Hjem
Fattigdom, språk og media (POLAME)
POLAME-prosjektets data

POLAME-Korpus

Prosjektet bruker moderne språkteknologier for automatisk innsamling av tusener av artikler om fattigdom publisert i avisene som inngår i undersøkelsen i Argentina, Brasil, Colombia og Mexico (POLAME-korpus).

Polame-korpus: skjermbilde
Polame-corpus: Partial screen shot showing search results using "pobreza" as keyword.
Foto/ill.:
Polame-prosjektet

Hovedinnhold

POLAME-korpus

POLAME-korpuset er en språkressurs som gjør det mulig å studere ordet "fattigdom" og andre beslektete ord i den konteksten de opptrer i.

Prosjektet bruker moderne språkteknologier for automatisk innsamling av tusener av artikler om fattigdom publisert i avisene som inngår i undersøkelsen i Argentina, Brasil, Colombia og Mexico.

Ordet "pobreza" (spansk og portugisisk for "fattigdom") kommer fra latin og det er lett å finne frem til de mange betydningene det har i enhver ordbok. Begrepet kan imidlertid opptre i en tekst som et synonym  (indigente), antonym (rico), i sammensatte uttrykk (pobreza absoluta), kan opptre veldig ofte med bestemte verb som i "combatir la pobreza" (bekjempe fattigdomen) eller i metaforer som "pobreza de ideas"(idéfattigdom). Dessuten er det også svært viktig å ta med i beregningen de ulike språklige variantene av spansk i de landene som studeres, noe som stiller krav til ekspertise i latinamerikansk spansk og kultur, i tillegg til brasiliansk portugisisk og kultur, for å kunne tolke meningssammenhengen til fattigdomsrelaterte ord og uttrykk som finnes i Polame-korpus.

Metode

Prosjektet anvender en kombinasjon av korpusbaserte (teori-drevete/deduktive) og korpusdrevete teknikker (empiridrevete/induktive) for å utforske prosjektets data. Den korpusbaserte fremgangsmåten går ut på å studere en del fattigdomsrelaterte begreper som finnes i eksisterende publikasjoner ved hjelp av korpusdata, f.eks. UNDP Thesaurus. I det korpus-drevete arbeidet brukes lingvistiske og statistiske metoder for å søke fattigdomsrelaterte i POLAME-korpusdata og i referansematerialet for å identifisere flere fattigdomsrelaterte begreper. Her vil man bl.a. undersøke konsistente ordkombinasjoner  (kollokasjoner) og hyppigheten i bruken av nøkkelbegrep knyttet til forestillinger om  fattigdom. Kombinasjonen av begge tilnærminger gjør det mulig å studere leksikalske,  semantiske og hierarkiske relasjoner mellom termer.

Analyse

En innholdsanalyse blir foretatt ut fra ulike akademiske perspektiv og disipliner for å få  frem typiske semantiske kjennetegn ved hver kontekst. Kontekster vil så sammenlignes for å utvikle antakelser om hvordan språket i avisene kan påvirke lesernes oppfatninger om fattigdom. En detaljert kontekstanalyse av den sosiale og politiske situasjonen i hvert land vil så bli foretatt for å tolke de enkelte funnene i samsvar med den situasjonen og andre relevante faktorer som ligger til grunn for hver enkelt avisartikkel.