Hjem
Det psykologiske fakultet
News

Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi: Vellykket rekrutteringstiltak

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) evaluert det nasjonale rekrutteringsprogrammet Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi og finner at prosjektet har vært et hensiktsmessig virkemiddel for å styrke rekrutteringen av psykologer med både ph.d.-grad og spesialistgodkjenning.

Prosjekt Dobbelkompetanse
Foto/ill.:
Shutterstock

Hovedinnhold

Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi er et nasjonalt rekrutteringsprogram for stillinger som krever dobbelkompetanse innen psykologi. Med dobbelkompetanse menes oppnåelse av både dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse (godkjent spesialist, Norsk Psykologforening). Prosjektet startet opp med 28 kandidater i 2003, og er et samarbeid mellom universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, ulike helseforetak og Norsk psykologforening etter oppdrag og finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet. Universitetet i Bergen har hatt prosjektansvaret, og ledelsen av prosjektet er lagt til Det psykologiske fakultet.

 

Rekrutteringstiltaket er spesielt tilrettelagt for å utdanne ph.d.-kandidater og spesialister i klinisk psykologi i et syvårig parallelt utdanningsløp. NIFU finner at en slik innretting av det kombinerte studieløpet, fram til dobbelkompetanse framstår som svært målrettet sammenlignet med to uavhengige og krevende utdanningsløp – som svært få kandidater vil kunne gjennomføre uten avbrekk.

 

NIFUs overordnede vurdering er at Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi (2003-2013) absolutt har vært et hensiktsmessig virkemiddel for å styrke rekrutteringen av psykologer med både ph.d.-grad og spesialistgodkjenning. Det er svært lite trolig at det vil være mulig å utdanne et vesentlig antall dobbelkompetente kandidater i klinisk psykologi uten et slikt spesielt tilrettelagt studieløp.

 

I følge NIFU er merkostnadene ved et slikt rekrutteringsprogram med på å sikre en høy gjennomføringsgrad for DK-stipendiatene og fremmer dermed tilgangen på dobbelkompetente kliniske psykologer. Kandidatene fra det nasjonale rekrutteringsprosjektet er dessuten etterspurte. På denne bakgrunnen framhever NIFU betydningen av at det nasjonale rekrutteringsprosjektet for dobbelkompetanse i psykologi videreføres med en tilstrekkelig nasjonal overbygning som gir langsiktighet i rekrutteringen av dobbelkompetente kliniske psykologer i Norge.