Hjem
Det psykologiske fakultet
Nytt dekanat

Katalysator for de gode forslag

– Målet er en enda bedre organisering av arbeidet for alle ansatte og studenter. Da er vi relevante for samfunnet rundt oss og inkluderer brukere, ansatte og studenter i en god dialog.

Nytt dekanat 2017
Det nye dekanatet ved Det psykologiske fakultet: Bente Wold, dekan, Gro Mjeldheim Sandal, prodekan for forskning, Per-Einar Binder, visedekan for profesjonsstudiet (fra august 2018) og Helge Molde, visedekan for utdanning.
Foto/ill.:
Marit Hommedal.

Hovedinnhold

Bente Wold, nyslått dekan ved Det psykologiske fakultet, ønsker å være en katalysator for de gode forslagene fra kollegaer og studentene på fakultetet. Det nye teamet ønsker seg også mange innspill utenfra.

Eneste fakultet med konkurrerende team

Som eneste fakultet ved UiB var det valg mellom to konkurrerende team for perioden 2017 – 2021. Her stilte Bente Wold fra HEMIL-senteret som dekankandidat og Gro Mjeldheim Sandal; Institutt for samfunnspsykologi (ISP), som kandidat til prodekan for forskning - og vant valget. Helge Molde, Institutt for klinisk psykologi (IKP) er utpekt til visedekan for utdanning og Per-Einar Binder, IKP, til visedekan for profesjonsstudiet i psykologi. Binder vil tiltre etter et års forskningstermin.

Ny stilling opprettes

Stillingen som visedekan for profesjonsstudiet opprettes slik at visedekan for utdanning får mer tid til å arbeide med helheten. Det er mye som skjer på nasjonalt nivå med utdanningsløpene nå, og fakultetet er helt på topp når det gjelder antall søkere til studieplassene. – Mange unge ønsker å arbeide med mennesker og få en kompetanse som kommer andre til nytte, enten som lærer, i barnevern eller som psykolog. En slik utdanning kan de få hos oss.  Profesjonsstudiet har også flest studenter som er i et lengre løp. Det er derfor bra for disse og for alle de andre studentene at en person er dedikert til arbeidet her, sier Bente Wold. 

Åpenhet og kunnskapsutveksling fra et breddefakultet

Det psykologiske fakultet er et breddefakultet. Det forskes og undervises på internasjonale problemstillinger på utviklingsfeltet, på pedagogikk og skole samt på barnevern og psykologi.

– Det er ikke bare forskningsformidling fra fakultetet som er viktig. Åpenheten og kunnskapsutvekslingen fra alle delene av virksomheten er helt sentralt. Det skjer en stadig utvikling på våre felt, både i undervisning og i pasientbehandlingen. Vi må være enda mer aktive og mer i dialog med brukerne. Wold ønsker seg mange forslag både fra ansatte, studenter og samfunnet rundt, og at de kommer inn og påvirker. Hun mener at fakultetet i høyeste grad er samfunnsrelevant både i sin forskning, undervisning og praksis. Og at fakultetet selvsagt skal delta aktivt i samfunnsutviklingen.

– Vi holder jo på med de aller viktigste områdene som læreryrket, spesialpedagogikk og pedagogikk der fakultetet også koordinerer UiBs lektorutdanning. Det dreier seg om hvordan mennesker greier seg i livet, fastslår Wold. Og fortsetter med å si at beslutningstakerne bare kan bli enda bedre informert om virksomheten. – Da må vi profesjonalisere oss enda mer på dette feltet og arbeide med en utadrettet profil. Kunnskapsutveksling må få høyere status, sier Wold.

HEMIL-senteret har en lang tradisjon for å gjøre nettopp dette. Senteret var det første i Norge som ble opprettet som et senter for forskning om helsefremmende arbeid.  

Desentralisering og inkluderende lederstil

Dekanen og teamet hennes legger stor vekt på en åpen og inkluderende lederstil, og det vil de ha fra dag én. – Vi vil være tilgjengelige og synlige i miljøene og for studentene, og arbeide mye med en god organisering. Vi tenker å ha arbeidsplassen vår rundt på instituttene og vil være fleksible i forhold til tilrettelegging. Som ledergruppe vil vi søke å skape tid og rom for en enda bedre organisering av arbeidet for de ansatte, sier Wold.

Det nye dekanatet ønsker å se på normer for undervisning, forskning og kunnskapsutveksling i forhold til retningslinjene for tidsbruk. De mener det er tydelig at mange føler at de er i en tidsklemme her i forhold til alle oppgavene.

– De ansatte er veldig pliktoppfyllende og fordelingen av tid er en vanskelig problemstilling for mange. Hvis de ansatte skal bli enda mer aktive på flere felt må det flere ressurser til. Hvis ikke må vi ta noen oppgaver helt ut. Fordi det å skulle øke finansiering er et langsiktig arbeid, hevder Wold.

Helseklynge

Fakultetsstyret vedtok på styremøtet den 15.mars 2017 at fakultetet skal være med i Helseklyngen som bygges på Årstadvollen.

– Dekanatet er positive til Helseklyngen og vi vil forholde oss lojalt til vedtaket. Vi er glade for at fakultetet er med i dette samarbeidet som vil gi nye og gode muligheter for miljøene våre. Vi skal sammen utforske mulighetene, og det skal bli gode lokaler for ansatte og for studentene. I tiden fremover vil vi utforme arealene sammen med dem, slår ny dekan Bente Wold fast.

Det nye dekanatet tiltrer 1. august 2017.