Hjem

Det psykologiske fakultet

Studiekvalitetsprosjektet ved Det psykologiske fakultet

Prosjekt for økt studiekvalitet 2015-2018

Det psykologiske fakultet vedtok i fakultetsstyremøtet 8. oktober 2014 å gjennomføre flere endringer på studiesiden som sammen skal bidra til økt studiekvalitet og en styrking av fagmiljøene ved fakultetet.

Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe som har det øverste ansvaret for prosjektet, og en prosjektgruppe som har ansvar for koordinering og gjennomføring av arbeidet. Prosjektet er organisert slik at det sikrer medvirkning fra både institutt- og fakultetsnivået. 

Organiseringen av prosjektet ble vedtatt i fakultetsstyret 8. oktober 2014 (jfr. fakultetsstyresak 62/14).

Delprosjekter

Prosjektet er organisert i 6 ulike delprosjekter (A-F). Det arbeidsgruppene kommer frem til skal drøftes og legges frem for instituttorganene, KUE og Fakultetsstyret. I tillegg vil studentene bli orientert og invitert til å komme med innspill underveis i prosessen.

Delprosjektene A-E er bedt om å legge vekt på følgende:

  • Vurdering av digitalisering og DigUiB
  • Vurdere om internasjonalisering skal inngå i utvikling av emner/program
  • Ta høyde for at deltakende evaluering vil være en modell for evaluering
  • At program og emner skal utarbeides i henhold til gjeldene maler
  • Vurdere samarbeid på tvers av programmer og institutter, særlig med hensyn til undervisning i metode, etikk, vitenskapsteori og informasjonskompetanse