Hjem
Frisklivsstudien

Voksenstudien

 

I mars 2014 startet Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder, en kontrollert klinisk studie sammen med Frisklivssentralene i Bergen, Stavanger, Sandnes, Sola, Kristiansand, det interkommunale samarbeidet mellom henholdsvis Fjell, Sund, Askøy og Øygarden og Time og Bryne.

Voksenstudien kartlegger hvem som deltar på frisklivstilbudene og ser på resultat av tilbud etter 6 måneder (RCT) og etter 2 år (en longitudinell undersøkelse). Det inkluderes rundt 100 voksne til intervensjon og 100 til kontrollgruppen (venteliste). Det vil si at alle får frisklivstilbud, men for noen blir det 6 mnds utsettelse.

0-hypotesen er at:

Det er ingen forskjell mht sunn, kost, fysisk aktivitet, selvurdert helse, kroppsoppfattelse hos deltakere som har deltatt på frisklivstilbud og kontrollgruppen.

Alternative hypoteser er at:

  • De som får et frisklivstilbud er mer fysisk aktive, spiser sunnere og/eller vurderer sin helse som bedre sammenlignet med kontrollgruppen.
  • De som opplever helsepersonell som autonomistøttende rapporterer mer autonome grunner for å endre levevaner ved 6 måneder.
  • Autonome grunner for endring av levevaner (versus kontrollerte) er knyttet til endring av levevaner ved 18-24 måneder.

 

Følgende artikler er planlagt i tidsrommet 2014-2017:

1: Hva er effektive teknikker i veiledning av voksne for å øke fysisk aktivitet og sunn kost? – review og metaanalyse av RCT studier

2: En randomisert kontrollert studie av 6 måneders Frisklivstilbud; design, rasjonale og baseline karakteristika ved deltakerne.

3: Endring av levevaner og selvurdert helse etter 6 måneders Frisklivstilbud - en RCT.

Les mer om review og RCT her

 

Forskere som er knyttet til voksenstudien:

Eivind Meland http://www.uib.no/personer/Eivind.Meland

Gro Beate Samdal http://www.uib.no/personer/Gro.Beate.Samdal

Thomas Mildestvedt http://www.uib.no/personer/Thomas.Mildestvedt

Geir Egil Eide http://www.uib.no/personer/Geir.Egil.Eide

Geoffrey C. Williams http://www.urmc.rochester.edu/people/20425593-geoffrey-c-williams/researchers