Hjem
Det psykologiske fakultet

Nye rytmer i folkehelsearbeidet: musikkterapi som samhandling

Gjennom ulike helsefremmende musikktiltak bygger samfunnsmusikkterapi bro mellom behandlingstilbud i helsevesenet og et vanlig hverdagsliv. Forskere fra Bergen presenterer nå for første gang feltet samfunnsmusikkterapi som helhet, i en ny lærebok.

Hovedinnhold

Gjennom ulike helsefremmende musikktiltak bygger samfunnsmusikkterapi bro mellom behandlingstilbud i helsevesenet og et vanlig hverdagsliv. Forskere fra Bergen presenterer nå for første gang feltet samfunnsmusikkterapi som helhet, i en ny lærebok.

Musikkterapeutisk forsking har det siste året gitt ny kunnskap om effekten av musikkterapi i forhold til mange ulike pasientgrupper i helsevesenet, som for eksempel pasienter med schizofreni eller depresjon eller med angst i forbindelse med en kreftdiagnose. I forlengelsen av den klinisk orienterte musikkterapien, har fagfeltet samfunnsmusikkterapi vokst fram de siste årene. En hovedtanke innen den samfunnsmusikkterapeutiske tradisjonen er at de problemer og muligheter vi har ikke bare er individuelle, men også relatert til deltakelse i et fellesskap. Denne tradisjonen er nå aktualisert av samhandlingsreformen, som nettopp legger vekt på å utvide handlingsrommet i lokalsamfunnet for helsefremmende og forebyggende arbeid.

Boken Invitation to Community Music Therapy tar opp samfunnsmusikkterapien i sin fulle bredde, slik den praktiseres i ulike land og kulturer og i forhold til ulike problemstillinger, som for eksempel marginalisering og sosial ulikhet. Fotografier og tekstbokser bidrar til å levendegjøre framstillinga. Et hovedtema i boka er at samfunnsmusikkterapien har en etisk forpliktelse i forhold til sentrale menneskerettigheter, slik som retten til deltakelse i et samfunn. I praksis innebærer dette at fokus dreies noe vekk fra individ og patologi til også å omfatte ressurser i sosiale sammenhenger. I Norge er denne måten å tenke musikkterapi på utbredd innen det pedagogiske feltet, men også barnevern og kriminalomsorg har i de senere år vokst fram som særlig viktige eksempler på relevansen av samfunnsmusikkterapien. Internasjonalt er samfunnsmusikkterapi tatt i bruk i forhold til psykisk helse og mange andre felt, som for eksempel forebyggende arbeid i belastede bydeler. Boka diskuterer hvorfor og hvordan begreper som sosial kapital, sosiale nettverk og sosial støtte belyser denne formen for praksis og kan fungere som teoretiske redskaper for utvikling av ny forsking på feltet.

Brynjulf Stige er professor i musikkterapi ved Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB og forskingsleder for GAMUT, Uni helse, mens Leif Edvard Aarø er forskningssjef for Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet og professor II ved HEMIL-senteret, UiB.

Kilde:
Stige, B & Aarø, L.E. (2012). Invitation to Community Music Therapy. New York: Routledge (330 sider).

For mer informasjon om denne nye boka om musikkterapi, kontakt: Brynjulf Stige: 971 69 746  / brynjulf.stige@grieg.uib.no