Hjem
Publikumstilbud
Vin og Viten

Vin&Viten

En torsdag i måneden inviterer universitetsmuseet til korte foredrag om tema presentert av ulike foredragsholdere som gir påfyll av både kunnskap og drikke.

Vin&Viten

Stedet er Christie, under den nyrenoverte Universitetsaulaen, Museplassen 3.

 

Vin&Viten 2019

Torsdag 14.2: Forsker i arkeologi Leif Inge Åstveit, Universitetsmuseet:

Foredragsholder: Arkeolog Leif Inge Åstveit fra Universitetsmuseet. Han har ledet de arkeologiske utgravingene som er utført i forbindelse med bygging av ny riksvei mellom Bergen og Sotra (rv 555 Sotrasambandet).

I disse dager diskuteres samlokalisering av marin forskning, forvaltning og næring til en ny gigantisk marin klynge på Vestlandet. For de fleste bergensere føles det «naturlig» at denne skal ligge nettopp i Bergen. Likevel tenker nok de færreste over at utnyttelsen av marine ressurser har linjer som går mer enn 11 000 år tilbake i tid her på Vestlandet. For det var fiske og fangst av sjøpattedyr som var grunnen til at de første menneskene kom til vår kyst på slutten av siste istid. Det var også disse ressursene som førte til at menneskene etterhvert samlet seg og ble bofaste ved fiskerike strømmer og sund.

Det er funnet 12 boplasser fra steinalderen (eldste ca 10.500 år gamle og yngste ca 4.500 år gamle). Det arkeologiske materialet fra Sotrasambandet er fremdeles under bearbeiding, men det har allerede gitt ny kunnskap om steinalderen på Vestlandet. I dette foredraget skal endel av disse dataene presenteres, og resultatene skal settes inn i regionale og nasjonale utviklingstrekk. Menneskets forhold til de marine ressursene vil hele tiden stå i sentrum.

 

Torsdag 14.3: Nonneseter – meir enn ein stoppestad på Bybanen. Om nonneliv i mellomalderbyen Bergen med utgangspunkt i ei arkeologisk utgraving frå 1891

I dei siste månadane har mediadebatten gått om kva som skal skje med dei to bygardane Kaigaten 1 ved bybanestoppen Nonneseter. Skal bygardane takast vare på og gjevast nytt liv, eller skal dei rivast for lettare å synleggjera dei eldre bygningsrestane av Nonneseter kloster og Lungegården hovedgård?

Arkeolog Alf Tore Hommedal fra Universitetsmuseet snakkar i dette foredraget om det dramatiske året 1891 som gav grunnlag for at bygardane vart reiste, og likeins redningsaksjonen for dei to mellomalderbygningane som framleis står på staden. Dessutan blir den arkeologiske utgravinga av tomta der bygardane no står diskutert. Glimt av nonneliv i mellomalderbyen Bergen kjem fram i dagen att!.

 

Torsdag 11.4: Plast og dyreliv i havet

Heldigvis er fokuset plast og marin forsøpling økende. I Norge var det mange som fikk øynene opp for plastproblematikken da #Plasthvalen (en gåsenebbhval) ble funnet utenfor Sotra januar 2017. Den led og måtte senere avlives. Det viste seg at magen var full av plast.  - Hvorfor er egentlig plastforurensing en trussel mot dyrelivet i havet, og hvordan blir marine dyr påvirket av plasten i havet?  Christoph Noever fra Institutt for Biovitenskap svarer på dette og skal fortelle mer om plastproblematikken i havet. 
Dette foredraget blir streamet.

 

 

Vin&Viten 2018

Det Norske klimasøksmålet, 11. januar kl 19-21

Greenpeace Norden og Natur og Ungdom har tatt ut søksmål mot den norske stat i samband med nye utvinningskonsesjoner i Barentshavet. Kjernen i søksmålet er at regjeringen sitt vedtak om å gi 10 utvinningsløyver i arktiske strøk er i strid med retten til et bærekraftig miljø preger av naturmangfold, som Grunnloven § 112 sikrer norske borgere.Det norske klimasøksmålet startet i Oslo tingrett 14. november 2017, men saken går trolig videre til Høyesterett. Den er også trolig bare den første av mange klimasøksmål om staten sin plikt til å verne om miljøet. Også i andre land har klima blitt et juridisk tema, og slike søksmål kommer til å prege den offentlige debatten i mange år fremover både i Norge og globalt.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde ved det Juridiske fakultet brenner for saken og forteller oss hvorfor denne saken er en av vår tids viktige søksmål.Begrenset antall billetter. Arrangementet er gratis men krever billett.

 

"Den første vestlendingen?" 8. febrauar kl 19-21

Populærvitenskapelig foredrag med tema: "Den første vestlending?" ved førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer og Knut Andreas Bergsvik.Om to seljegere på Vestlandet for 8500 år siden.I 2015 ble det funnet en hodeskalle av menneske, som har fått navnet Bønesmannen, på Kyrkjetangen i Fana. Funnet var starten på en forskningsprosess som også inkluderer et menneskeskjelett fra Bleivik i Rogaland og med mange fagfelt involvert. Det er tatt DNA prøver og utført ulike analyser som har gitt innblikk inn i livshistoriene for disse to menneskene.

Zoolog Anne Karin Hufthammer fra Universitetsmuseet i Bergen vil sammen med kollega arkeolog Knut Andreas Bergsvik forteller om funnene og forskningen rundt.

 

"Sykt perfekt", 7. mars.

Professor Bente Wold - informasjon kommer

Mikroplast, 12. april.

Forsker Martha Hove

Vin&Viten 2017

Torsdag 12.1: Vin og viten.

Tema: Kultur i konflikt
Kulturminner i konflikt er et svært aktuelt fenomen, men ikke et nytt fenomen. Førsteamanuensis Nils Anfinset tar oss med på en reise til Palmyra i Syria der verdensarven ødelegges av terrorgruppen IS. Han drøfter fenomenet også i lys av mer hjemlige eksempler.

 

Torsdag 9.2: Vin og viten.

Tema Hardangerfjorden/marinbiologi

 

Torsdag 9.3: Vin og viten.

Tema: Fugl og utroskap

 

Torsdag 6. 4: Vin og viten.

Tema: Irmingerhavet og polarnettverk

 

Torsdag 11.5: Vin og viten.

Tema: Hjerneforskning

 

Torsdag 14.9: Vin og viten

Populærvitenskapelig foredrag, kveldens tema:

Admiral  d'Entrecasteauxs ekspedisjon til Stillehavet (1791-93) og hans gjenstander ved Universitetsmuseet. Professor Knut Rio.

Kl: 18-20 Kl. 18-20. Christie Café, Muséplassen 3.

 

Torsdag 12.10: Vin og viten

Populærvitenskapelig foredrag, kveldens tema:

Rike barn leker best. Førsteamanuensis Gitte Hansen.

Kl: 18-20 Kl. 18-20. Christie Café, Muséplassen 3.

 

Torsdag 9.9: Vin og viten

Populærvitenskapelig foredrag, kveldens tema:

Bergen i geofysikkens historie. Med historikerne Magnus Vollset og Rune Hornnes.

Kl: 18-20 Kl. 18-20. Christie Café, Muséplassen 3.

 

Populærvitenskapelig foredrag, kveldens tema:

Den første bergenser? Førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer.

Kl. 18-20. Christie Café, Muséplassen 3.

 

Vin&Viten 2016

Klima i endring- sett med tverrfaglige brillerMer regn og vind, arter som sprer seg eller forsvinner, funn av unike gjenstander når breene smelter. Hva forteller det om fortiden - om mennesket, naturen og om klimaet?Geolog Atle Nesje og arkeolog Morten Ramstad avdekker spor av klimaendringene her i vest.Torsdag 11. feb. Kl. 18-20

Innvandring fra øst i eldre steinalder? Små fragmenter kan danne et større bilde for oss om hvordan livet kan ha sett ut for ti tusen år siden – og hvor vi kommer fra. Fortellinger om de første menneskene som kom hit etter istida blir som regel fortalt med innvandrere sørfra i hovedrollen. Nå tyder ny forskning på at også jegerfolk fra øst inngår i den kulturelle miksen i områdene som skulle bli Norge.Arkeolog Knut Andreas Bergsvik vil fortelle om to studier som viser at vår fortid har vært preget av innflytelse både fra sør og øst. Kanskje vi må tenke i nye baner om vår forhistorie?Torsdag 10. mars Kl.18-20

Opp fra gjemsel, frem fra glemsel !Førstebibliotekar ved Spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket Bjørn Bagge forteller om arkivskattenes mangfoldighet og betydning for moderne forskning. Han suppleres av førstebibliotekar Runar Jordåen, og sammen tar de oss med på reiser i fortidens landskap.Torsdag 14. april Kl 18-20

Hagepsykologi Både persepsjon og emosjoner settes i sving når du går inn i en botanisk verden. Kan hager utformes ved hjelp av hagepsykologisk tenking? Med Grethe Nordhelle.Torsdag 12. mai Kl.18-20

Kultur i konfliktKulturminner i konflikt er et aktuelt fenomen, men ikke et nytt fenomen. Førsteamanuensis Nils Anfinset tar oss med på en reise til Palmyra i Syria der verdensarven ødelegges av terrorgruppen IS. Han drøfter fenomenet også i lys av mer hjemlige eksempler.Torsdag 15. sept.  Kl. 18-20

SølvskattenI år er det 200 år siden Stortinget innkrevde den såkalte Sølvskatten som grunnlag for etableringen av et norsk pengevesen og Norges Bank. Museumsdirektør Henrik von Achen og førstekonservator Trond Inndal  (KODE) gir oss en innføring i sølvets mangfoldige ikke-materielle betydning i vår kultur.Torsdag 20. okt. Kl. 18-20

Pollen fortellerPollen dette nesten usynlige fenomen i botanikkens verden, bærer på mengde av informasjon som kan fortelle oss om. Kari Loe Hjelle i samtale med arkeologene.Torsdag 10. nov. Kl.18-20