Hjem
Det psykologiske fakultet

Drift og oppfølging av forskningsprosjekter

Når forskningsmidler har blitt tildelt, og prosjektet starter opp er det flere ting du som prosjektleder må ha oversikt over. Det psykologiske fakultet følger UiB sine retningslinjer for kontrakter, oppstartsmøter og drift.

Hovedinnhold

Kontrakter og samarbeidsavtaler

Alle forskningsamarbeid som UiB deltar i skal være basert på kontrakter. Kontrakten inngås av koordinatoren og den eksterne finansieringskilden. Samarbeidsavtaler inngås av koordinatoren og samarbeidspartnerne. Dokumentene utarbeides i samarbeid med de juridiske rådgiverne av BOA-teamet. For mer utfyllende informasjon, kan du se på BOA sine nettsider.

Det er viktig at instituttet og fakultetet blir involvert i kontraktfasen og får informasjon om og kopier av alle kontrakter/avtaler!

Prosjektleder har ansvar for å avklare og kvalitetssikre med prosjekteier (institutt, fakultetet, UiB) før og under forhandlingene.

Viktige punkter i kontraktsforhandlinger:

 • Prosjektstyring
 • Forholdet mellom prosjektbakgrunn og eierskap til prosjektresultater
 • Utnyttelse av prosjektresultater
 • Publiseringsbestemmelser

En forskningskontrakt skal sikre de involverte partenes rettigheter. Det er derfor viktig å ha klare avtaler knyttet til finansieringsforpliktelser, tilgang til og oppbevaring av forskningsdata, samt å ivareta partenes IPR (Intellectual Property Rights). 

Databehandleravtale

Databehandleravtale må inngås når en virksomhet skal behandle helse- og personopplysninger på vegne av en annen. Databehandleravtalen skal sikre at opplysningene er under den databehandlingsansvarliges kontroll, og blant annet;

 • Brukes til det formålet som er bestemt, og som er definert i samtykket mm.
 • Behandles med det nivået av informasjonssikkerhet som er påkrevd.
 • Behandles i en tidsavgrenset periode, definert i avtalen.
 • Ikke utleveres til andre uten at det er avtalt med den ansvarlige.

Databehandlingsansvarlig for et forskningsprosjekt er den virksomheten som har REK-godkjenning, konsesjon fra Datatilsynet og/eller tilråding fra personvernombudet for å behandle helse- og personopplysninger.

Oppstartsmøte

Når forskningsmidler har blitt tildelt, og prosjektet starter opp er det flere ting du som prosjektleder må ha oversikt over. Fakultetet inviterer til oppstartsmøte for nye eksternfinansierte prosjekter kort tid etter at avtalen med finansieringskilde er på plass.

På dette møtet deltar representanter fra instituttet, økonomi-, personal-, og forskningsseksjonen.  Vi går gjennom prosjektet, og milepæler, og legger til rette for at driften skal gå så lett som mulig.

 • Lage en plan for økonomioppfølging i samråd mellom prosjektleder, institutt og økonomiseksjon ved fakultetet. Her inngår også rapportering til finansieringskilde.
 • Lage en plan for eventuelle ansettelser, og avklare potensielle problemstillinger knyttet til dette i samråd mellom prosjektleder, institutt og personalseksjon ved fakultetet.
 • Gå gjennom eventuelle samarbeidsavtaler, databehandleravtaler, REK/NSD godkjenninger, rutiner for internkontroll. Dette gjøres i samråd mellom prosjektleder, institutt og forskningsseksjon ved fakultetet.
 • Andre avklaringer. Dette kan være knyttet til opptak av Ph.d.-kandidater, arrangementer som skal gjennomføres m.m.

For EU prosjekter arrangeres det separate oppstartsmøter med BOA-teamet. For mer utfyllende informasjon, se på BOA sine nettsider.

Drift

BOA-teamet har laget omfattende nettsider på driftsfasen.