Hjem
Prosjekt Energethics
Publikasjon

Energethics artikkel addresserer metodologi

Energethics publiserte sin første artikkel "Rethinking Access. Key Methodological Challenges in Studying Energy Companies" i tidsskriftet "Energy Research and Social Science". Artikkelen er tilgjengelig på internett.

Front page of article
Foto/ill.:
Energy Research and Social Science

Hovedinnhold

Å forske på energiselskaper er utfordrende siden energi er dypt integrert i samfunnet. I forsøk på å få tilgang til å studere energiselskaper, viste det seg at Energethics forskningsteamet endte opp med å problematisere selve konseptet «tilgang». Forventningene våre om hva «tilgang» betydde og krevde var en metodologisk utfordring i seg selv; hva kan betraktes som ‘god’ tilgang for en samfunnsviter i dette forskningsfeltet? Og hvilke metodologiske tiltak kan gjøre oss bedre rustet til å forstå energiselskaper? Dette er noen av spørsmålene som artikkelen prøver å besvare.

Sammendrag

Å forstå rollen som store energiselskaper spiller i samfunnet er en viktig, men likevel utfordrende oppgave for samfunnsvitenskapen om energi. Etnografiske metoder innehar potensiale for å trenge seg inn i selskapers selv-representasjoner, for å avsløre relasjoner av makt og politikk som bestemmer flyt av energi og utvinningskapital på det globale og lokale nivå. Etnografi gjør oss i stand til å bevege oss utover strukturelle analyser, for å lokalisere aktører og prosesser innenfor økonomien av energi produksjon, og for å identifisere spenninger og dynamikker både innenfor selskapet og i skjæringspunktet med samfunnet. Vi argumenterer for at multi-metode og refleksiv tilnærming kan hjelpe samfunnsvitere å reflektere over friksjoner i møtet med bedrifter, og ikke minst at oppmerksomhet rundt spenninger i seg selv er en inngangsport for å oppnå ny innsikt om feltet. I forskningsprosjektet vårt om norske energiselskaper og deres samfunnsansvar når de ‘blir globale’, problematiserer vi dominante antagelser innenfor antropologi om hva «tilgang» innebærer ved å anvende multi-metode. Vi diskuterer hvordan flere tilnærminger til «tilgang», som tar høyde for posisjoneringen til forskeren, flyten av forskningsfelt sammen med oppmerksomhet rundt maktdynamikker, kan forme den typen kunnskap som produseres når man studerer energiselskaper.