Hjem

Det psykologiske fakultet

Helsecampus Årstadvollen - Det psykologiske fakultet

Lokal brukermedvirkning

Fakultetets brukergruppe

Sammensetning

 • Klinikkleder IBMP, Lin Sørensen/Astri Lundervold
 • Studentrepresentant HEMIL, Hilde Hasfjord A. Nybakk
 • Instituttleder HEMIL, Elisabeth Fosse
 • Instituttleder ISP, Roar Espevik
 • Instituttleder IKP, Åsa Hammar*
 • Klinikkleder IKP, Tine Nordgreen
 • Haldis Haukanes (HEMIL)
 • Klinikkadministrasjon, Vivien Aamodt (+ vara fra IKP adm)
 • Representant dekanat/sekretariat Bente Wold*
 • Representant PsykSTIP, Kari Hagatun/Olin Oldeide
 • Profesjonsstudent Espen Antonsen/Håvard Fedje*
 • Verneombud HEMIL, Maria Alejandra Luttges Mathieu/Frida Mathiesen
 • Verneombud IKP, Siv M. Lind

*Også medlem i sentral brukergruppe 

Brukergruppen kan selv opprette undergrupper eller diskusjonsmøter med aktuelle fagmiljøer, studentgrupper mm etter behov.
Sekretariatet stiller med referent.
 

Mandat

Fakultetets brukergruppe skal være et rådgivende organ for den sentrale brukergruppen. Den skal behandle saker som berører brukere fra Det psykologiske fakultet som er planlagt å flytte inn i Årstadveien 17.
Fakultetets brukergruppe skal innenfor rammen for prosjektet:

 • bidra til å forberede saker som skal opp til behandling i den sentrale brukergruppen, spesielt fremtidige funksjons- og arealbehov som er viktige for basisdrift og for utvikling av nye fellesarenaer for utdanning, klinikk, forskning, formidling og innovasjon
 • bidra til å fremme gode løsninger som sikrer sambruk og effektiv utnyttelse av arealer
 • være et bindeledd til fakultetets brukere, ansatte og studenter lokalt for å få en god brukerinvolvering

Som grunnlag for den sentrale gruppens arbeid med romprogrammering skal fakultetsgruppen gi innspill og råd vedrørende de aktuelle fagmiljøer og studenters behov for:

 • arbeidsplasser
 • møterom
 • undervisningsarealer
 • undervisningsklinikker/spesialrom (knyttet til klinikkdrift, klinisk veiledning/ferdighetstrening, behandling mm), 
 • felles infrastruktur (kantine, sykkelparkering, garderobe, utearealer, studentsosiale aktiviteter etc.)

Brukergruppen må vurdere alternativer og gi innspill til fleksible løsninger som gir rom for endringer fremover.