Hjem
Det psykologiske fakultet

Personvern

Personvern er knytt til vern av personleg integritet og personlege opplysingar. Det kan skiljast mellom personvern og personopplysingsvern.

Hovedinnhold

Personvern er vern av per­sonleg integritet og einskildindivida sitt høve for privatliv, autono­mi og sjølvutfolding. Omgrepet er sosialt vinkla, og knytt til retten til å ha ei eiga privat sfære som ein sjølv kontrollerer.

Personopplysingsvern gjeld reglar og stan­dardar for behandling av personopplysingar som har personvern som hovudmål. Omgrepet er knytt til høvet til sjølv å kontrollera når, korleis og kor mykje informasjon om eigen person som vert spreidd til andre partar. Personopplysningsvern i denne tydinga vert ofte berre kalla personvern.