Hjem
Frisklivsstudien

Barnestudien

Vi gjennomfører en kontrollert intervensjonsstudie rettet mot familier med overvektige barn i aldersgruppen 6-10 år i bydeler/kommuner i Vestfold, Oslo, Agder, Rogaland og Hordaland. Hovedhensikten med studien er å undersøke effekten av tiltak basert på nasjonale faglige retningslinjer på barnas alders- og kjønnsjusterte kroppsmasseindeks.

Familiene får individuelt tilpasset veiledning inspirert av sosial kognitiv læringsteori for å etablere hensiktsmessige levevaner i familien.

Forskergruppen har utviklet veiledningsmateriell som veileder kan ta i bruk. Barna deltar i fysisk aktivitetsgrupper i sitt lokalmiljø, og foreldre deltar på kostholdskurs tilpasset målgruppen. Aktivitetsgruppene skal vektlegge mestringsopplevelser, bevegelsesglede og fremme motoriske ferdigheter.

Kommuner som planlegger oppstart av tiltak fungerer som kontrollgruppe med 6 måneders forsinket oppstart av tilsvarende tilbud som intervensjonsgruppen. Kosthold for å beregne energiinntak samt informasjon om måltidsmønster og tilgjengelighet av matvarer registreres ved hjelp av et valid elektronisk spørreskjema. Motoriske ferdigheter undersøkes med deler av motorikktesten Körper koordinationstest für Kinder (KTK).

Fysisk aktivitet og stillesitting undersøkes med SenseWear aktivitetsmåler. Selvopplevd helse hos barna undersøkes med KidScreen 10. Barnets søvnvaner kartlegges med spørreskjemaet Childrens Sleep Habit Questionnaire. Foreldres motivasjon for å delta i tilbudet undersøkes med Treatment Self-regulation Questionnaire. Etter avslutning av tiltaket undersøkes opplevd autonomistøtte hos foreldre med Health-care Climate Questionnaire. Barnets mestringstro og opplevelse av glede kartlegges også.

Resultater fra kartleggingen gjøres tilgjengelig for individuell veiledning til familien. Den kontrollerte delen av studien varer 6 måneder, mens aktiv oppfølging i kommunen er inntil 1 år. Det gjennomføres langtidsoppfølging 1 og 2 år etter oppstart av intervensjonen.

Veilednings- og informasjonsmateriell til studien finner du her

Lenke til de deltakende kommunenes/bydelenes nettsider:

Bergen: https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/helse/folkehelse/fysisk-aktivitet/tilbud-til-voksne-med-overvekt-og-risiko-for-a-utvikle-livsstilsykdommer

Bjerke: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/bjerke-frisklivssentral/bjerke-frisklivssentral-article16726.html

Grimstad: https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/folkehelse-og-frivillighet/frisklivssentralen/

Horten: https://www.horten.kommune.no/omrader/oppvekst/hopp-helsefremmende-oppvekst/

Kristiansand: https://www.kristiansand.kommune.no/frisklivssentralen  

Lindesnesregionen: http://frisklivsportalen.no/lindesnes/

Sandnes: https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Levekar/Fysio--og-ergoterapi/Friskliv/

Sola: http://www.sola.kommune.no/frisklivssentralen

Stavanger: http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Helse/Helsehuset-Stavanger/Frisklivssentralen/Tilbud-for-barn-og-unge

Stovner: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/frisklivssentraler/stovner-frisklivssentral/

 

Forskere som er knyttet til barnestudien: 

Erik Abildsnes: http://www.uib.no/personer/Eirik.Abildsnes#

Tonje Holte Stea: http://www.uia.no/kk/profil/tonjehs

Sveinung Berntsen: http://www.uia.no/kk/profil/sveinubs

Nina Øverby: http://www.uia.no/kk/profil/ninaco

Tommy Haugen: http://www.uia.no/kk/profil/tommyh

Kristin Haraldstad:http://www.uia.no/kk/profil/kristiha

Eivind Meland: http://www.uib.no/personer/Eivind.Meland