Hjem
Det psykologiske fakultet
Undervisningskvalitet

Midler til undervisning

Som underviser er det mulig å søke midler til å utvikle emner og studieprogram, samt å søke om læringassistenter.

Hovedinnhold

Insentivordning for studiekvalitet

Det er satt av 3,4 millioner kroner til UiBs insentivordning for studiekvalitet. Formålet er å fremme prosjekter som er nyskapende, i tråd med UiBs strategiske satsinger eller som bidrar til å nå nasjonale mål for studiekvalitet og gjennomføring.

Satsningsområde for 2021 er utvikling av studieprogram i tråd med metodikken beskrevet i UiBs kvalitetssystem for utdanning.

I denne sammenheng skal det være et retningsgivende og meningsfylt samsvar mellom vurderingsform, læringsaktiviteter og undervisning, planlagt med utgangspunkt i læringsutbyttet for det aktuelle emnet og programmet. Tiltaket skal kunne vise til en systematisk og gjennomtenkt utvikling.

Søknadsfrist er 20. april 2021. Lenke til søknadsskjema

Strategiske midler ved Det psykologiske fakultet

Det er satt av 200 000 kroner til å utvikle nye undervisningsformer, nye vurderingsformer, øke internasjonalisering, samt styrke digitalisering og fremme universell utforming i studieprogrammene. Prosjektene må omhandle studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Man kan også søke om støtte til utforming av søknader til DIKU. Søknaden sendes til fakultetetet, og må sendes via ditt hjemmehørende institutt på ephortenummer 21/5333.

Læringsassistenter for høsten 2021

Ved Det psykologiske fakultet er det mulig å søke om læringsassistenter for emner og studieprogram. Emne- og programansvarlige kan søke om å få en læringsassistent (LA), som kan jobbe inntil 7 timer per uke. Hensikten med ordningen er å styrke engasjement og læring blant studentene, samt å øke kontaktfalter mellom fagpersoner og studenter innenfor emnet eller studieprogrammet. En sterkere kontaktflatei nn mot studentene vil også kunne lette undervisningssituasjonen for undervisere, en vil herfå en betydelig økning i undervisningsinnsatsen inn mot emnet sitt. Mer informasjon finnes her.

Søknadsfrist er 12. mai 2021. Lenke til søknadsskjema

Diku - Program for studentaktiv læring

Diku lyser ut inntil 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive lærings- og  vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Søknadsfrist er 24. september 2021 innen klokken 12:00.

Diku - Økt arbeidsrelevant i høyere utdanning

Diku lyser ut inntil 84 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov.

Søknadsfrist er 24. september 2021 innen klokken 12:00.

NORPART- partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid

NORPART støtter akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene, basert på felles akademiske interesser og strategiske prioriteringer hos institusjonene. Studentmobilitet gjennom akademiske partnerskap er et kjerneelement i programmet.

Søknadsfrist er 27. mai 2021 innen klokken 12:00