Hjem
Frisklivsstudien

Forventninger til Frisklivssentraler

Vi gjennomfører en kvalitativ studie med bruk av fokusgruppeintervjuer der vi kartlegger forventninger til hvilke tilbud en frisklivssentral skal gi. Vi har invitert brukerrepresentanter, veiledere ved frisklivssentraler og administrativt ansatte i kommunene til å fortelle om sine forventninger. Vi har også undersøkt hvilke forventninger fastleger som henviser til frisklivssentraler har. To av frisklivssentralene dekker flere kommuner. Fem av frisklivssentralene dekker større bykommuner. Ved noen av aktivitetsstedene er det etablert eller planlagt etablert lærings- og mestringsaktivitet. Innsamling av data er fullført høsten 2014.

 

Tilknyttede forskere: Eivind Meland, Thomas Mildestvedt, Gro Beate Samdal, Tonje Holte Stea og Eirik Abildsnes.