akademisk 2019
ISBN: 9788202591199

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydning for den offentlige påtalemyndighetens rolle og oppgaver i straffeprosessen.

Fremstillingen har fokus på prinsippene og hovedreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for de ulike påtaleavgjørelsene.

Boken er primært skrevet for å dekke læringskravene i spesialemnet «Påtalerett» ved Det juridiske fakultet i Bergen, men vil også gi nye og erfarne påtalejurister, og andre med interesse for fagfeltet, oppdatert kunnskap om gjeldende rett.


2018
Ragnar Auglend

Politiet i krig og ved okkupasjon
Gyldendal 2018
ISBN: 9788205520431

Boken er anmeldt av tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl i Juristen, januar 2019


Aaserød, Arild*: 
Kystvaktens politi- og påtalemyndighet
Gyldendal 2018 
ISBN: 9788205520073

Boken er anmeldt av tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl, i Juristen.
Boken er også anmeldt av førsteamanuensis Anett Beatrix Osnes Fause i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2 /2019 s. 189-195


Rettslige problemstillinger i redningstjenesten
Gyldendal 2018
ISBN: 9788205520059

*Seniorrådgiver Arild Aaserød har utgitt to bøker på Gyldendal. Begge er resultater fra hans gjesteforsker opphold på prosjektet i 2017.

2017

Påtalerett.
Cappelen Damm Akademisk 2017
ISBN: 9788202516062

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydning for den offentlige påtalemyndighetens rolle og oppgaver i straffeprosessen. Kjelbys fremstilling i denne boken har fokus på grunnleggende prinsipper og hovedreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av de konkrete saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for de ulike påtaleavgjørelsene.

Påtalerett 1. utg. 2017, er anmeldt av professor Tor-Geir Myhrer i Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2018 s. 246-251

2016

Auglend, Ragnar L. og Mæland, Henry John.
Politirett. 3 utgave.
Gyldendal Juridisk 2016
ISBN:9788205461673

Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll, politiets «rene» forvaltningsoppgaver slik som å opptre som passmyndighet, gi våpentillatelser mv., de regler som gjelder kontroll med politiet, samt avtaler og regler om det internasjonale politisamarbeid.

Boken er anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt nr. 4 2017 s. 51-53

Artikler

Auglend, Ragnar L. og Jakhelln, Henning
Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold – med særlig henblikk på politi- og lensmannsetaten, i:
Arbeidsrett nr. 2/2017 s. 183-219. Universitetsforlaget 2017 

 

Kapitler

Kjelby, Gert Johan
Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst, i: Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.), «Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling».
Oslo Studies in Legal History nr. 15, s. 243-283.